Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

 

ПРАВИЛНИК

  

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

 

УЧЕБНА 2018/ 2019 ГОДИНА

  

            Приет на Общо събрание с Протокол № 1024 / 07.09.2018 г.

                    

РАЗДЕЛ І

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Предмет на Правилника за вътрешния трудов ред

 

Чл. 1. (1) В Правилника за вътрешния трудов ред се урежда организацията на труда в 112 основно училище “Стоян Заимов”, като се отчитат особеностите в дейността и спецификата на професиите и специалностите на работниците и служителите в него.

 

             (2) В Правилника за вътрешния трудов ред се конкретизират субективните трудови права и задължения на работодателя и на работниците и служителите, установени в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, колективния трудов договор и по отделните трудови отношения. Конкретните изисквания са определени в длъжностните характеристики на учителите, учителите в групите за целодневна организация на учебния ден, работниците и служителите.

 

Предназначение на Правилника за вътрешния трудов ред

 

Чл. 2. (1) Целта на Правилника за вътрешния трудов ред е да се създаде такава форма на организация на труда в училището, която да гарантира постигането на много добри резултати в образователно-възпитателния процес и стриктно изпълнение на служебните задължения от учителите и служителите.

 

             (2) Основното предназначение на Правилника за вътрешния трудов ред е да осигури сигурност и яснота между работодателя и работниците и служителите по отношение на условията на труд, като гарантира и защитава техните взаимни права и интереси.

 

 

 

Съответствие на Правилника за вътрешния трудов ред с КТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане

 

Чл. 3.  (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се издава от работодателя на основание чл.181 от Кодекса на труда.

 

             (2) Правилникът за вътрешния трудов ред е в съответствие с Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и с действащия колективен трудов договор.

 

              (3) При изменение в разпоредбите на Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане или при сключване на нов, или при изменение  на действащия колективен трудов договор, които Правилникът за вътрешния трудов ред конкретизира, работодателят е длъжен в срок от 1 (един) месец  да внесе необходимите промени в него.

 

              (4) В случай, че работодателят не внесе необходимите промени в Правилника за вътрешния трудов ред и не съгласува неговото съдържание с измененията в КТ, подзаконовите нормативни актове или колективния трудов договор, работниците и служителите имат право да откажат да изпълняват задълженията, които произтичат от незаконните текстове.

 

               (5) В случай, че работодателят не внесе необходимите промени в Правилника за вътрешния трудов ред, се свиква общо събрание на работниците и служителите, на което в присъствието на работодателя или негов представител се обсъжда създалото се положение и се взима решение за реда и сроковете, в които работодателят ще внесе съответните промени или ще предложи нов правилник.

 

 

 

Ред за създаване и изменение на Правилника за вътрешния трудов ред

 

Чл. 4. (1) Правилникът за вътрешния трудов ред в училището се изработва и утвърждава от работодателя при спазване на процедурата, установена в чл.37 от Кодекса на труда.

 

        (2) Правилникът за вътрешния трудов ред се изменя и допълва по реда на неговото приемане.

 

        (3) В съответствие с КТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му работодателят или упълномощени от него лица могат за определен период да отменят действието на Правилника за вътрешния трудов ред.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

 

Действие на Правилника за вътрешния трудов ред във времето

 

 

 

Действие на Правилника за вътрешния трудов ред по отношение на лицата

 

Чл. 5. (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага спрямо всички работници и служители, които полагат труд по трудово правоотношение с работодателя в 112 ОУ.

 

              (2) Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата, установени с Правилника за вътрешния трудов ред от момента, в който се запознаят с тях.

 

               (3) Работодателят е длъжен да доведе Правилника за вътрешния трудов ред до знанието на всички служители и работници в срок от 5 работни дни от неговото приемане.

 

               (4) В случай, че работодателят не доведе Правилника за вътрешния трудов ред до знанието на работниците или служителите, той няма право да изисква от тях да го спазват, нито да им налага санкции при неспазването му.

 

              (5) При постъпването на нови служители и работници работодателят задължително ги запознава с Правилника за вътрешния трудов ред. Запознаването става с длъжностно лице от зам.- директора по АСД или човешки ресурси.

 

Чл. 6. (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на всички лица, които се намират на територията на училището.

 

             (2) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на лицата, които са командировани от друг работодател да изпълняват временно своите задължения на територията на училището. Те задължително се запознават с тази част от съдържанието на Правилника, която е свързана с извършваната от тях дейност на територията на училището.

 

             (3) Длъжностното лице от административния (заместник - директор по АСД или човешки ресурси) персонал е длъжен да доведе Правилника за вътрешния трудов ред до тяхното знание.

 

             (4) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на лицата, които временно се намират на територията на училището. Те задължително се запознават с тази част от съдържанието на Правилника, която е свързана с извършваната от тях дейност на територията на училището.

 

 

 

Действие на Правилника за вътрешния трудов ред в училището

 

Чл. 7. (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага на цялата територия на училището.

 

          (2) В училището по смисъла на Правилника за вътрешния трудов ред се включва голямата учебна сграда, филиалите  и училищен двор.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

 

 

Трудов договор

 

Чл. 8. Трудово правоотношение между страните се създава от момента на сключването на трудов договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него.

 

Чл. 9. Трудовите договори се сключват при условия и ред на КТ.

 

Чл. 10. Трудов договор се сключва между учителя/ работника /служителя и работодателя в писмена форма и се подписва от двете страни в два еднообразни екземпляра, единият от които остава в училището, а другият, заедно с копие на уведомителното писмо до НАП,  се връчва на учителя /работника / служителя.

 

Чл. 11. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор, са:

 

1. Заявление - свободен текст;

 

2. Европейски формат на CV;

 

3. Лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага на лицето;

 

4. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна или професионално-квалификационна степен;

 

  5. Документ за стаж по специалността – за педагогически кадри; трудова книжка и/или препис-извлечение от трудова книжка;

 

  6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след  преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

 

7. Медицинско свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

 

8. Свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от 6 (шест) месеца от прекратяването на последния трудов договор;

 

Чл. 12. В 112 ОУ „Стоян Заимов” се сключват :

 

            1. Трудови договори по чл. 67, чл. 68 и чл.70  от КТ;

 

2. Допълнителни споразумения по:

 

1.  чл.110 - с работещи в училището учители

 

2.  чл.111 - за работещи при друг работодател

 

3.  чл.114 - за работа до 5 дни месечно и не повече от 40 часа месечно

 

4.  чл.119 - за изменения на основния трудов договор

 

             3.  Договори по ЗЗД – за изработка, за поръчка, за дарения и др. с физически и юридически лица

 

Чл. 13. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се уреждат съобразно КТ в съответствие със специфичните изисквания и конкретните условия на училището, а при педагогическия персонал – и в съответствие с нормативните документи на МОН.

 

Чл. 14. С трудовия договор се определя мястото и характерът на изпълняваната работа,  трудовото възнаграждение, размерът на платения отпуск и други условия.

 

Чл. 15. Съдържанието на трудовия договор включва условията, които определят правата и задълженията на работника или служителя и тези на директора на училището.

 

Чл. 16. Условията на трудовия договор са законови – тези, които са отразени в КТ и други нормативни документи и необходими – място и характер на работата, предмет на дейност, обем на работа, условия на труд и трудови възнаграждения:

 

·         Предметът и обхватът на дейността се определят със съответната длъжностна характеристика.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІV

 

ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ -

 

УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ

 

 

 

Чл. 17. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и Наредба  № 12/01.09.2016 год. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

Чл. 18. (1) В 112 ОУ „Стоян Заимов” се назначават педагогически специалисти на длъжност:

 

1. „учител“;

 

2. „старши учител“;

 

3. „главен учител“;

 

4. учител в група при целодневна организация на учебния ден.

 

(2) Лицата, които постъпват за първи път на учителска длъжност и не са придобили учителски стаж, се назначават на длъжност „учител".

 

(3) Длъжността „старши учител" се заема от лица, които освен завършено висше образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността,

 

 1. заемат длъжността „учител";

 

 2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити – 1, за всеки преминат период на атестиране;

 

 3. имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;

 

 (4) Длъжността „главен учител" се заема от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър" и професионална квалификация „учител", които:

 

1. заемат длъжността „старши учител";

 

2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити – 1;

 

3. имат придобита трета, втора или първа професионалноквалификационна степен;

 

 

 

(5) Директорът на институцията определя комисия, която:

 

1. разработва критерии за подбор на кандидати за длъжността „главен учител" или „главен възпитател";

 

2. в началото на всяка учебна година предлага броя на длъжностите „главен учител" или „главен възпитател".

 

3. Комисията предлага за обсъждане в педагогическия съвет критериите за подбор и броя на длъжностите „главен учител".

 

(6) Директорът на институцията:

 

1. утвърждава критериите за подбор;

 

2. въз основа на предложението по ал.5, т.2 и след анализ на възможностите на бюджета утвърждава броя на длъжностите „главен учител" или за съответната учебна година;

 

3. при необходимост извършва съответната промяна в длъжностно разписание на персонала;

 

4. когато кандидатите за заемане на длъжностите „главен учител", отговарящи на изискванията за заемането им, са повече от определения брой места по т. 2, директорът организира процедура за подбор по критериите .

 

(6) Възнагражденията за длъжностите по ал. 1 и 2 се формират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на финансите и КТД.

 

(7) Директорът на училището, в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

 

Чл. 19. За педагогическите кадри не могат да се назначават лица, които:

 

· са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

 

· са лишени от право да упражняват професията си;

 

· страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

 

Чл. 20. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор по документи – проучване на определен списък от документи, представени от кандидатите за заемане на учителска длъжност. С одобрените кандидати се провежда интервю. Комисия, определена със заповед на директора на училището определя критериите, извършва подбор от явилите се кандидати и предлага на работодателя класираните от нея кандидати за назначаване.

 

ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ -

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Чл. 21. Назначаването на непедагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и ЗПУО.

 

Чл. 22. (1) Длъжностите от непедагогическия персонал се заемат от български граждани, придобили изискуемото, съобразно длъжностната характеристика образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

 

 (2) За заемане на длъжността „счетоводител“ е необходимо кандидатът да има придобито най-малко средно специално икономическо образование и най-малко 5 години стаж по специалността.

 

(3) За заемане на длъжността „касиер“ е необходимо кандидатът да има придобито най-малко средно специално икономическо образование и най-малко 3 години стаж по специалността.

 

(4) За заемане на длъжността ЗАТС, е необходимо кандидатът да има придобито най-малко средно образование и поне 1 година професионален опит.

 

(5) За заемане на длъжността „човешки ресурси“ е необходимо кандидатът да има придобито най-малко средно специално икономическо образование.

 

6) За заемане на длъжността „хигиенист“ е необходимо кандидатът да има най-малко основно образование, като няма изискване за придобит професионален опит.

 

(7) За заемане на длъжността „работник поддръжка“ е желателно кандидатът да има средно специално техническо или средно общо образование.

 

Чл. 23. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО на МОН в тридневен срок от овакантяването им.

 

Чл. 24. Обявата на директора трябва да съдържа:

 

·         точното наименование и адрес на училището;

 

·         свободната щатна длъжност или длъжността, която ще бъде заета;

 

·         изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, определени в Наредба № 12 от 01.09.2016 год. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

·         изискванията към кандидата съобразно разпоредбата на чл.213, ал. 5, ал.6 от ЗПУО;

 

·         началният и крайният срок за подаване на документите.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР

 

Чл. 25. При извършване на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите на Глава пета, раздел ІХ от КТ.

 

 

 

РАЗДЕЛ VІ

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Чл. 26. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с писмено съгласие между страните.

 

Чл. 27. Директорът на училището може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

 

Чл. 28. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.118 и чл.119 от КТ.

 

Чл. 29. Директорът на училището може да бъде командирован от началника на РУО на МОН след съгласуване с финансиращия орган.

 

Чл. 30. При командироване на работници и служители се спазват разпоредбите на КТ и Наредбата за командировките в страната.

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІ

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Задължения на работодателя

 

Чл. 31. Директорът на училището е длъжен да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал необходимите условия за изпълнание на работата по трудовото правоотношение, за която са се уговорили, като осигури:

 

·         работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;

 

·         работно място и условия в съответствие с характера на работата;

 

·         здравословни и безопасни условия на труд;

 

·         кратка характеристика или описание на работата;

 

·         указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Чл. 32. Директорът на училищено е длъжен да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

 

Чл. 33. Директорът на училището е длъжен да изплаща в установените срокове на членовете на трудовия колектив уговореното възнаграждение за извършената работа и да ги осигури за всички осигурителни социални рискове съгласно условия и по ред, установени в отделен закон:

 

·         аванс – до 15 число на всеки календарен месец

 

·         заплата – последният работен ден  на всеки календарен месец;

 

Чл. 34. Директорът на училището е длъжен да създаде условия на учителите за повишаване на професионалната им квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

 

Чл. 35. Директорът на училището като орган на управление:

 

1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

 

2. Спазва и прилага държавните образователни изисквания;

 

3. Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

 

4. Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

 

5. Разпорежда се с бюджетните средства;

 

6.Сключва и прекратява трудови договори със заместник-директорите, учителите, служителите и работниците;

 

7. Награждава и санкционира ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗПУО и други нормативни документи в системата на училищното образование;

 

8. Организира приемането на ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОС; 9. Подписва и подпечатва документите за преместване на ученици, за завършен клас, за завършен начален етап на основно образование, за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;

 

10.Съдейства на компетентните органи за установяване на допуснати нарушения;

 

11. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

 

12.Осигурява условия за здравно-профилактична дейност;

 

13. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

 

Чл. 36. Като председател на педагогическия съвет, директорът осигурява изпълнение на решенията му.

 

Чл. 37. Директорът е длъжен да спазва Инструкцията за работа с лични данни и задълженията, произтичащи от нормативните актове при боравенето и съхранението на личните данни на служителите и учениците.

 

Чл. 38. Работодателят има следните права:

 

1. да изисква от всеки работник/служител точно, добросъвестно и качествено да изпълнява

 

възложените му трудови задължения;

 

2. да издава задължителни за работещите в 112 ОУ указания и нареждания относно изпълнението на тяхната трудова функция;

 

3. да осъществява контрол върху спазването и прилагането на вътрешните актове  в 112 ОУ ,както и върху изпълнението на задължителните указания по т. 2;

 

4. да осъществява контрол върху начина на съхранение и експлоатация на повереното на работниците/служителите имущество;

 

5. да налага установените в текста на чл. 188 от Кодекса на труда дисциплинарни наказания;

 

Чл.39. Директорът делегира правомощия за изпълнение на дейности на заместник – директорите по учебната дейност /УД/ и административно-стопанската дейност АСД.

 

Чл.40. Заместник-директорът по учебната дейност (УД) подпомага директора при управлението и контрола на учебната дейност.

 

 Заместник-директорът по УЧ изпълнява функции, определени от директора и норма преподавателска работа.

 

(1) Заместник-директорът по УД :

 

1.      отговаря за нормалното протичане на учебно-възпитателната дейност (осигурени помещения, учебни пособия);

 

2.      извършва посещение на учебните часове на учителите за наблюдаване на организацията на учебния процес;

 

3.      контролира провеждането на контролни и класни работи и анализа на получените резултати

 

4.      създава организация и извършва контрол по правилното водене и съхранение на  задължителната училищна и учебна документация

 

5.      следи за спазването на седмичното разписание на учебните часове;

 

6.      контрола за стриктното водене на задължителната училищна документация и  въвеждане на текущите резултати от изпитванията на учениците;

 

7.      котролира  правилното организиране и провеждане на изпити;

 

8.      следи за дежурството на учителите по етажите и главното дежурство;

 

9.      подпомагане на директора при организирането и контролирането обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение

 

(2) Заместник-директорът по УД има право:

 

     1. да взема самостоятелни решения в рамките на дадените му правомощия;

 

     2. да прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява;

 

(3) Заместник-директорът по УД е длъжен да :

 

1. Участва в организирането на заседанията на Педагогически съвет и Ученическия съвет.

 

2. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.

 

3. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.

 

4. При необходимост е на разположение и в извънработно време.

 

5. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността.

 

     6. Контролира редовното участие на учениците във формите на ЗИП, СИП, ИУЧ и ФУЧ и резултатите от обучението в тях;

 

     7. Не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия;

 

      8. Спазва инструкцията за работа с лични данни и задълженията, произтичащи от нормативните актове при боравенето и съхранението на личните данни на служителите и учениците.

 

      9. Повишава професионалната си квалификация.

 

Чл.41. Заместник-директорът по АСД контролира работата на административния и обслужващия персонал и осигурява условия за нормално протичане на работния ден.

 

(1) Заместник-директорът по АСД отговаря:

 

        1. поддържане на материалната база;

 

        2. осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд;

 

        3. участва в изготвянето на проекти за договори за предоставяне на сградния фонд на училището за нуждите на фирми, с които се сключват договори за педагогически услуги;

 

 (2) Зам.- директорът АСД е длъжен да:

 

      1. оформя документално налагането на дисциплинарни наказания;

 

      2. участва в колективното трудово договаряне;

 

      3. контролира   ползването на платените годишни отпуски на служителите;

 

      4. изготвя писмени и дава устни справки, по искане на директора, относно персонала и всички, свързани с трудовите правоотношения  въпроси;

 

      5. спазва инструкцията за работа с лични данни и задълженията, произтичащи от нормативните актове при боравенето и съхранението на личните данни на служителите;

 

      6. информира директора за възникнали проблеми при изпълнение на служебните задължения;

 

      7. познава и спазва КТ, Правилника за вътрешния трудов ред, инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване;

 

     8. поддържа професионалната си квалификация;

 

     9. изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на Директора и при необходимост е на разположение на работодателя и в извънработно време;

 

    10. изготвя справките за избор на учебници и отговаря за осигуряването на учебници на всички ученици;

 

    11. изпълнението на текущите и основни ремонти; разширяването и обогатяването на материално-техническата база;

 

    12. осигурява: УВП с необходимите УТС и пособия; изпълнението на изискванията по противопожарна охрана, охрана и хигиена на труда; храненето на учениците.

 

Чл. 42.  Счетоводител- контролира дейността на ЧР, касиер, домакин

 

1.      осчетоводява стопанските операции в училището

 

2.      изготвя платежни документи и полага втори подпис върху тях

 

3.      контролира изготвянето на месечните ведомости за работните заплати на персонала

 

4.      изготвя ГД и сметките за изплатени суми

 

5.      изготвя месечни, тримесечни, годишни отчети и оборотни ведомости

 

6.      докладва на всяко тримесечие пред общо събрание изпълнението на бюджета

 

7.      изготвя съвместно с директора Вътрешните правила за работната заплата

 

8.      разработва съвместно с директора бюджета и щатното разписание;

 

9.      изготвя документите за обществените поръчки;

 

10.  изготвя справки към МОН, РУО, СО,р-н Оборище

 

11.  участва в инвентаризацията на материалните активи

 

12.  заприходява активите на училището и контролира домакина при изписване на материалите от склада

 

Чл. 43. Педагогическият съветник на училището ръководи и подпомага методически работата на учителите по отношение на възпитателния процес. Има служебни контакти с педагогическия персонал и учащите, с държавни и общински институции.

 

(1)Педагогическият съветник носи отговорност за:

 

     1. психичното развитие и здраве на учениците и педагогическия екип на училището;

 

     2. своевременното решаване на възникнали конфликти учители – ученици и учители-родители-ученици;

 

     3. навреме подава до директора информация за психологическото състояние на ученици и учители;

 

     4. поддържане и съхранение на документацията, обезпечаваща и отчитаща дейността на педагогическия съветник;

 

     5. запазване на професионалната тайна;

 

     6. ефективното провеждане на индивидуалните и групови консултации;

 

     7.точно и в срок изпълнение на поставените задачи;

 

(2) Педагогическият съветник има право да:

 

     1. да посещава уроци, съвети, съвещания и др. с цел получаване на информация и впечатления за отделните ученици, класове и учители;

 

     2. да се запознава с учебната и училищна документация;

 

     3. да провежда индивидуални и групови психологически изследвания и въздействия в учебно и извънучебно време;

 

     4. да информира, обобщава и популяризира своята работа в средствата за научна и масова информация;

 

     5. да води курсове, факултативни и други групи с ученици, учители, родители;

 

     6. да взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия;

 

     7. да прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява;

 

    8. да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.

 

(3) Педагогическият съветник е длъжен да:                                  

 

    1. Проучва и подпомага:

 

 • психичното развитие и здраве на учениците в училище;
 • образователния и професионалния избор на учениците;
 • адаптирането на учениците към училищния живот;

 

    2. Осъществява диагностична дейност както следва:

 

 • на входното равнище на постъпващите в отделните степени ученици;
 • затрудненията в интелектуалната, личностната и поведенческата сфера на учениците;
 • идентифициране на надарените ученици, както и на ученици със специфични образователни потребности;
 • за подпомагане на училищното и професионалното ориентиране и насочване на учениците.

 

    3. Извършва индивидуална и групова консултативна дейност на:

 

 • ученици – по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с връстници, родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие;
 • учители – по проблеми, произтичащи от взаимодействията с учениците и колегите им;
 • родители – по проблеми на взаимоотношенията с техните деца; личностното и интелектуално развитие на децата им; кариерно развитие (училищно, професионално и социално) на децата им; взаимоотношенията с училището като институция – училищно ръководство, учители, училищно настоятелство.

 

    4. Осъществява обучения за:

 

 • развитие на социални умения и правене на социални избори;
 • решаване на проблеми, свързани с рисково за здравето поведение – ограничаване на злоупотребата с психоактивни вещества (тютюнопушене, алкохол, наркотици), превенция на зависимостите, рисково сексуално поведение и др.;
 • изграждане на умения за справяне с различните форми на насилие.

 

   5. Консултира училищното ръководство и учителите по отношение на:

 

 • разработване на училищни правилници, програми и проекти;
 • училищния климат;
 • решаване на проблеми на училищното развитие.

 

    6. Посредничи при взаимодействия при решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

 

    7. Да спазва професионалната етика.

 

    8. Да спазва професионалната тайна.

 

    9. Да зачита и защитава личното достойнство на учителите и учениците.

 

   10. Като член на педагогически съвет консултира училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 

   11. Да поддържа контакти с общински структури, консултантски центрове и др.

 

   12. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ

 

   13. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.

 

   14. При необходимост е на разположение и в извънработно време.

 

   15. Поддържа приличен външния си вид.

 

   16. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността.

 

   17. Повишава професионалната си квалификация.

 

Чл. 44. Завеждащ – административната служба е служебно лице, което осигурява условия за нормално протичане на работния ден. Пряко подчинен е на директора.

 

(1) ЗАС е длъжен да:

 

  1. изготвя заповеди и ги представя  на директора за подпис;

 

  2. води кореспонденция – писма, отговори, издава служебни бележки на външни лица, ученици, учители и служители;

 

  3. завежда входящата и изходяща документация;

 

  4. следи служебната кореспонденция в електронен и хартиен вариант;

 

  5. изготвя справки към различни институции;

 

  6. изготвя справки за външни лица, ученици, учители и служители;

 

  7. поддържа документален архив на училището;

 

  8. изготвя писмени и дава устни справки, по искане на директора, относно персонала и всички, свързани с трудовите правоотношения въпроси;

 

  9. информира директора за възникнали проблеми при изпълнение на служебните задължения;

 

  10. познава и спазва КТ, Правилника за вътрешния трудов ред, инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване;

 

  11. поддържа професионалната си квалификация;

 

  12. изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на Директора и при необходимост да бъде на разположение на работодателя и в извънработно време;

 

Чл. 45. Човешки ресурси /ЧР/ е на пряко подчинение на директора и зам.- директора по АСД.

 

(1) ЧР отговаря за:

 

  1. оформяне на  трудовия договор и допълнителни споразумения;

 

  2. оформяне на документите при прекратяване на трудовия договор, изчисляване и вписване на трудовия стаж;

 

  3. подготвяне на всякакви други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки и документи за пенсиониране /УП 3/;

 

  4. воденето на дневник на издадените трудови книжки;

 

  5. уведомяване в териториалните поделения на НАП за сключените, изменени и прекратени трудови договори;

 

  6. водене на дневник за платения отпуск на служителите и положения извънреден труд;

 

  7. поддържане на актуална информация на необходимите данни за всички служители в училище;

 

  Чл. 46. Касиерът е на подчинение на счетоводителя и зам. - директора по АСД

 

  (1)  Касиерът отговаря за:

 

1. приемане, предаване, отчитане на парични средства и документи и съхраняването им в касата;

 

2. изготвяне на ведомости за трудови възнаграждения;

 

3. изготвя приходни и разходни документи, отразяващи движенията на паричните средства в касата;

 

4. завежда касата на училището. Извършва касови операции само след надлежно оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи;

 

5. води касовата книга по форма и ред, установени с нормативните актове, сверява наличните парични суми и ценни книжа с касовия остатък;

 

7. ежемесечно занулява касовата наличност на паричните суми и приключва касовата отчетност;

 

 8. оформя по установения ред документите, паричните средства в банката за изплащане на работните заплати, допълнителни плащания, командировъчни и други разходи;

 

 9. познава нормативните документи за водене на касови операции, първична касова и банкова документация:

 

·         реда за приемане, съхранение и отпускане на парични средства;

 

·         реда и начина за съставяне на ведомости за изплащане на трудови възнаграждения;

 

·         водене на касовата книга и съставяне на касовата отчетност;

 

·         реда и начина за даване на справки, удостоверения и служебни бележки.

 

10. познава в детайли софтуерния продукт, с който работи;

 

11. спазва приетите училищни правила за класифициране на счетоводните документи и регистри;

 

Чл. 47.  Домакин.

 

            Домакинът е подчинен на зам.-директора по АСД, счетоводителя и директора на училището и отговаря за:

 

 1. снабдяване, съхраняване и ползване на стоково-материални ценности, инвентар и задължителната училищна документация;

 

 2.  изправността на системите за осветление, отопление и вентилация в сградата на училището – класни стаи, физкултурен салон, административни помещения;

 

 3. ежедневната хигиена и здравословните условия на обучение и труд в училище;

 

 4. прави предложения за бързо отстраняване на аварии;

 

 5. систематизира документите в училищния архив и склад;

 

 6. сигнализира директора за действия, които застрашават сигурността и здравето на ученици и учители;

 

 7. изпълнява всички разпоредби на ППО и СРИОКОЗ като води санитарно-хигиенен журнал на училището;

 

 8. осигурява заключването на вратите и достъпа при необходимост по установен ред;

 

 9. следи за поддържането на хигиената на училищната сграда;

 

 10. организира дейността на хигиенистките и работника поддръжка;

 

 11. изпълнява изискванията, произтичащи от нормативните документи и стандарти за снабдяването, съхраняването и изразходването на стоки, материали и ценности, счетоводната отчетност в раздел „приемане, заприходяване и раздаване на стоки, материали и ценности”;

 

 12. отговаря за правилното съхранение на учебниците;

 

 13. изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на Директора и при необходимост да бъде на разположение на работодателя и в извънработно време.

 

Задължения на работниците и служителите

 

Учители

 

Чл. 48. Учителят е длъжен да предоставя на работодателя работната си сила за изпълнение на конкретна трудова функция – обучение и възпитание на учениците.

 

Чл. 49. Учителят е длъжен да спазва трудовата дисциплина и да изпълнява всички законосъобразни изисквания на директора на училището.

 

Чл. 50. Учителят е длъжен да изпълнява работата и трудовите си задължения точно и добросъвестно и да спазва училищните правилници.

 

(1) Учителят има право да:

 

1.      да заема една от длъжностите:

 

·         учител

 

·         старши учител

 

·         главен учител

 

2.      да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;

 

3.      да дава мнения и да прави предложения по дейността на училището до административните органи в системата на предучилищното и училищно образование;

 

4.      да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на училището, от РУО, МОН;

 

5.      да участва в определяне на стратегията на училището, при разработването на училищния учебен план и другите планове на училището и организиране на дейности извън учебния план;

 

6.      да избира варианти на учебници, учебни пособия и помагала, помощна литература и други;

 

7.      да прилага педагогически идеи, концепции, методи, технологии и средства на обучение;

 

8.      да избира организационни форми на обучение и на възпитателни въздействия;

 

9.      да получава информация относно състоянието на училищните дела;

 

10.  да получава защита по КТ.

 

Чл. 51. Учителят няма право да:

 

            1. Да споделя с ученици, родители/настойници и граждани въпросите и проблемите, които се разискват на заседанията на ПС и на други заседания и съвещания.

 

            2. Да дава информация на външни за училището лица и институции без разрешение на административното ръководство.

 

            3. Да взема часове извън предвидените и утвърдени в седмичното разписание, да размества или слива часове без знанието и разрешението на директора/заместник-директора по УД

 

            4. Да изпраща ученици по време на учебен час за материали, помагала или за лични услуги.

 

5. да предоставят дейности срещу заплащане  на учениците от училището, на които преподават.

 

6. да организират дейности с учениците на политическа, религиозна и етническа основа, освен в случаите, когато се организират чествания на официални религиозни празници.

 

 

 

Чл. 52.  Учителят има следните задължения:

 

1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика:

 

- изпълнението на нормите за преподавателска работа е част от трудовите задължения на педагогическия персонал;

 

- нормите за преподавателска работа представляват броят на учебните часове, които се изпълняват от педагогическия персонал в рамките на работното време, установено в трудовия договор, съобразно изискванията на Кодекса на труда;

 

    2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и "майчин език", да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

 

            3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

 

            4. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

 

            5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

 

            6. да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

 

            7. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

 

            8. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите/настойниците за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

 

            9. да не ползва мобилен телефон по време на час , както и да не разрешава на учениците ползването на мобилен телефон в час

 

            10. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, детската градина или обслужващото звено, както и извън тях – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици;

 

            11. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

 

            12. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

 

13.  да провежда индивидуални срещи с родителите в приемното си време или в друго удобно за двете страни време;.

 

14. да не нарушава правата на детето и ученика, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на психическо и физическо насилие върху тях;

 

15. да спазва инструкцията за работа с лични данни и задълженията, произтичащи от нормативните актове при боравенето и съхранението на личните данни на служителите и учениците;

 

16. да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

 

17. да организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, по който е назначен, проверява и оценява знанията на учениците, съдейства за пълноценната им интеграция в училищната и социалната среда.

 

18. да посреща учениците преди първия час на входната врата на сградата и извежда учениците от последния час, като ги изпраща до входа.

 

19. да уведомява директора при отсъствие от работа по здравословни причини и представя болничен лист в срок от 3 работни дни.

 

20. предварително писмено да уведомява директора при извеждане на учениците извън училищната сграда на наблюдения, практически занимания, изложби, концерти, екскурзии след подписана декларация за информирано съгласие от страна на родителите,  и в еднодневен срок представя на директора писмен отчет за извършената работа.

 

21. При участие на учениците в регионални, национални и други състезания, учителят, придружаващ училищния отбор, е длъжен да подготви следните документи:

 

·         списък на учениците с отбелязан клас на обучение и дата на раждане на състезателите, подписан от учителя-водач и директора на училището и заверен с училищния печат;

 

·         лична ученическа карта;

 

·         ксерокопие на личните ученически карти, заверено от директора на училището (подпис и печат);

 

·         документ за предсъстезателен медицински преглед с вписани датата и мястото на прегледа, името и печата на лекаря, както и състезанието, за което е извършен прегледът;

 

·         застрахователна полица “Злополука”, отборна по вид спорт, осигуряваща застрахователна защита на отбора.

 

·         декларация за информирано съгласие от родителите.

 

22. след приключване на учебните занимания за деня, учителят оставя дневника за съхранение в учителската стая.

 

23. да спазва изготвените и утвърдени от директора графици в училище.

 

24. да участва при необходимост в:

 

·         екип за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа;

 

·         дейности по мотивиране на деца и ученици за преодоляване на проблемното им поведение чрез посредничество, консултиране, включване в дейност в полза на групата или паралелката;

 

·         организиране на групи с деца или учениците за подпомагане на личностно им развитие и адаптирането им към изискванията на образователната среда;

 

·         осъществяване на връзката между родителите и институция в системата на предучилищното и училищното образование за целите на координацията и комуникацията в работата по отделен случай на ученик;

 

·         сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участват в междуинституционални екипни срещи.

 

 

 

Заместване на отсъстващ учител

 

 

 

Заместник на отсъстващ учител през учебно време се определя със заповед на директора.

 

 

 

Чл. 53 По мярката „Без свободен час“ се организира заместване на отсъстващи учители във връзка с ползването на отпуск съгласно Глава 8, раздел 1 от КТ в следните случаи:

 

1. на основание чл. 155 от КТ - редовен годишен платен отпуск при условията на чл. 176 /отложен от директора от предходната година/;

 

2. на основание чл. 161 от КТ - платен служебен или творчески;

 

3. на основание чл. 162 от КТ - отпуск, разрешен от здравните органи с болничен лист, при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето /за работните дни, за които отсъстващият учител получава парично обезщетение от работодателя - 3 работни дни/;

 

4. на основание чл. 157, ал. 1, т. 1 - 7 от КТ - при встъпване в брак, кръводаряване, смърт на близък роднина, призован в съда, за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия и др.;

 

5. на основание чл. 168 от КТ - за 2 деца до 18-годишна възраст, ако е уговорено в колективния трудов договор;

 

6. на основание чл. 169 от КТ - служебен отпуск за обучение, само когато има сключен договор между работодателя и учителя и потребностите на образователно-възпитателния процес налагат такова обучение;

 

7. на основание чл. 170 от КТ - за кандидатстване във висше учебно заведение със съгласието на работодателя, когато е във връзка с изпълняваната работа;

 

8. на основание чл. 159 от КТ - отпуск за участие в синдикална дейност.

 

Чл. 54 За осъществяване на заместване на учителите по мярката „Без свободен час“ директорът на училището изготвя, поддържа и актуализира банка кадри.

 

Чл. 55 Организацията и контролът за заместването на отсъстващи учители по мярката „Без свободен час“ се осигурява от директора на училището при спазване на следния йерархичен ред, в който се подреждат възможностите за заместване:

 

·         1. учител, който е специалист по предмета;

 

·         2.учител с образователно-квалификационна степен „магистър", „бакалавър" или „професионален бакалавър", които не са специалисти по дадения учебен предмет;

 

·         3. директор.

 

·         Чл. 56. При невъзможност да бъде осигурен заместник с оглед опазване на живота и здравето на учениците директорът лично изпълнява функциите на заместващ на отсъстващия учител, като при необходимост прави промяна на седмичното разписание чрез съгласуване с РУО.

 

·         Включването на директора в мярката като заместващ се урежда чрез договор между него и работодателя му.

 

·         Чл. 57. Заместването по мярката „Без свободен час“ се документира:

 

·         1. чрез заповед, когато е за определени часове;

 

·         2. чрез договор, когато е за по-дълго време.

 

·         Чл. 58. Педагогическият съвет на училището съвместно с представители на родителите на учениците одобрява училищна програма за часовете, които не се водят от учители специалисти, по време на заместване на отсъстващия учител, като се включват теми по гражданско и здравно образование.

 

·         Чл. 59. Процедура по реализиране на мярката „Без свободен час“:

 

·         1. Учителят подава заявление за отпуск по цитираните основания от КТ.

 

·         2. Може предварително да се уговори със свой колега да го замества. Посочва кой ще го замества в заявлението.

 

·         3. Ако няма посочен заместник, директорът определя такъв чрез вътрешно заместване, пенсиониран учител или др. от банките кадри на училището или на РУО.

 

·         Чл. 60. Отсъстващият учител, заместван по мярката „Без свободен час“ чрез

 

·         вътрешно заместване от учител, който не е специалист по учебния предмет и е преподавал тема по гражданско или здравно образование, е длъжен да направи преструктуриране на учебния материал, което се отразява в колона „Забележка“ в тематичното разпределение, след което се утвърждава с подпис и печат от директора .

 

·         Чл. 61. След извършеното заместване по мярката „Без свободен час“ заместващите учители го документират в дневника на класа и го удостоверяват с декларация за реално проведените часове.

 

·              

 

Дежурни учители

 

Чл.62. Дежурните учители са длъжни да:

 

1.      спазват утвърдения от директора график за дежурство;

 

2.      да идват 30 минути преди започване на учебните занятия за установяване състоянието на училищната база и подготовката й за образователно-възпитателния процес, заедно с дежурния зам. - директор, домакин, общ работник;

 

3.      контролират графика за времетраене на учебните часове;

 

4.      организират отдиха на учениците през голямото междучасие, съобразно атмосферните условия;

 

5.      дежурните по етажи наблюдават и изискват спазването на дисциплината в училището, опазването на училищната собственост, спокойното движение на учениците по коридорите и в класните стаи; не допускат тичане, викане, свирене и други действия на учениците, които нарушават спокойствието, могат да повредят училищното имущество или нарушават обществената хигиена в сградата;

 

6.      за възникнали неуредици по време на дежурството дежурните учители уведомяват незабавно главния дежурен, а той директора /заместник-директора по УД /заместник  директора по АСД;

 

7.      докладва в писмен вид на училищното ръководство за неизправностите или нанесени щети на материалната база или констатирани нарушения;

 

8.      носят отговорност за реда  и дисциплината в учебната сграда;

 

9.      напускат последни училищната сграда след приключване на учебните занятия;

 

10.  след биенето на І-ия учебен звънец предприемат мерки за подготовка на учениците за учебен час.

 

Класни ръководители

 

Чл. 63. Класните ръководители са длъжни да:

 

1.      да познават много добре учениците от класа, на който са класен ръководител – техните психически, физически и индивидуални способности;

 

2.      да поддържат връзка с родителите (настойниците) на учениците и своевременно да ги уведомяват за допуснати нарушения, неизвинени отсъствиия или слаб успех от учениците;

 

3.      да свикват най-малко три пъти родителски срещи през учебната година;

 

·         На първата родителска среща запознават родителите със системата за известяване състоянието на ученика и с правата и задълженията на родителите, съгласно училищния правилник, както и запознават родителите с училищния учебен план.

 

4.      в първия час на класа да запознаят учениците с училищния правилник, с техните права и задължения и с правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

 

5.      контролират редовното посещение от учениците на учебните занятия и при допуснати 5 неизвинени отсъствия уведомяват писмено родителите (настойниците).

 

6.      изпълнява решенията на ПС и законните нареждания на директора, които се отнасят до неговата паралелка и са свързани с цялостната организация на образователно-възпитателния процес.

 

7.      разрешава на отделни ученици да отсъстват по уважителни семейни или здравословни причини 3 дни за учебната година след писмена молба от техните родители.

 

8.      Отговаря за правилното и редовно попълване и водене на училищната документация и документацията на паралелката:

 

·         дневника на паралелката;

 

·         книгата за подлежащите на задължително обучение ученици до 16-годишна възраст;

 

·         ученическите книжки;

 

·         главната книга;

 

·         лекторска книга;

 

·         друга документация, възникваща в процеса на работа;

 

9.      попълва училищната документация само със син химикал, без да извършва поправки и корекции без знанието на директора или заместник-директора по УД.

 

10.  прави предложения пред ПС за наказване и награждаване на ученици.

 

11.  съвместно с учениците от класа планира възпитателната дейност и дейността за провеждане на час на класа (ЧК), както и планира собствената си дейност.

 

12.  консултира родителите и учениците и води училищната документация на съответната паралелка. Консултациите и работата по документацията се провеждат веднъж седмично по утвърден график с продължителност 45 минути.

 

13.  консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;          

 

14.  ежемесечно, в срок до трето число да предоставят справка за допуснатите извинени и неизвинени отсъствия на учениците за предходния месец

 

Учител в група за целодневна организация на учебния ден.

 

Чл. 64. Учителят в група за целодневна организация на учебния ден изпълнява всички задължения на учителите и се ползва с техните права.

 

Чл. 65. Учителят в група за целодневна организация на учебния ден е длъжен да:

 

1.      води самоподготовката, организирания отдих и заниманията по интереси с учениците от групите за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД);

 

2.      изпълнява нормата преподавателска заетост;

 

3.      поддържа постоянни взаимоотношения с класните ръководители и учителите на учениците от групата относно реализиране на образователно-възпитателния процес;

 

4.      следи и отговаря за редовното присъствие на учениците и взема необходимите мерки при направени нарушения;

 

5.      Поддържа контакти с родителите на учениците от ЦОУД;

 

6.      Напуска училищната сграда след вземането на всички ученици от техните родители (настойници).

 

Помощен и обслужващ персонал

 

Чл. 66. Основните задължения на помощния и обслужващ персонал по трудовото правоотношение се уреждат съгласно КТ, длъжностните характеристики, училищния правилник, ЗПУО.

 

Чл. 67. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, работниците и служителите са длъжни да:

 

1.      общуват и да обработват служебната документация на книжовен български език;

 

2.      спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват работата, за която са се уговорили;

 

3.      се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време;

 

4.      се явяват на работа в състояние, което им позволява изпълнение на възложените задачи;

 

5.      не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време;

 

6.      използват цялото работно време за изпълнение на възложените задачи;

 

7.      спазват техническите и технологическите правила, правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, училищния правилник и други законни нареждания на директора на училището;

 

8.      пазят грижливо училищното имущество и материално-техническата  база, както  и да пестят разходването на ел.енергия, вода, горива и други материали;

 

9.      да пазят името на училището, да не уронват неговия авторитет и престиж, да не злоупотребяват с доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни за него сведения;

 

10.  съгласуват работата си  и  си оказват взаимна помощ и съдействие;

 

11.  изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативните актове, от колективния трудов договор и от характера на работата.

 

Чл. 68. Работниците и служителите имат право:

 

1.      на достоверна и разбираема информация относно училищните дейности и дела;

 

2.      да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и резултатите от трудовата си дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ

 

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ

 

Чл. 69.  Продължителност на работното време в 112 ОУ „Стоян Заимовсе отчита подневно като се разпределя в петдневна работна седмица – от понеделник до петък.

 

Чл. 70.  Нормалната продължителност на седмичното работно време е до 40 часа, разпределени в зависимост от седмичната разписание на учебните часове и дейностите по образователно-възпитателния процес в училището.

 

Чл. 71.   Нормалната продължителност на работния ден е  8 часа

 

Чл. 72.  В 112 ОУ „Стоян Заимов” не се полага нощен труд

 

Чл.73. (1) Полагането на извънреден труд се извършва единствено при наличието на предвидените в Кодекса на труда предпоставки

 

         (2) Работниците и служителите са длъжни да изпълняват служебните си задължения в рамките на установеното в предходната алинея работно време.

 

Чл. 74. (1)Началото и краят на работния ден за учителите от начален етап е както следва:

 

I смяна - от 07:30 ч. до 12:30 ч.

 

II смяна – от 13:30 ч. до 18:30 ч.

 

  (2)За учителите  от прогимназиален етап началото на работния ден започва половин астрономически час преди началото на учебните им часове по седмичното разписание  и приключва с изпълнението на задачите за деня.

 

Начало и край на работния ден в училището

 

Чл. 75.  Работният ден в училището е с фиксирани граници – от 06:00 ч. до 21:00 ч.

 

Чл. 76. Работното време на педагогическия и непедагогическия персонал е както следва:

 

1.      Директор

 

-           от 8:30 – 17:00 часа

 

-          Приемно време: понеделник и сряда: от 12.00 – 13:00 часа

 

2.      Заместник-директор: 

 

      І-ва смяна: от 07:00 до 15:30 ч.; с половин час обедна почивка

 

      ІІ-ра смяна: от 10:30 до 19:00 ч., с половин час обедна почивка

 

3.      ЗАС:

 

-           от 08:30 до 17:00 ч., с половин час обедна почивка

 

4. Педагогически съветник:

 

- от 8:30 до 15:00 ч., с половин час обедна почивка.

 

5. Ресурсен учител

 

            - от 8:30 да 15:00 часа, с половин час обедна почивка

 

6. Счетоводител:

 

-          от 09:00 до 17:30 ч., с половин час обедна почивка

 

7.      Касиер:

 

-          от 09.00 до 17.30 ч, с половин час обедна почивка

 

8.      Домакин:

 

       І-ва смяна: от 06:30 до 15:00 ч.; с половин час обедна почивка

 

       ІІ-ра смяна: от 11:00 до 19:30 ч., с половин час обедна почивка

 

9.      Общ работник:

 

- от 7:00 до 15:30 ч. и от 11:00 до 19:30 часа, с половин час обедна почивка

 

10. Човешки ресурси – 4 часа – в рамките – от 8:30 до 17:30 часа

 

       11. Хигиенисти:

 

      І-ва смяна: от 06:00 до 14:30 ч.; с половин час обедна почивка от 11.30 до 12.00 часа

 

      ІІ-ра смяна: от 11:00 до 19:30 ч., с половин час почивка от 14.30 до 15.00 часа

 

Чл. 77.(1) Работното време на учителите е 8 часа дневно.

 

      (2) В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в училище за:

 

1.      изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост съгласно Наредба № 4 от 20.04.2017г. на МОН за нормите и заплащане на труда преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета и утвърдения Списък-Образец №1 за учебната година;

 

2.      участие в педагогически съвети и провеждани оперативни съвещания;

 

3.      класни и общи родителски срещи;

 

4.      сбирки на методическите обединения и училищните комисии;

 

5.      провеждане на възпитателната работа;

 

6.      провеждане на консултации с учениците и допълнителна работа с тях;

 

7.      срещи с родителите;

 

8.      други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от заеманата длъжност.

 

        (3) след изпълнение на изброените в ал.2 задачи, учителите могат да бъдат извън училище за подготовка и самоподготовка на учебния процес.

 

Чл. 78. По време на ваканциите учителите работят в рамките на 8-часов работен ден от 08:30 до 17:00 часа, с обедна почивка от 12:00 ч. до 12:30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

Почивка през работния ден в училището

 

Чл. 79. Почивките в работния ден се ползват при спазване на изискванията на раздел ІІІ от КТ и Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 

 

Междудневна почивка

 

Чл. 80. Продължителността на междудневната непрекъсната почивка  е 12 часа.

 

Седмична почивка

 

Чл. 81. (1) Седмичната почивка в училището е в събота и неделя.

 

(2) Продължителността на седмичната почивка в училището е 48 часа.

 

Ред за ползване на платен годишен отпуск в училището

 

Чл. 82. Отпуските на педагогическия и непедагогическия персонал в училището  се определят и се ползват при спазване на разпоредбите на КТ и Наредба за работното време, почивките и отпуските.

 

Чл.83. Директорът ползва платен годишен отпуск в размер на 48 работни дни по чл.155. от КТ, за синдикални членове – допълнителен платен годишен отпуск в размер на 8 работни дни по браншов колективен договор;

 

Чл. 84. (1) Педагогическите специалисти ползват платен годишен отпуск на основание чл.155., ал.3. от КТ и чл.24., ал.1. от НРВПО в размер на 48 работни дни; за синдикални членове – допълнителен платен годишен отпуск в размер на 8 работни дни по браншов колективен договор;

 

            (2) Платеният годишен отпуск на учителите се ползва през ваканциите, като по изключение, когато важни причини налагат това, може да се ползва и през учебно време;

 

            (3) Платеният годишен отпуск за непедагогическия персонал е в размер на 20 работни дни; за синдикални членове – допълнителен платен годишен отпуск в размер на 8 работни дни по браншов колективен договор .

 

Чл. 85. По-големи размери на платения годишен основен, удължен и допълнителен отпуск на членовете на трудовия колектив в училище могат да се уговорят в КТД, както и между страните по трудово правоотношение в съответствие с разпоредбите на КТ.

 

Чл. 86. При разрешен от компетентните здравни органи отпуск по болест, служителят/ работникът е длъжен да представи болничния лист на директора в срок до 3 дни от издаването му.

 

Ред за ползване на други видове отпуски в училището

 

Чл.87.Работниците или служителите ползват неплатен отпуск с писмено разрешение от страна на работодателя.

 

РАЗДЕЛ ІХ

 

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Чл.88. Директорът  е длъжен да осигури  безопасни и здравословни условия на труд като :

 

1. Разработи и утвърди правила за осигуряване на безопасни условия на труд.

 

2. Утвърди правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение труд.

 

3. Контролира провеждането на видовете инструктажи, което се извършва от човешки ресурси с педагогическия и непедагогическия персонал и с  учениците от класните ръководители /първият учебен ден след 15.09., първият учебен ден след зимната ваканция и първият учебен ден след пролетната ваканция/.

 

4. Осигури санитарно- битово и медицинско обслужване, съгласно гл.X на Наредба №7 от 23.09.99г.на МТСП и МЗ - /ДВ, бр.88 от 1999г./

 

5. Предприема мерки за предотвратяване на трудовите злополуки в училището, установява станала трудова злополука, уведомява съответнине органи и в тридневен срок съставя акт за трудова злополука.

 

Чл. 89. (1)В училището се прилагат изискванията  за безопасни и здравословни условия  на труд в соътветствие с КТ глава ХІІІ и Закона за безопасни условия на труд като режимът, условията и отделните отговорности по осигуряване  на противопожарна безопасност и правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд са подробно разписани в Училищния правилник за безопасни условия на обучение и труд

 

(2) В училището се прилагат и отраслови правила за безопасност на труда в сферата на средното образование

 

(3) В училището има изградени  Комитет по условия на труда Комисия по безопасност на движението по пътищата, Щаб за защита при природни и други бедствия, чиито състави се определят за всяка година със заповед на директора

 

(4) Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от директора правилници, наредби, указания, правила, инструктажи и инструкции, свързани с безопасните условия на труд

 

(5) По време на учебни занятия учителите упражняват непрекъснат контрол по опазване живота и здравето на учениците и опазването на МТБ на училището

 

Чл. 90.(1) Всеки работник/служител в 112 ОУ има право на свободен достъп до своето работно място в рамките на установеното работно време.

 

(2) Всеки работник/служител има право на достъп и в извънработно време, с разрешение на член на УР.

 

(3) С прекратяването на трудовото правоотношение с работника/служителя, той придобива статута на външно лице и има право на достъп при спазване на установения за външни лица пропускателен режим.

 

(4) В 112 ОУ  се води и поддържа от охранителната фирма дневник на посещенията.

 

Чл. 91. (1) Външни лица влизат и напускат територията на училището с временен пропуск.

 

(2) Временен пропуск се издава от охранителя при представяне на документ за самоличност (лична карта).

 

(3) Преди издаването на временен пропуск охранителят е длъжен да провери и потвърди причината на посещението, при кого е посещението и в случай на необходимост да изисква съответният служител да придружи лично посетителя.

 

(4) Охранителят задължително вписва при кого е посещението, поводът, часът на влизане и часът на излизане.

 

(5) При напускане на територията на училището посетителят връща на охранителя временния пропуск.

 

Чл. 92. Забранява се достъпа на лица, които не са работници и служители, до учебните стаи и кабинети.

 

 Чл. 93.(1) Забранява се внасянето на обемисти предмети на територията на училището, освен в случаите, когато това е свързано с обогатяване на материално-техническата база.

 

 (2) В случай на основателно съмнение и предположение, охранителят има право да проверява личния багаж на работниците, служителите и посетителите.

 

 (3) Основни функции и задължения на невъоръжената охрана.

 

1. Осъществява пропускателния режим в училището.

 

2. Контролира влизането и излизането на учениците, служителите, родители и други външни лица в сградата на училището, като за целта изисква и проверява документи за самоличност. На външните лица се издават пропуски за влизане.

 

           3. Контролира влизането на моторни превозни средства в училищния двор.

 

           4. Проверява наличието и редовността на документите при изнасяне и внасяне от и в училищната сграда и училищния двор на вещи, материали, апаратура, инвентар и др.

 

           5.Охранява училищната сграда и прилежащите училищни площи и следи за недопускане на кражби, злоупотреби и други разхищения.

 

           6. При констатиране на такива случаи, уведомява училищното ръководство и органите на полицията.

 

           7. Следи за безопасността на учениците, както в училищната сграда, така и в училищния двор и прилежащите училищни площи.

 

           8. Следи за поддръжката, изправността и правилното използване на охранителните системи и при повреда уведомява съответните длъжностни лица.

 

          9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

          10. Изпълнява и други задачи, възложени от заместник-директора по административно-стопанската дейност/директора на училището.

 

(2)Основни отговорности на невъоръжената охрана.

 

          1. Носи отговорност за допуснати кражби в училището.

 

          2. Носи отговорност за допуснати имуществени вреди от неправилно изпълнение на задълженията си.

 

         3. Спазва правилата за безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.

 

         4. Спазва Етичния кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс на училищната общност.

 

Чл.94. (1) Противопожарен режим – правила:

 

1.   Всеки служител при всекидневната си дейност да изпълнява точно и навреме противопожарните правила и да следи за тяхното изпълнение от други лица. Да знае мястото на противопожарния уред, осигуряващ пожарната безопасност на работното му място, и начина за действие с него;

 

2.   В края на работното време всеки работник да провери и остави в пожаробезопасно състояние своето работно място и ел. уредите, с които работи;

 

3.   След приключване на работното време електрическите инсталации, силовата и осветителната инсталация (без дежурното осветление и денонощно работещите съоръжения) да се изключват;

 

4.   Да не се задръстват с горими и други материали пътищата за осъществяване на успешно пожарогасене и евакуация;

 

5.   Да не се подсилват електрическите предпазители. Изгорелите да се подменят с нови, стандартни за съответния номинален ток;

 

6.   При спиране на ел. ток да не се използват свещи и други средства с открит пламък. Да се използват електрически фенерчета, ветроупорни фенери, осветление от акумулаторни батерии.

 

7.   Правилата за противопожарна безопасност са подробно разписани в Досие по пожарна безопасност в 112 ОУ.

 

 

 

РАЗДЕЛ Х

 

ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

Задължения, свързани с имуществото на работодателя.

 

Чл. 95. (1) Работниците и служителите са длъжни да съхраняват и пазят повереното им имущество и техника.

 

        (2) Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата за реда и начина за използване на техническите средства и съоръжения.

 

        (3) Работниците и служителите не могат да изнасят извън територията на училището всякакъв вид техника, документи или материали, освен след уведомяване  и разрешение на прекия си ръководител.

 

        (4) Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата за противопожарна охрана.

 

Чл. 96.(1) Работниците и служителите са длъжни да ползват работните помещения според тяхното предназначение.

 

        (2) Провеждане на частни и служебни чествания, отбелязването на тържествени поводи може да се осъществява само в определените за това помещения и в извън работно време.

 

Задължения за уведомяване на работодателя

 

Чл. 97. (1) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомяват прекия си ръководител за всички трудности по изпълнение на поставените им задачи. Те са длъжни да изпълнят дадените от него указания за справяне с трудностите.

 

        (2) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят прекия си ръководител за всички нарушения на КТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, вътрешните правила, установени в училището, технологичните правила или правилата за работа с техника и материали, заповеди на работодателя, които са установили в процеса на изпълнение на трудовите си задължения.

 

        (3) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят зам. - директора по АСД за промени в адресната си регистрация, телефонния си номер.

 

        (4) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят прекия си ръководител за загубени или незаконно отнети документи, представляваща служебна информация.

 

        (5) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят прекия си ръководител, ако срещу тях е възбудено наказателно преследване.

 

Задължения за работа в екип

 

Чл. 98. (1) Работниците и служителите са длъжни да работят при взаимна информираност и колегиалност в екипа.

 

        (2) Работниците и служителите са длъжни при работа в екип или работна група да спазват и изпълняват указанията и разпорежданията на ръководителите на екипите или групите.

 

        (3) Работниците и служителите са длъжни да пазят доброто име на училището при работа с  представители на други фирми, държавни и общински учреждения и  институции.

 

Задължение за добър външен вид

 

Чл. 99. Работниците и служителите са длъжни да идват на работа в добър и подходящ за изпълнение на трудовите си задължения външен вид.

 

Забрана за полагане на труд по допълнително трудово отношение

 

Чл.100. (1) Работниците и служителите не могат да полагат труд по друго трудово правоотношение независимо от неговия характер, съдържание и място, ако това вреди на изпълнението на преките им служебни задължения в училището.

 

Забрана за разпространяване на поверителни сведения

 

Чл. 101. (1) Работниците и служителите не могат да разпространяват под каквато и да е форма и пред когото и да е факти и сведения, които представляват служебна  тайна и са получени от тях при или по повод изпълнението на техните трудови задължения.

 

        (2) Списъкът на фактите и сведенията, които представляват служебна тайна, се определя от работодателя по специален ред.

 

Забрана за разпространяване на факти или сведения, които уронват доброто име на работодателя

 

Чл. 102. Работниците и служителите не могат да разпространяват под каквато и да е форма и пред когото и да е факти и сведения, които са свързани с дейността на работодателя и могат да уронят неговото добро име.

 

Чл. 103. Работниците и служителите нямат право да публикуват статии, материали, книги и научни трудове, които съдържат факти или сведения, които могат да уронят доброто име на работодателя.

 

Чл. 104. Работниците или служителите нямат право да правят публични изявления, да изказват мнения и да дават интервюта под каквато и да е форма, които могат да уронят доброто име на работодателя.

 

Чл. 105. Работниците и служителите нямат право да правят изявления пред трети лица, които да ангажират работодателя, без предварително разрешение от него.

 

Забрана за тютюнопушене и употреба на алкохол

 

Чл. 106. (1) Работниците и служителите нямат право да пушат в района на училището и прилежащите места.

 

        (2) Работниците и служителите нямат право през работно време да употребяват алкохол или да приемат упойващи средства.

 

Чл. 107. (1) Работниците или служителите нямат право да внасят и да държат на територията на училището алкохол.

 

        (2) Работниците или служителите нямат право да внасят и държат на територията на училището упойващи  средства.

 

        (3) Длъжностните лица, които осъществяват контрол при влизане и напускане на територията на училището, имат право да отнемат намерен от тях алкохол или упойващи средства.

 

РАЗДЕЛ ХI

 

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

 

Чл. 108. Неизпълнението на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в КТ дисциплинарни наказания.

 

(1) Нарушенията на трудовата дисциплина са предвидените  в чл. 187 от КТ и  в този правилник

 

(2) Нарушения на трудовата дисциплина, освен тези по предходната алинея,  са:

 

1. невземане на редовен учебен час;

 

2. неуплътняване на учебния час;       

 

3. неспазване на изискванията за безопасни условия на труд и обучение ;

 

4.неизпълнение законосъобразните нареждания и заповеди на директор или заместник-директор;

 

5. неспазване на изискванията за водене на вътрешно-училищната документация;

 

6. неспазване на ДОС, заложени в действащата нормативна уредба;

 

7. уронване на доброто име на училището;

 

8. разгласяване на поверителна за училището или неговия персонал и ученици информация;

 

9. явяване на работа във външен вид, несъответстващ на добрите нрави и положението им на работещи в образователна институция;

 

(3)Нарушение на правилата за етично поведение и педагогическата етика представляват тежко нарушение по чл.190, ал.1, т.7 от КТ

 

Чл. 109. (1)Видовете дисциплинарни наказания и реда за тяхното налагане са в съответствие с  КТ

 

 (2)Контролът по спазване на трудовата дисциплина се осъществява от заместник-директорите, които уведомяват писмено директора за констатирани нарушения

 

 

 

РАЗДЕЛ ХІI

 

ДОКУМЕНТИ. РАБОТА С ДОКУМЕНТИ

 

Приемане, регистрация и разпределяне на документите

 

Чл. 110. (1) Всички документи, предназначени за работодателя, се приемат в дирекцията или канцеларията на училището;

 

        (2) Регистрацията на документите се извършва в дневник - за входяща и за  изходяща кореспонденция.

 

        (3) Регистрационните дневници се прономероват и прошнуроват, като на последния им лист се отбелязва броят листа и датата на започване, подписва се от директора и се поставя печат.

 

        (4) След изписване на дневника се отбелязва датата на приключване, която се парафира от директора  по посочения в предходната алинея начин.

 

        (5) Вписването в дневниците за всяка нова календарна година започва от

 

поредния номер 01.

 

        (6) Входящата регистрация на документите включва:

 

·         поставяне на регистрационни номера – входящ/изходящ  върху документа;

 

·         вписване на данните в дневника. 

 

        (7) Оригиналите от входящите документи се съхраняват от съответни служебни лица, определени с наредбата за документооборота.

 

        (8) Резолюциите могат да бъдат:

 

·          разпоредителни;

 

·         “за сведение”:

 

        (9) Сроковете за приключване на преписките са  съгласно посочените във входящата доку     ментация.

 

Съставяне и оформяне на документи

 

Чл.111. (1) Длъжностното лице, на което е възложено да подготви изходящ документ, трябва да осигури:

 

·         достоверност, обоснованост и убедителност на мотивировката;

 

·         спазване на нормативните актове;

 

·         точност на вписаните данни.

 

        (2) Изпълнителят се запознава с всички факти, изисква при необходимост допълнителни мнения и изготвя проект на документа.

 

        (3) Изпълнителят поставя своите инициали и датата върху проекта на  документа, след което го предава за подпис на прекия си ръководител;

 

        (5) При съставянето и оформянето на документите се спазват изискванията на Единната държавна система за деловодство (ЕДСД).

 

Чл. 112. Всички материали за копиране се предават по писмена заявка от директора и заместник-директора по АСД се отразява видът и броят на копията, които се предават срещу подпис обратно на подалия (подписалия) заявката.

 

Изпращане на документи

 

Чл.113. (1) Изходящата документация се изпраща по предназначение от ЗАС, който проверява правилността им, поставя им изходящи номера и ги вписва в дневника за изходящата кореспонденция.

 

        (3) В случай, че те не са оформени и не са окомплектовани съобразно изискванията, документите се връщат за отстраняване на пропуските.

 

        (4) Изходящ номер се поставя само при условие, че е подписан от директора или заместник-директора на училището или от друго упълномощено длъжностно лице и върху него има поставен печат.

 

        (5) Изпращането на документите става в 3-дневен срок от получаването им в канцеларията на училището.

 

Вътрешни  документи

 

Чл.114. (1) Вътрешни документи за работодателя са посочени, изготвят се и съхраняват съгласно изискванията на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката.

 

Използване и съхраняване на печати

 

Чл.115. (1) Всички изработени печати и щемпели на работодателя се водят на отчет.

 

        (2) Работодателят определя със заповед длъжностните лица, които ги съхраняват и полагат, както и документите, които се подпечатват с тях.

 

        (3) Печатите се полагат върху оригиналите на издаваните документи след подпис от страна на съответното длъжностно лице.

 

Съхранение на документите

 

Чл.116 (1) Приключилите преписки (дела) се приемат, отчитат и съхраняват в архива на училището.

 

        (2) Те трябва да бъдат предадени на ЗА с Протокол  за съхранение, в срок от 5 работни дни от приключването им.

 

        (3) Финансовите документи се предават на ЗА в срок до 30.06. на следващата календарна година.

 

Чл.117. Работодателят със заповед определя реда и длъжностните лица, които имат достъп до съхраняваните документи.

 

Чл.118. (1) Правила за работа със ЗУД и архивиране:

 

1.       Директорът в началото на всяка учебна година определя класните ръководители по класове;

 

2.       Класните ръководители получават дневниците си от домакина на училището срещу личен подпис до 5 септември всяка учебна година;

 

3.        Класните ръководители в началото на учебната година вписват в дневниците си следната информация:

 

3.1. всички данни за учениците и родителите, отразяват страница и номер от книгата за подлежащи, в дневника на класа;

 

3.2.  седмичното разписание за І. срок;

 

3.3. преподавателите, които водят часове на класа в дневника и същите се подписват собственоръчно;

 

3.4. дневникът се номерира, прошнурова, подписва се от Директора на училището и се подпечатва с печата на училището;

 

4. В началото на учебната година и в началото на втория срок се внасят класни работи от съответните преподаватели;

 

5.Всеки преподавател внася текущи, срочни и годишни оценки, като спазва разпоредбите на нормативната база;

 

6. Класният ръководител изпраща уведомително писмо за отсъствията на учениците, съгласно Правилника за устройството и дейността на 112 ОУ, и отразява номера на писмото в дневника.

 

7. Приемане на ученици от други учебни заведения става след разрешение на Директора на училището, като бъде представено удостоверение  за преместване образец 3-96, копие от учебния план, здравен картон (кл. ръководител представя здравния картон на мед. сестра на училището) и при различия в учебните планове учениците полагат приравнителни изпити.

 

8. Класните ръководители вписват в книгата на подлежащите на задължително обучение деца до 16 годишна възраст всички данни, които са необходими.

 

9. Класният ръководител записва новопостъпил ученик в дневника на класа. При напускане на ученик  отразява в дневника номера на удостоверение за преместване.

 

10. Преместването на ученик от 112  ОУ в други учебни заведения става като се спазват разпоредбите на ЗПУО и Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите училищното образование. Документите за преместване на ученик, по време на учебната година, се дават на родителя след като е върнал безплатните учебници в училището.

 

11. Класният ръководител попълва срочните и годишните оценки в ученическите книжки на учениците.

 

12. Класните ръководители  в края на всяка година отразяват в книгата за подлежащи “завършва” или “остава”. При насрочване на допълнителна поправителна сесия, класният ръководител отразява в книгата за подлежащи резултата след проведения изпит.

 

13. ЗУД се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на училището.

 

            14. Ползването на ЗУД от учители и заместник-директор става само с личен подпис от ЗА и ЗУД се връща в деня на ползване на ЗА, като се отразява в тетрадка.

 

15. ЗУД се съхранява  в  архив от ЗА съгласно Закона за държавен архив.

 

            16. Унищожаване на документите от ЗУД се извършва след изтичане срока за съхранението им по установения със Закон за държавния архив ред.      

 

РАЗДЕЛ ХІII

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.119. Правилникът за вътрешния трудов ред в училището е в сила от 17.09.2018 г. Всеки учител, работник и служител е длъжен да се запознае с неговото съдържание (протоколът с подписите на учителите, работниците и служителите е неразделна част от Правилника).

 

 

 

 

 

Настоящият правилник е утвърден със Заповед на директора № ..........................