Училищна документация

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Извадка от ПДУ

 

Условия и ред за организиране и провеждане на осъществяваните форми на обучение в 112 ОУ „Стоян Заимов“

Учебна 2019/2020 година

 

 

 

Чл. 24 (1) Формите на обучение, които се организират в 112 ОУ „Стоян Заимов“  се приемат от педагогическия съвет на училището.

(2) Училищното обучение  в 112 ОУ се осъществява в дневна, индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение.

Чл. 25. Ученик не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно.

Чл. 26. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 ЗПУО - Изборът за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители, и при спазване на Закона за предучилищното и училищно образование.

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;

2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;

3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;

4. лице, което не може успешно да завърши един и същи клас повече от три учебни години;

5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 ЗПУО;

6. ученик със специални образователни потребности.

(3) Учениците се записват в дневна форма на обучение по реда на училищния прием.

Прочети още: Форми на обучение в 112 ОУ „Стоян Заимов“