Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

В 112 ОУ “СТОЯН ЗАИМОВ“ - гр. СОФИЯ

 

I.  Цел и общи положения

Основна цел е да се подобри условията и редa за разработване на ефективна вътрешна образователна система за осигуряване и управление на качеството. Мерките са съобразени с принципите и изискванията на МОН за усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Чрез управление на процеса на развитие на 112 ОУ “СТОЯН ЗАИМОВ“, качеството на образование се осигурява на основата на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

  

II. Принципи за осигуряване на качеството на образование в 112 ОУ “СТОЯН ЗАИМОВ“ -  гр. София

·       Използване и управление на ресурсите. Ефективно разпределение.

·       Сътрудничество, прозрачност и социален диалог между всички участници в процеса на обучението и образованието.

·       Прилагане на добри педагогически практики.

·       Непрекъснатост, демократичност, прозрачност в процеса за повишаване на качестгвото.

·       Ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на заинтересованите страни.

·       Целенасоченост към постигане на всички резултати в процеса на обучение и образование.

·       Лидерство и разпределение на готовността за постигане на целите на стратегията.

 

III.   Дейности за повишаване на качеството

1. Дейности, свързани с училищната институция.

1.1. Модернизиране на материално -  техническата база.

·       Подсигуряване на устройства за учители и деца при ОРЕС

·       Инсталиране на интерактивни дъски

·       Подсигурване на кабинет с видеокамера и електронно устройтсво за деца, които са в ОРЕС

·       Ресурсен кабинет за работа с деца със специални образователни потребности

·       Подсигуряване на кабинет на психолог

·       Прилагане на механизъм за адаптиране  на обучаваните към сферата на институцията.

·       Осигуряване на интеркултурно обучение.

·       Развитие на организационна култура в институцията.

·       Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.

·       Реализиране на училищни, национални, международни програми и проекти.

·       Активно и коректно взаимодействие училище  -  родители.

·       Организиране на извънкласни форми на обучение на учениците.

·       Взаимодействие  с местната общност, със социалните партньори, университети и др.

·       Създаване на профилирани класни стаи по предмети с цел по -  ефективно и успешно образование в институцията.

·       Използване на всички механизми на Държавата за привличане и по-дълго оставане в училище на всички ученици.

·       Целодневна организация на учебно-възпитателната дейност и нов поглед към възможностите й.

2. Дейности, свързани с учителите.

2.1. Подобряване на възможностите за допълнителна и продължителна квалификация на учителите по специалността им от висшето образование за подобряване на тяхната личностна ефективност.

·       Повишаване на квалификацията на учителите – курсове в Департамента за усъвършенстване на учителите

·       Провеждане на открити уроци в училищна и онлайн среда

·       Регулярно провеждане на онлайн консултации с учениците

·       Подкрепа на всеки креативен преподавател и насърчаване на повече иновационни подходи за преподаване.

·       Използване на  всички възможности за практичност в преподаването и прилагане на уроци за обединяване на знания и умения на учениците в различни предмети.

·       Максимално намаляване на административното време за сметка на повече време за новаторство в класната стая.

·       Прилагане на методи за по-дълго задържане на интереса и вниманието на учениците.

·       Насърчаване на комуникацията между учителите.

·       Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетенциите на учениците . Ясно формулиране на критериите.

·       Развиване на позитивно отношение учител -  ученик.

·       Изготвяне на тематични уроци, включващи междупредметни връзки, създадени от учители от различни сфери

·       Изготвяне на презентации, в които учител и ученици да работят заедно

·       Повишаване на мотивацията на учениците.

·       Ефективна обратна връзка с учениците.

·       Развиване на позитивно отношение учител -  ученик.

·       Подобряване на образователните резултати на учениците.

·       Активност в учебния процес на учениците.

·       Засилена подготовка за участия в олимпиади, състезания, конкурси на общинско и национално ниво.

·       Политики за подкрепа на гражданското,  здравното  и интеркултурнoто образование.

·       Включване на нови и иновативни учебни практики – обучение под формата на дискусия, стимулиране на учениците да участват активно в час и включване на реални примери от ежедневието в учебния процес

·       Включване на интерактивни методи на обучение, преподаване под формата на игри, включване на онлайн куизове, виртуална класна стая, онлайн тестове

·       Повишаване на дигиталните способности и умения на учениците с оглед на нововъведеното онлайн обучение

4. Дейности, свързани с родителите.

·       Регулярно взаимодействие с родителите за по-добро бъдеще на децата им в образователната система – по телефон, онлайн срещи или на живо.

·       Ефективна и прозрачна обратна връзка с родителите за образованието и възпитанието на децата им.

·       Предотвратяване на подаване на жалби, недоволства, конфликти от страна на родителите като досегашен модерен начин за разрешаване на проблеми в институциите, в противовес на това максимално подобряване на комуникацията учител -  родител.

·       Родителите – партньори в учебно-възпитателния процес.

 

IV.     Показатели за измерване на постигнатото качество на образование в 112 ОУ “СТОЯН ЗАИМОВ“

1. Повишаване на общия успех на учениците.

2. Резултати от Национално външно оценяване.

3. Брой участници и класирани  на областен и национален кръг на олимпиади .

4. Заемане на призивни места  на международни и национални състезания, конкурси и олимпиади.

5. Брой ученици , участващи в национални и международни програми.

6. Намален брой допуснати отсъствия.

7. Намален брой провинили се ученици.

8. Брой участници в извънкласни дейности.

9. Брой учители, повишили квалификацията си.

10. Подобрена материална база в училище.

11. Брой реализирани проекти и програми.

 

V.      Разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на образованието и обучението.

1.    Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:

ü Политиката и целите по осигуряване на качеството.

ü Органите за управление на качеството и правомощията им.

ü Правилата за нейното прилагане.

ü Годишен план -  график за провеждане на дейностите по самооценяване.

ü Условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяването.

Целите и политиката по осигуряване на качеството се разработват от Директора -  ръководителя на институцията, в съответствие със стратегията за развитие на институцията.

Орган за управление на качеството са:

v Директорът -  ръководител на институцията.

v Педагогическият съвет

За функционирането за вътрешната система за осигуряване на качеството  в институцията се определя комисия. Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисиите се определят от Директора.

2.    Ръководна роля на Директора на институцията:

·       Организира, контролира и отговаря на цялостната дейност по функционирането на вътрешната система за управление на качеството.

·       Разработва политика и целите по осигуряване на качеството.

·       Определя състава на комисията /комисиите/.

·       Утвърждава Годишен план -  график за провеждане на дейностите по самооценяване след приемането му от съответния орган, както и коригиращи мерки в хода на изпълнението му.

·       Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане по самооценяването.

·       Представя Годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалното управление по образованието.

·       Директорът на училището отговаря за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството. Организира изпълнението на следните дейности:

ü Анализ на резултатите от изпълнението на целите на институцията.

ü Анализ на силните и слабите страни на възможностите и рисковете за развитието на институцията.

ü Посочване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни резултати.

ü Посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на предоставяното образование.

ü Планиране на ежегодни дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на институцията.

ü Изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие на институцията  и реализирането на заложените цели в нея.

ü Определя комисията, която извършва самооценяването -  нейния състав, задачите и сроковете за изпълнение.

ü Определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване, учители, ученици, родители, директор.

ü Утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, показатели и инструменти за самооценяване.

ü Утвърждава, преди края на учебната година, доклада за самооценяването.

 

VI.     Условия и ред за измерване на постигнатото качество. Критерии на оценяването:

1. Управление на институцията -  ефективно разпределение, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството на образованието.

2. Образователният процес -  обучение, възпитание, социализация.

3. Взаимодействие на всички заинтересовани страни.

 

VII.    Изисквания за управление на качеството в 112 ОУ “СТОЯН ЗАИМОВ“ -  гр.София

Усъвършенстване на процесите на управление на качеството се постига при спазване на следните изисквания:

1.    Подобряване на работната среда чрез:

а/ прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните

б/ осигуряване на достъпна среда

в/ модернизиране на материално -  техническата база и обновяване на информационната инфраструктура

г/ развитие на организационната култура

2.    Осигуряване на развитие на персонала чрез:

а/ подобряване на възможностите за допълнителнa и продължаваща квалификация на учителите.

б/ изграждане на култура за осигуряване на качеството.

в/ създаване и поддържане на открита и ясна комуникация.

г/ повишаване на ефективността на административното обслужване.

д/ повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на образование и обучение.

3.    Подобряване на резултатите от обучението чрез:

а/ повишаване на мотивацията на обучаемите .

б/ повишаване на активността и изявите на учениците, които работят активно за подобряване на своите образователни резултати.

в/ създаване на механизъм за ранно  предупреждение за различни рискове.

4.    Подобряване на взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, работодателски организации, университети и други заинтересовани страни чрез:

а/ разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда.

б/ проучване и  прилагане на добри практики на сродни институции.

в/ подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в образованието и обучението.

г/ информиране на общността  и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на институцията в областта на осигуряване на качеството на образованието и обучението.

д/ участие в проекти , свързани с повишаване на качеството на образованието и обучението.

 

VIII.   Методическо подпомагане и мониторинг за повишаване на качеството на образованието.

1. Методическо подпомагане за разработване и функциониране на вътрешната система за осигуряване на качеството. Включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри педагогически практики.

2. Мониторингът е вътрешен и външен. Резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за вземане на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване на качествно в съответната институция.

3. Вътрешният мониторинг се осъществява от Директора, съответно от ръководителя на институцията.

4. Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват за училищата от Министерството на образованието и науката и от регионалните управления по образованието, а за центровете за професионално обучение -  от Националната агенция  за професионално образование  и обучение.

 

IX.     Финансиране

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешната система за осигуряване  на качеството на образованието и обучението се финансират  със средства от субсидия по формула и от собствени приходи.

Ползване и на други източници на финансиране -  спонсорство, национални и международни програми, проекти и др., заложени в СФУК.

 

Мерките са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол и са утвърдени от Директора, съобразени с Наредба №15, Наредба №16, ЗПУО и приложими ДОС.