"Ако мислиш за 1 година напред - посей зърно, ако мислиш за 10 години напред - засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай и възпитавай!"

112 Основно училище „Стоян Заимов“
с ранно чуждоезиково обучение по английски и немски език
 
 Добре дошли в 112 ОУ "Стоян Заимов"!  
     Училището разполага с отлична материално-техническа база и висококвалифицирани преподаватели. При нас се обучават над 900 деца от предучилищен до 7 клас със задължително изучаване на английски или немски език. Началният курс е с 21 паралелки и занимални с над 250 ученици. Занималните представляват сборни групи за самоподготовка на ученици от първи до четвърти клас.
 
     Над 60% от нашите възпитаници постъпват в езикови  и математически гимназии.

Важни новини

 • Дейности по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2019-2020 г.

   

   

   

  Уважаеми седмокласници,

  уважаеми родители,

  Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2019/2020 година  започват.

  За Ваше улеснение обръщаме внимание на някои основни моменти от кампанията:

  • Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

   

  - Български език и литература - 17.06.2019 г. , начало 9:00 часа

  - Математика - 19.06.2019 г., начало 9:00 часа

  - Чужд език (по желание на ученика) - 21.06.2019 г., начало 9:00 часа


  Те се провеждат в 11
  2. OУ, където се обучава ученикът в VII клас, с изключение на изпита по чужд език.


  Изпитите  по БЕЛ и математика се състоят от две части.


  За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.


  И на двата изпита се пише с черен химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

  • Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и НВО по чужд език се подават от 03.05.2019 г. до 05.06.2019 г. в канцеларията на 112. OУ.


  Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

  • Обявяване на резултатите от НВО- до 27.06.2019 г.

  • Издаване на свидетелство за завършено основно образование – до 3.07.2019г.

   

  За допълнителна информация: 

  www.ruo-sofia-grad.com - прием на ученици

  mon.bg

   

  ПРИЛОЖЕНИЯ: 

  График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година

   

  Насочване на ученици по документи

  Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по документи за учебната 2019/2020 г.

  СПИСЪК НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ,ФИЗИЧЕСКИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ И ПОКАЗАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.


  СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В ГИМНАЗИИ ИЛИ СОУ

   
 • ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 г.

   

   

   

   

  ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 г.

  СРОК

  ДЕЙНОСТ

  от 15.04.2019 г.

  до 15.05.2019 г. вкл.

  Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

  03.06.2019 г. в 17.00 ч.

  Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

  от 04.06.2019 г.

  до 06.06.2019г. вкл. до 17.00ч.

  Записване на учениците, приети на първо класиране.

  06.06.2019 г. – в 18.00 ч.

  Обявяване на незаетите места за второ класиране.

  от 07.06.2019 г. до 10.06.2019г вкл. до 12.00 ч.

  Подаване на заявления за участие във второ класиране.

  10.06.2019 г. - в 18.00 ч.

  Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

  от 11.06.2019 г. до 12.06.2019г вкл. до 17.00 ч.

  Записване на учениците, приети на второ класиране.

  12.06.2019 г. – в 18.00 ч.

  Обявяване на незаетите места за трето класиране.

  от 13.06.2019 г. до 14.06.2019г вкл. до 12.00 ч.

  Подаване заявление за участие в трето класиране.

  14.06.2019 г. – в 18.00 ч.

  Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.

  18.06.2019г. до 17.00 ч.

  Записване на учениците, приети на трето класиране.

  20.06.2019 г.

  Обявяване на свободните места след трето класиране

  от 21.06.2019 г.

  до 13.09.2019 г. вкл.

  Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и на РУО София-град

   
 • Съобщение за I клас

   

   

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  За учебната 2019/2020 година в 112 ОУ „Стоян Заимов“ ще бъдат сформирани 5 паралелки в I клас по 24 ученици, с изучаване на български език, английски език, немски език в избираеми  и факултативни учебни часове.

  Пара-

  лелка

  Предмети от избираемите учебни часове

  Предмети от факултативните учебни часове

  Iа

  БЕЛ – 1 час

  НЕ – 2 часа

  НЕ – 1 час

  Iб

  БЕЛ – 1час

  АЕ – 2 часа

  АЕ – 1 час

  Iв

  БЕЛ – 1час

  АЕ – 2 часа

  АЕ – 1 час

  Iг

  БЕЛ – 1час

  АЕ – 2 часа

  АЕ – 1 час

  Iд

  БЕЛ – 1час

  АЕ – 2 часа

  АЕ – 1 час

   

  За учениците от I клас ще бъдат сформирани 3 групи за целодневна организация на учебния ден.

  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

  Родителите подават документи за прием в първи клас в кабинет 103 в училището в периода от 15.04.2019 г. до 25.04.2019 г. и в канцеларията – от 30.04.2019 г. до 15.05.2019 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч.

  При подаване на документи родителят /настойникът/ или упълномощеното от него лице представя:

  1.      Заявление за прием (по образец);   Изтеглете оттук - pdf,   docx,   редактируем pdf

  2.      Копия на документи, доказващи декларираните в заявлението обстоятелства, посочени в Раздел III, т. 8 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

   

  Обявяване на резултатите (първо класиране)- 03 юни 2019 г. /понеделник/ в 17:00 часа.

   

  УТВЪРЖДАВАМ:

  ЖАНЕТА БРАНКОВА

  (ДИРЕКТОР НА 112 ОУ)

   

   

   
 • Заповед - Училищен план-прием за учебната 2019/2020 г.

   

   

   

   

   

  112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ | БУЛСТАТ: 000668590

  1504 София, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ 60 | район „Оборище“

  +359 02 944 0084 | +359 02 846 7325 | www.112ou.org | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Bulgaria, 1504 Sofia, Blvd. „Knyaz Al. Dondukov-Korsakov“ №60 | 112 Primary school „Stoyan Zaimov“ 

   

  З А П О В Е Д

  № 596/ 22.03.2019 г.

   

  На основание чл. 259, ал. 1, чл.143, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 41, ал. 1 и чл.42 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и чл. 19, ал. 2, т. 5 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и становище на обществения съвет от 12/25.02.2019 г.

  I.                   УТВЪРЖДАВАМ:

   

  Училищен план-прием за учебната 2019/2020 г., както следва:

  1. I клас

  1.1. Брой паралелки - 5

  1.2 Брой места в паралелка – 24

  Общ брой места – 120.

   

  2. V клас

  1.1.Брой паралелки  -5

  1.2. Брой учениците в паралелка – 26

  Общ брой места - 130

             

  3. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I IV клас, както средва:

              I  клас – 3 групи – 75 места

  II клас – 3 групи – 75 места

  III клас – 3 групи - 75 места

  IV клас – 2 групи – 50 места

  Общ брой места – 275

   

  II.                НАРЕЖДАМ:

   

  1. Настоящата заповед да бъде публикувана на електронната страница на училището от Даниела Алексиева.

  2. Копие от заповедта да бъде представена на началника на РУО – София-град  в срок до 10 април 2019 г. от Мадлена Маркова – ЗАТС.

  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Виолета Дърмонева -  заместник-директор по учебната дейност.

  Директор: ……………………………….

  (ЖАНЕТА БРАНКОВА)

   
 • Район на 112 ОУ "Стоян Заимов"

   

   

   

  Може да изтеглите заявлението за прием в I клас за учебната 2019/2020 година от тук.

   

   

  Район на 112 ОУ


   

   граници:

  бул. „Васил Левски“ 88 - 150, бул. „Данаил Николаев“ 8 - 36, ул. „Черковна“ 30 - 38, бул. „Мадрид“ 1 – 55, бул. „Янко Сакъзов“, ул.  „Велико Търново“ 1 – 37, ул. „Сан Стефано“, ул. „Оборище“

   


  бул. „Васил Левски“ 88 - 150, бул. „Данаил Николаев“ 8 - 36, бул. „Янко Сакъзов“ 2 – 70; 1 – 23А,  ул. „Марин Дринов“, ул. „Оборище“ 1 – 51; 6 – 24, ул. „Велико Търново“ 1 – 37, ул. „Васил Априлов“ 1 – 13; 2 – 18, ул. „Сан Стефано“ 1 – 13; 2 - 8, ул. „Кракра“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Врабча“ 22 – 30, ул. „Сър Стивън Рънсиман“, ул. „Тракия“, ул. „Поручик  Пачев“, ул. „Победа“, ул. „Полк. Б. Дрангов“, ул. „Знаме“, ул. „Д. Греков“, ул. „Силистра“, ул. „Чамкория“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ 56 – 92; 59 – 149; ул. „Чаталджа“, ул. „Малкара“, ул. „Злетово“, ул.  „Стара Планина“ 23 – 41; 18 – 92, ул. „Черномен“, ул. „Христо Ковачев“, ул. „Петра“, ул. „Майор Агов“, ул. „Бяло море“, ул. „Искър“ 68 – 102; 65 – 83А, ул. „Бели Искър“, ул. „Екзарх Йосиф“ 76 – 94; 115 – 127, ул. „Кешан“, ул. „Ангиста“ 2 – 8, ул. „Милко Бичев“ 1 – 13, бул. „Евлоги Георгиев“ 106 – 124, бул. „Мадрид“ 1 – 55, ул. „Мърфи“ 22А – 34; 17 – 31, ул. „Ал. Константинов“ 39А – 51; 36А – 46, ул. „В. Друмев“ 36 – 56; 39 – 53, ул. „Марица“ 1 – 11; 2 - 6, ул. „Мадарски конник“, ул. „Люле Бургас“, ул. „Черковна“ 30 – 38

Кой е тук

В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта

Вход

Училищна база

Учители