Проекти

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

З А П О В Е Д

 № 614/12.03.2024 г.

 

    На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл.12 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община приета с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. - Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. - Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г , в съответствие с Протокол № 7/28.02.2024 г.  от заседание на ПС, заповед №608/11.03.2024г. на директора на 112 ОУ- г-жа Жанета Бранкова и съгласно Протокол от провеждане на конкурс за извънкласна дейност – „Шахмат“ в 112 ОУ „Стоян Заимов“- гр.София с вх. № 1016/12.03.2024г.

 

 Публикувам информация относно постъпилите в срок оферти за участие в конкурса (по реда на постъпването им):

 

Наименование на участника

Вх. Номер и дата на офертата

Извънкласна

дейност

1

 

ШАХМАТЕН КЛУБ ЦСКА

 

976/06.03.2024г.

 

Шахмат

 

Публикувам информация за допуснати и недопуснати кандидати, които са подали оферти за участие в конкурса, според Протокол с вх.№. № 1016/12.03.2024г. на комисията, назначена със Заповед 608/11.03.2024г.  на Директора на 112 ОУ „Стоян Заимов“ за провеждане на конкурс за извънкласна дейност- „Шахмат“ в 112 ОУ..

 

1.      Кандидати, който са допуснати до класиране:

¥

Шахматен клуб  ЦСКА  за ИД „Шахмат“

 

2.       Определям за спечелил следният кандидат:

 

1.      Шахматен клуб  ЦСКА  за ИД „Шахмат“ - 90точки.

 

      Нареждам копие от настоящата Заповед и копие от Протокола от провеждане на конкурс за извънкласна дейност- „Шахмат“  в 112 ОУ „Стоян Заимов“- гр. София с вх. № 1016/12.03.2024г. (заверено „вярно с оригинала“) да бъдат връчени лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на участника Шахматен клуб ЦСКА в конкурса.

I.       Съгласно Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община (приети с Решение№ 136 по Протокол №30 от 06.04.2017г., в сила от 06.04.2017г., доп.- Решение№ 639 по Протокол №40 от 28.09.2017г., изм.- Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017г., изм. и доп.- Решение №118 по Протокол №49 от 15.03.2018г.), и след изтичане на срока по чл.19, нареждам да бъде сключен договор със спечелилият кандидат.

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично!

 

                                                                                        

                                                                                         ДИРЕКТОР:…………/П/…………….

                                                                                                               /Жанета Бранкова/      

 

П Р О Т О К О Л

 

Вх.№1016/12.03.2024г.             

 УТВЪРЖДАВАМ:……….П…………..  

 /Жанета Бранкова-директор/

 

  

        Днес, 11.03.2024г. в 10:00 часа, назначената със Заповед №608./11.03.2024г. на директора на 112 ОУ „Стоян Заимов“, Комисия в следния състав:

 

 Председател: Иванка Петрова – счетоводител

И членове:

 

  1. Светослава Соколова - зам. директор УТД
  2. Пламен Коларов – зам. директор АСД

 

 

се събра на заседание в кабинета на директора на 112 ОУ, да отвори, разгледа и оцени постъпилите предложения в отговор на публикуваната Обява за възлагане на извънкласни дейности  /ИД/ - „Шахмат “, одобрени от Педагогическия съвет на 112 ОУ, с Протокол №7/28.02.2024г.

        Председателят и членовете на Комисията подписаха декларации за липса на интереси.

        Обявата за набиране на предложения е публикувана на сайта на училището и e закачена на видно място в сградата на 112 ОУ  на 01.03.2024г.

        В определения срок -  до 16.00 часа на 08.03.2024 г. е  постъпила 1 /една/ оферта за ИД „Шахмат “:

1. Оферта с вх. №976 от 06.03.2024г. 11:05ч. подадена от Шахматен клуб ЦСКА за ИД

Шахмат “.

       Комисията установи, че предложението е подадено съгласно изискванията - в
непрозрачен плик, съдържащ в себе си два плика - Плик „ А“ и Плик „Б“ - Оферта.
След извършване на тези действия, Комисията пристъпи към отваряне на предложението:

 

Оферта с вх. №976 от 06.03.2024г. 11:05ч. подадена от Шахматен клуб  ЦСКА за  ИД

Шахмат “

         В своето предложение участникът е представил всички документи, съгласно изискванията в обявата и се допуска до участие в конкурса.

  • По отношение на лицата, които имат професионална квалификация за изпълнение на извънкласната дейност, участника е предложил следните преподаватели:

-        Пламен Руменов Станчев;

Представени са документи, доказващи професионалната квалификация  и педагогическа правоспособност, както и професионалния му опит .

  • Представени са  8 /осем/ бр. референции.
  • По отношение на представената програма за обучение, участникът е представил подробна програма за обучение на ученици във възрастова група 6-11 годишни, с ясно определени цели, теми и очаквани резултати.

 

  • Индивидуалната цена за обучение на ученик за 1 астрономически час по ИД „Шахмат“, която е предложена е 6.25лв. /Шест лева 25 ст./
  • По отношение на социалната отговорност, участникът е направил следните
    предложения:

            - Процент ученици, които ще ползват безплатно предлаганите услуги – 20% /Двадесет процента/.

 

Оценка на допуснатите до оценяване предложения;

 

1. Оферта с вх. №976 от 06.03.2024г. 11:05ч. подадена от Шахматен клуб  ЦСКА за  ИД

Шахмат “

 

1.               По критерий „Степен на квалификация на преподавателите“ участникът
получава:

-        За наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената
извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани
курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни
степени -15 точки.

Общо – 15 точки;

 

2.          По критерий  „Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност

участникът получава:

-        За професионален опит над 3 години - 25 точки;

Общо – 25 точки;

 

3.          По критерий „Програма за обучение на учениците“ , участникът получава:

     -   За ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на
образователното направление - за пълно съответствие -10 точки.

      -   Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - за пълно
съответствие —10 точки.

 Общо – 20 точки;

 

4.          По критерий „Индивидуална цена за обучение“ участникът получава 20 точки.
Точките по този критерий се изчисляват по следната формула:

Цена ИД = (Най-ниската предложена цена X 20) / Цената, предложена от съответния
участник.

Общо – 20 точки;

 

5.          По критерий „Социална отговорност“, участникът  е предложил 20%, за което получава - 10 точки.

Общо – 10 точки;

 

Участникът  Шахматен клуб  ЦСКА  получава общо 90 точки.

 

В резултат на извършеното оценяване на допуснатите предложения до конкурса за осъществяване на извънкласни дейности, Комисията определи следните точки и класира участниците, както следва:

 

  • За ИД „Шахмат“:

1.     Шахматен клуб  ЦСКА  – 90 точки.

 

С това работата на Комисията приключи на 12.03..2024г. в 14:30 ч. като настоящия Протокол изготвен на  12.03.2024г. е предаден на Жанета Бранкова – директор на 112 ОУ „Стоян Заимов“ за утвърждаване.

 

 

Комисия в състав:

 

Председател: Иванка Петрова – счетоводител:........../П/.......................................

 

и членове:

            1. Светослава Соколова - зам. директор УТД:…………/П/……………........

2. Пламен Коларов – зам. директор АСД:……………/П/………………………

 

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни
дейности извън държавните образователни стандарти за 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026  учебни години  112 ОУ „Стоян Заимов“

 

На основание: чл.19 от Наредба №5 от 03,06.2016 г. на МОН за
предучилищното образование и Правила за осъществяване на извънкласни
дейности в общинските училища на територията на Столична община приета с
Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. -
Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. - Решение № 756 по
Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49
от 15.03.2018 г , Протокол № 7/28.02.2024 г. от заседание на ПС и заявено писмено  желание от страна на родителите на учениците, ръководството на 112 ОУ „Стоян Заимов“, обявява конкурс по документи за извънкласни дейности, като
образователна услуга извън държавните образователни стандарти по следните
дейности за учебните 2023/2024 г., 2024/2025 г. и 2025/2026 г.:

 

1.    ШАХМАТ

 

I.                Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически
лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или
от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния
си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал.
5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на
училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само
лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове,
вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и
спорта.

II.          Необходими документи за участие в конкурса:

1.     Списък на документите;

2.     Заявление за участие /Приложение 5/;

3.     Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен
идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или
едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за
самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да
представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено
копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да
представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава
/устройствения правилник/ на дружеството;

4.     Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал
срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година
по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици,
с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на
учениците и техните родители, включително със средства от
настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата;

5.     Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

6.     Референции от институции и организации, доказващи качеството на
определената извънкласна дейност - до 10 на брой. Изискването не се
прилага за новорегистрирани фирми.

7.     Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват данните на
кандидата и се подписва от него.

8.      Оферта, която трябва да съдържа;

а/ Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще
осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;

б/ Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и
педагогическата правоспособност на преподавателите за определената
извънкласна дейност - дипломи, удостоверения, сертификати и др.;

в/ Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите,
които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното
училище - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка,
удостоверение от НОИ;

г/ Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност,
която да е представена на български език;

д/ Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за
определената извънкласна дейност


е/ Социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват
безплатно определената извънкласна дейност;

ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност,
но не по-дълъг от 3 учебни години.

III.        Критерии за оценка на офертите приети с Решение № 118 по Протокол №49
от 15.03.2018 г.

1.Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват
определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с
посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б" - максимален брой точки 25. Максималният
брой точки се образува по следните показатели:

а)  за степен бакалавър - 5 т.

б)  за степен магистър -10 т.

в)  за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на
определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен,
специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни
квалификации, доктор и др. научни степени/ -15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на
образование и допълнителна професионална квалификация.

1.              Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват
определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с
посочените в чл. 9, ал. 8, б. „в” документи - максимален брой точки 25.
Максималният брой точки за професионален опит се образува като
средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки
преподавател от списъка, по следните показатели:

-      при липса на професионален опит - 5 т.;

-      до 3 години                                     -15т.;

      -   над 3 години                                     - 25 т.


2.     Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е
представена на български език - максимален брой точки 20.
Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на
образователното направление -10 т.;

-        при несъответствие                   -   0   точки;

-        при непълно съответствие         -   5   точки;

-        при пълно съответствие -               10 точки;

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група -10т.;

-        при несъответствие                   -   0  точки;

-        при непълно съответствие         -   5  точки;

-        при пълно съответствие             -    10 точки;

3.     Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик
- максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната форма:

 

Цена на ИД = Най-ниската предложена цена х 20 =

Цената, предложена от съответния участник

ИД - извънкласна дейност

Социална отговорност - максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

-10 %, които ще ползват безплатно ИД - 5 т,;

- 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 

Начин на провеждане на конкурса:

1.     Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед
на директора на училището.

2.     В комисията участват представители на училището, на Училищното
настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на
комисията може да бъде и външен експерт - специалист в съответното
образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да
присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица -
управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице - за
определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират
в плик „А" и в плик „Б” се подписват на всяка страница от двама члена на
комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица - от
управителя на фирмата кандидат, или от упълномощено от него лице.
Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на
пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на
комисията протича в закрити заседания.

3.     Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на
училището.

4.     Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената
извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5
работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно
място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.

5.     Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 4 няма
подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда
конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

 

В плик „А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.

В плик „Б" с надпис „Оферта" се поставя попълнена оферта, съгласно
изискванията на чл. 9, ал. 8.

Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в
канцеларията на училището.

При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като
върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата,
определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец,
година и час.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е
представил някои от посочените документи в чл. 9, от ал. 1 до ал. 7
включително.

Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока
за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се
предава на директора на училището с входящ номер. Работата на комисията
и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на
училището.

В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на
училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В
заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно
техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се
връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на
всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за
обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.

Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране
на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на
училището.

Със спечелилия кандидат се сключва договор в срок от три работни дни
след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на
училището, съгласно Приложение № 1.

Договорът се сключва между директора на училището и спечелилия конкурса
участник за срок до три учебни години.

Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание
на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на
графика за провеждане с директора на училището.

Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

Родителите заплащат на съответния Изпълнител цената на услуга за
определената извънкласна дейност. Изпълнителят превежда на училището
сумите за почасово ползване на части от имоти - публична общинска
собственост, съгласно Приложение № 2.

 

V.     Срок  и място на подаване на документите:

VI.     Място за подаване на документите: в канцеларията на 112 ОУ „Стоян Заимов“, гр. София, бул. „Александър Дондуков“ №60, в периода от 02.03.2024 г.
до 08.03.2024 г. от 08:30 ч. до 16:00 ч.

Телефон за контакт: 02/9440084;

 

VII.     Обявяване на резултатите от конкурса:

Конкурсната комисия ще заседава на 11.03.2024 г. от 10:00 ч. в сградата на 112
ОУ „Стоян Заимов“, бул. "Александър Дондуков" №60, гр. София.

        В тридневен срок от получаването на протокола от работата на
конкурсната комисия директорът на 112 ОУ „Стоян Заимов“ издава
заповед за утвърждаване на класирането на кандидатите и посочва
спечелилите.

        Със спечелилите кандидати се сключва договор по типов образец.

        Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на 112 ОУ „Стоян
Заимов“.

  

Приложения:

 

Приложение 1 – Проект на договор;

Приложение 2;

Приложение 3 – Оферта;

Приложение 4 - Правила за осъществяване на извънкласни
дейности в общинските училища на територията на Столична община приета с
Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. -
Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. - Решение № 756 по
Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49
от 15.03.2018 г.

Приложение 5 – Заявление за участие;

Приложение 6 – Списък на документите.

 

 

                                                                              

 

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Модул „Без свободен час в училище“ - бенефициенти на този модул са държавни и общински училища и ЦСОП от системата на училищното образование. Предоставените допълнителни средства са за заместване на отсъстващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП) в задължителното предучилищно и училищно образование.

Срок  на  програмата  –  до  31.12.2020 г.  Общ  бюджет  на  програмата:  до 2 700 000 лв.  от  които  за  модул  „Без свободен час в училище“  –  2 440 000 лв.

Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им.

Модул „Без свободен час в училище“ цели създаване на условия за не пропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП).

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Модул „Библиотеките като образователна среда”

Бенефициент на програмата са Държавни и общински училища в системата на училищното образование на територията на Република България.

Срок  за  изпълнение на програмата:  учебната 2020/2021 година. Общ бюджет на програмата  –  6 000 000 лв.  за  модул  „ Библиотеките като образователна среда ” – 300 000 лв.

     Целите на програмата са осигуряване условия за равен  достъп  до  предучилищно и училищно   образование    и    повишаване    качеството    на   образователния   процес. Насърчаване  на  четенето  за  постигане  на  интелектуално,  емоционално,  социално, културно и личностно развитие на ученика.

 

      Очакваните резултати са обогатяване на училищния библиотечен фонд, повишаване  на  читателския интерес. Създаване  на  кът за четене – любимо място на  учениците   в    училищната  библиотека   или  създаване   и   обособяването  на  такива  пространства. Провеждане  на   инициативи в училищните библиотеки / „кът за четене”.  Провеждане на  съвместни инициативи между училища  и  обществени   библиотеки.

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

е ориентиран към възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП). Това е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Социализирането е процес на адаптация, индивидуализация и усвояване на социо-културните роли, чрез които детето намира място в обществото. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема в гражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството. Осъществяването на модула ще доведе до подобряване качеството на знанията и уменията, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците за безопасност на движението по пътищата, както и до намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с участието на деца.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. Продължителността му  е 36 месеца.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Стaртираха дейности по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който е с продължителност 35 месеца. 

Целта на проекта е да не се допуска прекъсване на образователния процес в условията на кризи като тази, предизвикана от пандемията от Ковид-19. Чрез осигуряването на устройства за учители и ученици ще бъдат подобрени условията за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

112 Основно училище Стоян Заимов се включи в  изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Участваме в Дейност 1; Дейност 2 и Дейност 3

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

·  Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

· Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

· Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

· Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

·  Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

· Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

· Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

·  Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.