Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

на   112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1.

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА.

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието

1.1.1. Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието като национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста на промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите образователни цели.

Срок: август 2018 г.

Отговорник: Директор

1.1.2. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение на       дейностите.

Срок: август 2018 г.

Отговорник: Директор,  гл. учители, МО- председатели

 

1.1.3. Изграждане на училищна система за качество:

-          Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност през настоящата  учебна година при изработване на годишните разпределения и плановете на класния ръководител.

 

-          Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество.

-          Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. /чл.19, ал.1 от Стандарта за организация на дейностите/

 

-          Изграждане на училищни екипи за:

ü  подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

ü  изграждане на позитивен организационен климат;

ü  развитие на училищната общност.

Срок: септември 2018 г.

Отговорник:  зам. директор,предс. на МО, учители

 

 

1.1.4. Предефиниране на политики, приоритети и ценности

Срок: септември 2018 г.

Отговорник: ПС

 

 

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси

1.2.1.Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти.

                                                                                   Срок: 01.10. 2018 г.

Отговорник: ПС

1.2.2. Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти.

                                                                                   Срок: 2018/2019 г.

Отговорник: Комисия за квалификация, главни учители

1.2.3. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета.

                                                                                   Срок: постоянен

Отговорник: зам. директор по АСД, гл. счетоводител, Обществен съвет

 

Дейност 3. Квалификация

1.3.1. Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Глава XI от Закона –„Учители, директори и други педагогически специалисти“ и повишаването на тяхната квалификация в Раздел три от същата глава

                                                                                   Срок: септември, 2018 г.

Отговорник: Директор, зам. директор

1.3.2. Изработване на План за квалификация, планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност за педагогическите специалист, проведена от други институции.

                                                                                   Срок: септември, 2018 г.

Отговорник: гл. учители, председател на комисия

 

1.3.3. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите чрез учене през целия живот.

Срок: постоянен

Отговорник:Директор, председатели МО, главни учители

1.3.4. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации.

Срок: постоянен

Отговорник:Директор, гл. учители, председател на комисия, зам. директор

1.3.5. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически опит.

Срок: постоянен

Отговорник:предс. на МО, всеки педагогически специалист

 

Дейност 4. Нормативно осигуряване.

1.4.1.Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в образователната институция /справка СФУК/

-          Инструкция за вътрешна комуникация;

-          Инструкция за работа с лични данни, съобразно изискванията на ЕС;

-          Правилник за документооборота

Срок: септември, 2018 г.

Отговорник: зам.директор АСД

1.4.2. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини

Срок: постоянен

Отговорник:Директор, MОЛ

1.4.3.Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директори УД

1.4.4 Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на Стандарта за информация и документите.

Срок: постоянен

Отговорник: Училищна експертна комисия по архивиране

 

Дейност 5. Училищен персонал.

1.5.1. Инструкция за вътрешна комуникация

Срок: септември, 2018 г.

Отговорник: Директор, зам.дир.УД

1.5.2. Правилник за вземане на управленски решения

Срок: септември, 2018 г.

Отговорник: Директор

1.5.3. Разработване на процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение

Срок: септември, 2018 г.

Отговорник: Директор

1.5.4. Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите

Срок: септември, 2018 г.

Отговорник: ръководство, гл. учители, Комисия по атестиране

1.5.5. Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности.

Срок: ноември, 2018 г.

Отговорник: зам.директор, ресурсен учител

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика

2.1.1.      Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване и осигуряване на условия за интерактивно учене.

Срок: септември, 2018 г.

Отговорник: Директор, зам. директори

 

2.1.2. Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за конкретната учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл.31, ал.3 и чл.12, ал.2 на ЗПУО.

Срок: август, 2018 г.

Отговорник: Директор, зам.директори

2.1.3. Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности – клубове, школи и др.

Срок: октомври, 2018г.

Отговорник: пед. специалисти

2.1.4.Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директори, пед. специалисти

2.1.5.      Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от ученето и повишаване активността на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, пед. специалисти, главни учители, МО

 

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място.

2.2.1. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин, чрез програма за превенция на ранното напускане от училище.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директори, класни ръководители, пед. съветник

2.2.1.1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.

2.2.1.2. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес.

2.2.1.3. Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната система.

2.2.1.4. Изготвяне и утвърждаване на график за регулярни срещи на педагогическите екипи за подкрепа на личностното развитие.

Срок:септември,2018                                                                               Отг.: Директор, пед.съветник,ресурсен учител

2.2.1.5. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици от етническите малцинства.

2.2.1.6. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на децата в риск.

2.2.1.7. Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.

2.2.1.8. Изготвяне на стратегия срещу отпадане на ученици от училище.

2.2.1.9. Управление на информацията за преждевременно напусналите училище. Изготвяне на база данни от  класните ръководители, в чиито класове има ученици от рискови групи /съобразно различните причини от отпадане.

Срок – декември 2018

Отг.: класни ръководители, учители по ИТ

2.2.1.10.Квалификация на педагогическите специалисти в посока управление на конфликти, справяне с агресията и насилието и превръщането му в педагогически консултант;

- Провеждане на обучителен семинар на педагогическите специалисти за последиците  от агресия и насилие в училище;

- Провеждане на обучения за агресията и насилието и начините за разрешаване на конфликти;

Отг.: кл. ръководители, главни учители,         пед.съветник

Срок: януари 2019

 

2.2.1.11. Подготовка на  учениците за продължаване на образованието  - ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ на учениците, завършващи основно  образование, съобразно техните интереси и възможности.

 

§  Организиране на среща между учениците от 7ми клас с експерти от Регионалната служба по заетост;

§  Осигуряване на професионално консултиране и ориентиране чрез привличане на ЦПО;

§  Презентация в училища;

 

Отг.: класни ръководители, главни учители,                 пед.съветник

Срок: постоянен

 

2.2.2. Изграждане на механизъм за превенцията и създаване на правила в училищните общности и използване на доказани стратегии за разрешаване на конфликти.

Срок: март, 2019

Отговорник: Директор, зам. директори, пед. съветник, класни ръководители, ученици, родители

2.2.3. Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието и реализиране на дейности за разрешаване на конфликти.

Срок: ноември, 2018

Отговорник: Директор, зам. директори, пед. съветник                                     

                       

             

2.2.4. Съвместна работа на педагогическия съветник с класните ръководители по изпълнение на Програмата за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение

Срок: постоянен

Отговорник: пед. съветник, класни ръководители

2.2.5. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището:

-          Интернет сайт на училището;

-          Електронен дневник;

 

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директор

по АТД, учители, ученици

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ

Дейност 1: Учебна дейност

3.1.1.      Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен с ДОС и учебния план на училището.

Срок: септември, 2018

Отговорник: Директор, зам.директори, учители

3.1.2.      Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост.

Срок: при необходимост

Отговорник: Директор, зам. директори, МО, учители

3.1.3.      Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуален  подход с нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове.

Срок: септември, 2018

Отговорник: Директор, зам. директори, МО,  учители

3.1.4.      Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за затвърдяване съгласно изискванията на ДОС.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, учители

3.1.5.      Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на подготовка и различните потребности на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: педагогически специалисти, председатели МО

 

 

3.1.6.      Предварителна подготовка на учебни материали за урока и включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с информационни съобщения и др.

Срок: постоянен

Отговорник: педагогически специалисти, председатели МО

3.1.7.      Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и защитата й.

Срок: постоянен

Отговорник: педагогически специалисти

3.1.8.      Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението.

 Срок: постоянен

Отговорник: педагогически специалисти, МО, синдикати

3.1.9.      Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци, интерактивен подход на обучение и създаване условия за формиране на умения за правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал.

Срок: постоянен

Отговорник: педагогически специалисти

Дейност 2: Оценяване и самооценяване

3.2.1. Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Срок: септември, 2018/постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор,  гл. учители,  учители

3.2.2. Допълнително обучение на  учителите по доцимология – свързано с методи на оценяване на учениците, тестово изпитване, формиране на оценка, използване на разнообразни форми на проверка и оценка, основани на:

-          Достъпност на оценяването

-          Точност

-          Сравнителен анализ

-          Яснота

-          Съгласуваност                                          

-          Сравнимост

-          Свързаност

-          Надеждност

-          Безпристрастност

-          Обективност - непредубеден начин

-          Предварителен достъп – прозрачност в системата

-          Подобряване на качеството

Срок: април, 2019 г.

Отговорник: Директор, зам. директор, МО

3.2.3. Разработване и утвърждаване на училищни "стандарти" /училищни добри практики/ за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях.

Срок: септември, 2018 г.

Отговорник: Директор, зам. директор,

пед. специалисти, МО

3.2.4. Провеждане на информационна кампания в началото на учебната година с ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване.

Срок: септември, 2018 г.

Отговорник: Директор, зам. директор, класни ръководители

3.2.5. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор,          класни ръководители

3.2.6. Изграждане у учениците на умения да преценяват и се самооценяват

 

Срок: постоянен

Отговорник: пед. специалисти, класни ръководители

 

3.2.7. Разяснение пред учениците на методиката за групови изпитвания /чл.11 ДОС – оценяване/ - При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

Срок: септември, 2018 г.

Отговорник: зам. директор, пед. специалисти, класни ръководители

 

 

Дейност 3:Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик-учител; ученик-ученик, учител – учител

 

3.3.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно образование.

Срок: 2018/2019 г.

Отговорник: Директор, зам. директор, начални учители, МО

3.3.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях.

Срок: постоянен

Отговорник: учители, пед. съветник, класни ръководители

 

3.3.3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката:

-          Проектно учене;

-          Използване на интерактивни методи и др.;

Срок: постоянен

Отговорник: учители, класни ръководители

 

3.3.4. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта.

Срок: май/юни, 2019 г.

Отговорник: Ръководство, класни ръководители

 

3.3.5. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, пед. специалисти, УП

 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението

 

3.4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на  изпитите от НВО.

Срок: постоянен

Отговорник: пед. специалисти

3.4.2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. /чл. 124, ал.2 от ЗПУО/.

Срок: май/юни, 2019 г.

Отговорник: пед. специалисти,пед. съветник

3.4.3. Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължаване на обучението по общата при постигане изискванията на учебната програма.

Срок: постоянен (според постигане изискванията на УП)

Отговорник: пед. специалисти, класни ръководители

 

3.4.4. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по различни причини.

Срок: септември, 2018 г.

Отговорник: Директор, зам. директор, класни ръководители

 

 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения

 

3.5.1. Организиране и реализиране от училището на състезания, конкурси и др.

Срок: 2018/2019 г.

Отговорник: зам. директори, учители

 

3.5.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

Срок: 2018/2019 г.

Отговорник: Директор, зам. директори, учители, МО

 

3.5.3. Изграждане на екипи за работа по проекти

-          Програми и проекти на МОН

-          други

Отговорник: зам.директори, учители по ИТ и учители по предмети

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения

3.6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие.

-          Планиране,  координиране, управление и контрол на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво.

-          Създаване на условия за повишаване на квалификацията – вкл. финансови:

-          за придобиване на следдипломна квалификация;

-          за придобиване на докторска степен –  /стандарт 14/

Срок:постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор, гл. счетоводител

3.6.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-призьори на състезания, олимпиади и др.

- Мотивиране на екипи от ученици, учители и други педагогически специалисти за участие в конкурси

      - Регламентиране на допълнително заплащане във вътрешните правила за работната заплата за положен допълнителен труд.

Срок:постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор, гл. счетоводител, синдикати

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социалицията на децата.

председател УС и родители   

4.1.1. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в съответствие с техните потребности, способности и интереси.

Срок:октомври, 2018г.

Отговорник: Директор, зам. директор, педагогически съветник

4.1.3. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално консултиране по възрастови проблеми.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор, педагогически съветник

4.1.4. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност. Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите компетентности.

Срок: октомври, 2018г.

Отговорник: Директор, зам. директор, педагогически специалисти

4.1.5. Разработване и реализиране план за дейността на УКБППМН:

-          Изготвяне на системен периодичен анализ на резултатите от дейността на комисията;

-          Предприемане на мерки за подобряване на резултатите;

-          Разширяване дейността на УКБППМН чрез сътрудничество с ФСМ под надслов „Не на наркотиците и наргилетата“

Срок: септември, 2018г.

Отговорник: Директор, зам. директор, председател УКБППМН

 

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност

 

4.2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище.

-          На ниво паралелки;

-          Чрез изяви в училище;

-          Чрез проекти и програми;

-          Чрез съдействие от компетентни органи;

-          Чрез партньорство с институции.

Срок: септември, 2018г.

Отговорник: Директор, зам. директор

4.2.2. Педагогическа и психологическа подкрепа.

-          Чрез осигуряване на обща подкрепа:

-          екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

-          кариерно ориентиране на учениците;

-          занимания по интереси;

-          библиотечно-информационно обслужване;

-          грижа за здравето;

-          дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор, пед. съветник, пед. специалисти, институции, класни ръководители

 

4.2.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните мерки за работа с тях и семействата им.

-          Провеждане на професионално подготвени анкети за констатиране социалния статус на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор, пед. съветник,  пед. специалисти, институции, класни ръководители

 

4.2.4. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот.

-          Здравни беседи;

-          Дискусии с представители на здравни организации

-          Обучения;

-          Състезания.

Срок: постоянен

Отговорник: пед. специалисти, класни ръководители, институции

 

4.2.5. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците

-          хепънинги,

-          състезания на открито;

-          посещения в близки местности;

 

 

Срок: постоянен

Отговорник: пед. специалисти, класни ръководители, институции

4.2.6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности.

-          Патриотичен календар на класа.

Отговорник: класни ръководители

 

-          Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни история – разписани инициативи за всеки празник.

Отговорник: Вълчев

 

-          Творби на учениците и възможности за публикуването им в училищните и в национални медии.

Срок: постоянен

Отговорник: учители- БЕЛ, ИИ, Музика

4.2.7. Ритуализация на училищния живот.

-          Патронен празник;

-          Символи и ритуали.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директори, пед. специалисти, институции, УК, класни ръководители

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование

 

5.1.1.      Създаване на условия за подкрепа на младите учители  – Система за наставничество или менторство.

                                                                       Срок: постоянен

Отговорник: Директор,зам.Директор, МО

5.1.2.      Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане на професионални училищни общности.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор и учители

5.1.3.      Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор и пед. екип

 

5.1.4.      Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с  училищното настоятелство и Обществения съвет.        

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор и пед. екип

5.1.5.      Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности. Чл. 208. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

-          Коледни конкурси;

-          Празници на словото;

-          Училищни изложби;

-          Форуми за превенция на агресията и насилието;

-          Дарения за деца в тежко социално положение.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор, пед. екип и родители

5.1.6.      Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения спрямо ЗПУО и Стандартите.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. директор, пед. екип и родители

Дейност 2: Външно партньорство

5.2.1. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията

                                                                                 Срок: постоянен

                                                                                 Отговорник: Директор,

                                                                                  зам. директор, пед. екип и институции

5.2.2. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност, и разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции. Участие на  Обществения съвет при определянето на план-приема в училището.

Срок: април, 2019г.

Отговорник: Директор, зам. директор, пед. екип и родители,педагогически съветник, Синдикати

 

6.            Теми и график на заседанията на Педагогическия съвет.

Септември

1.      Приемане на стратегия за развитие на училището за следващата година с приложени към нея план за действие и финансиране 

2.      Приемане на форми на обучение

3.      Приемане на вариант на провеждане на УВП в условията на целодневна организация на обучението

4.      Приемане на разпределението на часовете от учебния план на педагогическия персонал

5.      Приемане на училищния учебен план

6.      Приемане на :                                                                                                                                                                                          

  Годишен план на училището;                                                                                                                                                           – Седмично разписание;                                                                                                                                                    – План на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – УКБППМН;                                                                                                                                        – План на комисията по безопасност на движението по пътищата – БДП;                                                                     Избор на комисии:                                                                                                                                                                           – временни: за извършване на определена дейност, след което тяхното съществуване се прекратява;                                                                                                                                                                                     –постоянни: Комисия за организация и провеждане на външно оценяване за 4. и 7. клас; Комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита при бедствия, аварии и катастрофи; Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; Комисия за изработване на седмичното разписание; Комисия по квалификацията; Комисия по планирането;

7.      Приемане на:                                                                                                                                                                   –Правилник за дейността на училището;                                                                                                            –План на комисията за безопасни условия за обучение, възпитание и труд – БУОВТ;                                                 

     –План на комисията за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи – ЗНБАК;

8.      Мерки за повишаване на качеството на образованието

9.      Програма за превенция на ранното напускане на училище

10.  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

11.  Етичен кодекс на училищната общност

12.  Предложение към директора за утвърждаване на групи за занимания по интереси

13.  Разни                                                                                                                                                               Октомври

1.      Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата

2.      Приемане на планове за постоянните комисии и методическите обединения

3.      Информация за реализиране на завършващите

4.      Запознаване с план за контролната дейност на директора

5.      Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, обслужващо училището

6.      График за класните и контролните работи                                                                                          Ноември

1.      Тематичен педагогически съвет за изработване на портфолио на ученика и неговото практическо приложение

2.      Други                                                                                                                                                                                                                Декември  

1.      Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение

2.      Разглеждане на нарушенията на училищния правилник

3.      Обсъждане на предложения за налагане на санкции:                                                                                  –забележка;                                                                                                                                                              –преместване в друга паралелка в същото училище;                                                                                                      –предупреждение за преместване в друго училище;                                                                                            –преместване в друго училище;                                                                                                                             –преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение на ученици – „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище до края на учебната година“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение за навършили 16 – годишна възраст“                                                                         Февруари  

1.      Отчет на резултатите от учебно – възпитателната работа през първия учебен срок и на дейността на постоянните комисии и методически обединения

2.      Информация за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок

3.      Приемане на график за провеждане на класни и контролни работи през втория учебен срок                                                                                                                                                      Март   

1.      Тематичен педагогически съвет „Сътрудничеството на педагогическия екип, семейството и обществеността“ – фокус са детето и неговото бъдеще, обсъждане на добри практики, проблеми

2.      Информация за работата на МО

3.      План за патронния празник – в зависимост от патрона на училището                                        Април

1.      Тематичен педагогически съвет

2.      Обсъждане на проблеми на учениците

3.      Обсъждане на текущата дейност на училищните комисии                                                                     Май  

1.      Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май

2.      Определяне на начина за приемане на ученици в училището при спазване на изискванията на нормативните актове – критерии

3.      Обсъждане на ритмичността на проверките и оценките на знанията. Набелязване на мерки за успешно приключване на учебната година                                                                                                                                                                                                                        

                                                    

                  Юни 

1.      Представяне на отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година и изпълнението на годишния план на училището. Обсъждане на резултатите от проверката на изходното равнище на учениците.

2.      Представяне на отчет на резултатите от проведените тестове за външно оценяване.

3.      Представяне на отчет на дейността на училищните комисии и методическите обединения.

4.      Внасяне на информация за резултатите от контролната дейност през учебната 2018/2019 г.

5.      Обсъждане на задачите за подготовка на училището за новата учебна година.

6.      Определяне на ученици за допълнителна работа.

                  Юли и август

1.      Изготвяне на проект на Списък Образец N1.

2.      Приемане и записване на ученици за следващата учебна година.

3.      Извършване на ремонтни дейности.

4.      Разработване на Етичен кодекс на общността.

5.      Разработване на мерки за повишаване на качеството на образованието.

6.      Разработване на програма за превенция за ранното напускане на училище.

7.      Разработване на програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

8.      Разраборване на стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране (съгласно чл.263, ал.1, т.1 от ЗПУО).

9.      Разработване на правилник за дейността на училището.

10.  Разработване на училищни учебни планове.

11.  Поправителни изпити.