Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

   

 

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 112. ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ“  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

Настоящите правила са приети на заседание на Педагогическия съвет  - Протокол № 15/10.09.2021 г. и са утвърдени със Заповед №607/13.09.2021 г.  на директора на училището.

            Учебният процес през учебната 2021/2022 година в 112. ОУ „Стоян Заимов“ ще започне на 15.09.2021 г. и ще сe провежда в дневна форма на обучение за всички ученици при спазване на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и на приетите на училищно ниво Правила и мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19.

В основата на разработените правила на организация на учебния процес в 112. ОУ „Стоян Заимов“ в условията на разпространение на  COVID-19 е залегнала стратегията за спазване на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки и прилагане на съотвените мерки.

 

РАЗДЕЛ I

 

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

 

I.    ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ

 

Спазване на общите здравни мерки, предписани от компетентните органи – МЗ, СРЗИ от учители, ученици и пребиваващи на територията на 112 ОУ. 

1.  Носене на маски:

1.1. Задължително: Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е задължително, освен ако изрично не е указано друго. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а за учителите - от училищата. Училищата осигуряват защитни маски за лице и в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване.

Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от ученици, педагогически и непедагогически персонал да са хирургически или поне от 3 слоя. Най-добрата комбинация на материал е: 1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук; 2) външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата; 3) среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици.

 

1.2. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи:

Ø В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;

Ø За учениците от предучилищните групи;

Ø За учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;

Ø За деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;

Ø За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и местата на учениците;

Ø В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;

Ø В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.

            При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в училище.

 

 

 

 

 

 

 

2. Дезинфекция и проветряване на помещенията.

               2.1. Преди началото на учебната година  извършване на пълна дезинфекция и генерално почистване на всички помещения с помощта на препарати и дезинфектанти.

2.2. Всекидневно  двукратно (преди началото и след приключване на смяната) извършване на влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия се увеличават – минимум 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

2.3. Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарни помещения по график.

Ø   2.4. Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие;

Ø  Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час;

Ø  Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия;

 

- В компютърните кабинети – мишките и клавиатурите ще се дезинфекцират с антибактериални кърпи преди започване на всеки час.

*Дезинфекцията в училище ще се извършва в съответствие с указанията, дадени в Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение  в условията на епидемично разпространение на covid-19, разработен от специалисти на лаб. „Дезинфекция и стерилизация“ към НЦЗПБ  и се отразява в Дневник  за дезинфекциране в 112 ОУ в условията на COVID -19.                          

 

3. Засилена лична хигиена и условия за това:

3.1. Налични са течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение.

3.2. Създадени са условия за хигиенно третиране на ръцете с използване на кожни антисептици. Дозатори с антисептичен дезинфектант за ръце са поставени на входа на училището, в класните стаи, в столовата, в учителската стая като тяхното изразходване и осигуряване се следи от домакина на училището.

3.3. Осигурени са еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

            3.4. Извършване на „сутрешни филтри“, за да се идентифицират ученици с признаци на респираторни заболявания в сградата - от медицинското лице и учителите, имащи първи час с учениците.

            При наличие  на ученици с признаци на респираторни заболявания, същите ще бъдат изолирани в кабинет на ет.1, корпус (2) в 112. ОУ, до пристигането на родители (законни представители) или пристигането на екип от линейка.

 

ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ

1. Първият час на класа /в първия учебен ден / ще се проведе като „Здравен час“  и ще е насочен към:

ü  Създаване на навици у учащите за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.

ü  Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.

ü  Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите

ü  Напомняне за стремеж за по-малко докосване на предмети в училище и забрана за споделяне на храна и напитки.

2. Периодични беседи в рамките на 5 минути в началото на 1.час, насочени към напомняне на учениците на необходимостта от спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и отговорно поведение към себе си и другите.

 

3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.

На видно място в коридори/класни стаи/столова/ тоалетни са поставени информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

 

            II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ

* Списъкът с допълнителните (препоръчителни) мерки е отворен за изменение и допълване съгласно епидемичната обстановка в страната, областта, региона, населеното място.

 

1.      Входове, коридори и стълбища.

Ø  Спазване на дистанция - за да се отделят потоците от ученици и минимизират контактите им, влизането в училище ще се извършва от два входа, по график.

                                                                                   Приложение №1

Ø  Дежурство от педагогическите специалисти и непедагогическия персонал по утвърден график.

2. Класни стаи и организация на учебния процес.

Ø  Обучението на всяка паралелка ще се извършва в класната стая с изключение на обучението по предметите химия, физика, биология, което ще се извършва в съответните кабинети и ползването им е ограничено.

Ø  Последователни часове по един и същ предмет.

Ø  Провеждане на максимален брой часове на открито при подходящи метеорологични обстановки.

Ø  При възможност, по време на обучение, да се спазва физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч. и препоръчителна дистанция от 1,5 метра;

3. Междучасия.

- Различно начало на учебните занятия за отделните класове и различен график за междучасията за различните класове

- Учителите следят да се намалят до минимум контактите между ученици от различни паралелки/ класове по време на междучасие.

4. Тоалетни/санитарни помещения - ще се ползват свободно.

            5. Бюфет и стол.

Ø  Учениците от начален етап се хранят в училищния стол по график.  Посещението на бюфета е разрешено за учениците от прогимназиален етап, като дежурен учител ще следи да се спазват необходимата дистанция и мерките за безопасност.

Ø  Закуски по Държавен фонд „Земеделие“ - приемат се един път седмично.

6. Физкултурен салон.

Ø  Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито.

Ø  В случай, че физкултурният салон се използва от 1 паралелка и се спазва дистанция поне 1,5 метра между учениците, както и при редовно проветряване, не е задължително носенето на защитна маска.

7. Училищен двор.

Ø  Недопускане на външни лица в двора в рамките на учебния ден.

Ø  Допускане на придружители на деца със специални образователни потребности (СОП) в училището при спазване на изискванията за носене на защитни маски за лице, физическа дистанция и дезинфекция;

 

8.Правила за комуникация в училище.

            А. Между учители:

 - Престой на учителите в учителската стая само  при непосредствена необходимост.

- Осъществяване на по-голяма част от комуникацията в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация да се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски.

Б. С родители

- Осъществяване на комуникация  родителите предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

В. Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети - в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

 

 

РАЗДЕЛ II

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID – 19 В 112.ОУ

 

Предварителна подготовка.

1. Обособено е място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми - кабинет на ет. 1, корпус (2) в 112 ОУ.

2. Създава се  организация за осъществяване на медицински филтър, както следва:

 Ежедневно  медицинското лице и учителите, които имат първи час с учениците в 112. ОУ осъществяват медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние. Учителите, които влизат в първия учебен час, установяват видимото общо състояние на учениците. При наличие на признаци за заболяване информират медицинското лице и ресорния заместник – директор.

3. На родителски срещи и чрез електронния дневник родителите ще се запознаят със здравни протоколи в училище и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗДРАВНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕТО ВКЛЮЧВАТ:

 

П Р И    У Ч Е Н И К/   У Ч Е Н И Ц И

 

А. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ СИМПТОМИ при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

• Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома.

• На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.

•Незабавно класният ръководител /медицинското лице осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).

• На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.

• След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

• Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

•Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

 

 

 

 

 

 

 

Б. В СЛУЧАЙ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА COVID-19 НА УЧЕНИК

  Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.

• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище в зависимост от указанията на РЗИ.

• За идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпорежда РЗИ.

• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

-        Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

-        Класният ръководител в начален етап на основно образование.

-        Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;

-      Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.

• Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или бърз антигенен тест, определена със заповед на МЗ.

• Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

      При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на детето и още 10 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

• След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.

• Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

 

П Р И   В Ъ З Р А С Т Е Н

 

А/ При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

• Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.

o   Избягва се физически контакт с други лица.

o   При възможност използва личен транспорт за придвижване.

 

 

 

 

 

• Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.

• Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.

• Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.

• След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

• Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

• Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

 

Б/ В случай на положителен резултат за COVID-19 на възрастен човек

• Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от

разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.

• Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

• Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.

• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.

• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:

-      Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

-     Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;

-         Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.

        Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на СОVID-19 - от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода РСR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.

• Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.

• След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.

• Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

 

 

 

 

ИНФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩНОСТТА

 

1.     Публикуване своевременно на сайта на 112 ОУ на информация относно:

-        Промени в седмичното разписание на паралелките, направени поради преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС);

-        Графикът на ротация на паралелките (преминаване от и към ОРЕС;

-        Информация за брой болни от COVID-19  ученици и учители, карантинирани паралелки и ученици

 

 

РАЗДЕЛ III

 

СЦЕНАРИИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ НИВА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ НА
НАЦИОНАЛНО, ОБЛАСТНО, ОБЩИНСКО И УЧИЛИЩНО НИВО

 

НИВО 1 – ЗЕЛЕН СЦЕНАРИЙ

 

14-дневна заболеваемост <100 души

на 100 000 души на областно ниво

 

 

Училището работи с предприети предпазни мерки съгласно Насоките на МОН и МЗ за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.

При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти или други служители - носители на СОVID-19 и/или карантинирани, директорът на училището предприема мерки, както следва:

Ø При заболял ученик, след задължително предписание на РЗИ, се карантинира цялата паралелка и тази паралелка преминава в ОРЕС със заповед на директора на училището на основание чл. 40а, ал. 2 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование.

Ø При карантиниране от РЗИ на отделен ученик за него се организира ОРЕС.

Ø В училището се осигуряват помещение и техника на учителите, които работят в ОРЕС с карантинирани деца и едновременно с това присъствено с останалите некарантинирани ученици.

Ø Организирането и провеждането на ОРЕС са в съответствие с учебния план и утвърдената учебна програма. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективния трудов договор и/или вътрешните правила за работна заплата.

Ако при зелен сценарий на областно ниво в училището отсъстват 10% от учениците поради симптоми на СОVID-19 и/или броят заболели учители води до невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен процес, се прилагат мерките, предвидени за тези случаи в жълтия сценарий.

 

 

                                                НИВО 2 – ЖЪЛТ СЦЕНАРИЙ      

 

14-дневна заболеваемост  от 100 до 250 души на

100 000 души на областно ниво

 

 

Училището работи с предприети предпазни мерки съгласно Насоките на МОН и МЗ за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.

 

 

 

 

 

 

Ситуация

Мерки на училищно ниво

Отговорник

Допълнителни дейности

 

Единични случаи на носители на СОVID-19 и/или карантинирани

Предвидени за зеления сценарий

Директор и екип за подкрепа

 

 

При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на СОVID-19 и/или при брой заболели учители, който води до невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен процес

Аргументирано предложение до министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно или цялостно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Посочва се оптимален срок.

Директор (след решение на педагогическия съвет, или на РЗИ, или на областния кризисен щаб, като уведомява съответното Регионално управление на образованието (РУО)

 

При ротация- неповече от 50% от учениците в ОРЕС;

 

Първо в ОРЕС преминава випускът с най-много заболели;

 

Учениците от VII  клас и начален етап – преминават в краен случай в ОРЕС

 

 

 

           

НИВО 3 – ЧЕРВЕН СЦЕНАРИЙ

 

14 дневна заболеваемост от 250 до 500 души

на областно ниво

 

Ситуация

Мерки на училищно ниво

Отговорник

Допълнителни дейности

 

Единични случаи на носители на СОVID-19 и/или карантинирани

Предвидените за зеления сценарий

Директор и екип за подкрепа

 

 

При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на СОVID-19 и/или при брой заболели учители, който води до невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен процес

Предвидени за жълтия сценарий.

 

 

Директор и екип за подкрепа

По решение на ПС и съобразно възможностите на училището – организиране на сборни паралелки за присъствено обучение от ученици от един випуск  - за ученици в риск от отпадане и ученици с родители, работещи на първа линия.

Максимално присъствено обучение за ученици със СОП (по преценка на родители)

 

 

НИВО 4: ТЪМНОЧЕРВЕН СЦЕНАРИЙ

 

14-дневна заболяемост > 500  души

на 100 000 души на областно ниво

                                                                                                 

Само след заповед на министъра на здравеопазването, която изисква затваряне на училищата, последвана от заповед на министъра на образованието и науката за преминаване в ОРЕС,  112 ОУ преминава изцяло в ОРЕС.

В случай че министърът на здравеопазването не разпореди затваряне на училищата в съответната област, важат мерките, предвидени в червения сценарий.

 

 

РАЗДЕЛ IV

 

ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СПРЯМО ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

1.   Дейности, пряко свързани с изпълнението на учебния план, с предоставяне на обща и допълнителна подкрепа.

Тези дейности се осъществяват приоритетно в зависимост от нивата на заболяемост:

Ø присъствено при спазване на задължителните и подходящите препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията;

Ø в електронна среда при обучение от разстояние;

при максимално присъствено обучение на учениците със СОП

2.   Дейности, които способстват за постигане качеството на образователния процес, но не са свързани пряко с изпълнението на учебния план.

 

Целодневната организация на учебния ден, извънкласните дейности и заниманията по интереси, организирани дейности с ученици по изпълнението на национални програми и проекти

 

Когато по обективни причини не могат да бъдат организирани, без да има взаимодействие на учениците от различни паралелки, дейностите от тази група се провеждат по възможност със събирането на ученици от не повече от две паралелки.

Ограничава се организираното извеждане извън територията на училището на ученици от училище, в което има карантиниран учител и/или ученик, или карантинирана паралелка за срока на карантината.

 Организирани дейности с ученици по изпълнението на национални програми и проекти, посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, опознавателна и възпитателна цел на територията на населеното място се организират само при зелен сценарий и се провеждат в рамките на един учебен ден при неотложна необходимост и при стриктно спазване на изискванията на Министерството на здравеопазването.

 

3.     Други дейности, имащи отношение към процеса на образование, възпитание и социализация на децата и учениците.

 

Състезания и олимпиади, педагогически съвети, родителски срещи, заседания на обществените съвети, събрания на училищните настоятелства, квалификация на педагогическите специалисти, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.

 

 

 

При организирането и провеждането на тези дейности се спазват задължителните и препоръчителните мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.

При невъзможност да бъдат приложени, е допустимо:

- дейностите да бъдат отложени;

- да бъдат проведени в електронна среда при възможност

- или да не бъдат проведени, когато това няма да навреди на успешното завършване на учебната година и на планираните образователни процеси в учебното заведение.

 

 ЕКСКУРЗИИ, ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА, ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ -

провеждат се провеждат само при зелен сценарий след съгласуване с РЗИ.

КВАЛИФИКАЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ -

 провеждат се приоритетно.

 

РАЗДЕЛ V

 

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОРЕС  НА ОТДЕЛЕН УЧЕНИК

 

 

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик в условията на епидемична обстановка се допуска в съответствие с чл. 115а, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО, както следва:

Ø по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява за ученик, записан в дневна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище;

Ø когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка:

1.       Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

2.       Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

3.     По избор на ученика, за малолетните ученици - по избор на родителите, а за непълнолетните - от учениците със съгласието на техните родители и след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието. Началникът на РУО разрешава ОРЕС по избор на ученика или на родителите въз основа на информация за предходната учебна година и до момента от директора на училището за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика.

Обучението от разстояние в електронна среда в горепосочените случаи се осъществява от 112 ОУ, в което е записан ученикът, а при невъзможност - от друго училище, което предлага такова обучение. Във втория случай училището се определя от началника на РУО. Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични условия за участие в ОРЕС, а когато той е непълнолетен - те се осигуряват от родителите му, като към заявлението се прилага и декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

Когато ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за приобщаващо образование.

 

 

 

В случай, че ученикът се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда и учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по учебния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие за съответния учебен предмет от графика за деня.

 

РАЗДЕЛ VI

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

Мярка

Срок

Отговорник

Осигуряване защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда

Постоянен за време на ОРЕС

Директор

• Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.

20.09.2021

Класни ръководители и ЗД- Соколова

• Избор на платформа /електронна образователна система/ за осъществяване на обучението и взаимодействие с учениците, приложенията, които ще се използват по класове и/или паралелки, в т.ч. и възможностите за разделяне на паралелките на по-малки групи

Microsoft Teams; Shkolo

 

Избор на начин за осъществяване на обучението от разстояние в електронна среда

-  Синхронно /Несинхронно ОРЕС

-  Смесено- синхронно и несинхронно

 

В началото на уч. година

 

 

 

 

 

В зависимост от конкретния случай

Директор и ЗД, ПС

 

 

 

 

 

Директор /учители

Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип

 

20.09.2021

Директор

• Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина

 

При необходимост

Д. Алексиева

Осигуряване на  камери и микрофони за реализиране на компенсаторно обучение на ученик от разстояние.

20.09.2021

Директор и Ръководител ИКТ

Проучване техническата осигуреност на учители и ученици за работа от разстояние в електронна среда

14.09.2021 г.

Директор и ЗДАСД

В максимална степен обезпечаването на учителите и учениците (извън случаите, когато ОРЕС се организира за отделен ученик по негово или на родителите му желание) с технически средства за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда.

14.09.2021 г.

Директор и ЗДАСД

Създаване на организация по даден учебен предмет при отсъствието на учител няколко паралелки да се обучават едновременно от друг учител

Постоянен

Директор и ЗДУД

 

 

РАЗДЕЛ VII

 

ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ В ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

В училището се организира обща подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети на ученици в продължително обучение от разстояние в електронна среда, с установени дефицити при усвояване на учебното съдържание, на ученици с голям брой отсъствия и в риск от отпадане.

Общата подкрепа за личностно развитие се осъществява под формата на допълнително обучение по учебен предмет, допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните часове, чрез занимания по интереси, логопедична работа, грижа за здравето, ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения, както и за ученици, които не владеят български език.

Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити да са съобразени с индивидуалните потребности на ученика и установени пропуски при усвояване на учебното съдържание.

При посочените по-горе случаи директорът на образователната институция ще  упражнява контрол на ефективното изпълнение задълженията на учителите да провеждат консултации по учебни предмети по предварително изготвения график за консултациите и допълнителното обучение по учебни предмети, както и да изисква информация относно напредъка на всеки ученик с установени образователни дефицити.

 

 

 

ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ОРЕС КЪМ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

След преминаване от ОРЕС към присъствено обучение на училищно ниво се извършва следното:

 

Ø Анализ на учениците в риск, на такива, при които се забелязва понижаване на успеха и с по-голям брой отсъствия, в т.ч. по неуважителни причини;

Ø Да се установят дефицитите в усвоеното учебно съдържание по учебните предмети, но без да се допуска претоварване на учениците с концентриране в първите дни на присъственото обучение на прекомерно оценяване, индивидуални изпитвания и контролни работи.

Ø Да се преценят необходимостта и възможностите за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, подкрепа от педагогически съветник и/или психолог.

Ø Да се използват всички възможности на нормативната уредба за организиране на посещения на културни институции, за отдих и спорт, за екскурзии, за екипни проекти в класа, училището, между училища за учениците с цел преодоляване на последствията от продължителната социална изолация.

Ø Часовете по изкуства, по физическо възпитание и спорт, както и часовете по други учебни предмети по решение на съответния учител да се провеждат на открито.

Ø Да се поддържа активен създаденият режим за комуникация с родителите. Да се преценят необходимостта и възможностите за осигуряване подкрепа от педагогически съветник и/или психолог.

 

Списък на заболявания, при които се препоръчва преминаване в
ОРЕС поради установен по-висок риск от СОVI
D-19

 

 

 

 

 

Като потенциално застрашени от тежко протичане на СОУЮ-19 трябва да се имат предвид децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.).

Вниманието трябва да е насочено и към децата със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия.

Важна е и групата на всички деца с хронични заболявания, като те могат да обхващат различни органи и системи, като особено внимание следва да се обърне на заболяванията в тежка форма и декомпенсирано състояние.

От медицинска гледна точка препоръка/решение за провеждане на форма на обучение, различна от дневната, при деца с хронични заболявания трябва да се взема индивидуално за всяко дете от лекаря, провеждащ наблюдението на съответното дете, според тежестта и хода на протичане на конкретното заболяване, а при необходимост и след консултация с психолог. За целта е необходимо да се предостави в учебното заведение етапна епикриза от лекуващия лекар за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

Предложеният списък със заболявания в детска възраст е ориентировъчен и

неизчерпателен. При преценка на лекуващия лекар форма на обучение, различна от дневната, може да се препоръча и за деца с други заболявания, които не са посочени в списъка.

 

 

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС ПОРАДИ УСТАНОВЕН ПО-ВИСОК РИСК ОТ COVID-19

 

 

Приложение 2