Позиция в сайта

Родителската среща за приетите в първи клас е на 20.06.2017 г. от 18:00 часа. 

Клас Класен ръководител Кабинет
Нина Пирнарева 334
Здравка Тончева 335
Лина Бъчварова 336
Марияна Ивайлова 337
Теодор Мушанов 333

 

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018, 112 ОУ "Стоян Заимов" заявления за прием в 1-ви клас 

Заявлението за прием може да изтеглите от тук   

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1-ви КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

СРОК   ДЕЙНОСТ
15.03.2017 г.     Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.
от 18.04.2017 г. до 19.05.2017 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за участие в 1-во класиране.
02.06.2017 г. 17.00 ч.   Обявяване на списъците от I-во класиране.
от 05.06.2017 г.  до 07.06.2017 г. вкл. Записване на учениците от I-во класиране.
08.06.2017 г.  17.00 ч.   Обявяване на свободните места за II-ро класиране.
от 09.06.2017 г.  до 12.06.2017 г. вкл. Попълване на сводните места от II-ро класиране.
13.06.2017 г.  17.00 ч.   Обявяване на списъците от II-ро класиране.
от 14.06.2017 г.  до 15.06.2017 г. вкл. Записване на учениците от II-ро класиране.
16.06.2017 г.   17.00 ч.   Обявяване на свободните места за III-то класиране.
от 19.06.2017 г. до 14.09.2017 г.   Попълване на свободните места.

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
   А. ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ Точки
1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на  определената за училището прилежаща територия Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. Лична карта на един от родителите. 43
2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. Лична карта на един от родителите. 30
3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. Лична карта на един от родителите. 29
4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. Проверка от комисията. 28
5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.  20
При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1. до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се : взема предвид този, който носи по-голям брой точки
6. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище Удостоверява се от училището. 20
7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището Удостоверява се от училището по системата АДМИН. 20
8. Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия Служебна бележка от работодателя с  изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя. 10
9. Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището Служебна бележка от работодателя с  изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя. 8
  Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
10. Дете с двама починали родители Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.  22
11. Дете с един починат родител  Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.  20
12. Дете с трайни увреждания над 50 % Удостоверява се с решение на ТЕЛК. 20
13. Дете от многодетно семейство Удостоверение за раждане на децата. 20
14. Дете настанено за отглеждане в приемно  семейство или осиновено дете Съдебно решение или писмо от съответната дирекция "Социално подпомагане" 20
  В. Критерии на 112 ОУ „Стоян Заимов“ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
15. Адрес на местоработата на един от родителите, граничещ с административния район на училището Служебна бележка от работодателя с  изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя. 8
16. Адрес на месторабота на един от родителите на територията на Столична община Служебна бележка от работодателя с  изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя. 6