Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приета с Решение № 121 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., в сила от 2.03.2023 г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази Наредба се определят редът и условията за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли (СДЯ), общинските детски градини (ДГ) и в подготвителните групи (ПГ) в общинските училища на територията на Столична община чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас /Системата/.

Чл. 2. Електронното класиране не се прилага за специални групи в общинските детски градини. Класирането се извършва от експертна комисия, назначена от директора на съответната детска градина, с участието на медицински специалисти. Информация за записаните деца се отразява в Системата в тридневен срок.

Чл. 3. Детските ясли са организационно обособени структури, в които екип от медицински и други специалисти осъществява отглеждане чрез грижа за опазване и укрепване на здравето, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст, съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от министъра на здравеопазването.

Чл. 4. Предучилищното образование се осъществява от детските градини, включително задължителното предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст. Задължителното предучилищно образование за деца на 5 и 6-годишна възраст се осъществява от детските градини и подготвителните групи в училищата.

Чл. 5. (1) Общинските детски градини са институции в системата на предучилищното образование, в които се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

(2) При условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование в общинските детски градини може да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст.

(3) В общинските детски градини може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

Чл. 6. Общинските училища са институции в системата на предучилищното и училищното образование, където може да се извършва и задължително предучилищно образование. В общинските училища децата в задължителна предучилищна възраст се обучават, възпитават и социализират при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл. 7. Предучилищното образование в общинските детски градини на територията на Столична община може да се осъществява при целодневна, почасова и самостоятелна организация.

(1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година от 15 септември до 14 септември включително на следващата календарна година.

(2) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден и се осъществява само през учебно време от 15 септември до 31 май на следващата календарна година. Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна организация, като в една група може да се включат не повече от 2 деца.

(3) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от общинската детска градина или общинското училище. Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в Регионално управление на образованието /РУО - София-град/ и не е обвързана със Системата. Записаните деца в самостоятелна форма на обучение се отразяват в Системата в тридневен срок от директора на съответната детска градина/училище.

Чл. 8. Предучилищното образование в общинските училища на територията на Столична община може да се осъществява при полудневна или целодневна организация на учебния ден. Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. Учебната година включва учебно и неучебно време.

(1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.

(2) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.

Чл. 9. Настоящата Наредба обхваща процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, постъпване, преместване и отписване на деца от общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Чл. 10. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на свободни места.

Чл. 11. При недостатъчен брой деца за сформиране на отделна възрастова група (първа, втора, трета подготвителна и четвърта подготвителна), в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища може да се сформират и смесени групи с деца на различна възраст без да бъде надвишаван нормативът за максимален брой деца в група, определен в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Раздел II.
ПРОЦЕДУРИ

Чл. 12. Регистрация и кандидатстване

(1) Всички деца, кандидатстващи за прием в общински СДЯ, ДГ и ПГ в общинските училища на територията на Столична община, се регистрират в Системата. В сайта на Системата се публикуват списъци на кандидатстващите деца, съдържащи инициали на кандидата, следвани от идентификационен номер, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, общият брой точки и поредност на желанието за съответната кандидатура.

(2) Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на Системата на адрес: www.kg.sofia.bg. В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в избраната общинска СДЯ/ДГ/общинско училище писмено заявление с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директора на общинската СДЯ/ДГ/училище или от упълномощено със заповед от него лице в същия ден.

(3) В процеса на кандидатстване е възможно актуализиране на профила на всяко дете, добавяне и/или промяна на поредността на желанията за определени общински СДЯ/ДГ/училища, което се извършва в Системата или чрез допълнително заявление до директора на съответната общинска СДЯ/ДГ/общинско училище.

Чл. 13. Обявяване на свободни места

(1) Свободните места за прием в общинските СДЯ, ДГ и ПГ в общинските училища се определят от директора на СДЯ, ДГ и училище без да бъде надвишаван нормативът за максимален брой деца в група, определен в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и се обявяват съгласно графика на дейностите. Графикът на дейностите се публикува в срок до 31 януари на съответната година на сайта на Системата.

(2) Директорите на общинските СДЯ, ДГ и общинските училища актуализират броя на свободните места ежеседмично, като класиране се извършва за всички обявени свободни места съгласно сроковете, посочени в графика на дейностите.

(3) Директорите на общинските детски градини обявяват свободните места поотделно за целодневна и/или почасова организация. В зависимост от капацитета на групите, се обявяват и свободни места за почасова организация.

(4) Директорите на общинските училища обявяват свободните места за подготвителните групи поотделно за полудневна или целодневна организация.

Чл. 14. Класиране

(1) Класиранията се извършват според графика на дейностите, публикуван на сайта на Системата.

(2) Класиранията се извършват от Системата, съгласно въведената от родителя/настойника информация за наличие на критерии, посочени в Раздел III "Критерии", чл. 18 от настоящата Наредба.

(3) Класиранията се извършват по реда на желанията на родителя/настойника за съответните общински СДЯ, ДГ и общинските училища.

(4) Класиранията се извършват поотделно за всяка възрастова група, за всяка сграда на общинска СДЯ, ДГ и общинско училище, за целодневна и почасова организация в общинските детски градини и полудневна и целодневна организация в общинските училища чрез Системата.

(5) В общинските СДЯ, ДГ и общинските училища, за групите с прием от началото на новата учебна година, на първо класиране с предимство се класират децата по социални критерии, които не могат да бъдат повече от 30 % от общия брой на обявените свободни места.

(6) В общинските ДГ и ПГ в общинските училища могат да се приемат до 3 деца със специални образователни потребности в група, за които родителят/настойникът предоставя документ от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със специални образователни потребности. За първо класиране (прием на деца в общински ДГ и ПГ в общинските училища за новата учебна година) се обявяват 2 места за деца със специални образователни потребности, а при необходимост може да се насочи още едно дете от Регионален екип за подкрепа за личностното развитие на деца със специални образователни потребности.

(7) Деца със специални образователни потребности с увреден слух се приемат в общинската самостоятелна детска ясла № 35 "Вълшебство"- район "Триадица" без ограничения.

(8) Съгласно чл. 192, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, в случаите, когато на територията на населеното място няма друга група, която да осигурява същото по вид образование, броят на децата в конкретната група в общинската детска градина/общинското училище може да бъде по-голям от посочения в чл. 14, ал. 6 от Наредбата, след разрешение на началника на РУО - София-град. Предложенията за увеличаване броя на децата се правят от Екипа за подкрепа за личностно развитие в общинската детска градина/общинското училище, а когато не е формиран такъв - от Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

(9) В общинските СДЯ, ДГ и ПГ в общинските училища могат да се приемат деца с хронични заболявания, за които родителят/настойникът предоставя необходимия документ, посочен в раздел III, чл. 18, т. 17 от Наредбата. Броят на децата с хронични заболявания е до 3 в група.

(10) Близнаци се приемат заедно, ако поне един от тях е класиран.

(11) След приключване на класиранията през месеците май и юни за съответната учебна година, в общинските ДГ и ПГ в общинските училища, децата могат да кандидатстват с по-голяма или по-малка възрастова група, когато има наличие на свободни места и няма чакащи за прием деца от съответната възраст, при спазване условията на чл. 4 от настоящата Наредба. Дете, което посещава яслена група в общинска детска градина, може да кандидатства за по-голяма възрастова група в същата детска градина.

(12) След всяко класиране, в Системата се публикуват списъци на класираните деца, съдържащи инициали на децата, следвани от идентификационен номер, брой точки и генерирания случаен номер, в случаите на чл. 20 от настоящата Наредба. Информация за класирането родителят/настойникът може да получи в общинските СДЯ, ДГ и общинските училища от директора или упълномощено със заповед от него лице.

(13) След първото класиране за прием от началото на новата учебна година родителят/настойникът получава информация по електронна поща за статуса на детето му - класирано/некласирано. За всички останали класирания уведомление получава единствено родителят/настойникът на класираното дете. Отговорност на родителя/настойника е да следи информацията за класиранията и да спазва сроковете за записване.

(14) В случай, че родителят/настойникът на дете, класирано в общинска СДЯ, ДГ и общинско училище не запише детето си в определения срок, губи право за кандидатстване в съответната общинска СДЯ/ДГ и общинско училище до началото на класиранията за следващата учебна година. Детето може да участва за следващо класиране според заявените в Системата от родителя/настойника желания. Допълнителните точки за поредността на общинските СДЯ/ДГ/училища според желанията на родителя/настойника по низходящ ред се намаляват с 1 точка.

(15) При две последователни класирания по първо желание, за които родителят/настойникът не е записал детето или не е подал заявление до директора на общинската СДЯ/ДГ и общинското училище, че не желае да го запише, губи правото да кандидатства до началото на класиранията за следващата учебна година, с изключение на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование.

Чл. 15. Записване

(1) Родителят/настойникът или упълномощено от него лице записва класираното дете в общинската СДЯ/ДГ/училище в деня на подаване на заявлението за записване.

(2) При записване родителят/настойникът удостоверява въведените от него данни в заявление, предоставено от директора на общинската СДЯ/ДГ/общинското училище. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето, документи за самоличност на родителите/настойника (лични карти, карта на постоянно пребиваващ чужденец, паспорт или друг) за сверяване на данните и други документи, необходими за доказване на заявени критерии (в случаите, когато не могат да се удостоверят служебно).

(3) При записване родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на общинската СДЯ/ДГ/общинското училище, както и със списъка на медицинските изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето.

(4) След записване на детето в общинската СДЯ/ДГ/общинското училище, всички желания на родителя/настойника се премахват от Системата.

(5) Директорът на общинската СДЯ/ДГ/общинското училище или упълномощено със заповед от него лице извършва проверка на задължителните документи и на документите, удостоверяващи наличие на критерии, посочени в Раздел III "Критерии", чл. 18 от настоящата Наредба. Ако документите удостоверяват заявените от родителя/настойника критерии, директорът записва детето. Всяко записано дете се отразява в Системата от директора на общинската СДЯ/ДГ/общинското училище, или от упълномощено със заповед от него лице в деня на подаване на заявлението за записване.

(6) Дете, класирано чрез Системата, не се записва, ако директорът на общинската СДЯ/ДГ/общинското училище установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. В случаите, когато детето е класирано два пъти чрез Системата и не бъде записано, или са констатирани невярно заявени обстоятелства, детето губи правото да кандидатства до началото на класиранията за следващата учебна година, с изключение на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование.

(7) Когато в група има класирани повече от 3 деца със СОП, директорът има право да не запише децата, когато общинската детска градина не разполага с необходимия ресурс за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата. В този случай, съгласно чл. 144, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за приобщаващото образование, директорът на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) може да издаде мотивирано становище, в което да се включи препоръка за подходяща общинска детска градина, в която детето да се насочи при спазване на чл. 192 от ЗПУО.

(8) При постъпване на дете в общинска СДЯ и в яслена група в общинска ДГ, родителите/настойникът представят всички документи, посочени в чл. 20, ал. 1 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

(9) При постъпване на дете в градинска група в общинска ДГ, родителите/настойникът представят всички документи, посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, а при необходимост и други допълнителни документи.

(10) Постъпването на деца в общинска СДЯ/ДГ, класирани за прием през новата учебна година, с изключение на децата в задължителна предучилищна възраст, се извършва поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслена група и 30 дни за градинска група, считано от 15-ти септември на съответната календарна година. За текущи класирания след 15-ти септември сроковете започват да текат от датата на записване на децата. В случай, че детето не постъпи в общинската самостоятелна детска ясла/детска градина в определените срокове, незаетото място остава свободно за следващо класиране. Родителят/настойникът губи правото си за кандидатстване в съответната СДЯ/ДГ до началото на приема за следващата учебна година. Детето може да участва в следващо класиране, като допълнителните точки за поредността на общинските самостоятелни детски ясли/детски градини според желанието на родителите по низходящ ред се намаляват с една точка.

Чл. 16. Преместване

(1) Преместване на дете от една общинска СДЯ/ДГ/общинско училище в други може да се осъществи при наличие на свободно място по реда на класиране и записване, посочени в чл. 14 и чл. 15 от настоящата Наредба.

(2) Директорите на общински СДЯ/ДГ/училища могат да извършват преместване на деца от една и съща възрастова група, приети по един и същ ред, между две общински СДЯ/ДГ/училища, както и между две сгради на една и съща общинска детска градина след подадени писмени заявления от родителите/настойниците на децата. Преместването се отразява в Системата.

(3) При преместване на дете по предходните ал. 1 и ал. 2 детето има право да посещава общинската СДЯ/ДГ до датата на постъпването му в новите такива.

(4) Когато общинската детска градина не разполага с необходимия ресурс за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете със СОП, директорът на детската градина може с мотивирано становище да поиска от РЦПППО пренасочване на детето в друга детска градина.

(5) Съгласно чл. 144, ал. 2 от Наредба за приобщаващото образование директорът на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование може да издаде мотивирано становище за необходимостта от преместване на дете или ученик със специални образователни потребности при постъпило заявление от родителя/настойника за промяна на общинската детска градина или общинското училище в случаите, когато Регионалният екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности установи невъзможност на детето да продължи обучението си в детската градина или училището, в което е записано или при възникване на кризисна ситуация в детската градина или училището.

Чл. 17. Отписване

(1) Деца се отписват от общинска СДЯ/ДГ и подготвителна група в общинско училище след подадено писмено заявление от родителите/настойника до директора на образователната институция.

(2) Отписването на децата по ал. 1 се отразява в Системата от директора на общинската СДЯ/ДГ/училище в деня на подаване на заявлението за отписване.

(3) Деца се отписват от общинска СДЯ/ДГ при отсъствие повече 30 последователни дни без писмено заявление от родителите/настойника до директора за причините, поради които детето не посещава съответната общинска СДЯ/ДГ. За децата от подготвителните групи в общинските детски градини/училища е допустимо отсъствие в учебно време за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

(4) Отписването на децата се отразява в Системата от директора на общинската СДЯ/ДГ/общинското училище след изтичане на определените срокове.

Раздел III.
КРИТЕРИИ

Чл. 18. В общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителните групи в общинските училища се приемат деца, които отговарят на следните критерии:

ОБЩИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

Постоянен адрес на един от родителите/настойника на територията на
Столична община, който не е променян към
датата на класиране:
- през последните над 3 години - 5 т. 
- през последните от 1 до 3 години - 4 т.  
- през последната 1 година - 3 т. 
Настоящ адрес на един от родителите/настойника на територията на
Столична община, който не е променян към
датата на класиране:
- през последните над 3 години - 4 т. 
- през последните от 1 до 3 години - 3 т.  
- през последната 1 година - 2 т. 
(важи за прием на деца за яслени групи в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини и първа градинска група в общинска детска градина)
Постоянен адрес на детето на територията на
Столична община, който не е променян към
датата на класиране:
- през последните над 3 години - 5 т. 
- през последните от 1 до 3 години - 4 т.  
- през последната 1 година - 3 т. 
Настоящ адрес на детето на територията на
Столична община, който не е променян към
датата на класиране:
- през последните над 3 години - 4 т. 
- през последните от 1 до 3 години - 3 т.  
- през последната 1 година - 2 т. 
(важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в общински детски градини и в подготвителни групи в общински училища)

За деца и родители с ЕГН - Удостоверява се служебно.
За деца и родители без ЕГН - Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.

Не се счита за промяна на постоянния или настоящия адрес, ако промяната на адреса е на
територията на Столична община.

2.

Постоянен или настоящ адрес на един от
родителите/настойника, който упражнява
родителските права (важи за прием на деца за яслени групи в общински СДЯ и детски
градини и първа градинска група в общинска детска градина), на детето (важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в общинските детски градини и в подготвителни групи в общинските училища) на територията на административния район на общинската самостоятелна детска ясла, детска градина и общинското училище към датата на класиране - 3 т.

За деца и родители с ЕГН - Удостоверява се служебно.
За деца и родители без ЕГН - Документ,
доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на
вътрешните работи.

3.

Работещ родител по трудово или служебно правоотношение/или в отпуск за отглеждане на
дете/ към датата на класиране - по 2 т. за родител.

За работещ родител по трудово или
служебно правоотношение към датата на
съответното класиране и родител в отпуск
за отглеждане на дете - подписана от работодателя служебна бележка, която съдържа изх. № и ЕИК /на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис/, с приложени копия от трудова или служебна книжка /лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/.

За самоосигуряващи се родители - платежни документи за внесени осигурителни вноски, издадени за месеца, предхождащ месеца на съответното класиране - заверени копия на хартиен носител или електронни документи.
За самоосигуряващи се родители в отпуск за отглеждане на дете - платежни документи за внесени здравни вноски, издадени за месеца, предхождащ месеца на съответното класиране - заверени копия на хартиен носител или електронни документи.

За работещи родители в чужбина към датата на съответното класиране - документ от държавата, в която работи родителят. Документът трябва да се представи в общинската СДЯ/ДГ/общинското училище,
преведен от лицензиран преводач. Документът не трябва да бъде легализиран,
само ако е издаден от държава, с която Република България има подписани двустранни договори, предвиждащи освобождаване от легализация на документи и е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на същите. Компетентен орган по отношение легализацията на документите е Министерство на външните работи -дирекция „Консулски отношения".

4.

Родител, който е ученик в училище/студент,
редовна форма на обучение във ВУ към датата на класиране - по 2 т. за родител.

За родител, записан в училище -
удостоверява се служебно.
За родител, който е студент, редовна форма на обучение - удостоверява се служебно чрез справка в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН в Средата за междурегистров обмен RegiX.
За родител, записан редовна докторантура -удостоверява се служебно чрез справка в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН в Средата за междурегистров обмен RegiX.

Ползва се само един от критериите 3 или 4

5.

Дете, което посещава/е посещавало общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана в СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца от последните 12 месеца към датата на класиране - 1 т.

Удостоверява се служебно.
/Приложим единствено при кандидатстване в общинска детска градина за първа градинска група./

6.

Дете, което има брат/сестра, посещаващи общинска самостоятелна детска ясла/детска градина/ и подготвителна група в общинско училище, когато двете деца едновременно ще посещават съответната общинска самостоятелна детска ясла/детска градина/общинско училище - 1 т.

Удостоверява се служебно.

7.

Деца-близнаци - 1 т.

Удостоверява се служебно.

8.

Деца, родени с разлика до 2 години - 1 т.

Удостоверява се служебно.

Ползва се само един от критериите 6, 7 или 8

 

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

9.

Дете с двама починали родители - 7 т.

Удостоверява се служебно.

10.

Дете с един починал родител - 6 т.

Удостоверява се служебно.

11.

Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70 % - 4 т.

Удостоверява се служебно чрез справка в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в Средата за междурегистров обмен RegiX.

12.

- Дете с един неизвестен родител - 4 т.
или

Удостоверява се служебно.

-Дете на родител с отнети родителски права - 4 т.

Копие от влязло в сила съдебно решение.

13.

- Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство - 3 т. 
или

Копие от заповед за настаняване.

-Дете, настанено в семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето -3 т. 
или

Копие от заповед за настаняване.

- Осиновено дете - 3 т.

Копие от съдебно удостоверение.

 

Децата, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на близки и
роднини по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновените деца, могат да
кандидатстват за прием за втора, трета и четвърта групи в общинските ДГ и ПГ в общинските училища, със заявен постоянен/настоящ адрес на осиновителя/осиновителите, приемния родител/родителите, съответно роднините и
близките, при които е настанено детето, ако е по-благоприятен за него.

14.

Дете в риск по смисъла на § 1, т. 6, буква "б" и буква "в" по смисъла на Допълнителните разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование - 3 т.

Писмо от дирекция „Социално подпомагане".

15.

Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца - 2 т.

За семейство/домакинство, в което всички деца и родители са с ЕГН - Удостоверява се служебно.
За семейство/домакинство, в което има деца и родители без ЕГН - документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

16.

Деца със специални образователни потребности /СОП/ - до три деца в група /само за децата над 3-годишна възраст от общинските ДГ, които имат оценка от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата/ - 7 т.

Заповед от Регионалния център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование.

За общински самостоятелни детски ясли - деца
със специални образователни потребности (деца с увреден слух) - без ограничения (само за СДЯ № 35) - 7 т.

Медицински документи. /Отнасят се за деца
със специални образователни потребности - деца с увреден слух, кандидатстващи за СДЯ № 35/.

17.

Деца с хронични заболявания /с ТЕЛК на детето с 50% и над 50 % степен на увреждане/ - 3 т.

Удостоверява се служебно чрез справка в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в Средата за междурегистров обмен RegiX.

Ползва се само един от критериите 16 или 17.

 

 

 

 

 

Чл. 19. Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителите/настойника общински самостоятелни детски ясли/детски градини/училища, за които кандидатства:

- за общинска СДЯ/ДГ/общинско училище по първо желание - 3 т.

- за общинска СДЯ/ДГ/общинско училище по второ желание - 2 т.

- за общинска СДЯ/ДГ/общинско училище по трето желание - 1 т.

(1) В случай, че в рамките на една учебна година дете се класира и запише в общинска СДЯ/ДГ/общинско училище, но кандидатства за преместване в други по реда на чл. 16, ал. 1, допълнителните точки за поредността на общинските самостоятелни детски ясли, детски градини, училища според желанието на родителите/настойника по низходящ ред се намаляват с 1 точка.

(2) В случай, че родителите/настойникът на дете, класирано за общинска СДЯ/ДГ/общинско училище не са записали детето си, но са подали заявление до директора на съответната общинска СДЯ/ДГ/общинско училище, че не желаят да запишат детето, точките по първо, второ и трето желание се запазват за следващото класиране.

Чл. 20. В случаите, когато за една и съща общинска СДЯ/ДГ/едно и също общинско училище броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия -с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, се пристъпва към избор чрез прилагане на процедура по генериране на случайни числа.

Чл. 21. След приключване на класиранията, извършвани през месеците май и юни за съответната учебна година се приемат деца в следните случаи:

(1) Дете без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

(2) Дете, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение, или наказание в/или извън семейството му;

(3) Дете в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално, интелектуално и социално развитие;

(4) Дете, чийто родител/родители изтърпяват наказание "Лишаване от свобода";

(5) Дете, чиито родител/родители работят в общинска самостоятелна детска ясла и/или общинска детска градина. Трудовата заетост на родителите се удостоверява със заверено копие на трудова книжка или заверено копие на трудовия договор.

Чл. 22. За извършване на приема на деца по чл. 21 е необходимо родителят/настойникът да подаде заявление в Столична община, което да бъде придружено с всички необходими документи, доказващи заявените обстоятелства.

Чл. 23. Във всяка една от групите в общинските СДЯ, ДГ и подготвителните групи в общинските училища може да бъде прието едно дете при условията на чл. 21 от Наредбата.

Чл. 24. Приемът на деца при условията на чл. 21 се извършва от работна група, определена със заповед на кмета на Столична община. В работната група участват директора на дирекция "Образование", директора на дирекция "Здравеопазване", експерти от дирекциите "Образование" и "Здравеопазване", общински съветници, определени от председателя на Столичен общински съвет, представители на работодателските и синдикалните организации в сферата на образованието и неправителствени организации.

Чл. 25. Информацията за приетите по чл. 21 деца се отразява в Системата в тридневен срок от регистриране на протокола от заседанието на работната група в деловодството на Столична община.

Раздел IV.
СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 26. Документите, които родителите/настойникът представят в общинската СДЯ/ДГ/общинското училище при записване на детето, се съхраняват за срок от 10 години.

Чл. 27. Данните от регистрираните профили в Системата и записите, свързани с всички процедури по приема на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските училища, се съхраняват за срок от 10 години.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет.

§ 2. Настоящата Наредба отменя Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.03.2021 г., изм. - Решение № 695 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г., изм. -Решение № 5847 от 15.10.2021 г. по адм. дело № 5957 от 2021 г., XI тричленен състав на Адм. съд София-град, оставено в сила с Решение № 3327 от 7.04.2022 г. по адм. дело № 77/2022 г., пето отделение на ВАС и Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение № 628 по протокол № 25 от 17.12.2020 година, в сила от 01.03.2021 година.

§ 3. По смисъла на § 1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование "Специални образователни потребности" на дете и ученик са образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства.

§ 4. По смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца "Семейството" включва:

а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак);

б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак);

в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по- късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите брак).

§ 5. По смисъла на тази Наредба "Домакинство" включва: съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца, ако живеят при тях за съответната учебна година.

§ 6. По смисъла на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ "Самоосигуряващи се лица" са: лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, (чл. 4, ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 4 от КСО).

§ 7. Част от незаетите места, предвидени за деца с хронични заболявания и специални образователни потребности се обявяват за свободни по общ ред за първо текущо класиране за съответната година.

§ 8. Задължителното предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст на територията на Столична община влиза в сила от началото на учебната 2023/2024 година.

§ 9. При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес (от 15 септември до 31 май) в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението на Столична община, децата записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя/настойника след писмено уведомление до директора на съответната детска градина/училище. Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който на територията на Столична община е налице регистрирано горецитираното ниво на заболеваемост, като отсъствията за този период са отсъствия по уважителни причини. 

  
 

 
 
 
САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (СОПВ)

П Р А В И Л А

ЗА ПРИЕМ  НА ДЕЦА В САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В

112 ОУ „ Стоян Заимов“

  

       Настоящите Правила са разработени  на основание чл.67, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.18, ал.2 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование и чл.21 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието /ПУФРУО/.

 

На основание чл.12, във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, самостоятелната организация на педагогическо взаимодействие се одобрява след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието, в която се включват и представители на Столична община и на Агенцията за социално подпомагане.

 При изразено желание родителят на детето подава документи по образец:

 

   до директора на училището. Към заявлението се прилагат следните документи:

1.1. Копие от акт за раждане на детето, което ще се обучава в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие.

1.2. Декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението на детето в съответствие с целите на предучилищното образование по чл.5 от Закона за предучилищното  и училищното образование /по образец/.

1.3. Декларация от родителя по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие /по образец/.

1.4.  Програма за развитие на детето, която задължително съдържа:

а) избрани методи и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи постигане на целите по чл.5 от Закона за предучилищното и училищното образование;

б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по чл.28, ал.2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за съответната възрастова група;

в) списък на избраните познавателни  книжки и учебни помагала.

Програмата за развитие на детето се предоставя и на електронен носител.

а) Декларация за информирано съгласие за обработка на лични данни

б) Бланка – характеристика на средата

 ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО В 112. ОУ

 Директорът на училището внася в РУО – София-град с входящ номер мотивирано предложение с приложени постъпилите заявления на родители за включване/преминаване на децата им в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие и документите към тях. В предложението е необходимо да се изрази становище за целесъобразността на СОПВ за конкретното дете.

Към предложението се прилагат следните документи:

 • Заявление със входящ номер от училището
 • Декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението на детето в съответствие с целите на предучилищното образование по чл.5 от Закона за предучилищното и училищното образование /по образец/.
 • Декларация от родителя по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие /по образец/.
 • Копие от акт за раждане на детето, което ще се обучава в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие
 • програмата за развитие на детето на електронен носител и тематичното разпределение
 • избрани методи и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи постигане на целите по чл.5 от Закона за предучилищното и училищното образование на хартиен носител
 • списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала съответно за трета или четвърта група

 В 14 - дневен срок от подаването на предложението на директора с приложени документи в РУО – София-град комисията провежда заседание, на което разглежда всяко постъпило заявление и след оценка на приложените към него документи се произнася с решение.

1. Началникът на РУО – София-град се произнася със заповед за одобряване или отказ за включване/преминаване на детето в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие, като заповедта се връчва на директора на училището, а чрез него – на родителя.

2. Детето се записва в книгата за подлежащи на училището и електронния регистър.

 

 

 

В 112.  ОУ Стоян Заимов гр. София  има 2 подготвителни предучилищни групи,

в които има поставени цели , функции , режим ,програмно съдържание ,обслужващ персонал и обособена материално-техническа база, съобразена с възрастовите особености на децата.

         Педагогическият екип е високо квалифициран и работи по Програма за развитие на детето на   изд. „Просвета“. За децата в предучилищните групи се прилагат допълнителни форми  и дейности: английски  и немски език. Между педагогическият екип и помощния персонал  съществуват добри  взаимоотношения. Добре се работи с родителите, като насоката е  за по-пълното  приобщаване на родителските активи към проблемите при учебно-възпитателния процес.

Основни приоритети за развитието на децата са:

 • Разнообразяване активността на децата в предучилищните групи ,посредством съвременни  форми  и интерактивна технология .
 • Интелектуално развитие  и знания ,съобразени с държавните образователни  стандарти в интерактивна образователна среда.
 • Осигуряване на децата на творческа  и безопасна среда ,предполагаща  свободни  и предпочитани от тях дейности.
 • Удовлетворяване на емоционалните  и социалните потребности на децата и общуване чрез  организиране на празници и развлечения .

Основни стратегии за осъществяване на приоритетите:

 • Изготвяне и използване на автодидактични  игри, логически задачи , тестове ,упражнения .
 • Активизиране на социалното общуване и партньорство  с родители , общественост ….
 • Подсигуряване на средства за подновяване на материално-техническата база.                     

         Обстановката в предучилищните групи дава възможност  да се осъществяват  желани от децата  дейности във всеки момент  от дневния режим. Обучението в подготвителните групи се провежда в два филиала, на една смяна. Приемът на децата  е от 7.30-8.00 ч. Издаването на децата е от 12.00- 12.30ч. Обучават се  6 годишни деца по учебна утвърдена Програма, в която са посочени броя на отделните образователни направления за съответната възрастова група. Броят на педагогическите ситуации при 6 годишните са 17. Продължителността на една педагогическа ситуация е 30 минути. След като се приемат децата задължително се прави раздвижване, след което се провеждат педагогическите ситуации. Имаме две форми на организация-основна и допълнителна. Основната форма са регламентираните, задължителни обучаващи ситуации, а допълнителните са нерегламентираните ситуации. Имаме обучаващи ситуации ,игрово-познавателни, практически ситуации. Създаден е механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование:

 • Родителски срещи
 • Индивидуални срещи
 • Ежедневни разговори
 • Присъствие в открити режимни моменти
 • Участия в тържества  ,спортни празници ,екскурзии , изложби и др.
 • Подобряване на материално- техническата база.

           Организацията на живота на децата (дневен режим) е целенасочено въвеждане, правилно съчетаване  в редуване на основните процеси на активност, дейност и общуване на децата  в индивидуални, групови или общогрупови форми, а също и създаване на необходимите условия  за решаване на задачите за възпитание и развитие на детето. Примерният дневен режим се излага на видно място за сведение на родителите.

          Работата на предучилищните групи е насочена към основната цел на образователната система- да се даде възможност  и да се насърчи пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал  на всяко дете съобразно неговите собствени възможности ,като се гарантира  овладяване на знания  и умения , осигуряваща пълноценна личностна и социална реализация  в условията на динамично променящо се общество , а от друга страна  реализира  образователната политика на държавата  чрез умело съчетаване  на професионални умения и творчески виждания.

 
 
IV ПГ -  се намира на:  - ул. "Чаталджа" № 68 - една група;  
                                  - бул. "Васил Левски" № 111 - една група.