Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Програмата е създадена на основание чл. 263, ал.1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет с Протокол № 15/13.09.2018 год.

 

Въведение:

 

Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните политики по превенция на ранното напускане на образователната система и комплекса от мерки на правителството  в областта  на образованието и социално – икономическото развитие.

Водещи стратегически документи при изготвяне на училищната програма на 112 ОУ  „Стоян Заимов” за превенция на ранното напускане на образователната система:

 

-       ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

-       ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

-       ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

-       СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА  / 2013 – 2020 г. /

-       НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ  И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА / 2014 – 2020г. /

-       КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

В стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013 -2020г./, преждевременното напускане на училище е дефинирано като сложно явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможното развитие на техните общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен план.

 

Превенцията и преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и с личностното и професионално развитие на децата и младите хора в България.

Един от факторите за преждевременно напускане на образователната система наложи въвеждането на единен Механизъм за противодействие на училищния тормоз, който има за цел да подпомогне училищата в усилията им за справяне с това явление.

 

Рискове:

 

Преждевременното напускане на училище води още до нарастване на рисковете от социално изключване, застрашава сигурността и стабилността на обществото и е предпоставка за влошаване качеството на живот  на сегашното и следващите поколения. Здравният статус и достъпът до услуги и ресурси, които могат да осигурят по – добър стандарт и продължителност на живота в добро здраве и благосъстояние са в пряка зависимост от получената по – висока степен на образование.

Посочените последствия са показателни за мащаба  и степента на негативното влияние на преждевременното напусналите училище и техните семейства и върху цялостното социално – икономическо развитие на страната.

 

 

ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ :

 

Причините за отпадане от училище са многообразни и не се проявяват изолирано, а въздействат комплексно. Това определя необходимостта да се подхожда комплексно и същевременно да се действа индивидуално към конкретния случай на всяко дете, застрашено от отпадане или вече отпаднало от училище.

Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически проблем. Причините за това са различни. Корените на това явление трябва да се търсят от една страна в семейната среда, в мотивацията на учениците за учебен труд, в слабия стремеж за личностна реализация в училищната среда, а от друга и в част от педагогическата колегия.

Анализирайки проблема констатирахме, че учениците са в училище, но поради липса на интерес или слаби постижения в учебните занятия, допускат неизвинени отсъствия. Имат лоши прояви по отношение на дисциплина и междуличностно общуване в училище, както и голям брой слаби оценки, което неминуемо ги поставя в групата на на застрашени от отпадане.

 

Причините за преждевременното напускане на училище могат да бъдат класифицирани в няколко основни категории.

 

1.            Икономически причини.

2.            Социални причини.

3.            Етнокултурни причини.

4.            Образователни причини.

5.            Институционални причини.

6.            Причини свързания със здравния статус.

7.            Психологически причини.

 

-              Социално – икономически причини: ниски доходи, лошото качество на живот на определени социални слоеве, поради задължение да гледа по – малкия си брат/сестра, използване на детето като трудов ресурс;

-              Образователни причини: слаб интерес към учебния процес и произтичащото от него нежелание да се посещава училище, затруднения при усвояването на учебния материал, наличие на конфликтни отношения със съученици и/или учители и др. ;

-              Етнокултурни причини: по – ниска ценност на образованието, по ранното встъпване в брак и др. ;

-              Психологически причини: неувереност в себе си, чувство за неуспех, разочарование от натрупания училищен опит и др.

-              Институционални причини: като такива могат да квалифицират недостатъчно координираният подход между различните служби и специалисти на национално, регионално, местно и училищно ниво за справяне с преждевременното напускане на училище и др.;

-              Причини свързани със здравния статус: в контекста на политиките за развитие на приобщаващото образование продължава тенденцията за интегриране на децата със специални образователни потребности в общообразователните училища. Рисковете за преждевременното напускане на училище са свързани с недостатъчна диагностика и подготовка на детските градини и училищата за приобщаването на тези деца. Тук се включват и всички фактори на образователната среда, материалната база, човешките и финансовите ресурси, които не отговарят на изискванията за прилагане на приобщаващото образование;

В 112 ОУ „Стоян Заимов”  деца  застрашени от отпадане са основно тези които имат неизвинени отсъствия или имат повтарящи се прояви на насилие и агресия към съучениците си, но въпреки това е едно от училищата в България, в които няма отпаднали ученици. Това се дължи на последователната политика на образователната институция подчинена на принципите за:

-              всеобхватност на дейностите – осъществяване на дейности по превенция на тормоза и насилието, ранна диагностика, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес;

-              публичност и прозрачност на цялостната политика – чрез интернет страницата на училището, добрите практики и документиране на проблемните и рискови ситуации;

-              обратна връзка с институции, родители, педагогически съветник, класни ръководители, учители и ученици;

-              индентифициране на рисковите фактори – доклади, анализи на педагогическия съветник и класните ръководители;

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 

1.            Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно отпадане на ученици от индентифицираните рискови групи в училище.

2.            Подобрени резултати от НВО, ДЗИ, олимпиади и осигурена образователна и личностна подкрепа на всеки ученик.

 

Политиките и мерките, които 112 ОУ „Стоян Заимов“” предприема за преодоляване на причините за отпадане са подчинени на националните, областни и общински стратегически мерки като се отчита спецификата на образователната институция и нуждите от подкрепа на всяко дете. В училището се акцентира върху  силните страни на всеки ученик, което подпомага личностното му развитие.

Политики и мерки в 112 „Стоян Заимов”, произтичащи от:

Семейни и социални причини:

1.            Възможно е нежелание на родителите детето да ходи на училище, поради страх от социална изолация, по – ниска самооценка, невъзможност за адаптиране към учебния процес и останалите ученици.

Мерки: Мотивиране, консултиране и подпомагане чрез редица дейности за приобщаване на децата със специални образователни потребности, децата от ромски произход, както и изоставени от семейства, заминали за чужбина.

2.            Трудова миграция на родителите. Напускане на единия или двамата родители на страната поради невъзможност за издръжка на семейството и търсене на работа в чужбина. Оставане на детето на грижите на баби и дядовци, които нямат същия авторитет и изпадат в безсилие за справяне с новите модели на поведение на децата и трудовата социална обстановка.

Мерки: Контакти на класните ръководители с родителите/настойниците на учениците, консултации с педагогическия съветник, сътрудничество с Отделите за закрила на детето и други институции, а при необходимост при прояви на тези деца – Детска педагогическа стая.

3.            Недостатъчна образованост на родителите и занижен контрол върху цялостното развитие на ученика. Изразява се в неконтролиране на часовете за прибиране от училище, непознаване на контактите и приятелския кръг на детето, непроверяване на изученото през деня и подготовката на ученика за следващия ден – домашни работи, изпълнение на други поставени от учителя задачи.

Мерки: Мотивиране и приобщаване на тези деца за посещаване целодневната организация в училище, провеждане на срещи на тези родители с ръководство, класни ръководители и педагогически съветник, мотивиране, консултиране и приобщаване към училищната общност.

4.            Чести конфликти между агресивни родители,  неглижиране и насилие над детето – побой, домашно насилие, развод и др.

Мерки:  Сътрудничество с „Отдела за закрила на детето” и други институции.

5.            Социално слаби семейства .

Мерки: За учениците от 1 до 7 клас има осигурени безплатни учебници, а за тези от 1 до 4 клас има и безплатна закуска или плодове. В училището функционира училищен стол, който се ползва за обедно хранене. Социално слабите деца и децата сираци ползват безплатни купони.

6.            Преждевременно напускане на училище поради ранни бракове и раждане.

Мерки: Осигуряване на непрекъснати форми за информираност на тинейджърите за сексуалното им развитие, провеждане на обучение от Център по семейно планиране: Пубертет, юношество и съзряване”, осигуряване на възможност за продължаването на прекъсналите училище в самостоятелна форма на обучение.

 

Други по – важни мерки и дейности, залегнали в програмата на 112 ОУ за превенция на ранното напускане на училище са:

 

1.1         Разработване  и реализиране на мерки за проследяване на преместването и отсъствията на учениците:

- Изготвяне на база данни от класните ръководители, в чиито класове има ученици от рискови групи.

- Обобщаване всяка седмица на информацията за осъствията на учениците от класните ръководители.При натрупване на неизвинени отсъствия на ученик - информиране на родителите  от класния ръководител за изясняване причините за отсъствията.

1.2         Координиране на действията  на класните ръководители с тези на педагогическия съветник и училищното ръководсто.

1.3         Запознаване на учениците с правилника на училището от класните ръководители още в часа на класа.

1.4          Разглеждане в ЧК на теми свързани :

-              с превенция на насилието;

-              с неправомерните действия, характерни за малолетните и непълнолетните ученици;

-               опасностите от сърфиране в интернет както и други рискови прояви, които могат да застрашат децата и да доведат до отпадането им от училище;

-              теми свързани с гражданското образование здравно образование и възпитание.

 

1.5          Системно подпомагане на ученическия колектив за създаване на екипност - провеждане на тренинги за създаване на екипност, доверие, подобряване на модела на общуване и изграждане на толеранс от педогогическия съветник

1.6         Подпомагане адаптирането на учениците от петите класове от начален към прогимназиален етап на обучение, чрез провеждане на тренинги – за адаптация и екипност от педагогическия съветник.

1.7         Утвърждаване на позитивна дисциплина – използване на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели.налите.

1.8         Развитие на училищната общност – превенция на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях.

1.9         Провеждане на изнесено обучение  по социални умения  и работа в екип с учениците от подготвителните класове, с цел по бързото и по лесното им адаптиране  в новата среда на училището.

1.10      Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към индетифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище.

1.11       Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти – обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи ученици с цел повишаване на ефективността на педагогическите подходи.

1.12      По – голяма атрактивност на преподавания материал чрез интерактивни методи, електронни уроци, онагледяване, практическа насоченост.

1.13      Осигуряване на всеки застрашен от отпадане ученик поради слаби оценки и невъзможност да покрие държавните образователни стандарти на консултации по съответните предмети по утвърден график , както и допълнителна работа с тези ученици през ваканциите.

1.14      Занимания по интереси – за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравно образование, както и придобиване на умения за лидерство.

1.15      Включване на застрашените от отпадане ученици в извънкласни и извънучебни дейности: училищни турнири, спортни състезания, еднодневни екскурзии, зелени училища, образователен театър, посещение на изложби и концерти и др. В училището има традиция всяка година да се провежда концерт с участието на ученици от начален и прогимназиален курс.

1.16      Поощряване с морални и материални награди.

1.17      Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава / наставничество /.

1.18      Консултиране на застрашените от отпадане ученици с педагогическия съветник.

1.19      Кариерно развитие: Много важни са дейностите свързани с професионалното ориентиране и кариерното развитие на учениците. За тази цел в ЧК, учениците по подходящ начин ще бъдат запознати с интересни и желани професии. По този начин учениците застрашени от отпадане могат да определят професията която им допада. Това ще ги мотивира за по добри учебни постижения и за оставане в училище.

1.20      Подобряване възможностите на обучение на деца със СОП. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностово развитие. В зависимост от оценката на индивидуалните потребности на ученика от екипа за подкрепа за личностно развитие. Екипът включва – педагогическият съветник,  учителите по съответните предмети както и класните ръководители. Координатор е заместник – директор на съответния етап.

1.21      Изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация от различни документални източници и в глобалната мрежа.

1.22      Включване на родителската общност за повишаване на активността и сътрудничеството с училищното ръководсто.

1.23      Сътрудничество с различни организации – Дирекция „Социално подпомагане”, отдел за закрила на детето, ДПС, „Фондация Асоциация Анимус” и др.

1.24      Отчет на дейностите и мерките по програмата.