Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ

НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

В 112. ОУ “СТОЯН ЗАИМОВ“ - гр. СОФИЯ

 

 Приети на заседание на Педагогически съвет с протокол № 15/07.09.2022 г. и утвърдени от директора със Заповед № 42/20.09. 2022 година, съобразени с Наредба №15, Наредба №16, ЗПУО и приложими ДОС.

 

  

I.               ЦЕЛ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

               С тези мерки се цели да се подобрят условията и редът за разработване на ефективна вътрешна образователна система за осигуряване и управление на качеството на образованието.

Мерките са съобразени с принципите и изискванията на МОН за усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Също така важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на 112. ОУ “Стоян Заимов“, основано на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

 

II.            ПРИНЦИПИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В 112. ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ“

Качеството на образованието в училище се осигурява при спазване на следните принципи:

v Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;

v Автономия и самоуправление;

v Ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;

v Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;

v Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;

v Непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството;

v Целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;

v Ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на заинтересованите страни;

v Лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на училището;

v Сътрудничество, прозрачност и социален диалог между всички участници в процеса на обучението и образованието;

v Прилагане на добри педагогически практики;

v Непрекъснатост, демократичност, прозрачност в процеса за повишаване на качеството.

 

III.         ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимосвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование и/или обучение и резултатите от него в съответствие с държавните образователни стандарти.

Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:

v Политиката и целите по осигуряване на качеството.

v Органите за управление на качеството и правомощията им.

v Правилата за нейното прилагане.

v Годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване.

v Условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяването.

Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията или комисиите се определят от директора в зависимост от вида и обема на възложените задачи.

Комисията в 112. ОУ “Стоян Заимов“ се определя преди началото на учебната 2022/2023 година.

Директорът:

v Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на вътрешната система за управление на качеството

v Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството

v Определя състава на комисията

v Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията

v Утвърждава Годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване след приемането му от съответния орган и коригиращи мерки в хода на изпълнението му.

v Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане по самооценяването.

v Представя Годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалното управление по образованието.

v Директорът на училището отговаря за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството.

v Организира изпълнението на следните дейности:

v Анализ на резултатите  от изпълнението на целите на институцията.

v Анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на институцията.

v Посочване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни резултати.

v Посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на предоставяното образование.

v Планиране на ежегодни дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на институцията.

v Изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие на институцията  и реализирането на заложените цели в нея.

v Определя комисията, която извършва самооценяването-нейния състав, задачите и сроковете за изпълнение.

v Определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване, учители, ученици, родители, директор.

v Утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, показатели и инструменти за самооценяване.

v Утвърждава ,преди края на учебната година доклада за самооценяването.

Педагогическият съвет приема:

1. Мерките за повишаване на качеството на образованието

2. Годишния доклад за резултатите от проведеното оценяване.

Целите и политиката  по осигуряване на качеството се разработват от Директора-ръководителя на институцията, в съответствие със стратегията за развитие на институцията.

Орган за управление на качеството са:

v Директорът-ръководителя на институцията.

v Педагогическият съвет

2. Ръководна роля на Директора на институцията:

v Организира, контролира и отговаря на цялостната дейност по функционирането на вътрешната система за управление на качеството.

v Разработва политика и целите по осигуряване на качеството.

v Определя състава на комисията /комисиите/.

 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

1.    Дейности, свързани с училищната институция:

v Модернизиране на материално-техническата база;

v Прилаганте на механизъм за адаптиране  на обучаваните към сферата на институцията;

v Осигуряване на интеркултурно обучение;

v Развитие на организационна култура в институцията;

v Механизъм за ранно предупреждение  за различни рискове;

v Реализиране на училищни, национални, международни програми и проекти;

v Активно и коректно взаимодействие училище-родители;

v Организиране на извънкласни форми на обучение на учениците;

v Взаимодействие  с местната общност, със социалните партньори, университети и др.;

v Създаване на профилирани класни стаи по предмети, с цел по-ефективно и успешно образование в институцията;

v Използване на всички механизми на Държавата за привличане  по-дълго оставане в училище на всички ученици;

v Целодневна организация на учебно-възпитателната дейност и нов поглед към възможностите й.

2. Дейности, свързани с учителите:

v Подобряване на възможностите за допълнителна и продължителна квалификация на учителите по специалността им от висшето образование за подобряване на тяхната  личностна ефективност;

v Подкрепа на всеки креативен преподавател и насърчаване на повече иновационни подходи за преподаване;

v Използване на  всички възможности за практичност в преподаването и прилагане на уроци за обединяване на знания и умения на учениците в различни предмети;

v Максимално намаляване на административното бреме за сметка на повече време за новаторство в класната стая;

v Прилагане на методи за по-дълго задържане на интереса и вниманието на учениците;

v Насърчаване на комуникацията между учителите;

v Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетенциите на учениците;

v Ясно формулиране на критериите;

v Развиване на позитивно отношение учител-ученик.

3. Дейности, свързани с учениците:

v Повишаване на мотивацията на учениците;

v Ефективна обратна връзка с учениците;

v Развиване на позитивно отношение учител-ученик;

v Подобряване на образователните резултати на учениците;

v Намаляване на неграмотните деца;

v Активност в учебния процес на учениците;

v Добра подготовка за участия в олимпиади, състезания, конкурси на общинско и национално ниво;

v Политики за подкрепа на гражданското, здравното  и интеркултурното образование.

4. Дейности, свързани с родителите:

v Създаване на възможности за договорености с родителите за по-добро бъдеще на децата им в образователната система;

v Ролята на възпитанието на всеки ученик и отношението на родителите към образованието в институцията;

v Ефективна и прозрачна обратна връзка с родителите за образованието и възпитанието на децата им;

v Предотвратяване на жалбоподавания, недоволства, конфликти от страна на родителите като досегашен модерен начин за разрешаване на проблеми в институциите в противовест на това максимално подобряване на комуникацията учител-родител;

v Родителите –съпартньори в учебно-възпитателния процес.

 

V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В 112. ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ“

За изпълнение на мерките са заложение следните показатели:

1. Постигнати резултати на ученици

1.1. Повишаване на общия успех на учениците.

1.2. Резултати от НВО.

1.3. Брой участници и класирани на областен и национален кръг на олимпиади на МОН.

1.4. Заемане на призови места на международни и национални състезания,

конкурси и олимпиади.

1.5. Брой ученици, участващи в национални и международни проекти.

2. Поведение и дисциплина

2.1. Намален брой на допуснатите отсъствия;

2.2. Намален брой наказани ученици;

2.3. Намаляване на дела на ранно отпаднали от обучението – наблюдение на учениците, диагностициране, сигнализиране на училищното ръководство и екипа за личностно развитие;

2.4. Прилагане на механизма за ранно предупреждение за различни рискове и работа с екипите за личностно развитие и Обществения съвет.

3. Участие в училищни клубове, извънкласни мероприятия, дейности и инициативи

3.1. Брой участници в училищни клубове, извънкласни обучителни дейности и дейности по интереси;

3.2. Брой реализирани кампании и доброволчески дейности.

4. Други

4.1. Брой учители, повишили квалификацията си;

4.2. Подобрена материална база в училището;

4.3. Брой реализирани проекти;

4.4. Подобряване на взаимодействието с местната общност, със социалните

партньори, университети и всички останали заинтересовани страни;

4.5. Информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на учениците и образователната институция чрез

публикуване на информация на сайта на училището и в социалната мрежа.

 

VI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО. КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕТО

1.Управление на институцията-ефективно разпределение, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството на образованието.

2. Образователният процес-обучение, възпитание, социализация.

3. Взаимодействие на всички заинтересовани страни.

 

VII. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В 112. ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ“

Усъвършенстване на процесите  на управление на качеството се постига при спазване на следните изисквания:

1.    Подобряване на работната среда чрез:

а/ прилагане на механизми за адаптиране  на обучаваните;

б/ осигуряване на достъпна среда;

в/ модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната инфраструктура;

г/ развитие на организационната култура.

2.    Осигуряване на развитие на персонала чрез:

а/ подобряване на възможностите за допълнително и продължаваща квалификация на учителите;

б/ изграждане на култура за осигуряване на качеството;

в/ създаване и поддържане на открита и ясна комуникация;

г/ повишаване на ефективността на административното обслужване;

д/ повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на образование и обучение.

3.    Подобряване на резултатите от обучението чрез:

а/ повишаване на мотивацията на обучаемите;

б/ повишаване на активността и изявите на учениците,които работят активно за подобряване на своите образователни резултати;

в/ създаване на механизъм за ранно  предупреждение за различни рискове.

4.    Подобряване на взаимодействието с местната общност, със

социалните партньори, работодателски организации, университети и други заинтересовани страни чрез:

а/ разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда;

б/ проучване и  прилагане на добри практики на сродни институции;

в/ подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в образованието и обучението;

г/ информиране на общщността  и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на институцията в областта на осигуряване на качеството на образованието и обучението;

д/ участие в проекти ,свързани с повишаване на качеството тна образованието и обучението.

VIII. МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

1.    Методическо подпомагане за разработване и функциониране на

вътрешната система за осигуряване на качеството.

Включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри педагогически практики.

2. Мониторингът е вътрешен и външен. Резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за вземане  на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване на качествно в съответната институция.

3. Вътрешният мониторинг се осъществява от Директора, съответно от ръководителя на институцията.

4. Методическото подпомагане и външния мониторинг се осъществяват за училищата от Министерството на образованието и науката и от регионалните управления по образованието.

 

IX. ФИНАНСИРАНЕ

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешната система за осигуряване  на качеството на образованието и обучението се финансират  със средства от субсидия по формула и от собствени приходи.

Ползване и на други източници на финансиране-спонсорство, национални и международни програми, проекти и др., заложени в СФУК.