Важни новини

 • Заповед

   

   

  ЗАПОВЕД

  №95/17.10.2019г.

               На основание чл.18, ал.1 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г. от Столичен общински съвет, и във връзка с представен Протокол № 916/17.10.2019г. на Комисията, назначена със Заповед №69/14.10.2019г. на директора на 112 ОУ „Стоян Заимов”, отчитащ  резултатите от нейната работа във връзка с разглеждането, оценката и класирането на офертите, постъпили в конкурса за осигуряване на извънкласни дейности  с предмети „Танци /Компилация от съвременни и български народни танци/“, „Карате” и „Таекуондо WTF“.

  ОПРЕДЕЛЯМ:

  I.        Следното класиране в конкурса за определяне на изпълнител за осъществяване на извънкласни дейности както следва:

  1.       За ИД „Танци /Компилация от съвременни и български народни танци/“:

   Първо място - Танцова школа  „Естрея“ -  84,33 точки;

  Второ място -  Сдружение „Ансамбъл Чинари“ - 77,50 точки.

  2.       За ИД „Карате”:

               Спортен клуб „ИПОН“ - 70 точки.

               Единствен кандидат

  3.       За ИД „Таекуондо WTF“:

  Българско обединение по таекуондо „ПОХИОН“ – 90 точки.

               Единствен кандидат.

  II.   За изпълнители на обявените за осъществяване извънкласни дейности участниците, класирани на първо място, а именно:

  ·         За ИД „Танци /Компилация от съвременни и български народни танци/“ - Танцова школа  „Естрея“ -  84,33 точки;

  ·          За ИД „Карате” - Спортен клуб „ИПОН“ - 70 точки;

  ·         За ИД „Таекуондо WTF“ - Българско обединение по таекуондо „ПОХИОН“ – 90 точки. 

  Ш. На основание чл. 18, ал. 2 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности
  в общинските училища на територията на Столична община настоящата заповед да се връчи на представители на участниците по т. I срещу подпис или по пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка.

  IV. Настоящата заповед, както и протоколът от дейността на комисията да се публикува
  на интернет страницата на училището в деня на изпращане на уведомленията на участниците в конкурса.

  Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.   

   

                                                                                             Директор………/п/……………………….

                                                                                                                /Жанета Бранкова/          

                 

   
 • Протокол

   

   

  Вх.№916/17.10.2019г.               

  ПРОТОКОЛ

          Днес, 16.10.2019г. 15:00 часа,  назначената със Заповед №69/14.10.2019г. на директора на 112 ОУ „Стоян Заимов“, комисия в следния състав:

   Председател: Светослава Соколова - зам. директор УТД.

   И членове:

  1. Пламен Коларов – зам. директор АСД;
  2. Пейо Димкин – член на Обществения съвет;
  3. Иванка Петрова – счетоводител;
  4. Мила Златева – старши учител по изобразително изкуство.

  се събра на заседание да отвори, разгледа и оцени

   
 • Отсъствията на учениците

   

   

  Отсъствията на учениците се отбелязват в учебни часове, а на децата в подготвителна група - в дни.

  Във връзка с изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, в сила от 01.08.2019 г., когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от 3 дни на дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за който няма уважителни причини, месечната помощ на родителя за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се прекратява за една година.

  Данните за направените отсъствия през месеца се въвеждат в приложенията за подаване на данни към НЕИСПУО (АдминЛ, АдминПро, АдминС) и се подават към Информационната система на образованието - модул „Отсъствия на децата и учениците“ от 1-во до 4-то число на следващия месец. Данните се подават чрез текстови файл, генериран от приложенията АдминЛ, АдминПро, АдминС за регистриране на отсъствията, и се подписват с електронен подпис.

   
 • Откриване на учебната 2019-2020 година

   

   

  Free Joomla Lightbox Gallery
   
 • Ученически униформи

   

   

   

  Униформата в 112 ОУ "Стоян Заимов" за учебната 2019/2020 г. е задължителна за учениците от първи до шести клас.

  Тя включва следните задължителни елементи:

   

 

 "Ако мислиш за 1 година напред - посей зърно, ако мислиш за 10 години напред - засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай и възпитавай!"


112 Основно училище „Стоян Заимов“

с изучаване на английски и немски език
 

 Добре дошли в 112 ОУ "Стоян Заимов"!  
     Училището разполага с отлична материално-техническа база и висококвалифицирани преподаватели. При нас се обучават над 950 деца от предучилищен до 7 клас със задължително изучаване на английски или немски език. Началният курс е с 20 паралелки и занимални с над 250 ученици. Занималните представляват сборни групи за самоподготовка на ученици от първи до четвърти клас.
 
     Над 60% от нашите възпитаници постъпват в езикови  и математически гимназии.

Кой е тук

В момента има 37  гости и няма потребители и в сайта

Вход

Училищна база

Учители