Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

 

 

Настоящият инструктаж се провежда с цел да се избегнат нещастните случаи, травми и наранявания и с оглед опазване живота и здравето на учениците по време на учебни занятия, както и по време на извънкласни и извънучилищни мероприятия.

 

 

 


Инструктажът е проведен с учениците от   ……   клас
от  .............................................................................................................................  на  .....................
( име, фамилия и длъжност)                                                                             / дата /


Учениците са длъжни да спазват следните изисквания:Ред за влизане, движение и пребиваване в училище
1. При придвижване от дома до училище и обратно всеки ученик стриктно спазва правилата за движение по улиците и пътищата.
2. Провеждането на учебните занятия става по установения ред в една смяна (само първа). След обяд има занятия в ПИГ с отделно разписание и график.
3. Влизането на учениците в сградата за започване на учебните занятия става след строяването им по класове на определеното място в училищния двор или във фоайето.
4. Напускането на двора на училището от учениците по време на учебни занятия и пресичането става само с придружител-учител или помощен персонал /І-ІVкл./
5. Забранява се безпричинното влизане в училищната сграда преди или след учебните занятия.
6. Забраняват се закъсненията за час без уважителни причини или преждевременното напускане на учебните занятия.
7. Влизането на външни лица в сградата на училището става само с разрешение на училищната охрана.
8. Придвижването по коридорите и стълбищата в сградата на училището става спокойно, без тичане и блъскане и само от дясната страна.
9. Забранява се на учениците да тичат, скачат, да се борят в коридорите и класните стаи.
10. Забранява се на учениците да се надвесват през прозорците и да хвърлят предмети през тях.
11. Забранява се игра с топки в класните стаи и коридори.
12. Пет минути преди започване на учебните занятия учениците заемат местата си.
13. Организирането и провеждането на спортни мероприятия, игри и състезания във физкултурния салон или училищния двор става в присъствието на преподавател.
14. Ако по време на спортни игри или час по физическо възпитание и спорт топката попадне извън училищния двор (на улицата), ученик внимателно я взема под наблюдението на учител.
15. Забранява се на учениците при отсъствието на учител да вдигат шум в сградата. При лошо време учениците спокойно изчакват в класните стаи, а при хубаво време излизат на двора, изпълнявайки указанията на дежурния учител.
16. Забранява се на учениците консумация на закуски и напитки в класните стаи.
17. По време на природни бедствия, аварии, пожари и други, учениците задължително спазват указанията на учителите, схемата за евакуация и напускат без паника.
18. На учениците се забранява да боравят с електрически уреди в отсъствието на учител, както и да включват и изключват осветлението без причина.

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОПАСНОСТИ И ВРЕДНОСТИ:
1. Категорично се забранява на учениците да боравят с учебно-технически средства и пособия в отсъствието на учител.
2. Категорично се забранява на учениците да пипат повредени електрически ключове и контакти. При откриване на такива те са длъжни да уведомяват учител, майстор или друг служител на училището.
3. Учениците по време на час работят с учебно-технически средства и химикали под непосредственото ръководство на учител.
4. Не се разрешава на учениците да играят с пръчки и остри предмети, да хвърлят камъни, да се катерят по дърветата в училищния двор, по оградата и баскетболните табла.
5. При зимни условия не се разрешава на учениците да хвърлят снежни топки по сградата и да се пързалят по леда в училищния двор.
6. Забранява се на учениците да блъскат вратите на класните стаи и кабинетите, да се качват по радиаторите, по чиновете, столовете и работните маси.
7. Категорично се забранява на учците качването по первазите на прозорците.
8. Категорично се забранява на учениците катеренето по спортните съоръжения във физкултурния салон без разрешение на преподавателя.

ХИГИЕНЕН РЕД И РЕЖИМ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ, ОТДИХА И ХРАНЕНЕТО:
1. Режимът на учебните занятия е установен в училищните правилници и задъл жително се спазва от всички ученици.
2. По време на голямото междучасие дежурните ученици осигуряват реда в училищната сграда и проветряване на класните стаи.
3. Храненето на учениците се извършва на определените за целта места.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕТО И ИЗВЪН НЕГО:
1. Всички кл. ръководители провеждат инструктаж с учениците за безопасност на движението (БД) през първата уч. седмица в началото на уч. година.
2. Забранява се на учениците по време на учебните занятия да напускат училищния двор.
3. След приключване на учебните занятия учениците се прибират, придържайки се към посочения от тях и техните родители най-кратък и безопасен път, спазвайки правилата за движение.
4. При организирано придвижване на ученици, същите задължително да спазват указанията и инструкциите на учителя.

ПОЖАРНА И ВЗРИВНА ОПАСНОСТ:
1. Забранява се носенето на кибрит и запалки в училището и палене на огън.
2. При възникване на пожар се спазват основните правила и се използват определените за гасене пожарогасители и водни помпи, като това правят определените за целта лица (при необходимост се провежда евакуация).
3. Под ръководство на учителите да се напускат класните стаи и кабинетите при спазване на плана за евакуация.
4. След напускане на училищната сграда учениците заемат посочените от учителите места.
5. Завръщането в сградата става само след съобщение на компетентните органи за преминала опасност.