Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

 

 

 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ | БУЛСТАТ: 000668590

1504 София, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ 60 | район „Оборище“

+359 02 944 0084 | +359 02 846 7325 | www.112ou.org | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Bulgaria, 1504 Sofia, Blvd. „Knyaz Al. Dondukov-Korsakov“ №60 | 112 Primary school „Stoyan Zaimov“ 

 

З А П О В Е Д

№ 596/ 22.03.2019 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл.143, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 41, ал. 1 и чл.42 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и чл. 19, ал. 2, т. 5 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и становище на обществения съвет от 12/25.02.2019 г.

I.                   УТВЪРЖДАВАМ:

 

Училищен план-прием за учебната 2019/2020 г., както следва:

1. I клас

1.1. Брой паралелки - 5

1.2 Брой места в паралелка – 24

Общ брой места – 120.

 

2. V клас

1.1.Брой паралелки  -5

1.2. Брой учениците в паралелка – 26

Общ брой места - 130

           

3. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I IV клас, както средва:

            I  клас – 3 групи – 75 места

II клас – 3 групи – 75 места

III клас – 3 групи - 75 места

IV клас – 2 групи – 50 места

Общ брой места – 275

 

II.                НАРЕЖДАМ:

 

1. Настоящата заповед да бъде публикувана на електронната страница на училището от Даниела Алексиева.

2. Копие от заповедта да бъде представена на началника на РУО – София-град  в срок до 10 април 2019 г. от Мадлена Маркова – ЗАТС.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Виолета Дърмонева -  заместник-директор по учебната дейност.

Директор: ……………………………….

(ЖАНЕТА БРАНКОВА)