Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

В 112 ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ“, ГР. СОФИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Програмата е приета на педагогически съвет с протокол

 № 14/07.09.2018 година

 

I.       ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.      Нормативно основание.

Училищната програма за целодневна организация на учебния ден е разработена в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

2.      Предназначение на програмата.

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден /ЦОУД/ регламентира целите, условията и реда за провеждане на целодневната организация на учебния ден в 112 ОУ „Ст. Заимов” през учебната 2018/2019 година; дейностите в групите за ЦОУД - І – ІV клас; общите и специфичните характеристики и различия в структурата, състава и обхвата на групите, в изпълнение на държавната политика за постигане на качествен образователно-възпитателен процес, както и на целите, заложени в Стратегията на училището за повишаване на резултатите от обучението и възпитанието на учениците.

 

3.      Цели на програмата:

3.1. Основна цел:

Подпомага процесите на ефективна организация и провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците от І – ІV клас за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за по-пълно удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на обхванатите ученици.

 

 3.2. Специфични цели:

-  Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез развитие на уменията на учениците за самоподготовка и чрез откриване и насърчаване на творческите способности и умения за общуване на учениците, необходими в съвременното обществото при зачитане на техните интереси, съобразно индивидуалните им възможности и възрастови особености.

- Повишаване на началната и базовата грамотност на учениците от І – ІV клас, измерима със степента на уменията им за четене и разбиране на текст, както и за писане и създаване на текст в съответствие с книжовните норми на съвременния български книжовен език.

- Поставяне основите и развитие на функционалната грамотност на учениците от I – ІV клас, измерима с индивидуалните умения на учениците да откриват, подбират, извличат, анализират и синтезират информация от различни информационни източници и да я използват за създаване на текст в зависимост от конкретните цели и условия.

 - Повишаване мотивацията за активно участие в образователно-възпитателния процес на всички заинтересовани страни (ученици, учители, родители) в условията на целодневната организация на учебния ден чрез:

·         създаване на стимулираща личностното развитие на ученика учебна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и степен на развитие;

·         създаване на възможности за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности.

·         Зачитане на индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, стил на работата, темперамент, потребности и интереси.

 

4.      Очаквани резултати.

4.1. Да се формират навици за самостоятелно учене;

4.2. Да се повиши функционалната грамотност на учениците;

4.3. Да се създадат условия за творческото развитие и осмисляне на свободното време на учениците;

4.4. Да се повиши и поддържа интересът на участниците в образователния процес към целодневната организация на учебния ден.

 

 II. Организация на дейностите при целодневна организация на учебния ден.

 1. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището.

В 112 ОУ „Стоян Заимов“, целодневна организация на учебния ден се организира за ученици от I-IV клас, които се обучават в дневна форма на обучение, след съгласуване с финансиращия орган, при наличие на необходимите санитарно – хигиенни условия и при заявено желание от родителите.

ЦОУД включва учебни часове от седмичното разписание, които се провеждат преди обяд или след обяд и дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и  по занимания по интереси, които се провеждат съответно преди обяд или след обяд, както следва:

           

Учебен срок

Клас

Учебни часове

Дейности от ЦОУД

I  срок

I

Преди обяд

След обяд

 

II- IV

Преди обяд

След обяд

II срок

I

Преди обяд

След обяд

 

II- IV

След обяд

Преди обяд

 

Дейностите по организиран отдих и физическа активност, по самоподготовка и заниманията по интереси в групите І – ІV клас се организират в учебни часове с продължителност 2 часа дневно за всяка дейност.

 

2.      Брой на групите за ЦОУД  и брой на учениците в тях.

2.1. Броят на групите за целодневна организация на учебния ден и броят на учениците в тях се определя в началото на учебната година, съобразно броя на подадените заявления от родителите до 01 септември.

·         Нормативът за броя на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден е както следва:

–  минимален бр. ученици – 16

–  максимален бр. ученици – 25.

·         Групите в ЦОУД се разформират през учебната година, когато броят на учениците в тях се намали под норматива за минимален брой.

2.2. Групи при ЦОУД в 112 ОУ „Стоян Заимов“.

В 112 ОУ „Стоян Заимов“ през учебната 2018/2019 г. са формирани 10 групи  за целодневна организация на учебния ден /ЦОУД/, всяка от които включва ученици от паралелки на класа, както следва:

I клас – 3 ГЦОУД;

II клас – 3 ГЦОУД;

III клас –2 ГЦОУД;

IV клас –2 ГЦОУД.

3.      Записване и отписване на учениците в групите за ЦОУД.

3.1. Записването на учениците в групите става въз основа на заявления, подадени от родителите / настойниците/ на учениците до 01 септември.

3.2. При по-голям брой желаещи, комисия, назначена със заповед на директора, определя кои учениците да бъдат включени в групите при спазване на критерии, приети на ПС.

3.3. Броят на записаните ученици се коригира своевременно при записване или отписване.

3.4. Записването се извършва в началото на учебната година или при преместване на ученик от друго училище.

3.5. Отписването се извършва при отпадане или преместване на ученици от училището.

4.  Отсъствия.

При отсъствие на ученик от часовете, учителят поставя отсъствие в дневника на групата.

Ученикът може да отсъства от дейностите на групата за целодневна организация на учебния ден по уважителни причини в следните случаи:

- по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;

- поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;

- до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;

- до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини

·      При посещение на извънучилищни форми на обучение, ученици могат да бъдат освобождавани от дейностите по занимания по интереси или организиран отдих и физическа активност до 2 учебни часа през деня или до 2 дни от седмицата след подадена  декларация от родителите.

 

 

 

5. График (седмично разписание) на часовете при целодневна организация на учебния ден.

5.1. Седмичното разписание на учебните занятия е съобразено с психо-физическите особености и възможностите на учениците и се утвърждава от директора на училището не по – късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.

5.2. Часовете при целодневна организация на учебния ден са с продължителността на учебни часове в съответствие с чл.7, ал.1, т.1 и т.2 от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, както следва:

– в група ЦОУД І и ІІ клас – тридесет и пет минути;

– в група ЦОУД ІІІ и ІV клас – четиридесет минути;

Междучасията за I и II клас са с продължителност 15 минути и голямо междучасие – 30 минути, за  III и  IV клас – 10 минути и голямо междучасие – 20 минути.

 

 Седмично разписание на часовете в групите за ЦОУД - I  срок:

 

 

Дейност

I – II клас

III-IV клас

 

1. Организиран отдих и физическа активност

12:00 - 12:35

12:45 – 13:25

 

2. Организиран отдих и физическа активност

12:50 – 13:25

13:35 – 14:15

 

3.Самоподготовка

13:40 – 14:15

14:25 – 15:05

 

4.Самоподготовка

14:45 – 15:20

15:25 – 16:05

 

5. Занимание по интереси

15:35 – 16:10

16:15 – 16:55

 

6. ЗИ

16:25 – 17:00

17:05 – 17:45

Седмично разписание на часовете в групите за ЦОУД -  II срок:

 

Дейност

ІІ клас

ІІІ – ІV клас

 

Занимания по интереси

 08:30 - 09:05

 08:00 - 08:40

 

Самоподготовка

 09:15 - 09:50

 08:50 - 09:30

 

Самоподготовка

10:00 – 10:35

09:40 – 10:20

 

Занимания по интереси

10:55 – 11:30

10:40  - 11:20

 

Организиран отдих и физическа активност

11:40 – 12:15

11:30 - 12:10

 

Организиран отдих и физическа активност

12:25 – 13:00

12:20 – 13:00

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Годишни тематични разпределения.

6.1. Годишните тематични разпределения на учителите на групи в ЦОУД се изготвят в съответствие с броя на учебните седмици, съгласно графика на учебното време и се утвърждават от директора на училището до 15 септември.

6.2. Учителите на групи в ЦОУД разработват годишно тематично разпределение на дейностите в занимания по интереси и организиран отдих и спорт, което съдържа следните реквизити:

Учебна седмица

Дата

Тема

Брой часове

Забележка

 

 

 

 

 

6.3. Преструктуриране на темите, включени в годишното тематично разпределение, се извършва в случай на необходимост, като корекциите се нанасят в реквизит „забележка” и се утвърждават от директора на училището.

7.      Изисквания към дейностите, извършвани в групите за ЦОУД.

7.1. Организиран отдих и физическа активност.

Чрез тези часове се цели разтоваране на учениците от умственото напрежение и осъществяване на плавен преход към дейностите по самоподготовка.

Занятията по организиран отдих и физическа активност, когато се провеждат след обяд се осъществяват непосредствено след последния час от седмичното разписание на часовете по ЗП/ООП/, ЗИП, /ИУЧ и СИП /ФУЧ/ в училищния стол за хранене, двора на училището под ръководството на учителя на групата.

 

 Ключови акценти:

Ø  възпитателно взаимодействие;

Ø  разтоварване на умственото напрежение;

Ø  превенция при проява на агресия и намаляване на негативни прояви;

Ø  усъвършенстване на уменията за общуване и толерантност.

 

7.2. Самоподготовка

Основните цели на тези часове са:

 • да допринасят за правилното и трайно усвояване на учебния материал;
 • да съдействат за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране;
 • да стимулират любознателността и стремежа към знание;

При провеждането на часовете по самоподготовка се спазват следните дидактически изисквания:

·         преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

·         учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка;

·         степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

·         усвояване и затвърдяване на учебното съдържание с разбиране;

·         стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

·         старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.

Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение, като акцентът се поставя не върху повторение на преподаването, а в създаване на спокойна, съзидателна среда за работа на учениците и засилане на уменията и увереността им за самостоятелна работа. За да се постигне това, е необходимо да се спазват следните основни моменти:

 • да не се избързва с помощта;
 • да се помага само толкова, колкото е нужно, за да се насочи ученикът към по-нататъшна самостоятелна работа;
 • помощта трябва да стимулира активността на ученика и да е съобразена с неговите индивидуални качества.

За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на учениците, се осигуряват консултации с учители по отделните учебни предмети (начални учители).

7.3. Занимания по интереси.

Имат за цел чрез разнообразен набор от достъпни и забавни дейности:

·         да предотвратят преумората;

·         да развиват и обогатяват детското мислене;

·         да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени знания;

·         да мотивират ученици и родители за включване в целодневната организация на учебния ден.

Заниманията по интереси се планират съобразно проучване интересите на учениците и възможностите на училището.

Заниманията по интереси се организират в следните направления:

1.      Наука.

2.      Изкуства.

3.      Образователни и занимателни игри.

4.      Спорт.

 

Ключови акценти:

Ø  с насоченост към развитие на ключови компетенции по Европейската референтна рамка и изпълнение на училищния план по Националната програма за повишаване на грамотността на учениците;

Ø  подпомагане и допълване на обучението чрез занимателни игри и дейности;

Ø  създаване на емоционална и творческа среда за отмора от пряка учебна дейност.

Заниманията по интереси могат да включват:

·         дидактически игри;

·         спортни игри;

·         запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи, традиции и празници;

·         четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с книгата;

·         посещение на детски спектакли, изложби и концерти;

·         слушане на музикални произведения;

·         игри по избор на учениците (домино, шах, лего игри и други);

·         изготвяне на подходяща украса за празниците;

·         лично творчество и др.

8.      Норми на преподавателска работа

8.1. Нормата за преподавателска работа на учителите в групите за  ЦОУД  е 30 /тридесет/ часа.

8.2. В рамките на нормата за преподавателска работа лицата, заемащи учителски длъжности в групите за ЦОУД, провеждат дейности в групите, свързани с/ със:

·         самоподготовката на учениците;

·         организиран отдих и физическа активност на учениците;

·         заниманията по интереси;

При провеждане на занятията, с оглед повишаване на качеството на обучението учителите:

– използват педагогически методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и развитието на учениците, които да подпомогнат успеваемостта на учениците;

– създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението;

– извършват вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците и техния напредък;

8.3. Извън основните дейности по т. 8.2, в рамките на 8-часовия работен ден учителите в в групите за ЦОУД изпълняват и допълнителни дейности:

·         подготвителна работа за часовете по самоподготовка – осигуряване на необходимите материали за часовете по самоподготовка – тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, дидактическа и учебна литература и др; включително и консултации с учители;

·         подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на часовете за дейности по интереси;

·         попълване  на училищна документация;

·         участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.;

·         осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите, включително участие в родителски срещи и заседания на Училищното настоятелство;

·         планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическа дейност в училище, свързана с възпитателно – образователния процес извън задължителните учебни часове;

·         участие в организирани квалификационни дейности и програми за повишаване на квалификацията;

·         оказване на методическа помощ  и консултации на новопостъпили учители при ЦОУД;

·         участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия;

·         координиране обмяната на добри практики между учителите в ЦОУД;

·         участие в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по реализирането им;

·         участие в организирането и провеждането на подходящи училищни дейности за популяризиране на целодневната организация на учебния ден, ефективните практики, предизвикателствата и др

9.      Изисквания към учителите в групите при ЦОУД

9.1. При провеждане на дейностите от преподавателската работа, пряко свързани с учениците, учителите при ЦОУД опазват здравето и живота на учениците и  съблюдават спазването на здравно –хигиенните норми и изисквания.

9.2. Учителите при ЦОУД осъществяват непрекъснат контрол над учениците от групата от началото до края на учебните занятия по разписанието за деня и разотиването на учениците.

9.3. Учителят при ЦОУД трябва да се осведомява преди и в началото на самоподготовката за изявите на учениците и получените оценки по отделните предмети, както и за образователните дефицити по отделните предмети.

9.4. С оглед повишаване ефективността на самоподготовката учителят в групата поддържа добра комуникация с учителите, непрекъснат обмен на информация и еднакви педагогически изисквания, обсъжда с колеги индивидуалните постижения и затруднения на учениците.

9.5. Учителите при ЦОУД осъщестяват комуникация с родителите и ги информират за индивидуалното развитие и напредъка на учениците.

10.  Спазване на пропускателния режим на 112 ОУ от:

10.1 . Учители:

След приключване на учебните часове, извеждането на учениците от групите за целодневна организация на учебния ден се осъществява от учител до входа на училището.

o Учениците от начален етап имат право да тръгват сами след приключване на занятията на групите за целодневна организация на учебния ден само след писмена декларация от страна на родителите.

10.2. Родители:

При водене и вземане на учениците от І до ІV клас в групите за целодневна организация на учебния ден, родителите им се допускат само до входа на училището. Родителите на учениците се допускат в сградата на училището за среща с учителите и ръководството на училището само в определеното приемно време, при строго спазване на изискванията за охрана и осигуряване на безопасността в училището.

11. Административни изисквания към Годишната училищна програма за целодневна организация:

Дейностите от целодневната организация на учебния ден се вписват в следната училищна документация:

 • Списък-образец №1;
 • Годишен план за дейността на училището;
 • Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;
 • Дневник на групата при ЦОУД.