Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

НА  112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“

 

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 

 1. Силни страни:
 • 112 ОУ „Стоян Заимов“ разполага с квалифициран педагогически персонал;
 • Години наред в училището се реализира успешен план-прием;
 • В последните години броят на учениците се увеличава, което осигурява финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет;
 • Обучението се осъществява по училищни учебни планове, които са съобразени с интересите на учениците и са доказали своята ефективност;
 • Учениците показват висока успеваемост на външните оценявания, достойно се представят на олимпиади, състезания и конкурси;
 • 112 ОУ „Стоян Заимов“ разполага с постоянно обновяваща се материална база, съвременно оборудвани класни стаи;  
 • Ученици и учители работят за  преодоляване на обучителни проблеми и развитие  на ученическите заложби и интереси в групи по извънкласни дейности;
 • Учениците и учителите активно се включват в сНП и Проести, по които работи училището.
 1. Активност и професионализъм при провеждане на дистанционното обучение
 2. Слаби страни
 • Липсва мотивация при някои от учениците;
 • Част от родителите са незаинтересовани, нужно е да се  установят ефективни форми за комуникация и взаимодействие с тях;
 • Работа за по-лесна адаптация при преминаване на учениците от начален в прогимназиален етап
 1. Възможности:
 • Обучение на учители за привличане на средства по програми;
 • Търсене на нови партньорства, включително с НПО и медии;
 • Провеждане на извънкласни дейности и мероприятия, насочени към зачитане на обичаите и традициите, приемане и популяризиране на многообразието;
 1. Провеждане на обучение по БДП и прилагане на ефективни методи за справяне  агресията

6.     Препоръки:

 • Да продължи работата по гражданското и здравното образование на учениците;
 • Да продължи работата за успешна интеграция на ученици със СОП;
 • Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви, да се засили дейността на училищната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и да се търси съдействие от отдела за закрила на детето;
 • Да се изработи план за посредничество при решаване на конфликти;
 • Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот;Да се обогатява и обновява материално-техническата база;
 • Да се спазва План за обучение по време на дистанционно обучение и план за обучение по враме на COVID като се спазват препоръките и насоките на МОН, МЗ и РЗИ.

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1.

РАЗРАБОТВАНЕ  НА ЕФЕКТИВНА  СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО.

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието

1.1.1. Изготвяне на план за дейността на 112 ОУ „Стоян Заимов“, съобразен с образователната реформа в страната в контекста на европейските политики и стратегии.

Срок: септември 2021 г.

Отговорник:Председател на комисията за изработване на Правилника, Директор, кл.ръководители

1.1.2. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение на       дейностите.

Срок: септември 2021 г.

Отговорник: Директор,  гл. учители, МО- председатели

1.1.3. Изграждане на училищна система за качество:

-        Прилагане на изискванията на МОН  през настоящата  учебна година при изработване на годишните разпределения и плановете на класния ръководител.

-        Спазване на утвърдените стандарти за качество на образованието.

-        Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището.

 /чл.19, ал.1 от Стандарта за организация на дейностите/

-        Изграждане на условия за:

ü  подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

ü  изграждане на позитивен организационен климат;

ü  развитие на училищната общност.

Срок: постоянен

Отговорник:  зам. директор,предс. на МО, учители

     1.1.4. Мерки за намаляване на риска от заразявяне с Ковид 19

·       Мерки за намаляване нарисковете

·       Протокол за поведение

·       Алгоритъм за превключване към ОЕСР

·       Обучение на ученици в риск от Ковид 19

·       Медицински протокол

·       Стаи за изолация /дезинфекция

Срок: постоянен

Отг.Директор , Св.Соколова , Д.Алексиева, Ръководител ИКТ , мед.сестра

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси

1.2.1. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета.

                                                                                   Срок: постоянен

Отговорник: зам. директор по АСД, гл. счетоводител, Обществен съвет

 

Дейност 3. Квалификация

1.3.1. Запознаване на педагогическите специалисти с измененията в Наредбата № 15/22.072019 год. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

                                                                                   Срок: септември, 2021 г.

Отговорник: зам. директор УТД

1.3.2. Изработване на План за квалификационната дейност, планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност за педагогическите специалисти, проведена от други институции.

                                                                                   Срок: септември, 2021 г.

Отговорник: гл. учител, Председател на комисия за квалификация, ЗДУТД

1.3.3. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите чрез учене през целия живот.                                          Срок: постоянен

Отговорник:Директор, ЗДУТД, председатели МО, главен учител

1.3.4. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации.

Срок: постоянен

Отговорник:Директор, гл. учител, Председател на комисията, зам. директори УТД

1.3.5. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически опит.

Срок: постоянен

Отговорник: Председател на МО, всеки педагогически специалист

Дейност 4. Нормативно осигуряване.

1.4.1.Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция /справка СФУК/

-        Инструкция за вътрешна комуникация;

-        Инструкция за работа с лични данни, съобразно изискванията на ЕС;

-        Правилник за документооборота

Срок: септември, 2021 г.

Отговорник: зам.директор АСД, счетоводител

1.4.2. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини.

Срок: постоянен

Отговорник:Директор, MОЛ

1.4.3.Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директори УД

1.4.4 Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на Стандарта за информация и документите.

Срок: постоянен

Отговорник: Училищна експертна комисия по архивиране

Дейност 5. Училищен персонал.

1.5.1. Инструкция за вътрешна комуникация.

Срок: септември, 2021г.

Отговорник: Директор, зам.дир.УД

1.5.2. Правилник за вземане на управленски решения.

Срок: септември, 20201 г.

Отговорник: Директор

1.5.3. Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности.

Срок: ноември, 2021 г.

Отговорник: зам.директор УТД, ресурсен учител

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:

ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика

2.1.1. Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за конкретната учебна година съгласно Наредба № 10/01.09.2016 год.

Срок: август, 2021 г.

Отговорник: Директор, ЗДУД

2.1.2. Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности – клубове, школи и др.

Срок: октомври, 2021 г.

Отговорник: пед. специалисти

2.1.3.Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директори, пед. специалисти

2.1.4.Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по-добри резултати от ученето и повишаване активността на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, пед. специалисти, главни учители, МО

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място.

2.2.1. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин, чрез програма за превенция на ранното напускане от училище.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, ЗДУД, класни ръководители, пед. съветник

       2.2.1.1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.

         2.2.1.2. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес.

           2.2.1.3. Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната система.

           2.2.1.4. Изготвяне и утвърждаване на график за регулярни срещи на педагогическите екипи за подкрепа на личностното развитие.

Срок:септември,2021 г.                                                                        Отговорник:Директор, пед.съветник, ресурсен учител, училищен психолог

            2.2.1.5. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на децата в риск.

 2.2.1.6. Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.

 2.2.1.8. Създаване на условия за развитие на талантливите деца чрез насърчаване на техните творческите изяви, както и включване на творчески съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, галерии и културни институции.

 2.2.1.9. Управление на информацията за преждевременно напусналите училище. Изготвяне на база данни от  класните ръководители, в чиито класове има ученици от рискови групи /съобразно различните причини от отпадане.

Срок – декември 2021 г.

Отг.: класни ръководители

 

             2.2.1.10.Квалификация на педагогическите специалисти в посока управление на конфликти, справяне с агресията и насилието . Провеждане на обучения на педагогическите специалисти за последиците  от агресия и насилие в училище и  начините за разрешаване на конфликти.

 

Отг.: кл. ръководители, главен учител,         пед.съветник, уч. психолог

Срок: януари 2022 г.

 

2.2.1.11. Кариерно ориентиране на учениците от начален етап:

 

                   -  Запознаване на учениците с широк кръг професии;

                   -  Възпитание в уважение към труда на работещите хора;

                   -  Подкрепа на умения, насочени към бъдещата        реализация/предприемачество/.

 

            Отг. ЗДУД, кл. ръководители

            Срок: постоянен

 

            2.2.1.12. Подготовка на  учениците за продължаване на образованието  - КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ на учениците, завършващи основно  образование, съобразно техните интереси и възможности.

 

                   - Организиране на среща между учениците от 7-ми клас с експерти от Регионалната служба по заетост;

                   - Осигуряване на професионално консултиране и ориентиране чрез привличане на ЦПО;    

                   -   Презентация на профилирани и професионални гимназии.

 

Отг.: класни ръководители,

главен учител,  пед.съветник уч.                     психолог

Срок: постоянен

             2.2.1.13. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището:

             -  Интернет сайт на училището;

             -  Електронен дневник.

 

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директор

по АСД, учители, ученици

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ

Дейност 1: Учебна дейност

3.1.1. Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост.

Срок: при необходимост

Отговорник: Директор, зам. директори УД,  учители

 3.1.2. Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на подготовка и различните потребности на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: педагогически специалисти, председатели МО

 

3.1.3. Предварителна подготовка на учебни материали за урока и включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с информационни съобщения и др.

Срок: постоянен

Отговорник: педагогически специалисти, председатели МО

3.1.4. Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с ефективното използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението и в ОРЕС.

 Срок: постоянен

 Отговорник: педагогически

  Специалисти, МО, ЗДУТД

3.1.5. Самостоятелно разработване на мултимедийни, електронни уроци, интерактивен подход на обучение.

Срок: постоянен

Отговорник: педагогически специалисти

Дейност 2: Оценяване и самооценяване

3.2.1. Запознаване с измененията в Наредба № 11/01.09.2016 год. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Срок: септември, постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор УД,  гл. учител,  учители

3.2.2. Допълнително обучение на  учителите по доцимология – свързано с методи на оценяване на учениците, тестово изпитване, формиране на оценка, използване на разнообразни форми на проверка и оценка, основани на:

-        Достъпност на оценяването

-        Точност

-        Сравнителен анализ

-        Яснота

-        Съгласуваност                                         

-        Сравнимост

-        Свързаност

-        Надеждност

-        Безпристрастност

-        Обективност - непредубеден начин

-        Предварителен достъп – прозрачност в системата

-        Подобряване на качеството

Срок: април, 2022 г.

Отговорник: Директор, зам. директор УД, председатели на МО

3.2.3. Разработване и утвърждаване на училищни "стандарти" /училищни добри практики/ за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях.

Срок: септември, 2021 г.

Отговорник: зам. директор УД,

пед. специалисти, МО

3.2.4. Провеждане на информационна кампания в началото на учебната година с ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване.

Срок: септември, 2021 г.

Отговорник: зам. директор УД,

 класни ръководители

3.2.5. Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи и  предварителното му оповестяване на учениците и на родителите.

Срок: октомври 2021 г.

Отговорник: зам. директор, учители

3.2.6. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно равнище, съобразено с новите изисквани      за защита на личните данни, удобна за анализи и обработка с цел разработване на политики за подобряване на резултатите.

Срок: юни, 2021 г.

Отговорник: зам. директор, учители ИТ, класни ръководители

3.2.7. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор,          класни ръководители

3.2.8. Изграждане у учениците на умения да се самооценяват чрез различни практики.

 

Срок: постоянен

Отговорник: пед. специалисти, класни ръководители

 

3.2.9. Разяснение пред учениците на методиката за групови изпитвания /чл.15 ДОС – оценяване/ .

Срок: септември, 2021 г.

Отговорник: зам. директор, пед. специалисти, класни ръководители

 

 

Дейност 3:Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик-учител; ученик-ученик, учител – учител

 

3.3.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно образование.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор, начални учители, МО

3.3.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях.

Срок: постоянен

Отговорник: учители, пед. съветник, класни ръководители

 

3.3.3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката:

-        Проектно учене;

-        Използване на интерактивни методи и др.

 Срок: постоянен

  Отговорник: учители, класни      

 ръководители

3.3.4. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта.

                                                                                     Срок: май/юни 2022 г.

                                                                                     Отговорник: училищно ръководство                                                          

                                                                                      

 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението

 

3.4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на  изпитите от НВО.

Срок: постоянен

Отговорник: пед. специалисти

3.4.2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. /чл. 124, ал.2 от ЗПУО/.

 

Срок: май/юни, 2022 г.

Отговорник: пед. специалисти,пед. съветник

 

3.4.3. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по различни причини.

Срок: септември, 2021 г.

Отговорник: Директор, зам. директор, класни ръководители

 

 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения

 

3.5.1. Организиране и реализиране от училището на състезания, конкурси и др.

Срок: 2021/2022 г.

Отговорник: зам. директори, учители

 

3.5.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

Срок: 2021/2022 г.

Отговорник: Директор, зам. директори, учители, МО

 

3.5.3. Изграждане на екипи за работа по проекти

-        Програми и проекти на МОН;

-        Други програми и проекти.

Отговорник: зам.директори, учители по ИТ и учители по предмети

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения

3.6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за повишаване  на квалификацията и за кариерно развитие.

Срок:постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор, гл. счетоводител

3.6.2. Мотивиране на учители за подготовка на ученици,които да участват в състезания, олимпиади и др.

Срок:постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор, синдикати

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социалицията на децата.

 4.1.1. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в съответствие с техните потребности, способности и интереси.

Срок:октомври, 2021 г.

Отговорник: Директор, зам. директор, педагогически съветник, уч. психолог

4.1.2. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално консултиране по възрастови проблеми.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор, педагогически съветник уч. психолог,

4.1.3. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност.

Срок: октомври, 2021 г.

Отговорник: Директор, зам. директор, педагогически специалисти

4.1.4. Разработване и реализиране  на план за дейността на УКБППМН:

-        Изготвяне на системен периодичен анализ на резултатите от дейността на комисията;

-        Предприемане на мерки за подобряване на резултатите;

-        Разширяване дейността на УКБППМН чрез сътрудничество с ФСМ под надслов „Не на наркотиците и наргилетата“.

Срок: септември, 2021 г.

Отговорник: Директор, зам. директор, председател УКБППМН

 

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност

 

4.2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище.

-        На ниво паралелки;

-        Чрез изяви в училище;

-        Чрез проекти и програми;

-        Чрез съдействие от компетентни органи;

-        Чрез партньорство с институции.

Срок: септември, 2021 г.

Отговорник: Директор, зам. директори, учители, пед. съветник, уч. психолог

4.2.2. Педагогическа и психологическа подкрепа чрез:

-        екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

-        кариерно ориентиране на учениците;

-        занимания по интереси;

-        информационен достъп;

-        грижа за здравето;

-        дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директори, пед. съветник, уч. психолог, пед. специалисти, институции, класни ръководители

 

4.2.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните мерки за работа с тях и семействата им.

-        Провеждане на професионално подготвени анкети за констатиране социалния статус на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директори, пед. съветник, уч. психолог, пед. специалисти, институции, класни ръководители

4.2.4. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот.

-        Здравни беседи;

-        Дискусии с представители на здравни организации

-        Обучения;

-        Състезания.

Срок: постоянен

Отговорник: пед. специалисти, класни ръководители, институции

4.2.5. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците

-        хепънинги,

-        състезания на открито;

-        посещения в близки местности;

 

Срок: постоянен

Отговорник: пед. специалисти, класни ръководители, институции

4.2.6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности.

-        Патриотичен календар на класа.

Отговорник: класни ръководители

-        Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни история – разписани инициативи за всеки празник.

Отговорник: учители – История, БЕЛ,

                                                                       Музика,ИИ

Творби на учениците и възможности за публикуването им в училищните и в национални медии.

Срок: постоянен

Отговорник: учители- БЕЛ, ИИ, Музика

4.2.7. Ритуализация на училищния живот.

-        Патронен празник;

-        Символи и ритуали.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директори, пед. специалисти, институции, УК, класни ръководители

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО.

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование

 

5.1.1.     Създаване на условия за подкрепа на младите учители  – Система за наставничество или менторство.

                                                                       Срок: постоянен

Отговорник: Директор,зам.Директор, МО

5.1.2.     Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане на професионални училищни общности.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор и учители

5.1.3.     Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  позитивен климат в училище.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор и пед. екип

 

5.1.4.     Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с  училищното настоятелство и Обществения съвет.        

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор и пед. екип

5.1.5.     Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности. Чл. 208. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

-        Коледни конкурси;

-        Празници на словото;

-        Училищни изложби;

-        Форуми за превенция на агресията и насилието;

-        Дарения за деца в тежко социално положение.

Срок: постоянен

                                                                                   Отговорник: Директор, зам. директор,

пед. екип и родители

5.1.6.     Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения спрямо ЗПУО и Стандартите.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор, пед. екип и родители

Дейност 2: Външно партньорство

5.2.1. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията.

                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                   Отговорник: Директор,

                                                                                  зам. директор, пед. екип и институции

 

5.2.2. Взаимодействие с Фондация „Заедно в час“.

                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                   Отговорник: ЗДУТД

 

 

5.2.3. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност, и разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции. Участие на  Обществения съвет при определянето на план-приема в училището.

Срок: април, 2022 г.

 

Отговорник: Директор, зам. директор, пед. екип и родители,педагогически съветник, Синдикати