Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“

София – 1504; район Оборище; бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 60

тел.: 02 944 00 84, e-mail:  ; web: http://112ou.org

 

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 112 ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ”

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

В качеството си на председател на обществения съвет към училище 112 ОУ „Стоян Заимов”, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 09.01.2018 г. от 18,00 часа, в дирекцията на училището.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Запознаване с финансовия отчет за 2017 год. и даване становище по него.

Приложено, Ви изпращам материалите по дневния ред на заседанието.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8,00 до 16,00 часа в дирекцията на 112 Основно училище „Стоян Заимов”.

Моля, в срок до 04.01.2018 г., да потвърдите Вашето участие в заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 

Здравко Йотов:

 

 

П  О  К  А  Н  А

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ 112 ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ”

   

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 В качеството си на председател на обществения съвет към училище 112 ОУ „Стоян Заимов”, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 23.03.2017 г. от 18,00 часа, в дирекцията на училището.

  Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1.      Разглеждане на мотивирани предложения за избора от учителите на учебници и учебни помагала за учебната 2017/2018 година във връзка с тяхното съгласуване /чл.16 т.8 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата /.

2.      Разглеждане на училищния план-прием в първи клас за учебната 2017/2018 година и даване на становище/чл.16 т.10 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата /.

3.      Разглеждане на проект на бюджет за 2017 г. и даване на становище /чл.16 т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата /.

 Приложено, Ви изпращам материалите по дневния ред на заседанието.

 Заинтерисованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8,00 до 16,00 часа в дирекцията на 112 Основно училище „Стоян Заимов”.

  Моля, в срок до 22.03.2017 г. , да потвърдите Вашето участие в заседанието.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

 ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 

    Здравко Йотов: .......................................

 

 

 

 

 

 


 

 

Членове на Обществения съвет:

1. Здравко Кръстев Йотов

2. Красен Георгиев Фердинандов

3. Велин Иванов Трендафилов

4. Пейо Стоянов Димкин

5. Ралица Ивайлова Испирска

6. Албена Вескова Петрова-Цачева

7. Диана Джуранова

Резерви:

1. Ваня Цветанова Цолова

2. Лилия Маринова Ждракова

3. Гергана Радославова Чипинска


 

 

Уважаеми  г-н/г-жо........................,

 

      В  изпълнението на изискванията на чл.13, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и във връзка с предстоящо създаване на обществен съвет към 112 основно училище  „Стоян Заимов”, моля да се явите на 30.11.2016 год. в 18:30 часа в сградата на 112 ОУ  бул. „Дондуков“ № 60  за избор на членовете на Обществения съвет. 

  1. Запознаване с правомощията на Обществения съвет.
  2. Избор на членове на Обществен съвет към 112 ОУ. 

 

Директор:………………… 

/Ж. Бранкова/


 

Уважаеми  г-н/г-жо ........................,

 

      В  изпълнението на изискванията на чл.7, ал.2, т.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и във връзка с предстоящо създаване на обществен съвет към 112 основно училище  „Стоян Заимов”, моля да се явите на 11.11.2016 год. в 18.30 часа в сградата на 112 ОУ  бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 60  на среща за избор на представители за участие в общо събрание за избор на членовете на Обществения съвет от родителите на учениците от всички класове при дневен ред:

  1. Запознаване с правомощията на Обществения съвет
  2. Избор на двама участници в общото събрание на училището за избор на Обществен съвет.

 

Директор: …………………

 

 /Ж. Бранкова/