Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

  

 З А П О В Е Д

 № 374/23.03.2021 г.

 

 

На основание чл. 257, ал.1 и ал.2, чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 143, ал.1 от ЗПУО, чл. 31, ал.1, т.1, т. 2 и т. 8 от Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 41, ал. 1, т.1, т.2 и т 4, чл.42 и чл. 44, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г.на МОН за организация на дейностите в училищното образование и становище на Обществения съвет от 15.03.2021 г.

 

I.                УТВЪРЖДАВАМ:

 

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 г., както следва:

1. I клас

1.1. Брой паралелки - 5

1.2 Брой места в паралелка – 24

Общ брой места – 120.

 

2. V клас

1.1.Брой паралелки  -5

1.2. Брой учениците в паралелка – 26

Общ брой места - 130

           

3. Класове за които се предвижда целодневна организация на учебния денI – IV клас, с варианти на организация, съгласно чл.20, ал.1 и ал.2 от  Наредба №10 от 01.09.2016 г. МОН за организация на дейностите в училищното образование, както следва:

 

            I клас –1 група - по чл.20, ал.2 и 3 групи – по чл.20, ал.1

II клас – 1 група - по чл.20, ал.2 и 3 групи – по чл.20, ал.1

III клас – 3 групи - по чл.20, ал.1

IV клас – 3 групи – по чл.20, ал.1

 

II.             НАРЕЖДАМ:

 

1. Настоящата заповед да бъде публикувана на електронната страница на училището от Даниела Алексиева.

2. Копие от заповедта да бъде представена на началника на РУО – София-град  в срок до 10 април 2021г. от Мадлена Маркова – ЗАТС.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

        

 

 

       Директор: …………

 (ЖАНЕТА БРАНКОВА)

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приемът на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в общинските училища на територията на Столична община ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, която предстои да бъде приета на заседание на Столичен общински съвет.

СИСТЕМАТА предвижда централизирано електронно класиране и включва процесите на регистриране, кандидатсване, класиране и записване на учениците. По-подробна информация за кампанията за прием в първи клас може да получите от сайта на Столична община -

https://www.sofia.bg/web/guest/-/kandidatstvaneto-i-zapisvane-na-p-rvi-klas-v-sofia-stava-onlajn.

Графикът на дейностите за 2021 г., който съдържа всички важни срокове по приема на ученици в първи клас, ще бъде утвърден до 31.03.2021 г. След утвърждаването му, ще бъде публикуван и на интернет страницата на 112 ОУ „Стоян Заимов“.

Бъдете здрави!