Важни новини

 • ПЪРВИ КЛАС - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

   

   

  СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС
  2020/2021 уч. година
  В 112 ОУ "СТОЯН ЗАИМОВ"

  ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
  ВХОДЯЩ № ДАТА ГРУПА БРОЙ ТОЧКИ
  1627 21.04.2020 г. 1 4
  1628 21.04.2020 г. 1 0
  1632 21.04.2020 г. 1 0
  1635 21.04.2020 г. 1 0
  1638 21.04.2020 г. 4 10
  1639 21.04.2020 г. 4 15
  1642 21.04.2020 г. 1 10
  1643 21.04.2020 г. 1 0
  1644 21.04.2020 г. 4 14
  1646 21.04.2020 г. 4 14
  1647 21.04.2020 г. 1 5
  1648 21.04.2020 г. 4 12
  1649 21.04.2020 г. 1 0
  1652 21.04.2020 г. 1 9
  1653 21.04.2020 г. 1 0
  1657 21.04.2020 г. 1 5
  1659 21.04.2020 г. 1 5
  1660 21.04.2020 г. 1 0
  1662 21.04.2020 г. 1 0
  1663 21.04.2020 г. 4 9
  1666 21.04.2020 г. 1 4
  1667 21.04.2020 г. 4 10
  1669 21.04.2020 г. 4 10
  1673 21.04.2020 г. 1 0
  1674 21.04.2020 г. 1 0
  1675 21.04.2020 г. 1 0
  1677 21.04.2020 г. 2 0
  1678 21.04.2020 г. 1 0
  1679 21.04.2020 г. 1 0
  1681 21.04.2020 г. 4 9
  1689 21.04.2020 г. 2 0
  1693 21.04.2020 г. 2 4
  1695 21.04.2020 г. 1 0
  1697 21.04.2020 г. 1 0
  1698 21.04.2020 г. 1 0
  1700 21.04.2020 г. 1 5
  1701 21.04.2020 г. 1 0
  1706 21.04.2020 г. 4 9
  1707 21.04.2020 г. 1 0
  1709 21.04.2020 г. 1 0
  1710 21.04.2020 г. 1 0
  1712 21.04.2020 г. 2 0
  1714 21.04.2020 г. 1 0
  1716 21.04.2020 г. 1 0
  1717 21.04.2020 г. 1 0
  1718 21.04.2020 г. 1 5
  1719 21.04.2020 г. 1 0
  1724 21.04.2020 г. 2 5
  1726 21.04.2020 г. 1 5
  1728 21.04.2020 г. 1 0
  1729 21.04.2020 г. 1 0
  1730 21.04.2020 г. 1 0
  1731 21.04.2020 г. 1 0
  1737 22.04.2020 г. 1 0
  1739 22.04.2020 г. 4 9
  1740 22.04.2020 г. 1 0
  1741 22.04.2020 г. 1 4
  1742 22.04.2020 г. 1 0
  1745 22.04.2020 г. 1 0
  1747 22.04.2020 г. 1 0
  1748 22.04.2020 г. 1 0
  1749 22.04.2020 г. 1 0
  1752 22.04.2020 г. 1 0
  1754 22.04.2020 г. 1 0
  1755 22.04.2020 г. 1 0
  1757 22.04.2020 г. 1 0
  1758 22.04.2020 г. 1 0
  1762 22.04.2020 г. 1 0
  1765 22.04.2020 г. 4 9
  1766 22.04.2020 г. 1 0
  1767 22.04.2020 г. 4 9
  1768 22.04.2020 г. 1 7
  1775 22.04.2020 г. 1 10
  1776 22.04.2020 г. 1 0
  1795 23.04.2020 г. 2 11
  1796 23.04.2020 г. 1 0
  1799 23.04.2020 г. 2 5
  1804 23.04.2020 г. 1 0
  1806 23.04.2020 г. 2 9
  1810 23.04.2020 г. 1 0
  1813 23.04.2020 г. 1 0
  1815 23.04.2020 г. 1 4
  1820 24.04.2020 г. 1 0
  1825 24.04.2020 г. 1 0
  1828 24.04.2020 г. 1 0
  1835 27.04.2020 г. 1 0
  1838 27.04.2020 г. 1 0
  1839 27.04.2020 г. 2 0
  1841 27.04.2020 г. 2 0
  1845 27.04.2020 г. 1 4
  1848 27.04.2020 г. 1 0
  1849 27.04.2020 г. 1 5
  1850 27.04.2020 г. 1 4
  1853 27.04.2020 г. 2 0
  1857 28.04.2020 г. 1 0
  1860 28.04.2020 г. 1 0
  1885 30.04.2020 г. 1 0
  1887 30.04.2020 г. 1 0
  1907 05.05.2020 г. 1 3
  1914 07.05.2020 г. 1 0
  1917 07.05.2020 г. 1 4
  1921 07.05.2020 г. 1 0
  1928 11.05.2020 г. 2 4
  1929 11.05.2020 г. 1 0
  1935 11.05.2020 г. 1 6
  1946 13.05.2020 г. 1 0
  1947 13.05.2020 г. 4 18
  1948 13.05.2020 г. 2 0
  1962 15.05.2020 г. 2 4
  1964 15.05.2020 г. 1 0
  1973 18.05.2020 г. 1 0
  1976 18.05.2020 г. 1 5
  1984 18.05.2020 г. 4 10
  1985 18.05.2020 г. 4 11
  1986 18.05.2020 г. 1 12
  1991 19.05.2020 г. 3 0
  1996 19.05.2020 г. 1 0
  1997 20.05.2020 г. 3 0
  2005 20.05.2020 г. 1 0
  2021 21.05.2020 г. 1 4
   
 • Важно! Прием в I клас

   

   

   

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

  УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В 17:00 Ч. НА 01.06.2020 Г., НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА 112 ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ” И НА ТАБЛО ДО ВХОДА НА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ БЪДЕ  ОБЯВЕН  СПИСЪКЪТ  НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

  ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

  Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в 112 ОУ „Стоян Заимов” в рамките на установените срокове за записване.

  Моля за точно спазване на графика за записване!

  На 02.06.2020 г., 04.06.2020 г. и 05.06.2020 гот 8:30 ч. до 17:00 ч., в каб.103

   03.06.2020 г. - от 15:00 - 17:00 ч., в каб.103

   

   Записването на ученици ще се извърши при строго спазване на въведените противоепидемични мерки. Моля родителите при влизане в училище да са с маски!

  За да се съкрати времето на престой в училище при записване на класираните ученици, на 01.06.2020 г. след 18:00 ч., на електронните пощи на родителите на класираните деца ще бъдат изпратени необходимите документи за записване. Такива ще са налични и на хартиен носител в 112 ОУ в дните на записване, в случай, че родител няма възможност да ги разпечата и попълни предварително.

  Документи за записване:

  1.      Заявление за записване / по образец/

  2.      Удостоверение за задължително предучилищно образованиеоригинал .

              ИЛИ Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група (свободен текст)

     3.    Декларация – лични данни (по образец).

   Само за случаи, при които в заявлението за кандидатстване е декларирано наличие на точки по критерии 8.5 и 8.10 от Раздел III,т.8 от Системата за прием на ученици в први клас, се прилагат следните документи:

  ü  8.5  Дете с трайни увреждания над  50 %.

                          Копие от решение на ТЕЛК на детето

  ü  8.10 Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете.

  Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

   

  Обявяване на незаетите места за второ класиране:

  08.06.2020 г. - в 18.00 ч. -

            на електронната страница на 112. ОУ

    

   

   

   
 • Карта на прилежащата територия за записване за I клас на 112 ОУ

   

   

   

   

  ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА 112 ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ”

  ПРИЕМ I КЛАС, УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

   

  1. СУ,

  129. ОУ,

  29. СУ-район "Сердика",

  38. ОУ-район "Средец",

  143. ОУ-район "Подуяне",

  23. СУ-район "Слатина"

   
 • Прием първи клас

   

   

  ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

  УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА

   

  1. Брой паралелки – 5 /пет/                                                                    

  2. Брой ученици – 120 /сто и двадесет /

  3. Избираеми учебни часове по учебен план в 1 клас:

  А./ Български език и литература – 1 час        Б./ Български език и литература – 1 час        

        Английски език – 2 часа                                  Немски език – 2 часа

  4. Групи за целодневна организация на учебния ден:

  - 3 групи по Вариант 1 - задължителните учебни часове по учебен план се провеждат до обяд в паралелките, а дейностите по самоподготовка, по занимания по интереси и по организиран отдих и физическа активност - след обяд, в групите за целодневна организация на учебния ден /с ученици от 2 паралелки/

  - 1 група по Вариант 2 /важи за 1 паралелка/ - учебните часове по седмичното разписание в  паралелката се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок - сутрин и след обяд.

   

  5. Кандидатстването, класирането и записването в първи клас се извършва в съответствие със Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, Графика за дейностите и Прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021 г. 

   

  6. Подаване на документи за ПЪРВО класиране и записване

   

  6.1. Подаване на заявление: от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. вкл.

  Във връзка с удължаване на срока на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г., подаването на заявленията за кандидатстване за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година ще се извършва онлайн на следния адрес: https://bit.ly/34dt3ad

  Линкът ще бъде активен на 21.04.2020 година.

              Справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директора на училището и не е необходимо родителите посещават районните администрации!

  Уведомяваме Ви, че входящият номер не оказва влияние при класирането!

  6.2. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране: 01.06.2020 г. в 17.00 ч. на електронната страница на 112. ОУ.  Публикуваните списъци ще съдържат входящите номера на заявленията.

   

  6.3.Записване на учениците, приети на първо класиране:  от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч. в 112. ОУ – каб.103.

  Необходими документи за записване:

  А/ Заявление за класиране /по образец/

  Б/ Заявление за записване / по образец/

  В/ Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал.

   

  6.4.Обявяване на незаетите места за второ класиране: -  08.06.2020 г. - в 18.00 ч.

  - на електронната страница на 112. ОУ        

                При наличие на промяна на обстоятелства, както и за реализирането на отделните етапи на приема, своевременно ще бъде качвана информация на електронната страница на училището.

   

  Успех и бъдете здрави!

   
 • Заповед прием първи клас

   

   

   

  З А П О В Е Д

  374/27.03.2020 год.

 

 "Ако мислиш за 1 година напред - посей зърно, ако мислиш за 10 години напред - засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай и възпитавай!"


112 Основно училище „Стоян Заимов“

 
   е модерно и  конкурентоспособно училище, в което се предоставя качествено образование, чрез създаването на ефективна образователна среда.

В училището работят мотивирани учители, които използват новите технологии  и прилагат интерактивни и активни методи на обучение.


 


 

Училището осигурява:

§  блaгоприятен климат за личностно развитие;

§  оптимално структуриран дневен режим за учениците;

§  възможност за целодневна организация на учебния ден;

§  подкрепа за учениците със специални образователни потребности;

§  ресурсен учител;

§  психолог;

§  педагогически съветник;

§здравен кабинет и медицинска сестра.

 

 

 

 


 

Материална база:

 

§  оборудвани кабинети по различните учебни предмети;

§  компютърни кабинети;                                             

§  ресурсни кабинети;          

§  столова и бюфет;

§  спортна (танцова) зала;                                        

§  физкултурен салон;

§  ученически униформи;

§  целодневна охрана и видеонаблюдение.         


 

 


 

 

112 ОУ „Стоян Заимов” работи по национални програми и осигурява разнообразни занимания по интереси в различни клубове: Здравословно хранене, Изобразително изкуство, Компютърно програмиране, Приказен свят, Математика, Пътешествия и др., както и уроци, изнесени в музеи, галерии, сред природата, научни институти и университети.


 

 


 

 


 

 

 


 

 

Кой е тук

В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта

Вход

Училищна база

Учители