Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

 ЗАПОВЕД

 

№ 402/15.04.2021

 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование,  чл.31, ал.1, т.1-4 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл.37, ал.7 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и чл.40, ал.7, от  Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, във връзка с промяната на условията на обучение при  епидемичното разпространение на COVID-19

                                                                        

                                                                         ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

 

в Заповед № 174/03.12.2020 г. Графика за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за II и за IV клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021 година за месец май, както следва:

 

Учебен предмет: Български език и литература (ООП)

Клас: II клас

Дата: 05.05.2021 г. Начален час: 12:45 ч

Място на провеждане: кабинет 453

 

Учебен предмет: Английски език (ООП)

Клас: II клас

Дата: 07.05.2021 г.  Начален час:11:45 ч

Място на провеждане: кабинет 453

 

Учебен предмет: Немски език (ООП)

Клас: IV клас

Дата: 07.05.2021 г.  Начален час:11:30

Място на провеждане:454

 

Учебен предмет: Математика (ООП)

Клас: II клас           

Дата: 10.05.2021 г. Начален час:13:00ч.

Място на провеждане: кабинет 453

 

Учебен предмет: Математика (ООП)

Клас: IV клас

Дата: 10.05.2021 г.  Начален час: 12:30 ч.

Място на провеждане: кабинет 454

 

Учебен предмет: Околен свят (ООП)

Клас: II клас           

Дата: 11.05.2021 г. Начален час:12:30 ч

Място на провеждане: кабинет 453

 

 

Учебен предмет: Човекът и обществото (ООП)

Клас: IV клас

Дата: 12.05.2021г. Начален час:11:30 ч.

Място на провеждане: кабинет 454

 

Учебен предмет: Български език и литература (РП)

Клас: II клас           

Дата:17.05.2021 г. Начален час:12:30 ч.

Място на провеждане: кабинет 453

 

Учебен предмет: Физическо възпитание и спорт (ООП)

Клас:IV клас

Дата: 18.05.2021 г. Начален час:14:00 ч.

Място на провеждане: физкултурен салон/игрище

 

Учебен предмет: Английски език (РП)

Клас: II клас           

Дата: 19.05.2021 г. Начален час:14:30 ч.

Място на провеждане:454

 

Учебен предмет: Немски език (РП)

Клас: IV клас

Дата:19.05.2021 г. Начален час:14:30 ч.

Място на провеждане:

Кабинет 454

 

Учебен предмет: Математика (РП)

Клас: IV клас

Дата: 20.05.2021 г.  Начален час: 11:30 ч.

Място на провеждане: кабинет 454

 

Учебен предмет: Музика (ООП)

Клас: IV клас

Дата: 21.05.2021г. Начален час:14:30 ч.

Място на провеждане:454

 

Копие от заповедта да бъде поставено на информационното табло в 112 ОУ от ЗАТС, и публикувано на интернет страницата на училището от Даниела Алексиева –в срок до 26.05.2021 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Виолета Дърмонева – ЗДУД.                 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица срещу подпис за сведение и изпълнение.

 

Директор:……………..

                                                                               /Жанета Бранкова/