Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

 

 П Р О Г Р А М А

ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

за периода 2022/2023 учебна година

 

1.  Общи положения

Съгласно чл. 15, ал. 4 на Наредба № 13 от 21. 09. 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образованиe, настоящата програма е институционалната политика за подкрепа и осъществяване на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в 112 Основно училище „Стоян Заимов“ за учебната 2022/2023 година.

Съгласно чл. 173, ал.2, т.5 от Правилника за дейността в 112 ОУ  програмата се изготвя за период от една година.

Съгласно чл. 173, ал.3 от Правилника за дейността на училището е приета програма на ПС на 07.09.2022 г., протокол №15  и е утвърдена със заповед № 38/20.09.2022 г. на директора на училището.

2. Цели:

1. Усвояване на социални знания и умения за отстояване на правата, изпълнение на задълженията и поемане на отговорности като членове на обществото

·                Да ангажира „свободното” време на учениците в училище по жизнено важни за тях въпроси, които в една или друга степен не се изучават по учебните предмети от учебния план.       

          Да се формира у учениците  гражданско съзнание и граждански добродетели,знания за устройството на демократичното общество,за правата и задълженията на гражданина, умения и готовност за отговорно гражданско поведение.

·                Учениците да придобият знания за различни аспекти на здравето - здравословен начин на живот и хигиенни навици, съпътстващи обучението им в условия на пандемия; сексуалните взаимоотношения и евентуалните последици от тях; наркотичните вещества, индивидуалните и социални последици от тяхната употреба и рисковото поведение като цяло.

·                Да се формира у учениците положително отношение към личното здраве и здравето на околните, собствената индивидуалност, самостоятелния информиран и отговорен избор.

·                Формиране на ценностна система у учениците, която да доведе до отговорно поведение към околната среда, разумно използване на природните ресурси, до изграждането на екологична и здравна култура. 

·                Учениците да усвоят разнообразни социални умения, свързани с общуването, етикецията, вземане на решения, устояване на натиск,  справяне с емоциите, решаване на конфликти и проблеми, поемане на отговорност за собственото поведение.

·                Разглежданите проблеми в учебната програма да провокират интереса на учениците, което от своя страна да спомогне за тяхното задържане в училище и да гарантира опазването на живота и здравето им.         

3. Подходи, начини и форми на осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование:

·                 Директорът на училището, с помощта на Педагогическия и на Обществения съвет, разработва политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;

·                 В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществява във всички възрастови групи: чл.5, ал.1 от Наредба№13;

·                 интегрирано в обучението по образователните направления;

·                 интегрирано в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;

·                 Начините и формите на осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование за различните възрастови групи се определят в програмната система на училището, която се разработва по реда и условията на държавния образователен стандарт;

·                 В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществява в процеса на придобиването на всички видове училищна подготовка.

·                 В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществяват:

*              ежедневно започване на учебните занятия с насоки за безопасно общуване в условия на пандемия;

*              в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление;

*              в дейностите по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден;

*              в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Прилагане на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в различните видове училищна подготовка по етапи на образование:

Прилагане на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в Часа на класа

Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа освен чрез обучение за придобиване на компетентностите, посочени в рамковите изисквания по чл. 14, ал. 2 от Наредбата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, се осъществява чрез занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани с:

1. патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;

2. толерантността и интеркултурния диалог;

3. финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно място;

4. безопасността и движението по пътищата;

5. защитата на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ;

6. създаване и изграждане на хигиенни навици в условията на пандемия;

7. превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;

8. превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;

9. превенция и противодействие на корупцията.

 

Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа се осъществява и чрез дейности за последователно развитие на класа като общност и за ученическо самоуправление на ниво паралелка, клас и училище.

Разпределението на тематичните области ал. 1 в часа на класа  по класове и като минимален задължителен брой часове е посочено в приложение № 5. (чл.11 ал.3 от Наредба№13 ).

За организацията и съдържанието на часа на класа класният ръководител разработва, а директорът утвърждава годишен план в срокове и по ред, определени в правилника за дейността на училището и при съобразяване с разпределението на тематичните области по ал. 1 и приложение №5.

В годишния план по ал. 5 се определя броят на часовете по теми и дейности според интересите и възрастта на учениците и с тяхно участие. За изпълнение на училищната стратегия и училищните политики Педагогическият съвет може да определя приоритетни тематични области  съобразно спецификата на общността, средата, интересите и  възрастовите особености на учениците, включващи демократични училищни практики като:

училищен ученически съвет и/или други форми на ученическо представителство и самоуправление;

доброволчески дейности в училище и извън него;

осигуряване на форми и места за изразяване на мнения и предложения по училищния живот от страна на учениците;

училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.;

екологичен календар с международните дати, свързани с опазването на околната среда;

развиване на младежкото лидерство;

форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията;

разработване на училищни проекти.

Обучението по отделни тематични области в часа на класа може да се осъществява от гост-лектори от съответните компетентни институции, от неправителствени организации или от общественици в присъствието на класния ръководител.

Прилагане на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в групите за целодневна организация на учебния ден:

·                 Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в дейностите по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден се осъществява от учителя в групата за целодневна организация на учебния ден чрез дейности и проекти, свързани с интердисциплинарния комплекс.

·                 Времето за дейности по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование може да се разпределя за групата равномерно през цялата учебна година или модулно в даден период от учебната година.

Дейности за развитие на компетентностите на педагогическите специалисти и обмен на добри практики:

·                 Работа в методическите обединения;

·                 Вътрешно-училищна квалификация;

·                 Квалификация на педагогическите специалисти;

·                 Споделяне на добри практики.

Дейности на ученическото самоуправление

За изпълнение на училищната стратегия и училищните политики Педагогическият съвет може да определя приоритетни тематични области съобразно спецификата на общността, средата, интересите и  възрастовите особености на учениците, включващи демократични училищни практики като:

училищен ученически съвет и/или други форми на ученическо представителство и самоуправление;

доброволчески дейности в училище и извън него;

осигуряване на форми и места за изразяване на мнения и предложения по училищния живот от страна на учениците;

училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.;

екологичен календар с международните дати, свързани с опазването на околната среда;

развиване на младежкото лидерство;

форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията;

разработване на училищни проекти.

Традиции в училищния живот

Училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са насочени към изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности .

Неизменна част от училищните политики са :

1. определянето на училищни традиции:

а) училищна униформа;

б) знаци и символи;

2. формиране на национално самосъзнание чрез изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището моменти и издигане на националния флаг на фасадата на училището.

Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представителите на Педагогическия съвет, Обществения съвет, определен в правилника за дейността на училището.

Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда. Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.

Училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование включват и подкрепа на инициативността и участието на учениците чрез подходящи за възрастта им практики като:

1. участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство;

2. организиране на доброволчески дейности в училище и извън него;

3. организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.;

4. организиране на училищни празници и събития съобразно календара на световните, международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните и културните дати и празници;

5. развиване на младежкото лидерство;

6. участие в клубове и неформални групи по интереси;

7. реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията;

8. въвеждане на практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, отпадане от училище и др.;

9. проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот;

10. насърчаване на информалното учене на територията на училището за научаване чрез правене извън часовете за формално образование и неформално обучение.

Училището организира свои училищни чествания и ритуали в следните случаи:

            Откриване на учебната година, честване на празника на училището,денят на българската просвета и култура   и на славянската писменост, национален и официални празници и чествания.

Дейности за подкрепа на мултикултурна среда

·     Да не се допуска в училище деление на етническа основа между учениците в една паралелка;

·     Да се отбелязват празниците на отделните етноси;

·     Да се работи за толерантност между децата ,представители на отделни етнически групи.

4. Екип за реализиране на програмата:

·     Педагогическият състав на 112 ОУ.

5. Начин на отчитане и индикатори за изпълнението на програмата

Рамковите изисквания за резултатите от обучението по всекиедин от елементите на интердисциплинарния комплекс по чл. 3 са определени в Наредба №13, както следва:

1. по гражданско образование - в приложение № 1;

2. по здравно образование - в приложение № 2;

3. по екологично образование - в приложение № 3;

4. по интеркултурно образование - в приложение № 4.

Учителите по своя преценка използват, комбинират и адаптират рамковите изисквания за резултатите от обучението съобразно проучените интереси и потребности на учениците.

6. План на дейностите за изпълнение на целите на програмата

 

I.    Гражданско образование

1.   Учебна, извънкласна, извънучилищна дейност;

2.   Спазване на правилника за дейността на училището;

3.   Спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

4.   Избор на ученически съвети,родителски съвети;

5.   Честване на всички официални и училищни празници;

6.   Запознаване и спазване на задължителните символи на Република България и българското училище (национално и училищно знаме, държавен химн, герб, език, конституция и др.);

7.   Изграждане на система за сътрудничество на родители, училищно настоятелство, културни институции, фирми, организации и др., имащи отношение към възпитанието на младите хора.

 

 II.    Здравно и екологично образование

1.   Провеждане на всекидневни здравни беседи с учениците;

2.   Разглеждане на здравни теми в часа на класа - сексуална култура, наркомания, алкохолизъм, здравословен начин на живот, безопасно общуване в условията на извънредна обстановка и др.;

3.   Мероприятия за озеленяване на училището и училищните дворни площи;

4.   Мероприятия за почистване на училищните площи и района около училището;

5.   Отбелязване на Деня на Земята;

6.   Отбелязване на Световния ден на околната среда.

 

III.     Интеркултурно образование

1.Осигуряване на достъп до образование на деца-бежанци от Украйна и други кризисни региони. Оказване на психологическа подкрепа и допълнителни часове при изучаване на български език;

2.Провеждане на беседи, свързани със създаване на климат за сътрудничество на етническите и културните групи в класа;

3.Създаване на мултикултурни общности, за да се подобрят междугруповите отношения;

4.Организиране на изложби, посветени на обичаите и традициите на различните етноси.