Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

ДНЕВЕН  РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.  

 I И II УЧЕБЕН СРОК

А/ Организация на учебния ден:
           Обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение, с двусменен режим.
           Организацията на учебния ден е целодневна за учениците от
I до IV клас и включва учебни часове от седмичното разписание, които се провеждат преди обяд или след обяд и дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и  по занимания по интереси, които се провеждат съответно преди обяд или след обяд, както следва:

           

Учебен срок

Клас

Учебни часове

Дейности от ЦОУД

I  срок

I

Преди обяд

След обяд

 

II- IV

Преди обяд

След обяд

II срок

I

Преди обяд

След обяд

 

II- IV

След обяд

Преди обяд

В 112 ОУ „Стоян Заимов“ през учебната 2018/2019 г. са сформирани 10 групи  за целодневна организация на учебния ден /ГЦОУД/,  както следва:

I клас – 3 ГЦОУД

II клас – 3 ГЦОУД

III клас –2 ГЦОУД

IV клас –2 ГЦОУД

Часът на класа и учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности по чл. 92, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование са включени в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните и избираемите учебни часове.

Учителите се явяват на работа 20 минути преди започване на първия си учебен час. Изпълняват задълженията си,  съгласно длъжностната характеристика и дежурят по утвърден от директора график.

Б/ Продължителност  на учебните часове и междучасия:

Начало на учебните занятия:

I  СРОК:
        - за подготвителна група - 08:00 ч
        - за
I и II клас - 08:00 ч.

        - за III-VII клас – 07:45 ч.

 II СРОК:

        - за I клас – 08:00 ч.

        - за II – VII клас – 14:00 ч  

            Продължителност на учебните часове и занятия:
        - подготвителна група – 30 минути
     
  - I и II клас - 35 минути
     
  - III-VII клас - 40 минути

             Междучасия:

За учениците от I-II клас:
            - малки  междучасия - 10 минути
             - голямо междучасие - 20 минути - след втория и третия учебен час;

           За учениците  от ІІІ-ІV клас:

- малки междучасия -10 минути;

- голямо междучасие - 20 минути, след третия учебен час;

За учениците от V-VІІ   клас:

- малки междучасия - 10 минути и по 5 минути – след четвърти и пети час;

- голямо междучасие – 20 минути след третия учебен час

Междучасията се обявяват с училищния звънец.

В/ Графици за провеждане на учебните занятия

I СРОК    

 І  клас  и II  клас

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

НАЧАЛО НА ЧАСА

КРАЙ НА ЧАСА

МЕЖДУЧАСИЕ

I - ви

08:00 ч.

08:35 ч.

10 минути

II - ри

08:45 ч.

09:20 ч.

20 минути

III - ти

09:40 ч.

10:15 ч.

20 минути

IV - ти

10:35 ч.

11:10 ч.

10 минути

V - ти

11:20 ч.

11:55 ч.

 

ІІІ - VII клас

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

НАЧАЛО НА ЧАСА

КРАЙ НА ЧАСА

МЕЖДУЧАСИЕ

I - ви

07:45 ч.

08:25 ч.

10 минути

II - ри

08:35 ч.

09:15 ч.

10 минути

III - ти

09:25 ч.

10:05 ч.

20 минути

IV - ти

10:25 ч.

11:05 ч.

10 минути

V - ти

11:15 ч.

11:55 ч.

5 минути 

VI - ти

12:00 ч.

12:40 ч.

  

·         Първи клас учи целогодишно първа смяна.

II СРОК
                                                
IІ – ри клас

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

НАЧАЛО НА ЧАСА

КРАЙ НА ЧАСА

МЕЖДУЧАСИЕ

I - ви

14:00 ч.

14:35 ч.

10 минути

II - ри

14:45 ч.

15:20 ч.

20 минути

III - ти

15:40 ч.

16:15 ч.

10 минути

IV - ти

16:35 ч.

17:10 ч.

10 минути

V - ти

17:20 ч.

17:55 ч.

 

ІІІ - VII клас

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

НАЧАЛО НА ЧАСА

КРАЙ НА ЧАСА

МЕЖДУЧАСИЕ

I-ви

14:00 ч.

14:40 ч.

10 минути

II-ри

14:50 ч.

15:30 ч.

10 минути

III-ти

15:40 ч.

16:20 ч.

20 минути

IV-ти

16:40 ч.

17:20 ч.

10 минути

V-ти

              17:25 ч.

          18:05 ч.

5 минути

VІ-ти

18:10 ч.

18:50 ч.

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

I СРОК

Дейност

I – II клас

III-IV клас

1. Организиран отдих и физическа активност

12:00 - 12:35

12:45 – 13:25

2. Организиран отдих и физическа активност

12:50 – 13:25

13:35 – 14:15

3.Самоподготовка

13:40 – 14:15

14:25 – 15:05

4.Самоподготовка

14:45 – 15:20

15:25 – 16:05

5. Занимание по интереси

15:35 – 16:10

16:15 – 16:55

6. Занимание по интереси

16:25 – 17:00

17:05 – 17:45

II СРОК

 

Дейност

ІІ клас

ІІІ – ІV клас

Занимания по интереси

 08:30 - 09:05

 08:30 - 09:10

Самоподготовка

 09:20 - 09:55

 09:20 - 10:00

Самоподготовка

10:10 – 10:45

10:10 – 10:50

Занимания по интереси

11:15 – 11:50

11:10  - 11:50

Организиран отдих и физическа активност

12:05 – 12:40

12:00 - 12:40

Организиран отдих и физическа активност

12:55 – 13:30

12:50 – 13:30