Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

                                                                                                 


 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «СТОЯН ЗАИМОВ» гр. СОФИЯ

                                           УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова  

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за I. а клас

                                                                        

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15/ 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 и е утвърден със заповед на директора № 652/07.09.2017 год.


I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

І а клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Математика

4

128

Околен свят

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

2

64 

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64 

Общо за раздел А

19

608

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език

1

 

2. Английски език

2

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1. Английски език

2

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

24

768

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: миниволейбол и минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-11111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «СТОЯН ЗАИМОВ» гр. СОФИЯ

 

                           УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за I. б клас

                                                                      

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   целодневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол №15/ 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 /05.09.2017 год.и е утвърден със заповед на директора № 653/ 07.09.2017 год.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

І б клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224 

Математика

4

128

Околен свят

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32 

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

19

608

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език

1

 

2. Английски език

2

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1. Английски език

2

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

24

768

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: минифутбол и миниволейбол РД 09-1111/15.08.2016 год. съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «СТОЯН ЗАИМОВ» гр. СОФИЯ

  

                         УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за I. в клас

                                                                      

   

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   целодневна 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15 / 01.09.2017 год., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 654 / 07.09.2017 год.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

І в клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Математика

4

128 

Околен свят

1

32 

Музика

2

64 

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32 

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

19

608

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език

1

 

2. Английски език

2

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1. Английски език

2

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

24

768

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: миниволейбол, минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «СТОЯН ЗАИМОВ» гр. СОФИЯ

   

                         УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за I. г клас

                                                                      

 

 

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   целодневна 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15/ 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 /05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 655 / 07.09.2017 год..

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

І г клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Математика

4

128

Околен свят

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64 

Общо за раздел А

19

608 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език

1

 

2. Английски език

2

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1. Английски език

2

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

24

768 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: миниволейбол и минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД -1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

 


 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «СТОЯН ЗАИМОВ» гр. СОФИЯ

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за I. д клас

                                                                      

  

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   целодневна 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15/ 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 656 / 07.09.2017 год.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

І д клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

 

Математика

4

128

Околен свят

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32 

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

19

608

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език

1

 

2. Немски език

2

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1. Немски език

2

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

24

768 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: миниволейбол и минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД – 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «СТОЯН ЗАИМОВ» гр. СОФИЯ

 

                                           УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за II. а клас

                                                                      

 

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   целодневна  

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15/ 01.09.2017. год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 657/07.09.2017 год.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

ІI а клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Английски език

2

64

Математика

3,5

112

Околен свят

1

32

Музика

2

64 

Изобразително изкуство

1,5

48 

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64 

Общо за раздел А

20

640

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език

1

 

2. Английски език

2

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

23

736

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1. Математика

1

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

24

768 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: минибаскетбол и минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-11111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «СТОЯН ЗАИМОВ» гр. СОФИЯ

 

                                          УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за II. б клас

                                                                      

 

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15 / 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 658/07.09.2017 год.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

ІI б клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Английски език

2

64

Математика

3,5

112

Околен свят

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

1,5

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64 

Общо за раздел А

20

640

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96 

1. Български език

1

 

2. Английски език

2

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

23

736

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1. Математика

1

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

24

768

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: минибаскетбол и минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-11111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «СТОЯН ЗАИМОВ» гр. СОФИЯ

   

                                          УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за II. в клас

                                                                      

 

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15 / 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 659/07.09.2017 год.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

ІI в клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Английски език

2

64

Математика

3,5

112

Околен свят

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

1,5

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64 

Общо за раздел А

20

640

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език

1

 

2. Английски език

2

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

23

736

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1. Математика

1

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

24

768

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: минибаскетбол и минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-11111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «СТОЯН ЗАИМОВ» гр. СОФИЯ

 

                                            УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за II. г клас

                                                                      

 

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15 / 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 660/07.09.2017 год.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

ІI г клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Английски език

2

64

Математика

3,5

112

Околен свят

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

1,5

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

20

640

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език

1

 

2. Английски език

2

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

23

736

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1. Математика

1

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

24

768

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: минибаскетбол и минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-11111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

  


 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «СТОЯН ЗАИМОВ» гр. СОФИЯ

  

                                          УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за II. д клас

                                                                      

  

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15/ 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 661/07.09.2017 год.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

ІI д клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Немски език

2

64

Математика

3,5

112

Околен свят

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

1,5

48 

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

20

640 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език

1

 

2. Немски език

2

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

23

736 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1. Математика

1

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

24

768

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: минибаскетбол и минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-11111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ гр. СОФИЯ

  

                         УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за V. а клас

                                                                      

  

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   полудневна 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15/ 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7  / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 662 / 07.09.2017 год.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален етап

V а клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

170

Чужд език – АЕ

3,5

119

Математика

4

136 

Информационни технологии

1

34 

История и цивилизации

2

68 

География и икономика

1,5

51 

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85 

Общо за раздел А

27,5

935

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85 

1. Математика

1

 

2. Руски език

   1,5

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.

 

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

30

1020

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: футбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ гр. СОФИЯ

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за V. б клас

                                                                      

 

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15 / 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 663 / 07.09.2017 год.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален етап

V б клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

170 

Чужд език – АЕ

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51 

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1. Български език

1

 

2. Испански език

   1,5

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.

 

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

30

1020

  

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: футбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ гр. СОФИЯ

  

                         УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за V. в клас

                                                                      

 

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15/ 01.09.2017 год., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 664 / 07.09.2017 год.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален етап

V в клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

170

Чужд език – АЕ

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51

Човекът и природата

2,5

85 

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1. Математика

1

 

2. Испански език

   1,5

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

136 

1.

 

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

30

1020

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: футбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111./15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ гр. СОФИЯ

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за V. г клас

                                                                      

 

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15 / 01.09.2017 год., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год.и е утвърден със заповед на директора № 665/ 07.09.2017 год.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален етап

V г клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

170 

Чужд език – АЕ

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51 

Човекът и природата

2,5

85 

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51 

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85 

1. Математика

1

 

2. Испански език

   1,5

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.

 

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

30

1020 

  

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: футбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД -09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


  

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ гр. СОФИЯ

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за V. д клас

                                                                      

 

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   полудневна  

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15 / 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 666/ 07.09.2017 год.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален етап

V д клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

170 

Чужд език – АЕ/НЕ

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68 

География и икономика

1,5

51 

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1. Математика

1

 

2. Испански език/Английски език

   1,5

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.

 

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

30

1020

 ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: футбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год.на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

 


 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ гр. СОФИЯ

  

                         УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за VI. а клас

                                                                      

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15 / 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 667 / 07.09.2017 год.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален етап

VI а клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

170 

Чужд език – АЕ/НЕ

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34 

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68 

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85 

1. Математика

1

 

2. Испански език

   1,5

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.

 

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

30

1020

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: футбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ гр. СОФИЯ

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за VI. б клас

                                                                      

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15 / 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 668 / 07.09.2017 год.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален етап

VI б клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

170 

Чужд език – АЕ  

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51

Човекът и природата

2,5

85 

Музика

2

68 

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1. Математика

1

 

2. Руски език/Немски език

   1,5

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.

 

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

30

1020

  

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: футбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ гр. СОФИЯ

  

                         УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за VI. в клас

                                                                      

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15 / 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 669 / 07.09.2017 год.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален етап

VI в клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

170 

Чужд език – АЕ  

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34 

История и цивилизации

2

68 

География и икономика

1,5

51 

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68 

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85 

1. Математика

1

 

2. Испански език/Немски език

   1,5

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.

 

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

30

1020

  

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: футбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 


112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ гр. СОФИЯ

  

                         УТВЪРЖДАВАМ: Жанета Бранкова

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за VI. г клас

                                                                      

 

Учебна година 2017/2018

Форма на обучение    дневна

Организация на учебния ден   полудневна  

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15 / 01.09.2017 год. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7 / 05.09.2017 год. и е утвърден със заповед на директора № 670/ 07.09.2017 год.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален етап

VI г клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

170 

Чужд език – АЕ  

3,5

119 

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51 

Човекът и природата

2,5

85 

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51 

Физическо възпитание и спорт

2,5

85 

Общо за раздел А

27,5

935

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1. Математика

1

 

2. Испански език/Немски език

   1,5

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.

 

 

2.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

30

1020 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: футбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.