Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В 17:00 Ч. НА 01.06.2020 Г., НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА 112 ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ” И НА ТАБЛО ДО ВХОДА НА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ БЪДЕ  ОБЯВЕН  СПИСЪКЪТ  НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в 112 ОУ „Стоян Заимов” в рамките на установените срокове за записване.

Моля за точно спазване на графика за записване!

На 02.06.2020 г., 04.06.2020 г. и 05.06.2020 гот 8:30 ч. до 17:00 ч., в каб.103

 03.06.2020 г. - от 15:00 - 17:00 ч., в каб.103

 

 Записването на ученици ще се извърши при строго спазване на въведените противоепидемични мерки. Моля родителите при влизане в училище да са с маски!

За да се съкрати времето на престой в училище при записване на класираните ученици, на 01.06.2020 г. след 18:00 ч., на електронните пощи на родителите на класираните деца ще бъдат изпратени необходимите документи за записване. Такива ще са налични и на хартиен носител в 112 ОУ в дните на записване, в случай, че родител няма възможност да ги разпечата и попълни предварително.

Документи за записване:

1.      Заявление за записване / по образец/

2.      Удостоверение за задължително предучилищно образованиеоригинал .

            ИЛИ Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група (свободен текст)

   3.    Декларация – лични данни (по образец).

 Само за случаи, при които в заявлението за кандидатстване е декларирано наличие на точки по критерии 8.5 и 8.10 от Раздел III,т.8 от Системата за прием на ученици в први клас, се прилагат следните документи:

ü  8.5  Дете с трайни увреждания над  50 %.

                        Копие от решение на ТЕЛК на детето

ü  8.10 Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете.

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

 

Обявяване на незаетите места за второ класиране:

08.06.2020 г. - в 18.00 ч. -

          на електронната страница на 112. ОУ