Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

 

 ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

НА  112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1. РАЗРАБОТВАНЕ  НА ЕФЕКТИВНА  СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието

1.1.1. Изготвяне на план за дейността на 112 ОУ „Стоян Заимов“, съобразен с образователната реформа в страната в контекста на европейските политики и стратегии.   

                                                                  Срок: септември 2022 г.

Отг:Председател на комисията за изработване   на Правилника, Директор, кл.ръководители

 

1.1.2. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение на дейностите.                                 

                  Срок: септември 2022 г.

Отг: Директор,  гл. учители, МО- редседатели

 

1.1.3. Изграждане на училищна система за качество:

-        Прилагане на изискванията на МОН  през настоящата  учебна година при изработване на годишните разпределения и плановете на класния ръководител.

-        Спазване на утвърдените стандарти за качество на образованието.

-        Изграждане на условия за:

ü  подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

ü  изграждане на позитивен организационен климат;

ü  развитие на училищната общност.    

ü                 

           Срок: постоянен

Отг:  зам. директор,предс. на МО, учители

 

     1.1.4. Мерки за намаляване на риска от заразявяне с Ковид 19

·       Мерки за намаляване нарисковете

·       Протокол за поведение

·       Алгоритъм за превключване към ОРЕС

·       Обучение на ученици в риск от Ковид 19

·       Медицински протокол

·       Стаи за изолация /дезинфекция    

           Срок: м.септември

Отг.Директор , Св.Соколова , Д.Алексиева,   Ръководител ИКТ , мед.сестра

 

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси

1.2.1. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета.                                                               

Срок: постоянен

Отг.: зам. директор по АСД, гл. счетоводител, Обществен съвет

Дейност 3. Квалификация

1.3.1. Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата № 15/22.07.2019г. и изработване на План за квалификационната дейност            

Срок: септември, 2022 г.

Отг: зам. директор УТД,гл.учител,ЗДУТД

 

1.3.2. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите чрез учене през целия живот.                                                     

Срок: постоянен

Отг.:Директор, ЗДУТД, председатели МО, главен учител

1.3.3. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически опит.

Срок: постоянен

Отг.: Председател на МО, всеки педагогически специалист

Дейност 4. Нормативно осигуряване.

1.4.1.Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция /справка СФУК/

-        Инструкция за вътрешна комуникация;

-        Инструкция за работа с лични данни, съобразно изискванията на ЕС;

-        Правилник за документооборота                                     

Срок: септември, 2022 г.

Отг: зам.директор АСД, счетоводител

 

1.4.2. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини.                                                                                   

Срок: постоянен

Отг:Директор, MОЛ

1.4.3.Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация.                                                                                

Срок: постоянен

Отг: зам. директори УД

1.4.4 Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на наредба № 8 за информацията и документите в системата на ПУО.                                                                                                

Срок: постоянен

Отг: Училищна експертна комисия по архивиране

Дейност 5. Училищен персонал.

1.5.1. Инструкция за вътрешна комуникация.                            

Срок: септември, 2022г.

Отговорник: Директор, зам.дир.УД

1.5.2. Правилник за вземане на управленски решения.             

Срок: септември, 2022 г.

Отговорник: Директор

1.5.3. Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности.                                                                                         

Срок: ноември, 2022 г.

Отг: зам.директор УТД, ресурсен учител

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:

ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика

2.1.1. Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за конкретната учебна година съгласно Наредба № 10/01.09.2016 год.

Срок: м.септември, 2022 г.

Отговорник: Директор, ЗДУД

2.1.2. Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности – клубове, школи и др.

Срок: октомври, 2022г.

Отг: пед. специалисти

2.1.3.Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за приложение на ИТ в образователния процес по различните учебни предмети.

Срок: постоянен

Отг: Директор, зам. директори, пед. специалисти

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място.

2.2.1. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин, чрез програма за превенция на ранното напускане от училище.

Срок: постоянен

Отг: Директор, ЗДУД, класни ръководители, пед. съветник

2.2.1.1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.

2.2.1.2. Изготвяне и утвърждаване на график за регулярни срещи на педагогическите екипи за подкрепа на личностното развитие.

Срок:септември,2022г.

Отг: Директор, пед.съветник, ресурсен учител, училищен психолог

2.2.1.3. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на децата в риск.

2.2.1.4. Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.

2.2.1.5. Създаване на условия за развитие на талантливите деца чрез насърчаване на техните творческите изяви, както и включване на творчески съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, галерии и културни институции.

2.2.1.6. Управление на информацията за преждевременно напусналите училище. Изготвяне на база данни от  класните ръководители, в чиито класове има ученици от рискови групи /съобразно различните причини от отпадане.

Срок – декември 2022 г.

Отг.: класни ръководители

2.2.1.7.Квалификация на педагогическите специалисти в посока управление на конфликти, справяне с агресията и насилието . Провеждане на обучения на педагогическите специалисти за последиците  от агресия и насилие в училище и  начините за разрешаване на конфликти.

Срок: януари 2023 г.

Отг.: кл. ръководители, гл. учител,пед.съветник, уч. психолог

2.2.1.8. Кариерно ориентиране на учениците от начален етап:

-Запознаване на учениците с широк кръг професии;

-Възпитание в уважение към труда на работещите хора;

-Подкрепа на умения, насочени към бъдещата реализация/предприемачество/.

           

Отг. ЗДУД, кл. ръководители

                        Срок: постоянен

2.2.1.9.Подготовка на  учениците за продължаване на образованието  - КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ на учениците, завършващи основно  образование, съобразно техните интереси и възможности.

-Организиране на среща между учениците от 7-ми клас с експерти от Регионалната служба по заетост;

-Осигуряване на професионално консултиране и ориентиране чрез привличане на ЦПО

-Презентация на профилирани и професионални гимназии.

Отг.: кл. ръководители,гл. учител,  пед.съветник уч.психолог

Срок: постоянен

2.2.1.10. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището:

-Интернет сайт на училището;

-Електронен дневник.                                                        

Срок: постоянен

Отг: зам. директор по АСД, учители, ученици

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ

Дейност 1: Учебна дейност

3.1.1. Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост.

Срок: при необходимост

Отг: Директор, зам. директори УД,  учители

 3.1.2. Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на подготовка и различните потребности на учениците.  

                                                                                   Срок: постоянен

Отг: педагогически специалисти, председатели МО

3.1.3. Предварителна подготовка на учебни материали за урока и включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с информационни съобщения и др.                                  

Срок: постоянен

Отг: педагогически специалисти, председатели МО

3.1.4. Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с ефективното използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението.                                                                  

Срок: постоянен

  Отг: пед.специалисти, МО, ЗДУТД

3.1.5. Самостоятелно разработване на мултимедийни, електронни уроци, интерактивен подход на обучение.                                                                                 

Срок: постоянен

Отг: педагогически специалисти

Дейност 2: Оценяване и самооценяване

3.2.1. Запознаване с измененията в Наредба № 11/01.09.2016 год. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.                                  

Срок: постоянен

Отг: Директор, зам. директор УД,  гл. учител,  учители

3.2.2. Допълнително обучение на  учителите по доцимология – свързано с методи на оценяване на учениците, тестово изпитване, формиране на оценка, използване на разнообразни форми на проверка и оценка, основани на:

-        Достъпност на оценяването

-        Точности яснота

-        Сравнителен анализ

-        Съгласуваност,сравнимост и свързаност

-        Надеждност и безпристрастност

-        Обективност - непредубеден начин

-        Предварителен достъп – прозрачност в системата

-        Подобряване на качеството

Срок: април, 2023 г.

Отг: Директор, зам. директор УД, председатели на МО

3.2.3. Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи и  предварителното му оповестяване на учениците и на родителите.

Срок: октомври 2022 г.

Отг: зам. директор, учители

3.2.4. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно равнище, съобразено с новите изисквани      за защита на личните данни, удобна за анализи и обработка с цел разработване на политики за подобряване на резултатите.

Срок: юни, 2023 г.

Отг: зам. директор, учители ИТ, кл.ръководители

3.2.5. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Срок: постоянен

Отг: Директор, зам. директор, кл ръководители

3.2.8. Изграждане у учениците на умения да се самооценяват чрез различни практики.

Срок: постоянен

Отг: пед. специалисти, класни ръководители

 

Дейност 3:Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик-учител; ученик-ученик, учител – учител

3.3.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно образование.                                                                 Срок: постоянен

Отг: Директор, зам. директор, начални учители, МО

3.3.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях.

Срок: постоянен

Отг: учители, пед. съветник, кл.ръководители

3.3.3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката:

-        Проектно учене;

-        Използване на интерактивни методи и др.

 Срок: постоянен

 Отг: учители, кл.ръководители

3.3.4. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта.

Срок: май/юни 2023 г.

Отг: училищно ръководство

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението

3.4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на  изпитите от НВО.

Срок: постоянен

Отговорник: пед. специалисти

3.4.2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. /чл. 124, ал.2 от ЗПУО/.

Срок: май/юни, 2023 г.

Отг: пед. специалисти,пед. съветни

 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения

 

3.5.1. Организиране и реализиране от училището на състезания, конкурси и др.

Срок: 2022/2023 г.

Отговорник: зам. директори, учители

3.5.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

Срок: 2022/2023 г.

Отг: Директор, зам. директори, учители, МО

 

3.5.3. Изграждане на екипи за работа по проекти

-        Програми и проекти на МОН;

-        Други програми и проекти.                                   

Срок :октомври 2022 г.

Отговорник: зам.директори, учители по ИТ и учители по предмети

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения

3.6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за повишаване  на квалификацията и за кариерно развитие.

Срок:постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор, гл. счетоводител

3.6.2. Мотивиране на учители за подготовка на ученици,които да участват в състезания, олимпиади и др.

Срок:постоянен

Отг: Директор, зам. директор, синдикати

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социалицията на децата.

 4.1.1. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в съответствие с техните потребности, способности и интереси.

Срок: октомври, 2022 г.

Отг: Директор, зам. директор, пед. съветник, уч. психолог

4.1.2. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално консултиране по възрастови проблеми.

Срок: постоянен

Отг: Директор, зам. директор, пед съветник уч. психолог,

4.1.3. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност.

Срок: октомври, 2022 г.

Отг: Директор, зам. директор, педагогически специалисти

4.1.4. Разработване и реализиране  на план за дейността на УКБППМН:

-        Изготвяне на системен периодичен анализ на резултатите от дейността на комисията;

-        Предприемане на мерки за подобряване на резултатите;

-        Разширяване дейността на УКБППМН чрез сътрудничество с ФСМ под надслов „Не на наркотиците и наргилетата“.

Срок: септември, 2022 г.

Отг: Директор, зам. директор, председател УКБППМН

 

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност

 

4.2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище.

-        На ниво паралелки;

-        Чрез изяви в училище;

-        Чрез проекти и програми;

-        Чрез съдействие от компетентни органи;

-        Чрез партньорство с институции.

Срок: септември, 2022 г.

Отг: Директор, зам. директори, учители, пед. съветник, уч. психолог

4.2.2. Педагогическа и психологическа подкрепа чрез:

-        екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

-        кариерно ориентиране на учениците;

-        занимания по интереси;

-        информационен достъп;

-        грижа за здравето;

-        дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.

Срок: постоянен

Отг: Директор, зам. директори, пед. съветник, уч. психолог, пед. специалисти, институции, класни ръководители

4.2.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните мерки за работа с тях и семействата им.

-        Провеждане на професионално подготвени анкети за констатиране социалния статус на учениците.                                                  

Срок: постоянен

Отг: Директор, зам. директори, пед. съветник, уч. психолог, пед. специалисти, институции, класни ръководители

4.2.4. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот.

-        Здравни беседи;

-        Дискусии с представители на здравни организации

-        Обучения;

-        Състезания.                                                                         

Срок: постоянен

Отг: пед. специалисти, класни ръководители, институции

4.2.5. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците

-        хепънинги,

-        състезания на открито;

-        посещения в близки местности;                                       

                 Срок: постоянен

Отг: пед. специалисти, класни ръководители, институции

4.2.6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности.

-        Патриотичен календар на класа.

Отговорник: класни ръководители

-        Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни история – разписани инициативи за всеки празник.

Отг: учители – История, БЕЛ,Музика,ИИ

-        Творби на учениците и възможности за публикуването им в училищните и в национални медии.                                                                     

 Срок: постоянен

Отг: учители- БЕЛ, ИИ, Музика

4.2.7. Ритуализация на училищния живот.

-        Патронен празник;

-        Символи и ритуали.                                                           

Срок: постоянен

Отг: Директор, зам. директори, пед.

специалисти, институции, УК, кл.ръководители

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО.

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование

 

5.1.1.     Създаване на условия за подкрепа на младите учители  – Система за наставничество или менторство.                                                  

Срок: постоянен

Отг: Директор,зам.Директор, МО

5.1.2.     Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане на професионални училищни общности.                                      

Срок: постоянен

Отг: Директор, зам. директор и учители

5.1.3.     Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  позитивен климат в училище.                                                      

Срок: постоянен

Отг: Директор, зам. директор и пед. екип

5.1.4.     Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с  училищното настоятелство и Обществения съвет.

Срок: постоянен

Отг: Директор, зам. директор и пед. екип

5.1.5.     Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности. Чл. 208. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

-        Коледни конкурси;

-        Празници на словото;

-        Училищни изложби;

-        Форуми за превенция на агресията и насилието;

-        Дарения за деца в тежко социално положение.

Срок: постоянен

Отг: Директор, зам. директор, пед. екип и родители

 

Дейност 2: Външно партньорство

5.2.1. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията.

Срок: постоянен

Отг: Директор,зам. директор, пед. екип и институции

5.2.2. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност, и разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции. Участие на  Обществения съвет при определянето на план-приема в училището.

Срок: април, 2023 г.

Отг: Директор, зам. директор, пед. екип и родители,педагогически съветник, Синдикати