Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ 

за 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Глава І. Общи положения

 

Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в училището, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците съобразно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание, при пълно зачитане и уважение на човешката личност.

Чл. 2. Правилникът е задължителен за директора, заместник-директорите, учителите, учениците и служителите в училището, както и за всички други лица, които се намират на територията на училището.

 

Глава ІІ. Устройство и дейност

 

Чл. 3. Училището издава удостоверение за завършен клас от началния етап, за завършен начален етап на образование и свидетелство за основно образование.

Чл. 4. (1) Училището е общинско.

(2) Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

Чл. 5. Учебно-възпитателният процес се организира чрез дневно обучение, което се осъществява в рамките на установения учебен ден.

Чл. 6. Според степента на подготовката си учениците се организират в паралелки от първи до седми клас и подготвителни предучилищни групи, които обхващат обучението на 5- и 6-годишни деца.

Чл. 7. За учебната 2021-2022 година графикът на учебния процес се определя съгласно Заповед № РД 09-1804/31.08.2021 год. на Министъра на образованието и науката.

Чл. 8. (1) Седмичното разписание се съобразява с Наредба № 10/ 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на Министерството на здравеопазването. Утвърждава се от директора на училището не по-късно от три дни преди започване на всеки учебен срок. Представя се в за утвърждаване РЗИ до 10 дни след началото на всеки учебен срок.

Всяка наложителна промяна в разписанието се внася за повторно утвърждаване от РЗИ до 5 дни след нанасянето й.

(2) Временни размествания в седмичното разписание на часовете се извършват единствено от зам.-директора по УД при определени обстоятелства (отсъствия на учители поради болест, законово установен отпуск, при аварийни ситуации и др.) и се утвърждават със заповед на директора.

Чл. 9. Продължителността на учебния час е 35 минути за учениците от първи и втори клас и 40 минути за учениците от трети до седми клас.

Чл. 10. (1) Обучението по общообразователни учебни предмети се осъществява чрез задължителна подготовка и избираеми учебни предмети, организирани съобразно възможностите на училището и интересите на учениците;

 (2) училищен учебен план, който се разработва за всяка учебна година и се съхранява най-малко 50 години;

 (3) учебни програми за задължителна подготовка;

(4) разширена подготовка по общообразователните предмети от областта на  гражданското, здравното, екологично и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у децата и учениците, като разширяват и допълват съдържанието, което присъства интегрирано в други учебни предмети.

Чл. 11. (1) Знанията и уменията на учениците се контролират чрез устни, писмени и практически форми на проверка и оценка, както и чрез тестове, съгласно ЗПУО.

(2) Контролът се осъществява текущо и периодично.

            (3) Срочните и годишните оценки се оформят въз основа на цялостната работа на ученика по предмета през учебния срок и учебната година и не са средноаритметично на текущите оценки.

(4) По учебните предмети, които се изучават с един и повече от един час седмично, се оформя срочна оценка и се внася от преподаващия съответния учебен предмет учител в електронния дневника на клас.

(5) Класни работи се правят по предварително определен график по български език и литература и математика.

(6) Изпити се организират и провеждат със заповед на директора. Изпитът за промяна на оценка (по не повече от три предмета) се полага след завършване на образователната степен на обучение. При получена слаба оценка ученикът се явява на поправителен изпит. Оценката е окончателна.

(7) При преписване или установяване на опит за преписване по време на изпит работата се анулира с протокол от квесторите, под който ученикът се подписва. Ученикът няма право да се яви на втора дата в рамките на същата изпитна сесия. 

(8) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет за всеки учебен срок е:

1. две текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;

2. три текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;

3. четири текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично. Изпитванията за установяване на входното равнище влизат в броя на текущите изпитвания.

(9) Учениците участват в общински, регионалните и национални външни оценявания, провеждани от РУО и МОН.

Чл.12 Заместник на отсъстващ учител през учебно време се определя със заповед на директора.

Чл. 13 По мярката „Без свободен час“ се организира заместване на отсъстващи учители във връзка с ползването на отпуск съгласно Глава 8, раздел 1 от КТ в следните случаи:

1. на основание чл. 155 от КТ - редовен годишен платен отпуск при условията на чл. 176 /отложен от директора от предходната година/;

2. на основание чл. 161 от КТ - платен служебен или творчески;

3. на основание чл. 162 от КТ - отпуск, разрешен от здравните органи с болничен лист, при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето /за работните дни, за които отсъстващият учител получава парично обезщетение от работодателя - 3 работни дни/;

4. на основание чл. 157, ал. 1, т. 1 - 7 от КТ - при встъпване в брак, кръводаряване, смърт на близък роднина, призован в съда, за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия и др.;

5. на основание чл. 168 от КТ - за 2 деца до 18-годишна възраст, ако е уговорено в колективния трудов договор;

6. на основание чл. 169 от КТ - служебен отпуск за обучение, само когато има сключен договор между работодателя и учителя и потребностите на образователно-възпитателния процес налагат такова обучение;

7. на основание чл. 170 от КТ - за кандидатстване във висше учебно заведение със съгласието на работодателя, когато е във връзка с изпълняваната работа;

8. на основание чл. 159 от КТ - отпуск за участие в синдикална дейност.

Чл. 14 За осъществяване на заместване на учителите по мярката „Без свободен час“ директорът на училището изготвя, поддържа и актуализира банка кадри.

Чл. 15 Организацията и контролът за заместването на отсъстващи учители по мярката „Без свободен час“ се осигурява от директора на училището при спазване на следния йерархичен ред, в който се подреждат възможностите за заместване:

1. учител, който е специалист по предмета;

2.учител с образователно-квалификационна степен „магистър", „бакалавър" или „професионален бакалавър", които не са специалисти по дадения учебен предмет;

3. директор.

Чл. 16. При невъзможност да бъде осигурен заместник с оглед опазване на живота и здравето на учениците директорът лично изпълнява функциите на заместващ на отсъстващия учител, като при необходимост прави промяна на седмичното разписание чрез съгласуване с РУО.

Включването на директора в мярката като заместващ се урежда чрез договор между него и работодателя му.

Чл. 17. Заместването по мярката „Без свободен час“ се документира:

1. чрез заповед, когато е за определени часове;

2. чрез договор, когато е за по-дълго време.

Чл. 18. Педагогическият съвет на училището съвместно с представители на родителите на учениците одобрява училищна програма за часовете, които не се водят от учители специалисти, по време на заместване на отсъстващия учител, като се включват теми по гражданско и здравно образование.

Чл. 19. Процедура по реализиране на мярката „Без свободен час“:

1. Учителят подава заявление за отпуск по цитираните основания от КТ.

2. Може предварително да се уговори със свой колега да го замества. Посочва кой ще го замества в заявлението.

3. Ако няма посочен заместник, директорът определя такъв чрез вътрешно заместване, пенсиониран учител или др. от банките кадри на училището или на РУО.

Чл. 20. Отсъстващият учител, заместван по мярката „Без свободен час“ чрез

вътрешно заместване от учител, който не е специалист по учебния предмет и е преподавал тема по гражданско или здравно образование, е длъжен да направи преструктуриране на учебния материал, което се отразява в колона „Забележка“ в тематичното разпределение, след което се утвърждава с подпис и печат от директора .

Чл. 21. След извършеното заместване по мярката „Без свободен час“ заместващите учители го документират в ел. дневник на класа и го удостоверяват с декларация за реално проведените часове.

Чл. 22.(изм.и доп. в сила от окт.2021г.) (1)  Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

(3) В случай, че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

(4) За удостоверяване на уважителните причини по ал. 1, т. 1 за учениците в българските училища в чужбина се прилага действащото законодателство на страната, в която е открито училището.

(5) (нова в сила от окт. 2021) В случаите, в които ученик се чувства неразположен по време на час / за учебен ден, той посещава медицинското лице, назначено в училището, което го преглежда, записва ученика в журнал, уведомява класния ръководител, а той – родител. В тези случаи отсъствията на ученика за деня се извиняват с медицински документ, издаден от медицинското лице в училище.

(6) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от  учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински документ.

(7) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик в случаите по ал. 6, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час.

(8) В случаите по ал. 6, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на родителя на ученика.

Чл. 23. След завършване на клас или степен на образование на учениците се издава документ, съгласно Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование, приложение 4.

Чл. 24. (1) Формите на обучение в училището са:

1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно училищния учебен план;

2. индивидуална;

3.самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят самостоятелно, съгласно училищния учебен план. Организацията на обучението в нея се определя с Правилника за дейността на училището:

- ученикът учи по учебния план на училището за съответната учебна година и клас;

- ученикът има право на консултации в часовете за консултации определени по график на съответния преподавател;

- изпитването се провежда в две редовни сесии – януари и май – и две поправителна – юни и септември;

- предметите са разпределени по тежест в двете редовни изпитни сесии;

- изпитът  на учениците в самостоятелна (задочна, индивидуална) форма на обучение се провежда при видеонаблюдение със следните условия:

- камерите са разположени по такъв начин, че да осигурят видеозапис на действията на всички участници по време на изпита;

- видеозапис се осъществява във всички зали, в които се провежда изпит, от момента на влизане на квестора до напускането на залата от последния ученик;

- определят се със заповед на директора длъжностни лица, които да наблюдават паралелно с видеозаписването изпитните зали и коридорите чрез видеокамерите;

- при съмнение за нередности в изпитните зали и в коридорите чрез наблюдението, директорът може да влезе в изпитната зала и при доказателства за нарушения по чл. 43, ал.1 Наредба № 11от 01.09.2016 год. на МОН за оценяване резултатите от обучението на учениците да отстрани ученик;

- на видно място са поставени информационни табели, от които е видно, че се осъществява видеонаблюдение.

(2) Обучението във всички форми, както и преминаването от една в друга, се осъществяват съгласно ЗПУО.

(3) Училището разработва индивидуален учебен план за (когато има такива):

- учениците в индивидуална форма на обучение;

- учениците със СОП се обучават в дневна, комбинирана или дистанционна форма на обучение;

- учениците с изявени дарби се обучават в дистанционна или в комбинирана форма.

1. Право на самостоятелна и индивидуална форма на обучение имат ученици или със здравословни проблеми, активни спортисти, удостоверени със съответния документ, или подали заявление до директора на училището.

Чл.25 (1) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна.

(2) Учебните часове за учениците от I ,II и III клас се провеждат само преди обяд.

(3) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас при желание на родителите и според възможностите на училището.

(4) Условията и редът за организиране и провеждане на полудневната и целодневната организация на учебния ден се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

(5) (нова в сила от окт. 2021) Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна подготовка, е задължително за всеки ученик в училището.

(6) (нова в сила от окт. 2021) Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили изричното си желание за това, като учениците и техните родители/настойници посочват  учебни предмети чрез попълване на заявления в края на предходната учебна година или преди постъпването на ученика в училището.

(7) Учениците имат право да се обучават във всички класове от степента на образование в определено училище по училищни учебни планове, разработени въз основа на рамковия, съответно типовия учебен план, в съответствие с който са започнали да се обучават в същото училище, освен ако друго не е предвидено в нормативен акт. Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в същото училище.

 (8) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава.

Чл.26 Разработва се Програма за ЗИ при целодневна организация на учебния ден.

Чл.27  Видеонаблюдението е задължително условие за осигуряване безопасността в училището и принадлежащите му територии и се използва разумно и съобразено с изискванията на регламента за защита на личните данни. То се осъществява в интерес на учениците и за подпомагане на протичане на учебния процес.  При възникнала необходимост за преглед на записите на видеокамерите се осъществява само от компетентните органи в  присъствието на длъжностно лице от полицията. Видеозаписите се съхраняват в срок от един месец.

Чл. 28 (1) В училището има пропускателен режим и неговите правила са задължителни за всички служители, учащи се и граждани, работещи и посещаващи сградата и района на училището.

(2) Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от охранителна фирма, съгласно сключения Договор и утвърдения график за дежурство.

(3) В училището не се допускат външни лица, включително и родители, които нямат определена среща със служител на училището.

(4) Пропускателния режим изисква:

1. Всички служители на училището подават на охранителя предварително имената на родителите, гостите, стажантите или други лица, с които имат определени срещи.

2. Когато външно лице иска среща със служител на училището, охранителят задължително трябва да получи потвърждение за срещата. Ако няма такова потвърждение, външният посетител не се допуска.

3. При водене и вземане на учениците от І до ІV клас родителите им се допускат само до училищния двор - до входа на сградата на училището.

4. За обслужване в Канцеларията на училището външни лица се допускат в приемното й време, след като в специален прономерован и прошнурован дневник срещу представяне на документ за самоличност, се отбелязват трите имена на посетителя, номера на документа за самоличност, часа на влизане  след връчване на „временен пропуск“.

5.  По време на кампании по прием и за писване на ученици, провеждане на родителски срещи и други масови мероприятия, правилата на достъп се уточняват допълнително.

6. При нужда да бъде предадена дадена вещ на ученик, същата се оставя при охраната и ученикът си я получава в междучасието.

7. След приключване на учебните часове, извеждането на учениците /1-4 клас/ и  от групите за целодневна организация на учебния ден се осъществява от учител до входа на училището.

 (5) Разрешава се на ученик да отсъства от часове в ГЦОУД само до две дейности, но не и от часовете за самоподготовка.

 (9) За учебната 2021/2022  година училищните униформи са задължителни за учениците от първи до седми клас включително.  

1. Като допълнение към униформата е допустимо учениците да носят едноцветен тъмен  панталон, дънки, клин или пола, без фрапиращи декорации.

 

Глава ІІІ. Права и задължения на учителите

 

Чл. 29. (1) Учителите имат следните права:

- да бъдат зачитани правата и достойнството им;

- да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и училищното образование;

- да участват във формирането на политиките за развитие на училището;

- да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

- да повишават квалификацията си, като за подготовка и явяване на изпити се възползва от допълнителен отпуск в съответствие с член 157 от КТ;

- да получава информация от директора на училището, регионалното управление по образованието и Министерството на образованието и науката относно възможностите за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация

- да бъдат поощрявани и награждавани.

(2) Учителите имат следните задължения:

- да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

- да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС;

- да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от училището;

- да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

- да продължават образованието си и да повишават професионалната си квалификация с цел подобряване на качеството на образованието;

-  да дават мнения и предложения за развитието на училището;

- да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения. Размножаването на материали за тестове и изпитвания на учениците се извършва от длъжностно лице, определено от директора. Учителят представя подписано от директора или заместник-директора по учебната дейност разрешение за определяне на броя на копията;

- да уведомява в деня на отсъствието или предишния ден до обед зам. директор, директор, когато се налага да отсъства от учебни часове за осигуряване на заместник с цел недопускане на свободни часове; при заявено желание за платен или неплатен отпуск заявлението се дава два дни предварително;

- да участва в работата на Педагогическия съвет;

- да участва в олимпиади, състезания, ВО като квестор или проверител;

- да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

- да не ползва мобилен телефон по време на учебен час;

- да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

- да вписва в ел. дневник ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока;

- да води коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на Министерството на образованието и науката;

- да води правилно ел. дневник на класа, който е официален документ;

- чрез административното ръководство да уведомява незабавно общинската служба за социално подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила; да уведомява директора за ученици, нуждаещи се от специална закрила;

- да изпълнява решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за управление на образованието;

- да не накърнява личното достойнство на учениците;

- да подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;

- в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подава писмена декларация пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна година е предоставял образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси.

- да познава и спазва Етичния кодекс на общността и Етичния кодекс за работа с деца;

- да дава консултации в дни и часове, определени със заповед на директора;

- да спазват стриктно разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Чл. 30. (1) Класният ръководител има следните задължения

- да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на учебната дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите и периодично и своевременно да информира родителите им;

- да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

- да контролира посещаемостта на учениците от класа;

- своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкции и други мерки по този правилник;

- да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с ученика;

- да провежда родителска среща;

- да участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по отношение на учениците от класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

- да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа;

- да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици в класа;

- да води редовно и да съхранява учебната документация за класа;

- да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник

 (2) Класният ръководител предоставя информация на родителите относно графика за приемното време на учителите в училище.

Чл. 31. Организиране на еднодневни екскурзии, посещение на театри, кино или зелени училища:

- организирането на еднодневни екскурзии, посещение на театър, кино или други дейности извън сградата на училището става с предварително уведомление до    директора /пет дни преди мероприятието/, декларация за информирано съгласие от родител, заповед на директора на училището;

     - организирането на бяло, зелено или друго училище става със заявление до директора/петнадесет дни предваритело/, оферта от лицензирана фирма, декларация за информирано съгласие и разрешение от началника на РУО на МОН и заповед на директора на училището /само през ваканциите или до три дни през учебната година/.

 

Глава ІV. Права и задължения на учениците

 

Чл. 32. Учениците имат следните права:

- да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

- да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

- да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни часове;

- да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

- да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование;

- да участват в проектни дейности;

- чрез Ученическия съвет да участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число на училищния учебен план;

- да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

- да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

Чл. 33. (1) Учениците са длъжни:

            - да носят униформата си, която е задължителна за учениците от 1 до 7 клас включително;

            - да присъстват във всички учебни часове от седмичнота разписание за деня за съответната паралелка и участват в учебни часове и занимания;

- да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитието на добрите традиции;

- да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

- да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол, енергийни напитки и наркотични вещества;

- да не носят предмети, които са източници на повишена опасност; да не носят под какъвто и да е предлог в училище всякакъв вид оръжие, взривни вещества, спрей или други запалими вещества;

- да спазват Правилника за дейността на училището;

- да не използват техника – мобилни часовници, телефони, камери, фотоапарати и др. устройства за правенето на каквито и да е било снимки, аудио- или видео-записи на територията на училището; изключение се допуска само при  изрично предварително разрешение от директора на училището;

- да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове; да не стават по време на час без разрешение на учителя и да не пречат на останалите ученици да работят;

- да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове; използването е позволено само с учебна цел с разрешение на учителя. При констатирано нарушение, учителят отнема мобилното устройство на ученика, който го използва неправомерно в час, предава го на заместник-директора, който от своя страна уведомява родителите на ученика. При повторно нарушение на ученика се налага забрана за ползване на телефон в училище за период от един месец, за което се уведомява родителят.

- учениците от начален етап не използват телефони в учебно време;

- да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на статута им на ученици и на добрите нрави: не се позволяват панталони по-къси от колената; блузи откриващи пъпа; скъсани или имитиращи скъсано видове панталони; поли по-къси от коляното; пиърсинг на открити части от тялото; грим и лак по ноктите, предизвикателни деколтета. На учениците е забранено да са в училище с боядисани коси.

- да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми; да пазят чисто работното си място, класните стаи, кабинетите и физкултурните салони, като отпадъчните материали се изхвърлят на определените за тази цел места;

- да се явяват в училище най-късно 10 минути преди началото на учебните занятия;

- да спазват указанията на охраната в сградата и района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални отношения;

- закъснение до 20 минути от началото на часа се отбелязва с 1/2 неизвинено отсъствие в предвидената за това графа в ел. дневник на класа;

- да напускат района на училището само след разрешение на учител;

- да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през междучасията;

- да не сядат на первазите на прозорците;

- да не влизат без разрешение в учителската стая и  да не остават в сградата на училището след приключване на учебните занятия на своята учебна  смяна, освен ако не са ангажирани в извънкласна за деня дейност;

- да пазят училищното имущество, училищната сграда и принадлежащия й район; родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или закупуват повреденото имущество в тридневен срок от датата на констативния протокол, изготвен от заместник директор по АСД, счетоводител, домакин и класен ръководител; за умишлено увреждане на ученика се налага и санкция;

- да не подсказват и да не преписват по време на учебния процес;

- да не изнасят и повреждат вещи от оборудването на класната стая, кабинетите и други помещения;

- да не внасят лични футболни, баскетболни, волейболни и др. топки в сградата на училищетом, ролери, скейтборд; електрически тротинетки; същите да се оставят на съхранение при охраната на училището до приключване на учебните занятия;

- да не играят с топки в класните стаи  и  коридорите;

- да не говорят високо и да не крещят по коридорите и в класните стаи по време на междучасията

- да не внасят в учебните помещения храни и напитки - местата за хранене са определени както следва: двете фоайета на 1-ви етаж в корпус 1 и училищния стол;

- да не нарушават установения ред за придвижване по коридорите;

- през голямото междучасие всички ученици /без дежурните/ излизат на двора на училището, ако атмосферните условия го позволяват;

 (2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в интернет:

- училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;

- учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители, без изричното предварително съгласие на последните;

- не се разрешава изпращането или публикуването на снимки или аудио- или видеозаписи на ученици или техни близки, без изричното предварително съгласие на родителите;

- на учениците е забранено снимането и стриймването по време на учебни занятия  без писменото съгласие /от родител/  на човека, когото снимат;

- учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, в случай, че попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;

- учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател;

- забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи;

- при работа в интернет учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

(3) Дежурните ученици са длъжни:

-  да осигуряват реда и дисциплината в класната стая (кабинета) по време на междучасие;

- да следят за опазване на имуществото и материално-техническата база в класните стаи през междучасията и при констатирани нарушения своевременно уведомяват преподавателя или дежурен учител;

- да почистват дъската и проветряват класната стая (кабинета) през междучасията;

- да информират преподавателите за отсъстващите ученици;

- дежурствата в класните стаи се организират от класните ръководители.

(4) Учениците са длъжни да полага грижи за съхраняването на безплатните учебници - в тях не се пише, рисува, оцветява;

- в случай на преместване на ученик в друго училище по време на учебната година, ученикът връща учебниците и неизползваните учебни помагала, което класния ръководител удостоверява с обходен лист; приемащото училище му осигурява учебници от собствения си фонд;

- в случай, че ученикът не върне учебник или при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от страна на ученика учебникът е негоден за следваща употреба, родителите (настойниците) възстановяват учебника в училището.

Чл.34(1) На всички учениците в училището се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в съответствие с индивидуалните образователни потребности.

Чл.35 Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на превенцията на обучителните затруднения се основава на анализ на информацията и наблюденията на обучението и развитието на ученика и се изразява във включване на учениците в:

(1) допълнително обучение по учебни предмети при условията на Закона за

предучилищното и училищното образование;

(2) консултации по учебни предмети и допълнителни консултации по учебни

предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

(3) логопедична работа с учениците.

Чл.36 Дейностите се осъществяват и в неучебно време, включително през ваканциите, съобразно потребностите на децата и учениците, като продължителността им за отделен ученик или за група ученици е в зависимост от възможностите на училището, но не по-малко от 2 седмици със седмична заетост до 20 часа.

Чл.37(1) За осъществяване на позитивен психологически климат в училището се осъществяват дейности по превенция на тормоза и насилието и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са подчинени на обща училищна политика.

(2) Дейностите по превенция и интервенция се разработват въз основа на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и на алгоритъма за неговото прилагане, утвърден от министъра на образованието и науката.

(3) За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователната и училищната среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация:

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;

3. консултиране на детето или ученика с психолог;

4. консултиране на детето или ученика с педагогически съветник;

5. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;

6. създаване на условия за включване на детето или ученика в занимания, съобразени с неговите интереси и потребности;

7. индивидуална подкрепа за детето/ученика от личност, която той уважава

(наставничество);

8. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;

9. други дейности като  обсъждания в ЧК, правила на класа, позитивна дисциплина и др.

(4) За осъществяване на превенция за отпадане от училище и за намаляване броя на допуснатите отсъствия, родителите се информират от класните ръководители по електронна поща, когато ученикът допусне пет отсъствия по неуважителни причини.

Чл. 89 (1) Дейността по чл. 37, ал. 3, т. 1 се прилага след проведени от класния

ръководител насочващи и мотивиращи дейности с ученика, които не са дали резултат. 

(2) Дейността се документира в дневника на класа и се информира родителят/представителят на детето/ - лицето, което полага грижи за детето.

Чл.39 Дейността по чл. 37, ал. 3, т. 2 се осъществява в училището от подготвен за разрешаване на конфликтни ситуации учител, психолог и/или педагогически съветник, невъвлечен в конкретния конфликт, който посредничи между страните в конфликта с цел разрешаването му.

Чл.40 Дейностите по чл. 37 ал. 3 се осъществяват по желание на ученика, по препоръка на класен ръководител, на учител, на педагогически съветник и/или на психолог, на родителя на ученика, на координиращото звено по чл. 7, в съответствие с възможностите и наличните ресурси на училището или чрез привличане на външни ресурси.

Чл.41 Когато подкрепящите дейности по чл. 37, ал.3 не са довели до преодоляване на проблемното поведение или ученикът не се е включил  в изпълнението им и поведенческите прояви отново се явяват нарушение на ПДУ, се преминава към процедура по налагане на санкции по чл. 83(1)

Чл.42(1) За всички предприети дейности с учениците за преодоляване на проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователната и училищната среда, с участието в дейността на институцията и с поведенческите им прояви, се информира  родителя/представителя на ученика/лицето, което полага грижи за него, освен в случаите когато той се явява заплаха за живота и здравето на ученика.

                   (2) При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага реализирането на дейностите, директорът на училището писмено уведомява дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” по местоживеенето на детето или ученика.

 Чл.43. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното образование и настоящия правилник, или при допускане на отсъствия по неуважителни причини на учениците се налагат следните санкции:

 

1. „Забележка“ – за:

а. 5 отсъствия по неуважителни причини;

б. регистрирани над 5 забележки в дневника относно несериозно поведение и неуважително отношение в процеса на обучение;

в. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;

г. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел;

д. пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището;

е. отказ да се съобрази с разпоредбите на този правилник относно външния вид и носенето на униформа в училище.

2. „Преместване в друга паралелка в същото училище“ – за:

а. 10 отсъствия по неуважителни причини;

б. нагло поводение, което възпрепятства учебния процес;

Преместването на ученик става само в паралелка, която е по учебния план на ученика.

3 „Предупреждение за преместване в друго училище  – за:

а. 15 отсъствия по неуважителни причини;

б. Умишлено увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация;

в. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в училището;

г. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището;

д. Системни прояви на физическо и психическо насилие;

е. разпространяването на наркотични вещества в училището; то се разглежда и санкционира от съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР;

ж. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо провинение;

4. „Преместване в друго училище до края на учебната година“ – за:

а. повече от 20 отсъствия по неуважителни причини;

б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището;

в. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището;

г. упражняване на физическо или психическо насилие;

д. умишлено унищожаване на училищно имущество;

е. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ провинение;

Чл.44. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час и се изпраща, придружен от дежурния ученик, при педагогическия съветник, заместник директор или свободен учител.

Чл. 44а – Когато ученикът не спазва указанията на здравните и училищни власти при обявена епидемия, ученикът се отстранява от учебни занятия и незабавно се уведомява родител.

Чл.45. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ПДУ /и без униформа/ , както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, се уведомява заместник-директор или директора на училището и се отстранява от училище до отпадането на основанието за отстраняването му и се уведомява незабавно родителя, като същият е длъжен да се яви незабавно в училище.

Чл.46. За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение.

Чл.47. Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл. 48. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

Чл.49. Санкциите „Забележка и „Преместване в друга паралелка в същото училище се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на ПС.

            Чл.50. За откриване на процедура за налагане на санкции директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 35 от Закона за предучилищното и училищното образование – и съответните структури за закрила на детето.

За официално уведомление на родителя се счита изпратен от училището имейл.

            Чл.51. Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или писмено да обясни обстоятелствата и фактите, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник.

Чл.52. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител или от решението на ПС.

(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и родителя му, а заповедта за налагане на санкциятаПреместване в друго училище – и на началника на РУО

(3) Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО и при условията и реда на АПК.

Чл. 53. (1) Наложените санкции се отразяват в електронния дневник на класа.

 (2) При налагане на мярката „Отстраняване от час ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си.

Чл. 54. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

 

ГЛАВА V. Награди на учениците и учителите

 

Чл. 55 (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции на училищно, регионално и национално равнище ученикът се награждава с:

1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет;

2. книги или други предмети;

3. похвална грамота;

4. специална награда, носеща името на Стоян Заимов;

 (2) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по предложение на класния ръководител.

Чл.56. (1) За научни постижения в образователната област и успешно представяне на ученици в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции учителите се награждават, както следва:

- с книги и други предмети;

- с грамота;

- парични награди

 

ГЛАВА VІ. Права и задължения на родителите

 

Чл. 57. (1) Родителите имат право:

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с педагогическите специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време; достъпът в сградата на училището става след предварителна уговорка и записване в посетителския дневник на охраната на училището;

3. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

4. да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището и настоятелството;

5. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

6. да участват в родителските срещи.

Чл. 58. Родителите са длъжни:

1. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, като своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето;

2. да запишат детето при условието на чл. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование в първи клас;

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищна среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;

4. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето;

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;

7. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването от класния ръководител. В случай че щетата не се възстанови в регламентирания тридневен срок, се налага санкция на ученика;

8. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето.

9. Посещенията при директора на училището стават в приемното му време и в  присъствието на класния ръководител на ученика.

10. да следят редовно успеха, отсъствията и поведението на детето си в електронния дневник. В случай че нямат електронна поща, родителите имат право да изискат разпечатка от оценките на ученика по указан от ръководството административен ред.

11. Да се съобразяват с указанията на здравните и училищните власти по време на обявена епидемия и да спазват обявените в приложението към правилника правила и мерки.

 

 

Глава VІІ. Управление и организация на процеса на обучение и възпитание

 

Чл. 59. (1) Орган за управление на училището е директорът.

(2) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището.

(3) Заместник-директорът подпомага директора при организирането на учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове и длъжностната характеристика.

Чл. 60. (1) Педагогическият съвет, като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището:

1. приема стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с приложен към нея план за действия и финансиране;

2. приема ПДУ;

3. приема УУП;

4. приема формите на обучение;

5. приема годишния план за дейността на училището;

6. приема учебни планове за ИФО;

7. мерки за повишаване на качеството на образованието;

8. приема програма за превенция за ранното напускане на училище;

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи;

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;

11. прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи и ПДУ;

12. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци;

13. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност;

14. запознава с бюджета на училището и с отчетите на неговото изпълнение;

15. периодично, най-малко 2 пъти през една учебна година, обсъжда нивото на усвояване на компетентност от учениците и прилага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

(2) Документите по ал. 1, т. 15 и т. 79 се публикуват на интернет страницата на училището.

Чл. 61. (1) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане на дейността на училището.

(2) Училищното настоятелство подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми.

 (3) Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите.

Чл. 62. В училището функционира Ученически съвет като форма на ученическо самоуправление. Той може да включва ученици, които притежават лидерски качества, креативност и са избрани на доброволен принцип от паралелките в училище. Той участва с мнения и предложения в организацията на училищната дейност. Председателят на Ученическия съвет участва в Педагогическия съвет. Организацията и дейността на Ученическия съвет е регламентирана с Устав и с Правилник за дейността на съвета.

 

ОРГАНИ ЗА СЪУПРАВЛЕНИЕ

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл.63(1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в училището.

(2) Ред за работа на общото събрание. Общото събрание на работниците и служителите само определя реда за своята работа. Свиква се от работодателя, от ръководството на синдикална организация, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите.

(3)  Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите.

(4) Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, доколкото в кодекса, в друг закон или в устав не е предвидено друго.

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

Чл.64(1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към училището се създава обществен съвет.

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението им.

Чл.65(1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция.

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

(4) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл.66 (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) Право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата имат поне трима представители на ученическото самоуправление.

(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата и детските градини участва и представител на настоятелството.

(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл.67(1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл.68(1) Общественият съвет в училището:

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 на ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване и инспектирането;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на ЗПУО на учебниците и учебните комплекти;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 на ЗПУО

11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

Чл.69. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

 

  

ГЛАВА VІІІ. Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд

 

Чл. 70. (1) Учениците са длъжни:

1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена и противопожарна охрана;

2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги спазват;

3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт;

4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените им указания в това направление;

5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки;

6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения;

7. да не сядат по первазите на прозорците

8. Да спазват препоръчаните от здравните и училищни власти хигиенни норми  и правила за поведение по време на обявена епидемия;

(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:

1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;

2. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни близки без предварително съгласие на родителите;

3. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;

4. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи;

5. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, труд и техника, ИТ и ФВС да разработят инструктаж и да запознаят учениците в часовете си.

 

 

ГЛАВА IX . ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Раздел І Общи положения

 

Чл.71.(1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование  се осъществяват в училищното образование в различни форми. Интегрирано е в учебното съдържание на учебните предмети в рамките на общообразователната подготовка от І до ХІІ клас, като самостоятелен учебен предмет “гражданско образование” в общообразователната подготовка във втори гимназиален етап или като самостоятелни предмети в разширената подготовка на всички етапи на средното образование и/или в допълнителната подготовка. Възможно е да се преподава интегрирано в профилираната подготовка, в часа на класа, в дейностите по интереси, в извънкласни училищни, извънучилищни и междуучилищни дейности, както и при общата подкрепа за личностно развитие.

(1) ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се определя с наредба.

 (2) Държавният образователен стандарт определя: (чл.1. ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)

1. същността и целите на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;

2. начините и формите за осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;

3. рамковите изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;

4. институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Чл.72. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществява в училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование. (чл.2 от Наредба за ГЗЕИО)

Чл.73. Същност на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

(1) Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно гражданско поведение. (чл.3, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)

(2) Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето. (чл.3, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)

(3) Екологично образование e насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие. (чл.3, ал.3 от Наредба за ГЗЕИО)

 (4) Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живт, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда. (чл.3, ал.4 от Наредба за ГЗЕИО)

 (5) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са взаимосвързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда. (чл.3, ал.4 от Наредба за ГЗЕИО)

Чл.74. Цели на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са: (чл.4 от Наредба за ГЗЕИО)

 1. изгражданe на автономна и активна личност, която:

а) разбира и отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и човешките права, участва в гражданския, политическия и социалния живот по отговорен, съзидателен и ефективен за себе си и за обществото начин;

 б) познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество, икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят;

в) зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните идентичности, признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността на всички в общото социално пространство;

г) осъзнава и цени своята културна идентичност;

д) взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по конструктивен и уважителен начин;

е) изразява обосновано и критично гражданската си позиция;

ж) взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си;

з) носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя живот и този на другите хора;

и) подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето и поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните;

й) познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на природата и създаване на устойчива околна среда;

к) познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за прилагане на споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява готовност за участие в тях.

2. функциониране на всяка образователна институция като автономна, активна и саморазвиваща се общност, която:

а) възпитава в демократичните ценности;

 б) насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и критичност у всички участници в образователната система;

в) утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, свободна от различните форми на агресия и дискриминация;

г) изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение;

д) създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на различните културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, включително и чрез формите на ученическото участие и самоуправление.

 

Раздел ІІ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Чл.75. Директорът на училището, с помощта на педагогическия и на Обществения съвет, разработва политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Чл.76. (1) В предучилищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществява във всички възрастови групи: (чл.5, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)

1. интегрирано в обучението по образователните направления;

2. интегрирано в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;

3. като самостоятелно образователно направление, когато иновативна или авторска програмна система предвижда това.

(2) Начините и формите на осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование за различните възрастови групи се определят в програмната система на детската градина или училището, която се разработва по реда и условията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование. (чл.5, ал.3 от Наредба за ГЗЕИО)

Чл.77. (1) В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществява в процеса на придобиването на всички видове училищна подготовка. (чл.6, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)

(2) В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществява и: (чл.6, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)

1. в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление;

2. в дейностите по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден;

3. в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл.78. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в процеса на придобиване на общообразователната подготовка се осъществява интегрирано и/или чрез самостоятелен учебен предмет гражданско образование. (чл.7, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)

(2) Неговото интегриране се осъществява чрез ориентиране на обучението по общообразователните предмети към придобиване на ключовите компетентности по чл. 77, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование; (чл.7, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)

(3) Изучаването на учебния предмет гражданско образование се осъществява в съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план, за общообразователната подготовка и с учебните програми по предмета. (чл.7, ал.3 от Наредба за ГЗЕИО)

Чл.79. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в процеса на придобиване на разширена подготовка се осъществява интегрирано и/или чрез самостоятелни учебни предмети. (чл.8, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)

(2) Неговото интегриране се осъществява чрез усъвършенстване на отделни ключови компетентности чрез изучаване на общообразователни учебни предмети в рамките на избираемите учебни часове. (чл.8, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)

 

Чл.80. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в процеса на придобиване на допълнителната подготовка може да се осъществява чрез обучение по учебни предмети или модули, чрез интердисциплинарни програми, проекти, модули или дейности по избор на учителя. (чл.10, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)

(2) Факултативните часове може да се използват и за дейности с ученическите съвети на всички нива или други форми на ученическо представителство, младежко лидерство и клубни занимания, при които се практикуват граждански и социални умения. (чл.10, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)

Чл.81. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа освен чрез обучение за придобиване на компетентностите, посочени в рамковите изисквания по чл. 14, ал. 2 от Наредбата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, се осъществява чрез занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани с: (чл.11, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)

1. патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;

2. толерантността и интеркултурния диалог;

3. финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно място;

5. безопасността и движението по пътищата;

6. защитата на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ;

7. превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;

8. превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;

9. превенция и противодействие на корупцията.

(2) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа се осъществява и чрез дейности за последователно развитие на класа като общност и за ученическо самоуправление на ниво паралелка, клас и училище. (чл.11, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)

 (3) Разпределението на тематичните области ал. 1 в часа на класа в по класове и като минимален задължителен брой часове е посочено в приложение № 5. (чл.11 ал.3 от Наредба за ГЗЕИО)

(4) Извън тематичните области по ал. 1 министърът на образованието и науката може ежегодно да определя и други теми, по които да се работи в часа на класа за осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. (чл.11, ал.4 от Наредба за ГЗЕИО)

 (5) За организацията и съдържанието на часа на класа класният ръководител разработва, а директорът утвърждава годишен план в срокове и по ред, определени в правилника за дейността на училището (до 30 септември) и при съобразяване с разпределението на тематичните области по ал. 1 и приложение № 5. (чл.11, ал.5 от Наредба за ГЗЕИО)

(6) В годишния план по ал. 5 се определя броят на часовете по теми и дейности според интересите и възрастта на учениците и с тяхно участие. (чл.11, ал.6 от Наредба за ГЗЕИО)

(7) За изпълнение на училищната стратегия и училищните политики педагогическият съвет може да определя приоритетни тематични области по ал. 1 съобразно спецификата на общността, средата, интересите и възрастовите особености на учениците. (чл.11, ал.7 от Наредба за ГЗЕИО) включващи демократични училищни практики като:

· училищен ученически парламент и/или други форми на ученическо представителство и самоуправление;

· доброволчески дейности във и извън училище;

· поддържане на училищни медии с активното участие на учениците (вестници, радио, списания, уебсайтове);

· осигуряване на форми и места за изразяване на мнения и предложения по училищния живот от страна на учениците;

· училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.;

· празничен календар на етносите;

· екологичен календар с международните дати, свързани с опазването на околната среда;

· развиване на младежкото лидерство;

· форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията;

· разработване на училищни проекти.

(8) Обучението по отделни тематични области в часа накласа може да се осъществява от гост-лектори от съответните компетентни институции, от неправителствени организации или от общественици в присъствието на класния ръководител. (чл.11, ал.8 от Наредба за ГЗЕИО)

Чл.82. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в дейностите по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден се осъществява от учителите в групите за целодневна организация на учебния ден чрез дейности и проекти, свързани с интердисциплинарния комплекс. (чл.12, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)

(2) Времето за дейности по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование може да се разпределя за групата равномерно през цялата учебна година или модулно в даден период от учебната година. (чл.12, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)

 

Раздел ІІІ РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Чл.83. Рамковите изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование са насочени към надграждане и разширяване на изискванията за резултатите от обучението, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование и за общообразователната подготовка. (чл.14. ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)

Чл.84. Рамковите изисквания за резултатите от обучението по всеки един от елементите на интердисциплинарния комплекс са определени в приложения към наредбата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, както следва:

1. по гражданско образование – в приложение № 1;

2. по здравно образование – в приложение № 2; 1

3. по екологично образование – в приложение № 3;

4. по интеркултурно образование – в приложение № 4.

Чл.85. Рамковите изисквания за резултатите от обучението по ал. 2 са ориентир за разработване на програмни системи, както и на учебни програми за придобиване на разширена и/или на допълнителна подготовка, както и в часа на класа, в рамките на целодневната организация, съобразно проучените интереси и потребности на учениците и преценката на учителя. (чл.14, ал.3 от Наредба за ГЗЕИО)

 

Раздел ІV УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Чл.86. (1) Училището анализира потребностите на училищната общност и определят своите приоритети, свързани с гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, които са част от стратегията на институцията по чл. 263, ал.1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. (чл.15, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)

(2) В съответствие със стратегическите си приоритети училището определя училищни политики, които подкрепят и осъществяват гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. (чл.15, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)

(3) В институционалните политики по ал. 2 се определят конкретните подходи и начини на организация на вътрешните процеси и дейности за осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в образователната институция. (чл.15, ал.3 от Наредба за ГЗЕИО)

(4) Училищните политики се отразяват в програми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, които се разработват и актуализират за периоди и по ред, определен в настоящия правилник. (чл.15, ал.4 от наредба за ГЗЕИО)

Чл.87. (1) Училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са насочени към изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности. (чл.16, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)

(2) Неизменна част от училищните политики за подкрепа са посочени в глава ІV раздел І от настоящия правилник: (чл.16, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)

1. определянето на училищни ритуали,

2. изборът на: а) училищна униформа и/или знаци и символи; б) училищен химн.

(3) възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание чрез изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището моменти и поставяне на националния флаг на фасадата на училището. (чл.16, ал.3 от Наредба за ГЗЕИО) 

Чл.88. (1) Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището. (чл.175, ал.1. от ЗПУО)

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда. (чл.175, ал.2. от ЗПУО)

 (3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището. (чл.175 ал.3. от ЗПУО)

Чл.89. (1) Училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование включват и подкрепа на инициативността и участието на децата и учениците чрез подходящи за възрастта им включващи демократични практики като: (чл.17, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)

1. участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство;

2. организиране на доброволчески дейности във и извън училище;

3. поддържане на училищни медии с активното участие на учениците (вестник и интернет страници и др.);

4. организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.;

5. организиране на училищни празници и събития съобразно календара на световните, международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните и културните дати и празници;

6. организиране на обучения на връстници от връстници;

7. развиване на младежкото лидерство;

8. участие в клубове и неформални групи по интереси;

9. реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията;

10. въвеждане на практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, отпадане от училище и др.;

11. проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот;

12. насърчаване на информалното учене на територията на училището за научаване чрез правене извън часовете за формално образование и неформално обучение.

(2) Формите на ученическо самоуправление и представителство са определени с приложение № 6 към наредбата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. (чл.17, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)

(3) Практиките по ал. 2 се регламентират според тяхната специфика в правилника за дейността, в годишния план, стратегията или програми на образователната институция. (чл.17, ал.3 от Наредба за ГЗЕИО)

Чл.90. (1) За разработване и координиране на прилагането на училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, образователните институции създават постоянно действащи екипи, сформирани по ред и за срок, определени в ПДУ. (чл.18, ал.1 от Наредба за ГЗЕИО)

1. Съставът на постоянно действащите екипи се избира преди началото на учебната година или след откриване на учебната година

2. Съставът на постоянно действащите екипи се избира на заседание на педагогическия съвет.

3. Съставът на постоянно действащите екипи се избира за срок от една година.

4. На следващо заседание на педагогическия съвет всеки постоянно действащ състав запознава ПС с план за дейността си.

(2). В екипите по ал. 1 могат да участват ученици и родители по ред, определен в правилника за дейността на институцията. (чл.18, ал.2 от Наредба за ГЗЕИО)

1. Родителите и учениците се информират в началото на учебната година за създадените постоянно действащи екипи.

2. Желаещите ученици и родители подават заявление до председателя на съответния екип за участие в него.

3. Заявлението се входира в дневник на екипа.

4. Председателят на съответния екип е длъжен да запознае ученици и родители, заявили желание за участие, с предложинея план за действие през учебната година.

5. При инициатива на родители и ученици и потяхно предложение по време на заседание планът на съответния екип се актуализира.

6. За заседанията на екипите се водят протоколи.

7. Всеки екип води дневник на екипа, в който се вписват заявления и протоколи.

 

 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 

Училищният ученически съвет е вид самостоятелна форма на самоуправление на учениците.


2. Училищния ученически съвет работи в съответствие със закона за
предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ нормативните актове на МОН, училищния правилник, училищните планове и плана за работа на ученическия съвет.
3. Училищния ученически съвет осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство, педагогическия съветник и класните ръководители.
4. Решенията на ученическия съвет имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват дали трябва да се включат в предложените инициативи.
7. Членовете на УУС трябва да запознаят всички ученици с настоящия правилник и плана за работа на УУС през учебната година.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

1.Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на учебно-възпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез взаимодействие с учители, родители и училищното ръководство.
2. Утвърждаване на УУС като притегателен център за училищната ученическа общност.

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

1.УУС включва всички отговорници на паралелките от 1-ви до 7-ми клас.
2.УУС се ръководи от председател. Този пост се избира на общо събрание на ученическия съвет за една учебна година чрез явно гласуване и при наличие на 51% от гласувалите „за“ от присъстващите членове на УУС.
3.Всеки ученик от
1-ви до 7-ми клас може да подаде своята кандидатура за председател на ученическия съвет.
4.За председател на УУС не може да бъде избран ученик с допуснати неизвинени отсъствия над 5 или наказан от педагогическия съвет за нарушения на училищния правилник през изминалата учебна година.
5.Председателят на УУС има право да присъства на педагогическите съвети за похвали и наказания на ученици.
6. Председателят на УУС има право да посочи за свой заместник, член от УУС за времето, през което отсъства от учебни занятия по уважителни причини. 

 

ДЕЙНОСТИ:

Представителите на Ученическия съвет:

1. Повдигат и участват в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.

2. Изразяват и защитават интересите на учениците пред училищното ръководство и Педагогическия съвет.

3. Участват в организацията и провеждането на дейности на класовете и общоучилищни изяви.

4. Участват при изработването на:

4.1. годишния план за часа на класа;

4.2. раздел ”Гражданско образование” в  плана на училището.

4.3. Правилника за вътрешния ред (разделите ”Права и задължения на учениците” и “Взаимоотношения учители-ученици”.

5. Вземат отношение при предложения за похвали и наказания на ученици.

6. Правят предложения пред училищното ръководство за разглеждане на Педагогически съвет на проблеми, касаещи училищната общност.

7. Вземат отношение при разрешаване на конфликти по процедура и ред, определен от Училищния ученически съвет

8. Проучват интересите на учениците и съдействат за организиране на дейности за удовлетворяването им.

9. Търсят сътрудничеството на родители, общественост, неправителствени организации.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Права на ученическите представители:

- Да взимат отношение по правилника за вътрешния ред (ПВР).

- Да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот.

- Да защитават интересите на съучениците си пред Ръководството и Педагогическия съвет.

- Да представят становища на УС пред Ръководството и Педагогическия съвет.

2. Задължения на ученическите представители:

- Да познават и спазват ПД на 112 ОУ „Стоян Заимов“

- Да представят обективно и аргументирано становище на своите съученици по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.

- Да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот, както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците.

- Да търсят среща с учителите и с Ръководството на училището винаги, когато възникне важен за учениците проблем.

- Да участват в ежемесечните срещи на УС, за да обсъждат актуални теми и проблеми, да раз       работят позиция и план за действие по тях.

 

   3. Ученическия съвет взаимодейства активно с:

     1.  Класните ръководители и учители;

     2. Училищното ръководство и Педагогическия съвет;

     3.  Родителската общност и Училищното настоятелство;

     4.  Ученическите съвети на други училища и извънучилищни институции, организации и фирми;

 

Всеки член на УС е длъжен да изпълнява задълженията си, определени с този Правилник, да съобразява дейността си с постановеното от Закона за предучилищното и училищно образование и  Правилника на 112 ОУ „Стоян Заимов“.

 

 

УСТАВ

НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

   на 112 ОУ ” Стоян Заимов“ гр. София

І. Общи положения

Чл.1.Ученическият съвет /УС/ е доброволно ученическо обединение, орган на ученическото самоуправление. Изграждането на ученически съвет е отговор на потребността от демократизиране на взаимоотношенията в съвременното училище.

Чл.2.Седалището на УС и адрес: гр.София, , бул. „Дондуков“ 60

Чл.3.В своята дейност УС се ръководи от следните принципи:

1/ Следване на традициите  на 112 ОУ ” Стоян Заимов“ гр. София

2/ Демократичност

3/ Толерантност

4/Инициативност

5/ Родолюбие

Чл.4. С дейността си УС се стреми да постигне следните цели и задачи:

1/Да обединява и представлява учениците от училището.

2/Да дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност.

3/Да дава гласност на проблемите на учениците и съдейства за решаването им, защитавайки правата и интересите им, съблюдавайки за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника за дейността на училището

4/Да съдейства при необходимост за подобряване  взаимоотношенията мeжду ученици – ученици и ученици – учители и др. и го представя на Общото събрание в края на учебната година.

                                             

 ГЛАВА Х. Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно.

§ 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. Директорът на училището организира запознаване на всички учители, ученици, родители и служители в училището с правилника.

 

§ 3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да спазват правилника.