ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

В 112 ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ“, ГР. СОФИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

на педагогически съвет с протокол

 № 16/08.09.2017 год.

 

 1. Общи положения:

1.1.            Нормативно основание:

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование, влязъл в сила считано от 1 август 2017г.

 

Редът, условията и начинът на сформирането на групите за целодневна организация в  112 ОУ „Стоян Заимов” гр.София се осъществява съгласно Наредба за организация на дейностите в училищното образование, Раздел II Организация на формите на обучение, в сила от 1 септември 2017 г.

 

1.2.            Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището.

В 112 ОУ „Ст.Заимов” гр.София се обучават в дневна форма на обучение 901 ученици от І до VІІ клас, разпределени в 33 паралелки. В ЦО са обхванати 250 ученици от І до ІV клас, обхванати в 10 групи за ЦДО;

 

1.3.            1.4.     Учебните занятия по задължителните учебни часове се провеждат, както следва: за

1.4.            първи клас до обяд;

1.5.            втори клас, трети и четвърти клас - преди обяд през първия учебен срок, и след обяд през втория учебен срок, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и  отдих и спорт и физическа активност, както следва:

1.6.            след обяд за първи клас;

1.7.            след обяд за втори, трети и четвърти клас през първия учебен срок; преди обяд за втори, трети и четвърти клас през втория срок.

1.8.            В състава на ЦДО има ученици с различна степен на усвояване на знания.Предназначение на програмата:

Училищната програма за ЦО на учебния ден конкретизира целите, условията и реда за провеждане на целодневната организация в 112 ОУ „Ст.Заимов” гр.София през учебната 2017/2018 година; дейностите в ЦДО І – ІV клас; общите и специфичните характеристики и различия в структурата, състава и обхвата на групите в изпълнение на държавната политика за постигане на качествен образователно-възпитателен процес, както и на целите, заложени в стратегията на училището, за повишаване на резултатите от обучението и възпитанието на учениците.

 

 1. Цели на програмата:

2.1.Основна цел: Подпомага процесите на ефективна организация и провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците от І – ІV клас за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за по- пълно удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на обхванатите ученици.

 

 

 2.2.Специфични цели:

◄ Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез развитие на уменията на учениците за самоподготовка и чрез откриване и насърчаване на творческите способности и умения за общуване на учениците, необходими в съвременното обществото при зачитане на техните интерес, съобразно индивидуалните им възможности и възрастови особености.

◄ Повишаване на началната и базовата грамотност на учениците от І – ІV клас, измерима със степента на уменията им за четене и разбиране на текст, както и за писане и създаване на текст в съответствие с книжовните норми на съвременния български книжовен език.

◄ Поставяне основите и развитие на функционалната грамотност на учениците от I – ІV клас, измерима с индивидуалните умения на учениците да откриват, подбират, извличат, анализират и синтезират информация от различни информационни източници и да я използват за създаване на текст в зависимост от конкретните цели и условия.

◄ Повишаване мотивацията за активно участие в образователно-възпитателния процес на всички заинтересовани страни (ученици, учители, родители) в условията на целодневната организация на учебния ден чрез:

-          създаване на стимулираща личностното развитие на ученика учебна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и степен на развитие;

-          създаване на възможности за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности.

-          Зачитане на индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, стил на работата, темперамент, потребности и интереси.

3.1  .Основни дейности на училището по организиране и провеждане на ЦО на работния ден:

 

◄ Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в групите за ЦДО;

◄ Приемане на ПС и утвърждаване от директора на ЦО на работния ден в І – ІV клас;

◄ Щатно обезпечаване на ЦДО;

◄ Разработване на индивидуалните програми и планове на възпитателите по групи (І – ІV клас) и утвърждаване от директора;

◄ Изготвяне и утвърждаване на график (седмично разписание) по часове в групите за ЦДО;

◄ Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работата в часовете и резултатите от УВР на учениците от ЦДО;

◄ Осигуряване на менторство/ настойничество на новоназначените учители в групите за ЦДО  с малък професионален опит;

◄ Осигуряване на условия за обучение и повишаване на квалификацията на възпитателите и учителите в ЦО на институционално ниво и външни обучения;

 

2.1.            Очаквани резултати:

◄ Да се формират навици за самостоятелно учене;

◄ Да се повиши функционалната грамотност на учениците;

◄ Да се създадат условия за творческото развитие и осмисляне на свободното време на учениците;

◄ Да се повиши и поддържа интересът на участниците в образователния процес към ЦО на работния ден.

 

 1. Организация и ред на провеждане на ЦО на работния ден в 112 ОУ ”Стоян Заимов”,  гр.София

3.1.            Режим и брой часове:

 Дейностите по организиран отдих и спорт, по самоподготовка и заниманията по интереси в групите І – ІV клас се организира в блок-часове както следва:

 

 Блок „А” - обяд, отдих, спорт – 2 часа;

 Блок „Б” - самоподготовка: І – ІV клас – 2 часа;

 Блок „В” - занимания по интереси І – ІV клас – 2 часа

 

Дейността самоподготовка се провежда в класните стаи както следва :

 

 

ЦДО

1а, б, д

ЦДО

1 в, г, д

ЦДО

2 а, б, в

ЦДО

2 в, г, д

ЦДО

3 а, б, в

ЦДО

3 в, г, д

ЦДО

4 а, б, г

ЦДО

4 в, д, е

Етаж

1

1

3

4

3

 

1

1

Стая

105

106

331

339

330

 

113

113 а

3.2. В 112 ОУ „Стоян Заимов“, след съгласуване с финансиращия орган при наличие на необходимите санитарно – хигиенни условия и по желание на родителите, за учениците от І до IV клас се осъществява целодневна организация на учебния ден.

3.3. Като част от училищното обучение, целодневната организация на учебния ден се осъществява в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни, учебни часове съгласно разпоредбите на Наредбата за организация на дейностите в училищното образование  чл.3 т.1, чл.4 ал.1 и 2 и чл.5.

3.4При целодневна организация, съгласно чл.6 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование, задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и физическа активност.

3.5. Брой на групите за ЦД  и брой на учениците в тях:

·         Броят на групите за целодневна организация на учебния ден и броят на учениците в тях се определя съгласно чл.100 т.1 от Закона за предучилищно и училищно образование за определяне на паралелките, групите и броя на учениците в тях, съгласно ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 01 септември.

·         Нормативи за броя на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден:

–  минимален норматив – 16 ученици;

–  максимален норматив – 25 ученици.

·         Броят на групите и броят на учениците в тях се определя в началото на учебната година, като се раздели броят на учениците на норматива за максимален брой и се формират самостоятелни или сборни групи.

·         Нова група се образува при остатък 16 и повече ученици.

·         При определяне броя на групите нормативът за максимален брой може да бъде завишен, но не с повече от 10 %.

·         При недостатъчен брой ученици за образуване на групи при спазване на норматива за максимален брой, две групи се формират при минимален брой 16 ученици във всяка от тях.

·         Групите в ЦДО се разформират по време на учебните занятия, когато броят на учениците се намали под норматива за минимален брой.

3.6. Записване и отписване на учениците в групите за ЦДО:

·         Целодневната организация на учебния ден е за учениците в І – ІV клас (според заявено желание на родителите и възможностите на училището). Записването на учениците в групите става въз основа на заявления, подадени от родителите /настойниците/ на учениците.

·         При по-голям брой желаещи, комисия назначена със заповед на директора, определя кои учениците да бъдат включени в групите при спазване на критерии приети на ПС.

·         Броят на записаните ученици се коригира своевременно при записване или отписване.

·         Записването се извършва в началото на учебната година, в началото на втория учебен срок или при преместване на ученик от друго училище.

·         Отписването се извършва при отпадане или преместване на ученици от училището, или при заявено желание от родителя.

3.7. Отсъствия:

·         При отсъствие на ученик от часовете, учителят поставя отсъствие в дневника на групата.

·         За определяне на уважителните причини за отсъствие се прилага чл.53 и чл.54 от Наредбата за приобщаващо образование:

Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

·         по медицински причини – при представяне на медицински документ и след писмено потвърждение от родителя/ представителя на детето/, лицето, което полага грижи за детето;

·         поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концертиспектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от родителя/ представителя на детето/, лицето, което полага грижи за детето;

·         до 3 дни в една учебна година с разрешение и заповед на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя/представителя на детето/, лицето, което полага грижи за детето;

·         до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на решение на педагогическия съвет въз основа на писмено заявление от родителя.

·         Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по някоя от уважителните причини, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

·         В случаите, в които ученикът има регистрирани повече от 20% отсъствия от общия брой часове, извън случаите на отсъствие по уважителни причини, учителят подава информация до Директора, с оглед предприемане на мерки за намаляване на безпричинните отсъствия.

·         В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.

3.8. При водене и вземане на учениците от І до ІV клас родителите им се допускат само до училищния двор - до входа

·         Родителите на учениците се допускат в сградата на училището за среща с учителите и ръководството на училището само в определеното приемно време, при строго спазване на изискванията за охрана и осигуряване на безопасността в училището.

·         След приключване на учебните часове, извеждането на учениците от І до ІV клас и групите за целодневна организация на учебния ден се осъществява от учител до входа на училището /според утвърденото седмично разписание, в зависимост от това дали  учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд или след обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд или преди обяд.

·         Ученици нямат право да отсъстват от самоподготовка или да се водят в училище след приключване на самоподготовката. Безпричинните отсъствия могат да са причина за отстраняване от групата.

·         Ученици имат право да се вземат от родителите (или посочени в декларация лица) по-рано от приключването на часовете от целодневното обучение, от дейностите по занимания по интереси и организиран отдих само след представена декларация от родителите, в кой ден и от колко часа -  при  строго спазване на изискванията за охрана и осигуряване на безопасността в училището – срещу документ за самоличност и сверка със списък при дежурния охранител.

·         При установени безпричинни отсъствия ученикът може да бъде отстранен от групата, а масовото и редовно непосещаване след решение на ПС групата може да бъде закрита.

·         Учениците от начален етап имат право да тръгват сами от училище само след писмена декларация от страна на родителите.

Продължителност на занятията в групите за ЦДО:

 

І – ІІ клас – 35 минути

ІІІ – ІV клас – 40 минути

 

I клас: посещават групите за ЦДО целогодищно следобед.

 

3.8. Седмично разписание на часовете в групите за ЦДО  срок:

 

Дейност

І – ІІ клас

ІІІ – ІV клас

Организиран отдих и физическа активност

12:00– 13:30

12:00 - 13:40

Самоподготовка

13:30 – 14:05

13:40 - 14:20

Междучасие

14:05 - 14:20

14:20-14:30

Самоподготовка

14:20 - 14:55

14:30 - 15:10

Голямо междучасие

14:55 - 15:25

15:10 - 15:30

Занимания по интереси

15:25 – 16:00

15:30 - 16:10

Междучасие

16:00 - 16:15

16:10 - 16:20

Занимания по интереси

16:15 – 16:50

16:20 - 17:00

Изпращане на учениците

16:50

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 Седмично разписание на часовете в групите за ЦДО II срок:

 

 

 

Дейност

ІІ клас

ІІІ – ІV клас

Прием на ученици

 7:30 - 08:30

 7:30 - 08:30

Занимания по интереси

 08:30 - 09:05

 08:30 - 09:10

Междучасие

 09:05 - 09:30

 09:10 - 09:20

Самоподготовка

 09:30 - 09:55

 09:20 - 10:00

Голямо междучасие

 09:55 - 10:30

10:00 - 10:30

Самоподготовка

10:30 – 11:05

10:30 - 11:10

Междучасие

11:05 – 11:20

11:10 – 11:20

Занимания по интереси

11:20 – 11:55

11:20 – 12:00

Организиран отдих и физическа активност

11:55 – 13:30

12:00 - 13:30

 

 

 1. Годишни тематични разпределения

4.1 Годишните тематични разпределения на учителите на групи в ЦДО се изготвят в съответствие с броя на учебните седмици, съгласно графика на учебното време и се утвърждават от директора на училището до 15 септември.

4.2 Годишното тематично разпределение в частта ,,Самоподготовка“  включва учебните предмети, по които е извършена самоподготовката и темата за деня,а разпределението на дейностите в занимания по интереси, съдържа следните  направления:

1.      Наука

2.      Изкуства

3.      Образователни игри

4.      Занимателни игри

5.      Спорт

 • Структура на годишните разпределения:

Учебна

седмица

Дата

Тема

Забележка

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Преструктуриране на темите, включени в годишното тематично разпределение, се извършва в случай на необходимост, като корекциите се нанасят в реквизит „забележка” и се утвърждават от директора на училището.

 1. Норми на преподавателска работа

5.1.Нормата за преподавателска работа на учителите в ЦДО  е 30 /тридесет/ часа.

5.2.В рамките на нормата за преподавателска работа лицата, заемащи учителски длъжности в  ЦДО, провеждат дейности в групите, свързани с/ със:

·         самоподготовката на учениците, която включва:

– планиране и организиране на образователно-възпитателния процес в часовете по самоподготовка на учениците;

– подпомагане процеса на самоподготовка на учениците;

– избор и прилагане на подходящи и ефективни методи, средства и материали при организирането и провеждането на самоподготовката на учениците;

– обмяна на информация за преподадения учебен материал и еднаквите педагогически изисквания с учителите по предмети на съответния клас.

·         организиран отдих и физическа активност на учениците, който включва:

– организиране на обедното хранене на учениците;

– организиране на отдиха и физическата активност на учениците;

– наблюдение и оценка на различните поведенчески ситуации по време на отдиха на учениците;

– провеждане на релаксиращи беседи и разговори с учениците по въпроси и тревоги, възникнали затруднения, споделяне на проблем, възникнал конфликт и др., за успокояване на емоциите и преход към самоподготовката им.

·         Заниманията по интереси по чл. 13, т. 2 и чл. 15, т. 3 от Наредбата за приобщаващо образование включват:

–  дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;

– изяви, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортнотуристически дейности по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно равнище;

–   обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 5, ал. 3 ЗПУО.

·         Съгласно Чл.18.от Наредбата за приобщаващо образование Заниманията по интереси по чл.17, т.1 може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор др.

·         Консултации с ученици:

– насочване и съдействане за провеждане на индивидуални и групови консултации на учениците с учители специалисти;

– използване на консултациите като метод за указание, предупреждение, упътване, подпомагане, научно ръководство в процеса на работа, с оглед засилване на самостоятелността на учениците.

 • Диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците – прилагане на различни форми и техники за установяване на равнищата на знания и умения с цел ефектино провеждане самоподготовката на учениците;
 • индивидуална работа с напреднали и изоставащи ученици;

·         търсене и прилагане на иновативни техники и методична работа;

·         формиране на социални умения у учениците;

·         дейности по опазване здравето и живота на учениците.

5.3. Извън основните дейности, определени в Наредбата, в рамките на 8- часовия работен ден учителите в ЦДО изпълняват и допълнителни дейности:

·         подготвителна работа за часовете по самоподготовка – осигуряване на необходимите материали за часовете по самоподготовка – тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, дидактическа и учебна литература и др; включително и консултации с учители;

·         подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на часовете за дейности по интереси;

·         попълване  на училищна документация;

·         участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.;

·         осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите,включително участие в родителски срещи и заседания на Училищното настоятелство;

·         планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическа дейност в училище, свързана с възпитателно – образователния процес извън задължителните учебни часове;

·         участие в организирани квалификационни дейности и програми за повишаване на квалификацията;

·         оказване на методическа помощ  и консултации на новопостъпили учители в ЦОУД;

·         участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия;

·         координиране обмяната на добри практики между учителите в ЦОУД;

·         участие в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по реализирането им;

·         участие в организирането и провеждането на подходящи училищни дейности за популяризиране на целодневната организация на учебния ден, ефективните практики, предизвикателствата и др.

5.4. В случаите, когато има заявено желание от учениците от различни групи при ЦДО, могат да се организират и водят от един или от няколко  възпитатели/учители сборни занимания по интереси с ученици от различни групи. В този случай учениците, които не са включени в сборни занимания по интереси, се насочват за участие към другите  групи.

 

 1. Общи педагогически изисквания при провеждане на организирания отдих и спорт:

 

Заниманията на учениците в часовете за организиран отдих и физическа активност се провеждат непосредствено след последния час по седмичното разписание на часовете по ЗП/ООП/ и ЗИП, /ИУЧ/, СИП /ФУЧ/ в училищния стол за хранене, двора на училището, физкултурния салон, училищната игротека, БИЦ и помещенията за занятията на групите за ЦДО – под ръководството на учителя на групата.

 

 Ключови акценти:

Ø  възпитателно взаимодействие;

Ø  поведенчески потенциал;

Ø  разтоварване на умственото напрежение;

Ø  превенция при проява на агресия и намаляване на негативни прояви.

 

 1. Общи педагогически изисквания при провеждане на часовете за самоподготовка.

 Часовете за самоподготовка се провеждат непосредствено след занятията по организиран отдих и физическа активност с времетраене:

 І и ІІ клас – 2 часа х 35 минути с 15 минути отдих

 ІІІ и ІV клас – 2 часа х 40 минути с 10 минути отдих

 

Те се провеждат в класните стаи по степен на трудност на учебните предмети за следващия учебен ден. Самоподготовката се ръководи от учителя и се провежда по начин, който да доведе до развитие на уменията на учениците за самостоятелно учене с оглед на изграждане индивидуален стил за възприемане, анализиране, подбор, синтезиране и използване на информацията за изпълнение на конкретни цели и в конкретни ситуации; да стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване и работа в екип.

В зависимост от потребностите на учениците и по предложение на учителите в групите за ЦДО и класните ръководители в І–ІV клас,  директорът утвърждава график за провеждане на консултации от преподавателите по време на самоподготовката. Консултациите се водят в стаята за самоподготовка или в свободна съседна стая.

 

 Ключови акценти:

Ø  задачите за самоподготовката – съобразени с индивидуалните потребности на ученика;

Ø  самостоятелна работа на ученика, ефективно подпомагана от учителя и стимулираща развитието му;

Ø  добра комуникация и партньорство на учителя с преподавателите от ЗП, ООП и ЗИП, ИУЧ.

 

 Дидактически изисквания:

Ø  степенуване по трудност на учебните предмети /от „трудното” към „лесното”/;

Ø  учене в едно и също време при спазване на моментите за отдих;

Ø  фронтови метод на работа при: преглед на преподавания учебен материал, правилата, ключовите думи/ понятия;

Ø  индивидуална работа на учениците, подпомагани от учителя с оглед самостоятелно усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

Ø  старателно и коректно написване на домашните работи /изпълнение на ученически проекти/;

Ø  прилагане на иновативни методи, индивидуален подход, групова работа в малки групи, упражнения, свързани с логическото мислене, с развитие на паметта и въображението, с повишаване на граматическата грамотност на учениците:

v  ролеви игри – демонстриране на определен тип отношения, нрави, език, бит и т.н.;

v  симулационни игри – учене чрез съпреживяване /емпатия/; упражняване на практически умения въз основата на теоретичните познания;

v  метод на асоциациите – възможност за изграждане на система на „придвижване” по учебния материал въз основа на изучените термини;

v  кубиране – разясняване на една тема от различни гледни точки /IV клас/;

v  инсърт – система за ефективно четене с разбиране чрез отбелязване;

v  рефлексия/ самооценяване;

v  мозъчна атака – решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални решения;

 1. Педагогически изисквания при провеждане на занимания по интереси:

 Дейностите по интереси се организират с цел мотивиране на учениците и родителите им за участие в целодневната организация на работния ден и могат да включват занимания, които не са свързани пряко с часовете по ЗП, СИП/ФУЧ и ЗИП/ИУЧ. Ученици, включени в извънучилищни дейности /спортни клубове, езикови школи, музикални школи и т.н./, могат да бъдат освобождавани от часовете за дейности по интереси или организиран отдих и физическа активност в групите за ЦДО в дните на провеждането им, за което се изисква декларация от родител.

 

 

Ключови акценти:

Ø  с насоченост към развитие на ключови компетенции по Европейската референтна рамка и изпълнение на училищния план по Националната програма за повишаване на грамотността на учениците;

Ø  подпомагане и допълване на обучението чрез занимателни игри и дейности;

Ø  различни са от училищните клубни и кръжочни дейности;

Ø  създаване на емоционална и творческа среда за отмора от пряка учебна дейност.

 

 1. Очаквани резултати:

-     Усъвършенстване на ЦО на учебния ден като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции.

-     Повишаване на резултатите от образователно-възпитателния процес

-    Създаване на собствен стил на учене и трайни навици за планиране на учебното и извънучебното време у учениците.

-    Подпомагане на семейството чрез целодневен обхват на децата в работното време на родителите им.

-    Осигуряване на подходяща среда и условия за учебни занимания, спорт, отдих и стимулиране на творческото развитие на учениците.

Учениците на целодневна организация на учебния ден не могат да се взимат от училище преди приключване на часовете за самоподготовка и довеждани след занятията за самоподготовка.

След приключване на учебните часове, извеждането на учениците от І до ІV клас и групите за целодневна организация на учебния ден се осъществява от учител до входа.

Учениците от начален етап имат право да тръгват сами от училище само след писмена декларация от страна на родителите.

 

Училищната програма е приета на заседание на ПС с Протокол №..........................., и е утвърдена със заповед  № ....................................