Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

 

Извадка от ПДУ

 

Условия и ред за организиране и провеждане на осъществяваните форми на обучение в 112 ОУ „Стоян Заимов“

Учебна 2023/2024 година

 

Чл. 24(1) Формите на обучение в училището са:

1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно училищния учебен план;

2. индивидуална;

3.самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят самостоятелно, съгласно училищния учебен план. Организацията на обучението в нея се определя с Правилника за дейността на училището:

- ученикът учи по учебния план на училището за съответната учебна година и клас;

- ученикът има право на консултации в часовете за консултации определени по график на съответния преподавател;

- изпитването се провежда в две редовни сесии – януари и май – и две поправителна – юни и септември;

- предметите са разпределени по тежест в двете редовни изпитни сесии;

- изпитът  на учениците в самостоятелна (задочна, индивидуална) форма на обучение се провежда при видеонаблюдение със следните условия:

- камерите са разположени по такъв начин, че да осигурят видеозапис на действията на всички участници по време на изпита;

- видеозапис се осъществява във всички зали, в които се провежда изпит, от момента на влизане на квестора до напускането на залата от последния ученик;

- определят се със заповед на директора длъжностни лица, които да наблюдават паралелно с видеозаписването изпитните зали и коридорите чрез видеокамерите;

- при съмнение за нередности в изпитните зали и в коридорите чрез наблюдението, директорът може да влезе в изпитната зала и при доказателства за нарушения по чл. 43, ал.1 Наредба № 11от 01.09.2016 год. на МОН за оценяване резултатите от обучението на учениците да отстрани ученик;

- на видно място са поставени информационни табели, от които е видно, че се осъществява видеонаблюдение.