Мерки за повишаване качеството на образованието

112 ОУ“Стоян Заимов“

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

 

Приети на Педагогически съвет с Протокол № 15/02.09.2016 год.

 

Мерки за повишаване качеството на образованието

112 ОУ“Стоян Заимов“

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенствуване на процесите за управление на качеството.

Качеството на образованието се осигурява при спазване на принципите: ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите, автономия и самоуправление, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението, прилагане на добри педагогически практики ,непрекъснатост, прозрачност и демократичност, целенасоченост към постигане на високи резултати.

I.Цели за повишаване качеството на образованието в 112ОУ“Стоян Заимов“

1.      Повишаване успеваемостта на учениците.

2.      Повишаване квалификацията на учителите

3.      Добри практики в обучението и прозрачност пред родителската общност.

II.Задачи:

1.      1.Входно и изходно диагностициране с цел установяване на повишаване  качеството на образованието.

2.      Провеждане на квалификационни курсове.

3.      .Провеждане на тематични съвети.

4.      .Настойничество на учителите с малък професионален опит.

5.      .Контрол над ефективността на преподавателската работа.

 

 

III.Дейности за повишаване на качеството на образованието.

1.      Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържание.

2.      .Непрекъснато обновяване на модерна материално-техническа база за обучение-кабинети,учебни работилници и лаборатории,в съответствие с изискванията на ДОС

3.      Достъпно и компетентно административно обслужване.

4.      Механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството.

5.      Самооценяване

6.      Прилагане на интерактивни методи в обучението.

7.      Непрекъсната организация и планиране на учебно-възпитателния процес.

8.      Участие на учениците в състезания,олимпиади,конкурси на национални и международни нива.

9.      Педагогическо взаимодействие“училище-семейство“,и всички страни на местно и регионално равнище.

IV.Показатели за успех.

Ø  образователната среда и ефективността на учебно-възпитателния процес.

Ø  включване на учителите в обучителни курсове

Ø  образователни резултати на учениците

Ø  външно оценяване

Ø  брой слаби и отлични оценки

Ø  брой ученици на поправителни изпити

Ø  брой ученици ,участници в олимпиади и състезания

Ø  учители включени в курсове за повишаване на ПКС и магистърски програми.

V.Мониторинг за повишаване на качеството на образованието.

Ø  Вътрешен:констатации ,изводи и препоръки на Директора с цел усъвършенстване на процеса за осигуряване  и повишаване на качеството на образованието.

Ø  Външен:оценки и препоръки от регионалните управления  по образованието и от Министерството на образованието  и науката.

VI.Финансиране:

Средства от субсидия по формула и от собствени приходи, както спонсорство, национални и международни програми и проекти.