Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

112. ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ“

Учебният процес през учебната 2020/2021 година в 112. ОУ „Стоян Заимов“ ще стартира  на 15.09.2020 г. и ще сe провежда в дневна форма на обучение за всички ученици при спазване на приетите на училищно ниво Правила и мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19.

Правилата и мерките са разработени в съответствие с дадените от МОН Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19..

В основата на разработените правила на организация на учебни процес в 112.

ОУ „Стоян Заимов“ в условията на разпространение на  COVID-19 е залегнала стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки и прилагане на следните мерки:

Спазване от учители, ученици и пребиваващи на територията на 112 ОУ на общите здравни мерки, предписани от компетентните органи – МЗ, СРЗИ.

Носене на маски/шлем:

ü  Задължително:

- за всички ученици, учители, в т.ч. и от външните за институцията лица -

в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, бюфет и столова (освен при хранене)

- за учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/ клас/етап – в класните стаи, кабинети, физкултурен салон

ü   По желание:

- за учители -  преподаващи само в една паралелка;

- за учениците – в класната стая.

* Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.

 Подготовка на помещенията.

Дезинфекция и проветряване.

·          Преди началото на учебната година  извършване на пълна дезинфекция и генерално почистване на всички помещения с помощта на препарати и дезинфектанти.

·                    Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) извършване на влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки .

·                    В компютърните кабинети –дезинфекциране  на мишките и клавиатурите с антибактериални кърпи преди започване на всеки час.

·              Проветряване на учебните стаи.

 Засилена лична хигиена и условия за това:

·         Налични са  течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните.

·    Създадени са условия за хигиенно третиране на ръцете с използване на кожни антисептици. Дозатори с антисептичен дезинфектант за ръце са поставени на входа на сградата, в столовата, в учителската стая.

 Допускане на учениците в сградата.

Влизането на сградата на училището ще се извършва през 2 входа. Термокамера за дистанционно измерване на темпераурата ще идентифицира ученици с признаци на респираторни заболявания в сградата.

            В случай на откриване на ученици с признаци на респираторни заболявания, същите ше бъдат изолирани в кабинет на ет.1, корпус (2) в 112. ОУ до пристигането на родители (законни представители).

 Провеждане на учебен процес

·         Отделни класни стаи  и ограничено ползване на кабинети.

·         Последователни часове по един и същ предмет .

·         Провеждане на часове на открито.

   .Междучасия.

·         Различно начало на учебните занятия за отделните класове и различен график за междучасията.

    Организация на храненето

            Бюфет и стол.

·         Обедното храненето на учениците от 1. и 2. клас – чрез доставка на индивидуална пакетирана храна в класните стаи. Учениците от 3. и 4. клас ще се хранят по график в стола, при спазване на необходимата дистанция  и съблюдаване на хигиенни норми и правила от обслужващия персонал.

·         Купуване на храни от бюфета ще се извършва при спазване на необходимата дистанция от учениците  и съблюдаване на хигиенни норми от персонала.

·         Закуски по Държавен фонд „Земеделие“ - Приемат се един път седмично.

 Комуникация:

 А. Училищен двор.

Ограничено влизане на външни лица в сградата на училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция. 

Недопускане на външни лица в двора през почивните дни.

Б. С родители

Комуникация с родителите ще се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации ще се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

В. Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети - в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

По-подробна информация по въпросите, отнасящи се до организацията на учебния процес родителите могат да получат от класните ръководители и администрацията на училището.