Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

   

 

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 112. ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ“  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

Настоящите правила са приети на заседание на Педагогическия съвет  - Протокол № 13/08.09.2020 г. и са утвърдени със Заповед №480/08.09.2020 г. от 14.09.2020 г. на директора на училището.

 

 

Учебният процес през учебната 2020/2021 година в 112. ОУ „Стоян Заимов“ ще стартира  на 15.09.2020 г. и ще сe провежда в дневна форма на обучение за всички ученици при спазване на приетите на училищно ниво Правила и мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19.

Правилата и мерките са разработени в съответствие с дадените от МОН Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19..

В основата на разработените правила на

организация на учебни процес в 112. ОУ „Стоян Заимов“ в условията на разпространение на  COVID-19 е залегнала стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки и прилагане на следните мерки:

Спазване от учители, ученици и пребиваващи на територията на 112 ОУ на общите здравни мерки, предписани от компетентните органи – МЗ, СРЗИ.

 

РАЗДЕЛ I

 

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

 

ЗДРАВНИ МЕРКИ

 Спазване на общите здравни мерки, предписани от компетентните органи – МЗ, СРЗИ от учители, ученици и пребиваващи на територията на 112 ОУ. 

1.  Носене на маски/шлем:

1.1. Задължително:

- за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица -

в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, бюфет и столова (освен при хранене)

- за учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/ клас/етап – в класните стаи, кабинети, физкултурен салон

1.2. По желание:

- за учители -  преподаващи само в една паралелка;

- за учениците – в класната стая.

* Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училището осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите -  маски или шлемове.

 

2. Дезинфекция и проветряване на помещенията.

               2.1. Преди началото на учебната година  извършване на пълна дезинфекция и генерално почистване на всички помещения с помощта на препарати и дезинфектанти.

    2.2. Ежедневно  двукратно (преди началото и след приключване на смяната) извършване на влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия се увеличват – минимум 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

- В компютърните кабинети – мишките и клавиатурите ще се  дезинфекциране  с антибактериални кърпи преди започване на всеки час.

*Дезинфекцията в училище ще се извършва в съответствие с указанията, дадени в Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение  в условията на епидемично разпространение на covid-19, разработен от специалисти на лаб. „Дезинфекция и стерилизация“ към НЦЗПБ  и се отразява в Дневник  за дезинфекциране в 112 ОУ в условията на COVID -19.                                        2.3 Проветряване на учебните стаи – по време на всяко междучасие.

 

 

 

3. Засилена лична хигиена и условия за това:

3.1. Налични са  течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните.

3.2. Създадени са условия за хигиенно третиране на ръцете с използване на кожни антисептици. Дозатори с антисептичен дезинфектант за ръце са поставени на входа на сградата, в столовата, в учителската стая като тяхното изразходване и осигуряване се следи от домакина на училището.

3.3.Осигурени са еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

            3.4.Извършване на „сутрешни филтри“, за да се идентифицират ученици с признаци на респираторни заболявания в сградата - от медицинското лице и учителите, имащи първи час с учениците.

            При наличие  на ученици с признаци на респираторни заболявания, същите ще бъдат изолирани в кабинет  на ет.1, корпус (2) в 112. ОУ, до пристигането на родители (законни представители) или пристигането на екип от линейка.

 

            4. Спазване на дистанция.

4.1. Вход и коридори.

            За да се отделят потоците от ученици и минимизират контактите им, влизането в училище ще се извършва от два входа, по график.

            Дежурство от педагогическите специалисти и непедагогическия персонал по утвърден график.

4.2.  Отделни класни стаи  и ограничено ползване на кабинети.

Обучението на всяка паралелка ще се извършва в класната стая с изключение на обучението по предметите химия, физика, биология, което ще се извършва в съответните кабинети. 

           4.3. Последователни часове по един и същ предмет.

           4.4. Провеждане на часове на открито.

           В зависимост от метеорологичните условия, възможно най-често ще се провеждат часове на открито, по предметите, по които е възможно.

            4.5. Групите  за занимания по интереси са организирани в рамките на паралелка, с намален брой ученици във всяка група, за да се осигури нужната дистанция и да няма пряко взаимодействие между тях.

4.6. Междучасия.

- Различно начало на учебните занятия за отделните класове и различен график за междучасията.

- Учителите следят да се намалят до минимум контактите между ученици от различни паралелки/ класове по време на междучасие.

4.7.Тоалетни/санитарни помещения - ще се ползват свободно.

            4.8. Бюфет и стол.

               - Учениците от начален етап се хранят в училищния стол по график.  Посещението на бюфета е разрешено за учениците от прогимназиален етап, като дежурен учител ще следи де се спазват необходимата дистанция и мерките за беопасност.

     - Закуски по Държавен фонд „Земеделие“ - приемат се един път седмично.

4.9. Физкултурен салон.

Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито.

4.10. Училищен двор.

- Ограничено влизане на външни лица в сградата на училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция. 

- Недопускане на външни лица в двора през почивните дни.

5. Правила за комуникация в училище

            А. Между учители:

 - Ограничена  комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.

- Осъществяване на по-голяма част от комуникацията в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация да се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

Б. С родители

- Осъществяване на комуникация  родителите предмно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

В. Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети - в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

 

ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ

 

1. Първият час на класа /в първия учебен ден / ще се проведе като „Здравен час“  и ще е насочен към:

ü  Създаване на навици у учащите за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.

ü  Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.

ü  Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите

ü  Напомняне за стремеж за по-малко докосване на предмети в училище и забрана за споделяне на храна и напитки.

2. Периодични беседи в рамките на 5 минути в началото на 1.час, насочени към напомняне на учениците на необходимостта от спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и отговорно поведение към себе си и другите.

3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.

На видно място в коридори/класни стаи/столова/ тоалетни са поставени информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

           

 

РАЗДЕЛ II

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID – 19 В 112.ОУ

 

Предварителна подготовка.

1. Обособено е  място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми- кабинет на ет. 1, корпус (2) в 112 ОУ.

2. Създава се  организация за осъществяване на медицински филтър, както следва:

 Ежедневно  медицинското лице и учителите, които имат първи час с учениците в 112. ОУ осъществяват медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние. Учителите, които влизат в първия учебен час установяват видимото общото състояние на учениците. При наличие на признаци за заболяване информират медицинското лице и ресорния заместник – директор.

3. На събрание Методическите обединения в 112 ОУ обсъждат информационни материали за  разпознаване на симптомите на COVID-19, за да може по-бързо да се определят потенциалните заболели.

4. На родителски срещи и чрез електронния дневник родителите ще се запонаят със здравни протоколи в училище и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗДРАВНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕТО ВКЛЮЧВАТ:

 

 

П Р И    У Ч Е Н И К/   У Ч Е Н И Ц И

 

А. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ СИМПТОМИ при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

• Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома.

• На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.

• Незабавно класният ръководител /мдицинското лице осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).

• На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.

• След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

• Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

• Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

 

Б. В СЛУЧАЙ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА COVID-19 ПО МЕТОДА PCR НА УЧЕНИК

  Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.

• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.

• Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.

• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

 o Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

o Класният ръководител в начален етап на основно образование.

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

• Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

• Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

       При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

• След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.

• Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

                                             П Р И   В Ъ З Р А С Т Е Н

А/ При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

• Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.

• Избягва се физически контакт с други лица.

• При възможност използва личен транспорт за придвижване.

• Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.

• Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.

• Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.

• След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

• Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

• Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

 

Б/ В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

• Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от

разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.

• Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

• Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.

• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.

• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:

o Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

 

• Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

• Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.

• След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.

• Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

РАЗДЕЛ III

 

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (ОЕСР)

 

 

ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците.

Случаи на превключване към  ОЕСР.

 

ПАРАЛЕЛКА / КЛАС/ УЧИЛИЩЕ

1. При поставяне под карантина на ученици от:

1.1. отделна паралелка /поставени под карантина по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката/  Паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.

1.2. няколко или всички паралелки в училището - паралелките продължават обучението си  в електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

 

2. Отсъствие на учител с положителен PCR тест, преподаващ в повече от една паралелка.

Учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

*При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

 

3. При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства - учениците преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.

 

4. Преминаване на ОЕСР на ОТДЕЛЕН УЧЕНИК

4.1  по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа, като:

• Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока

• Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в реалната класна стая

• Ученикът не подлежи на оценяване

• Формата на обучение на такъв ученик остава дневна

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.

При невъзможност училището да осигури за ученика наблюдение на урока на съответната паралелка се допуска

- включването на ученика за наблюдение на урок на друга паралелка  или - -на урок в дистанционна форма на обучение за същия випуск при наличието на организирано такова обучение.

 - предоставяне на материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата на медиатор.

4.2. ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му.

*Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай.

 

Организирането и провеждането на ОЕСР - от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време

1. При нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни.

За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата.

2. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

 

В случаите на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка семействата с деца до 14 години имат право на месечна целева помощ за времето на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, ако средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението, е равен или по-нисък от размера на минималната работна заплата за страната и ако:

• единият или и двамата работещи родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат право да ползват платен отпуск;

• единият или и двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или обезщетението е в размер, по-малък от минималната заплата;

• единият или и двамата родители се самоосигуряват, но не могат да работят поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

• родител сам отглежда децата си.

Помощта се отпуска, ако децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето и съгласно условията на ПМС № 218 от 17 август 2020 г.

 

Предприемане на мерки за  ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ   

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

Мярка

Срок

Отговорнк

Осигурена защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда

Постоянен за време на ОЕСР

Директор

• Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.

20.09.2020

Класни ръководители и ЗД- Соколова

• Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията:

Microsoft Teams; Shkolo

 

Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:

- Синхронно ОЕСР

-  Асинхронно ОЕСР

-  Дистанционно наблюдение на часове в реално време с помощта на техн.устройства

 

20.09.2020

 

 

В зависимост от конкретня случай

Директор и ЗД

 

 

Директор /учители

Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип

 

20.09.2020

Директор

• Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина

 

При необходимост

Д. Алексиева

• Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за учители)

 

20.09.2020

Зам.-директор

Осигуряване на  камери и микрофони за реализиране на компенсаторно обучение на ученик от разстояние.

20.09.2020

Директор и Ръководител ИКТ

                                              

 

РАЗДЕЛ IV

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ С УСТАНОВЕН ПО-ВИСОК РИСК ОТ COVID-19

В случай, че  е невъзможно или нецелесъобразно  обучението на ученици в дневна форма поради здравословни причини,  или последната  не е предпочитана от родителите, е възможно осъществяване на обучение в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма.

Избор на  формата на обучение – от ученика и/или неговите родители,  при спазване на изискванията на нормативната уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за подкрепа за личностно развитие.

 

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до наличие на:

1. Здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната ЕЛК, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).

*В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната ЕЛК по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 2 - с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.

 

2. Семейни причини

2.1 избор на родителите – (допустимо условие за преминаване в самостоятелна форма);

Родителите следва да осигурят необходимите условия за самоподготовката на ученика. Неприсъствна форма при която в училище се полагат изпити за определяне на срочна или годишна оценка. Училището предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа.

 

2.2 желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо условие за преминаване в индивидуална форма;

С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, в  съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план. Оценяване - текущо оценяване или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително, училището предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа.

 

2.3.трайно преминаване на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на обучение за ученик 1. - 12. клас).

 Пприсъствените учебни часове покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от неговото или друго училище. Ученик е на училището, в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от друго училище.

Обучението се осъществява – с  помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. Ученикът следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик. виртуалната класна стая

           

3. Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.

 

Смяна на формите на обучение  - в началото / по всяко друго време в хода на учебната година.

* Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.

*Училището:

1. информира родителите  за условията  при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов родител/настойник попада в рискова група.

      2. Определя учители от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение

 

РАЗДЕЛ V

 

СЪПЪТСТВАЩА ПОДКРЕПА ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ПРОПУСНАЛИ ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

 

Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция, като се използват възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР.

На общо основание на всички тези ученици следва да се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.

 

Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация

 

Информираност за рисковете от разпространение на вируса - като се използват достоверни източници и като не се допуска създаване на напрежение от непрекъснато фокусиране върху темата.

Прилагане на препоръките, дадени от  Асоциация „Родители“  в наръчник за родители,https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

 

СТЪПКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТАТА В КОЛЕКТИВА И СЕМЕЙСТВОТО:

I. ОБСЪЖДАНЕ И ИНФОМРИРАНЕ

1.Провеждане на работни срещи на психолога  и педагогическия съветник в112 ОУ с колектива на училището, на които спокойно да бъдат обсъдени всички протоколи, които ще бъдат прилагани, като всеки трябва да осъзнава необходимостта от тяхното прилагане.

2. Приемане на изготвените Правила от колектива.

3.Училището задължително уведомява родителите, чрез електронни съобщения в електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща:

• В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището.

• Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището.

• Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от мерките и правилата в училището. Съобщението съдържа следната информация:

-          брой на заболели;

-          от кои класове, респ. с кои класове работят, ако са учители;

-     мерките, които са предприети и предстои да се приемат;

-          необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес.

Съобщенията до родителите  са по образец

II. ПОЗНАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА

1.      Всички учители, ученици, родители и пребиваващи на територията на 112 ОУ са задължени да се запознаят и спазват Училищните правила за организация на образователния процес в условията на COVID-19.

2.      Спазването на правилата от учениците се проследява от учителите в училището, от учители – от ЗДУД, ЗДУТД, ЗДАСД.

3. Подкрепа при затруднения.

При неспазване на правилата в училището от страна на член на колектива или от ученик/родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която може да се изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене на пътища за тяхното отстраняване.

Родителите и учителите трябва да демонстрират чрез своето поведение осъзнатата необходимост от спазването на всяко правило, и чрез личен пример, вместо непрекъснато повтаряне, да  допринесат за осъзнаването им.