Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

Мерки за повишаване качеството на образованието

112 ОУ “Стоян Заимов“

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

.

 

Мерки за повишаване качеството на образованието

112 ОУ “Стоян Заимов“

 

I.        ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1.  Цел: Повишаване на качеството на образованието чрез управление на процеса на развитие на училището, основано на анализиране, планиране, изпълнение на планираните дейности оценяване и внасяне на подобрения.

2. Принципи за осигуряване на качество на образованието в 112 ОУ „Стоян Заимов”

w  Ефективно разпределение, използване и управление на ресурсите.

w  Аналитичност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на обучението и образованието.

w  Удовлетвореност в процеса на обучението.

w  Прилагане на добри педагогически практики.

w  Непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в институциите.

w  Целенасоченост към постигане на всички резултати в процес на обучение и образование.

w  Лидерство и разпределение на готовността за постигане на целите в стратегията.

 

                II.             ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

1.                  Дейности свързани с училищната институция.

1.1              Модернизиране на материално техническата база.

w     Прилагане на механизъм за адаптиране на обучаваните към сферата на институцията

w     Развитие на организацията култура в институцията.

w     Осигуряване на интеркултурно обучение.

w     Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.

w     Реализиране на училищни, национални, международни програми и проекти.

w     Активни взаимодействие училище-родители.

w     Организиране на извънкласни форми на обучение на учениците.

w     Взаимодействие с местната общност със социалните партньори,университети и други заинтересовани страни.

2.                  Дейности, свързани с учителите.

2.1.            Подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на учителите по специалността им от висшето образование, за подобряване на тяхната личностна ефективност.

w     Повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процесия на образование и обучения.

w     Насърчаване на комуникацията между учителите.

w     Организация и планиране на урока.

w     Използване на разнообразни форми за проверка на знанието, уменията и компетенциите на учениците.

w     Точно и ясно формулиране на критериите на знанията, уменията и компетенциите на учениците.

w     Развиване на позитивно отношение учител-ученик.

3.                  Дейности, свързани с учениците.

w     Активна страна в учебния процес.

w     Повишаване на мотивацията на учениците.

w     Политики за подкрепа на гражданското, здравното и интеркултурно образование.

w     Ефективна обратна връзка с учениците.

w     Развиване на позитивно отношение учител – ученик.

w     Създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове, свързани с развитието на учениците – участие в олимпиади, състезания, конкурси.

 

 

             III.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В 112 ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ”

1.       Повишаване на общият успех на учениците.

2.       Резултатите от Национално външно оценяване.

3.       Брой участници и класирани на областен и национален кръг на олимпиади на МОН.

4.       Заемане на призови места на международни и национални състезания, конкурси, олимпиади.

5.       Брой ученици, участващи в национални и международни проекти.

6.       Намален брой на допуснати отсъствия.

7.       Намален брой наказани ученици.

8.       Брой участници в извънкласни дейности.

9.       Брой участници в  извънкласни дейности.

10.   Брой учители повишили квалификацията си.

11.   Подобрена материална база в училището.

12.   Броят реализирани проекти и програми.

 

             IV.            РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

1.                  Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:

w     Политиката и целите по осигуряване на качеството;

w     Органите за управление на качеството и правомощията им;

w     Правилата за нейното прилагане;

w     Годишен план-график за провеждане на дейностите по само оценяване;

w     Условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез само оценяване.

Политика и целите по осигуряване на качеството се разработват от директора, съответно от ръководителя на институцията в съответствие със стратегията за развитие на институцията.

Орган за управлението на качеството са:

w     директорът, като ръководител на институцията;

w     педагогическият съвет – за училищата;

За функционирането за вътрешната система за осигуряване на качеството в институцията се определят комисия. Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията или комисиите се определят от директора, съответно от ръководителя на институцията в зависимост от вида и обема на възложените задачи.

2.                  Директорът:

w     Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на вътрешната система за управление на качеството;

w     Разработване политика и целите по осигуряване на качеството;

w     Определя състава на комисията или комисиите;

3.                  Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване след приемането му от съответния орган и коригиращи мерки в хода на изпълнението му.

4.                  Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;

5.                  Представя годишния доклад за резултатите от проведеното сомооценяване на регионалното управление по образованието;

Директорът на училището отговаря за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството.

1.                  организира изпълнението на следните дейности;

w     анализ на резултатите от изпълнението на целите на институцията;

w     анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на институцията;

w     посочване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни резултати;

w     посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на предоставяното образование;

w     планиране на ежегодните дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на институцията;

w     изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие на институцията и реализиране на заложените в нея цели;

w     Определя комисията, която извършва самооценяването – нейния състав, задачите и сроковете за изпълнение;

w     Определя начина на участие на лицата, включени в процеса на сооценяване; ученици, учители, директор и родители;

w     Утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, показатели и инструментите за самооценяване;

w     Утвърждава преди края на учебната година доклада от самооценяването;

 

                V.                       УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО

Критериите на оценяването:

1.                  управление на институцията – ефективно разпределение, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството на образованието;

2.                  образователния процес – обучение, възпитание и социализация;

3.                  взаимодействие на всички заинтересовани страни

 

 

             VI.                       ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В 112 ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ”

Усъвършенстването на процесите за управление на качеството се постига при спазване на следните изисквания

1.        Да подобрява работната среда чрез:

а)                  Прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните

б)                 Осигуряване на достъпна архитектурна среда;

в)            Модернизиране на материлано-техническата база и обновяване на информационната инфраструктура;

г)             Развитие на организационната култура

2.        Да осигурява развитие на персонала чрез:

а)             Подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на учителите/преподавателите по специалността им от висшето образование, за подобряване на тяхната иновационна култура и личностна ефективност;

б)            Изграждане на култура за осигуряване на качеството;

в)            Създаване и поддържане на открита и ясна комуникация;

г)             Повишаване на ефективността на административното обслужване;

д)            Повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на образование и обучение;

3.        Да подобрява резултатите от обучението чрез:

а)             Повишаване на мотивацията на обучаемите;

б)            Повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите образователни резултати;

в)            Намаляване на дела на рано отпадналите от обучението;

г)             Повишаване на дела на обучените, провели практическо обучение в реална работна среда;

д)            Създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове;

4.        Да подобрява взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, работодателски организации, университети и други заинтересовани страни чрез:

а)                  Разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда;

б)                 Проучване и прилагане на добри практики на сродни институции;

в)                 Подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в образованието и обучението;

г)                  Информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на институцията в областта на осигуряване на качеството на образованието и обучението;

д)                 Участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието и обучението;

 

             VI.                       МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

1.         За осигуряване на качеството се осъществява методическо подпомагане и мониторинг.

2.         Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешната система за осигуряване на качеството включва: консултиране, информиране, инструктиране за разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри педагогически практики.

3.         Мониторинг е вътрешен и външен, като резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за вземане на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване на качеството в съответната институция.

4.         Вътрешният мониторинг се осъществява от директора, съответно от ръководителя на институцията.

5.         Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват за училищата – от Министерството на образованието и науката и от регионалните управления по образованието, а за центровете за професионално обучени – от Националната агенция за професионално образование и обучение.

 

          VII.                        ФИНАНСИРАНЕ

 

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешната система за осигуряване на качеството на образованието и обучението се финансират от Държавен и местен делегиран бюджет;