Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА

112 ОУ “СТОЯН ЗАИМОВ” ГРАД СОФИЯ

ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА

 

  

 Стратегията за развитие на училището за периода 2020 – 2024 е приета на заседание на Педагогическия съвет /Протокол № 13/2020г./ и е утвърдена със заповед № 537 на директора на училището.

 Настоящата Стратегия за е разработена на основание чл. 70, чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС и обхваща периода от 2020 до 2024 година, като се актуализира при обнародване на нови документи от нормативната база за системата на основното образование; на две години или при друга необходимост.

  

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1.     Общи положения

 

2.     Профил на училището

 

3.     Анализ на външната среда (PEST АНАЛИЗ)

 

4.     Анализ и оценка на състоянието на училището

 

5.     Нормативна база

 

6.     Визия  на училището

 

7.     Мисия на училището

 

8.     Ценности

 

9.     Водещи принципи на стратегията

 

10.  Цели, стратегически цели и приоритетни направления

 

11.  Глобална цел на стратегията

 

12.  Стратегически цели

 

13.  Обхват на стратегията

 

14.  Администриране

 

15.  Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията

 

Допълнение

 

Приложение: План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

В условията на все по-глобализиращ се свят индивидите се нуждаят от широк набор от умения, за да се приспособяват и да просперират в бързо променящата се среда. Всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, които развиват ключови компетентности и основни умения. Ключовите компетентности и основните умения са нужни на всеки човек за личностна реализация и развитие, пригодност за заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие. Националната   стратегия   за   учене   през   целия   живот   (НСУЦЖ)   определя стратегическата  рамка  на  държавната  политика  за  образование  и  обучение  в  периода 2014  –  2020  г.,  насочена  към  постигането  на  европейската  цел  за  интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Настоящата стратегия проектира развитието на 112 ОУ “Стоян Заимов”, гр. София през следващите 4 години в съответствие с приоритетите за развитие на образованието в Република България и принципите на общото Европейско образователно пространство. Стратегията е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна и превръщане на училището в организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания и пълноценно развитие. Образователната концепция на училището отговаря на високите изисквания на новото време. Училището предлага съвременно обучение по общообразователната програма на МОН, задължителна за всички училища в България. В нашето училище детето се поставя в центъра на образователния процес със своите интереси, потребности и индивидуални особености. Основни принципи при разработването на стратегията са общоприетите училищни ценности, произтичащи от редица нормативни документи, свързани с организацията на училището като институция.

 

  2. ПРОФИЛ НА УЧИЛИЩЕТО

 

112 ОУ „Стоян Заимов“е наследник на 120 Начално училище с директор Васил Зарков, а по - късно - Ана Василева. Училището започва с 22 паралелки - 12 в начален курс и 10 в прогимназиален курс. Тържественото откриване е на 15.09.1961 година. За патрон е избран Стоян Заимов – революционер и общественик. През учебната 1963/1964 г. за първи път е разкрит VIIIклас - 3 паралелки, с което става Основно училище. През 1973/1974 г. на заседание на Учителския съвет се взима решение за учредяване на Заимовска награда. Същата се присъжда ежегодно за добри постижения на първенци в училището и за постижения в областта на изобразителното изкуство, спорта и музиката.
1982/1983 г. 112 ОУ става базово училище на Софийския университет.

 

През настоящата учебна година в основното училище се обучават 962 ученици, разпределени в 35 паралелки, с изучаване на английски и немски език и две групи за предучилищна подготовка (5-6 г.). УВП се осъществява от 78 квалифицирани педагогически специалисти.

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ:

 

1. 112 ОУ „Стоян Заимов” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) и с два етапа на основна образователна степен: - начален етап: 1. – 4. клас; - прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

 

2. Ще продължи да се утвърждава и развива като училище, предоставящо качествено и актуално образование, в което се прилагат съвременни педагогически технологии, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извън учебния процес, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността.

 

 3. Постигането на качествен образователен процес ще се реализир с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

 

4. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

 

5. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

 

6. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

 

7. Ще продължим да предлагаме приобщаващо и подкрепящо образование, чрез екипа от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсни учители, педагогически съветник, които осъществяват допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

 

8. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.  9. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес.

 

10. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: „Здравословен понеделник“, „Училищен плод“.

 

   3.АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА (PEST АНАЛИЗ) Някои от външните фактори, които влияят на образователната система, което се изразява в дисхармония между мисията на училището и очакванията и изискванията към качеството на образованието.

 

Среда

Тенденции

Последствия

Политическа

ЗПУО – образованието е национален приоритет.

Качествена промяна във философията на образователната система: нова образователна структура, организацията на обучение, гъвкавост и свобода на учебните планове и програми, ново отношение към ученика и учителя и неговата квалификация и кариерно израстване, оптимизирана система на оценяване, форми за цялостна и индивидуализирана подкрепа на учениците и др.

Икономическа

Социални неравенства – ниски доходи на семействата, безработни родители

Ученици напускат училището – семействата заминават в чужбина. Недостатъчна материална осигуреност на ученика.

Социална

Ниска заинтересованост на родителите.

Нарастване на социалните различия между учениците. Ниска мотивация за учене. Негативно отношение към училището.

Технологична

Подобряване на технологичното обезпечаване на образованието: ИКТ, интернет, електронни ресурси. Промяна във визията и съдържанието на педагогическите технологии.

Добра материална база, съдържаща условия за повишаване на качеството ефективността на образователния процес

Законова

ЗПУО и държавни образователни стандарти

Осигуряване на прозрачност и предвидимост на политиките, които се предприемат в системата. Постигнат разумен баланс между нормативност (рамка) и овластяване и свобода на отделните участници в процеса на училищното образование – училището, учителите, родителите, учениците.

 

  

4.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО (SWOT АНАЛИЗ) Целта на SWOT-анализа е да се определи състоянието на училището като система

 

  

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС   

 -Относително стабилни резултати на НВО, съотносими към регионалните и националните.

 - Добър опит в обучението на ученици със специални образователни потребности.

- Създадени условия за целодневна организация на учебния ден. УЧЕНИЦИ

- Привличане на учениците като партньори в образователния процес и при разработване и реализиране на проекти.

-  Добра пълняемост на паралелките. 

- Няма отпаднали ученици през последните три години поради отсъствия и слаб успех.

- Достойно представяне на общински, областни, национални олимпиади и конкурси в различни области. 

- Функциониращи форми на

ученическо самоуправление (ученически съвети на класа и Училищен ученически парламент). ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

- Кадрова осигуреност с квалифицирани учители в т.ч. педагогически съветник, психолог, логопед, ресурсни учители  и РН “ИКТ“.

- Създадени условия за повишаване на квалификацията на учителите, обмен на успешни педагогически практики, МО.

- Участие на учители във форуми по проблемите на образованието.

- Системен контрол върху качеството на образователния процес.

 - Екипност и диалогичност в работата на всички нива.

-  Добър ръководен екип, главни учители, подпомагащи ръководството на училището.

- Добро институционално взаимодействие.

УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

- Осигуряване на свободен, неограничен и равен достъп до образование.

- Целодневна организация на учебния ден с осигурено обедно хранене. 

- Високи стандарти на предлаганото образование.

- Работеща и ефективна вътрешна нормативна уредба.

- Ритуализация на училищния живот.  - Информация за дейността на училището чрез поддържане на актуален сайт, профил в социалните мрежи и местните печатни и електронни медии.

- Добра координация и обмен на информация между класни ръководители, педагогически съветник, ресурсни учители, родители и ръководството на училището при работа с учениците с проблемно поведение и в риск от отпадане.

- Осигурени здравословни и безопасни условия за опазване на живота и здравето на участниците в образователния процес.

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ  

- Осъвременена, добра материална база – учебни стаи, учебни кабинети, компютърни кабинети, ресурсен кабинет, кабинет на педагогическия съветник, кабинет на психолога, физкултурни салони, зала за танци, спортна площадка, игротеки, актова зала, достъп до Интернет, WiFi мрежа, видеонаблюдение, Наличие на лицензиран системен софтуер предоставен от МОН, както и офис пакети, СОТ, ПИИ и оповестителна система.

- Учебно-технически средства – преносими компютри, мултимедии, компютърни терминални устройства, техника за размножаване, интерактивни бели дъски, наличие на информационни програмни продукти.

- Обновяване и подобряване на МТБ според възможностите на бюджета и усвоените средства от участие в проекти и национални програми. ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

- Добро управление на финансовите средства в условията на делегирани бюджети.

- Обективност, публичност и достъпност при разработване и управление на бюджета.

- Управленска култура на ръководството и връзка между управленските функции: планиране, организиране, координиране и контрол.

- Коректно и редовно обезпечаване на средствата за заплати и възнаграждения, осигурителни вноски, ДТВ, средства за облекло. ПАРТНЬОРСТВА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

- Съвместна работа с местни структури: РУО – София, община „Оборище“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“, Център за приобщаващото образование, културни институции, медии, неправителствени организации и др.

- Съвместна работа с училищното настоятелство, общественият съвет.

Анализ на демографската перспектива на общината и региона във връзка с успешното реализиране на приема при условията на ЗПУО.

Подкрепа на личностното развитие на учениците, превенция на обучителните трудности и ранно оценяване на риска – ранно идентифициране на учениците в риск чрез проучване и оценка на потребностите и интересите им, откриване и предотвратяване на причините, които биха довели до отпадане от училище.

- Превенция на агресията и противообществените прояви.

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

- Повишаване на капацитета на учителите за промяна на стила и методите на работа и ориентиране на обучението към потребностите на отделната личност.

 - Повишаване на квалификацията, обмяна на добри педагогически практики и внедряване на иновации.

на базата на ИКТ.

- Оптимизиране на училищните учебни планове.

- Разширяване на връзките с НПО и реализиране на проекти по програми на ЕС.

- Превръщане на училището в център за предоставяне на образователни услуги, извънкласни дейности, занимания със спорт и др.

- Осигуряване на възможности за развитие и изява на талантливи ученици.

- Високи изисквания към собствената научна и педагогическа подготовка, изпълнение на личен план за развитие на педагогическия специалист.

- Използване на съвременни образователни технологии за мотивиране на учениците и прилагане на усвоените знания в практиката.

- Ефективност на работата на МО за повишаване подготовката на учителите и споделяне на добри практики.

- Преодоляване на рутината и формалното изпълнение на служебните задължения.

- Възможност за кариерно развитие.

- Разширяване възможностите за вътрешноинституционална и извънучилищна квалификационна дейност.

- Сътрудничеството с родителите: структуриране и дейност на обществения съвет и училищно настоятелство, изпълнение на инициативи и съвместни дейности.

- Достъп до Национални програми и програми на ЕС и активно включване на учители и ученици в разработване на проекти.

- Актуализиране на училищните политики във връзка със ЗПУО.

- Непрекъснат мониторинг на дейностите в образователния процес и своевременно предприемане на действия за неговото подобряване.

 

- Целенасочени дейности за поддържане и издигане имиджа на училището.

- Оптимизиране на екипната работа в различни направления.

- Осъвременяване на МТБ и продължаване внедряването на иновации на базата на ИКТ.

- Усвояване на средства по проекти.

- Гъвкаво използване на системата за оценяване на постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти и за определяне на ДТВ на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал.

- Стимулиране на дарителската дейност.

- Разширяване на партньорствата с институции и НПО.

 

  

5.  НОРМАТИВНА БАЗА: Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните документи:

 

      1. Стратегия на ЕС „Европа 2020“

 

      2. Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето /2016-2021/

 

3. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020/

 

4. Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013 -2020 г./

 

      5. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри /2014-2020/

 

      6. Национална стратегия за учене през целия живот /2014-2020/

 

7. Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-2020/

 

8. Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-20120)

 

 9. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности

 

10. Конвенция на ООН за правата на детето

 

11. Закон за закрила на детето

 

12. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата

 

13. Закон за предучилищното и училищното образование

 

14. Други нормативни документи и механизми, национални и международни, засягащи развитието на образованието.

 

  

6.     ВИЗИЯ  НА УЧИЛИЩЕТО

 

Стремежът на 112 Основно училище „Стоян Заимов“ е  чрез диалог и сътрудничество, чрез въвеждане на иновативни практики в организацията и съдържанието на образователния процес, да създаде привлекателно и вдъхновяващо място за учениците и учителите.

 

 • Основно училище „Стоян Заимов” гр. София предоставя качествен образователен процес, реализиран с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и успешно прилагат стандартите на ЗПУО.

 

• Прилага актуални стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване и постоянно усъвършенства професионалните умения на педагозите.

 

 • Използва различните форми на обучение, с цел да отговори на потребностите и да даде достъп до образование, както и за да предотврати преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

 

 • Осъществява целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворява потребности и интереси.

 

• Изгражда навици за здравословен живот, като запазва целодневната лекарска грижа, както и участие в проекти.

 

• Формира личности с национални и общочовешки добродетели, толерантност и уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на насилие и агресия.

 

• 112 ОУ „Стоян Заимов” е модерно училище, с непрекъснато обновяваща се материална база.

 

• Активно ангажира, подпомага и стимулира учениците в учебния и извънучебния процес, като към него приобщава родители и общественост.

 

  

7.     МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 В центъра на образователната ни система е детето. Мисията на 112 ОУ „Стоян Заимов“ е да осигури качествено и достъпно съвременно образование в съответствие с изискванията на ЗПУО, да подпомага формирането на гражданско съзнание и отговорно поведение. Успешно да съчетава традиции и новаторство, стимулира развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик, като знаещ, търсещ, мотивиран за себереализация и изява. Това се постига от екип от педагози, който :

 

 • поставя детето в центъра на всички образователни дейности;

 

• насърчава свободата на изразяване на мисли;

 

• стимулира активното участие в целия процес на обучение и изграждане на ориентирани и компетентни личности в динамично променящия се свят;

 

• се стреми детето да бъде разбрана и значима страна в процеса на обучение;

 

• е ориентиран към глобалните световни приоритети и е в услуга на нуждите на личността на детето и отговорното му поведение към обществения живот.

 

 • прилага иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес;

 

• се стреми към ефективност на обучението в условията на ОРЕС

 

 • изгражда личности с модерно виждане за света.

 

  

8.     ЦЕННОСТИ:

 

 Образователната политика на 112 ОУ „Стоян Заимов“ е ориентирана към:

 

• личността на детето и стимулиране на неговото развитие, задоволяване на потребностите от модерна и съвременна училищна среда, отговаряща както на Европейските изисквания и критерии, така и на динамично променящите се условия и живот;

 

• поддържане на високо качество и ефективност на образователно-възпитателния процес в съответствие с изискванията на ДОС, стратегиите на МОН за развитие на средното образование и условията на ОРЕС;

 

• повишаване ефективността на управлението в училище;

 

• привличане ресурсите на външната среда;

 

• висока материална и технологична обезпеченост на образователно-възпитателния процес;

 

• утвърждаване чувството на принадлежност към училището у всеки ученик.

 

  

9.     ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 

Ориентираност към личността:  Най-важната задача за нас е успехът на           отделната личност, към личността.

 

Равен достъп:  Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

 

Партньорство:   Успешната образователна и възпитателна политика се основава на широко участие в сътрудничество с други институции, граждански организации, родители.

 

Отговорност, Гъвкавост, Единство в многообразието, Иновативност, Автономност, Отчетност, Ефективност, Законосъобразност:    Всички членове на педагогическата колегия и помощния персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие. Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните. Обучението, подготовката и възпитанието на учениците се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство. Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати, научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите. Училището, като част от системата на образованието, ползва автономия да провежда собствена политика отговаряща на държавните образователни изисквания. Всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефективност и резултатност на политиките. Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на- миналия опит и бъдещото въздействие. Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.

 

 

10.  ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

В съответствие с основните цели на образователния процес в РБ представени в чл.5 от ЗПУО:

 

 1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

 

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

 

3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

 

4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

 

5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

 

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

 

7. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

 

8. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

 

9. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции; 

  

11.  ГЛОБАЛНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА:

 

 Поддържане на високо качество и ефективност на учебния процес в съответствие с държавните образователни стандарти и стратегията на МОН за развитие на образованието в Република България на високо европейското ниво чрез прилагане на творчески подход. Въвеждане на иновации и поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност. Изграждане на активна позиция при овладяване на знанията и формиране на компетенции по различните учебни предмети и умения за учене през целия живот. Образоване и възпитаване на мислещи и креативни хора в дух на родолюбие, способни да вземат решения, да правят избор. Опазване здравето на учениците в условията на пандемия и предотвратяване на отпадане на ученици от училище.

 

12. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

 

Стратегическата цел на новия Закон е повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище, за които се счита, че може да се постигнат и чрез използването на различни образователни иновации. Въз основа на анализа при отчитане на силните и слаби страни на училищната общност планирането на дейностите в процеса на управление на качеството, стратегическите цели са:

 

1.       Повишаване качеството и ефективността на образователния процес чрез прилагане на личностно-центрирания подход и стимулиране на развитието и  творческите заложби и потенциала на всеки ученик.

 

2.       Целенасочена образователна и възпитателна работа за повишаване на 8те ключови компетентности и развитие на интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик съобразно възрастта, потребностите, способностите и интересите му и в съответствие с националните традиции и общочовешките ценности.

 

3.   Активно въвеждане на иновативни педагогически практики с цел повишаване на функционалната грамотност на учениците необходима за  понататъшната им успешна професионална и житейска реализация и изграждане на училището като иновативно.

 

4.  Висока ресурсна, материална и технологична обезпеченост на образователния процес в пълно съответствие със съвременните изисквания за качествен и бързоадаптиращ се образователен процес.

 

За осъществяване на стратегическите цели и постигане на очакваните резултати са систематизирани следните приоритетни направления:

 

  

II. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като институция, научно, културно и спортно средище

 

Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

 

Приоритетно направление 3: Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка ( система за оценка и самооценка на персонал по ЗПУО)

 

Приоритетно направление 4: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение на педагогическия персонал

 

Приоритетно направление 5: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности

 

Приоритетно направление 6: Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост, НПО и органи чл2 ал.2 от ЗПУО

 

Приоритетно направление 8:  Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество

 

Приоритетно направление 9: Участие в програми и проекти ( национални и вътрешни), Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището

 

Приоритетно направление 10: Училищна имиджова политика : е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на учебното заведение.

 

Приоритетно направление 11: Стабилизиране на училището при кризи и развитие ( темпове, етапи)

 

Приоритетно направление 12: Оцеляване на училището в извънредни ситуации.

 

  

13.   ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА

 

ü  Ученици;

 

ü  Педагогически специалисти от училището;

 

ü  Педагогически съветници/ психолози;

 

ü  Ресурсни учители;

 

ü  Директор

 

ü  Административни служители;

 

ü  Непедагогически персонал;

 

ü  Родители – чрез обществен съвет, училищно настоятелство;

 

ü  Социални партньори.

 

14.  АДМИНИСТРИРАНЕ

 

За следването на настоящата стратегия и постигането на стратегическите и оперативните цели за четири годишния период е необходимо приемането и гласуването на педагогически съвет на План за изпълнение на дейностите, включващ времеви график, отговорни лица за изпълнение на конкретните дейности, източник и приблизителна стойност на финансиране. Планът е разработен на базата на обобщен анализ на силните и слабите страни на училището и установените потребности в сферата на качеството на образователния процес. Предвижда се актуализацията му да се извършва при необходимост или на всяка година. Мониторингът по изпълнение на предвидените в плана дейности е приоритет на ръководството на училището с активното участие на обществения съвет като орган за граждански контрол.

 

 

15.  ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА :

 

Стратегически цели

Източник на финансиране

       

 

 

    1.

Повишаване качеството и ефективността на образователния процес чрез прилагане на личностно-центрирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик

Делегиран бюджет Външно финансиране - Училищно настоятелство, собствен труд

     2.

Целенасочена образователна и възпитателна работа за повишаване на 8те ключови компетентности и развитие на интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик съобразно възрастта, потребностите, способностите и интересите му и в съответствие с националните традиции и общочовешките ценности.

 

Делегиран бюджет, европейски проекти, собствен труд

     3.

Активно въвеждане на иновативни педагогически практики с цел повишаване на функционалната грамотност на учениците необходима за  понататъшната им успешна професионална и житейска реализация и изграждане на училището като иновативно.

Делегиран бюджет, Участие в европроекти

 

   4.

Висока ресурсна, материална и технологична обезпеченост на образователния процес в пълно съответствие със съвременните изисквания за качествен и бързоадаптиращ се образователен процес.

Делегиран бюджет и финансиране от община, НПО, дарения, средства от проекти, участие на родителската общност

 

  

 

ДОПЪЛНЕНИЕ:

 

Съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на институцията е реализирането на заложените в нея цели. Отчетът на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията се представя за приемане на педагогическия съвет и за становище на обществения съвет.

 

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни промени в организацията на работа в училище или в нормативната база на средното образование. Предвидените дейности се детайлизират ежегодно като се изработват подкрепящи документи в изпълнение на глобалната цел на стратегията на 112 ОУ „Стоян Заимов“.

 

Те са:

 

1. Годишен план на училището;

 

 2. Тематичен план на заседанията на Педагогическия съвет;

 

3. План за квалификация на педагогическите специалисти;

 

4. План за контролната дейност;

 

5. План на Комисия по БДП;

 

6. План за противодействието на насилието и тормоза в училище;

 

 7. План за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

 

8. Мерки за повишаване качеството на образованието;

 

9. Програма за превенция на ранното напускане на училище;

 

10. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвимите групи;

 

11. Програма за целодневна организация на учебния процес;

 

12. Програма за усвояване на българския книжовен език;

 

13. Правилник за дейността на училището;

 

14. Правилник за вътрешния трудов ред;

 

15. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

 

16. Етичен кодекс на училищната общност;

 

 

 

ІII. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА 112 ОУ Стоян Заимов”

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

 

 

Дейност

финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет

до 15.09.  всяка година

2.

Обновяване и оборудване на нови класни стаи и кабинети, санитарни възли.

Делегиран бюджет и външно финансиране

септември
2021 г.

3.

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти чрез провеждане на външни обучения и вътрешно-училищни форуми за споделяне на иновативни практики.

Делегиран бюджет

2021г.-2022г.

4.

Изграждане на училището в иновативно, чрез въвеждане на иновативни педагогически практики.

Делегиран бюджет

2022г.

5.

Осигуряване на мултимедия, интерактивни дъски, камери и компютри за обучение в ОРЕС по възможност във всяка класна стая и кабинет.

Делегиран бюджет и дарения


2021г-2022 г.

4.

Обновяване на ресурсния кабинет, на педагогическия съветник и психолога.

Делегиран бюджет, проекти

2021-2022г.

5.

Изграждане на външна площадка за обучение по безопасност на движение по пътищата.

Делегиран бюджет и проекти

Септември 2021г.

6.

Довършителни ремонтни дейности, обновяване на визията на централния вход и фоайето.

Дарения

Септември 2021г.

7.

Организиране и участие във вътрешно-училищни, общински и национални  квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет, синдикати, РУО

постоянен

8.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, община, дарения

постоянен

9.

Продължаване на работата по програми „Училищен плод“, „Училищно мляко“, Мед

Министерство на земеделието и Министерство на образованието

постоянен

10.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

Дарения, община, самофинансиране

всяка учебна година

11.

Провеждане на вътрешно-училищни състезания и участие в районни и общински изяви.

Делегиран бюджет, самофинансиране

през всяка учебна година

12.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания.

Делегиран бюджет, 129 ПМС

постоянен

 

   

            Училищната стратегия разчита на познатото, обичайното, преживяното послание. Тя може да придобие   едно уникално качество, винаги да посочва по-добра алтернатива за функциониране на училищната общност. Оглеждайки се в нея ученици, учители, родители, всички съпричастни на  проблемите на училището, ще започват да преоткриват по-красиви  неща около себе си, да търсят модели на поведение, различни от тези на насилието и на нетолерантността.