Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА

112 ОУ “СТОЯН ЗАИМОВ” ГРАД СОФИЯ

ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

 

 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО - За периода от 2012/2016учебни години  

 

  

І. SWOT АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА   112 ОУ “СТОЯН ЗАИМОВ”     

 

 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2015/2016

825

36

2014/2015

813

34

2013/2014

756

32

2012/2013

760

32

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

 

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно- квалификационна степен на педагог. персонал

ПКС и научна степен

2015/2016

15

60

Магистри 54;

Бакалаври 5;

Специалист 1

23

2014/2015

13

54

Магистри 48;

Бакалаври 5;

Специалист 1

22

2013/2014

10

48

Магистри 42;

Бакалаври 5;

Специалист 1

19

 

Предложената училищна Стратегия за развитие на училището за следващите четири години   разглеждаме като  система на   социално-психологическо взаимодействие   както вътре в училищната общност така и   със социалноикономическата инфраструктура съдържанието,  на което  се явява във вид на обмен на информация оказваща социализиращо, възпитателно и обучаващо въздействие, даващо отражение върху ценностната и методическа преориентация на учителите  в 112 ОУ “ Стоян Заимов”

Стратегията е насочена към    укрепване на   създадения в 112 ОУ “ Стоян Заимов” изследователски и технологичен потенциал за разработване на нови подходи на иновационно развитие. Стратегията се базира  на програмата на Министерството на образованието и науката  за развитие на средното образование до 2020 година.Училището се явява инициатор и организатор  на Стратегия за развитие.

 

I.  Анализ на състоянието на учебно-възпитателния процес и управлението на училището

112 О.У. “Стоян Заимов”   се развива  и утвърди като съвременно   училище със свое място и роля в образователната ни система, със свои приоритети и постижения

 

 

Вътрешни фактори

Външни фактори

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Квалифициран общоучилищния колектив.

- Успешна реализация на план-приема на ученици.

- Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

- Специално внимание в осъществяване на управленската дейност се отделя на проблема за социализацията.

-За ръководна концепция в училището е прието : “Отговорно за обучението и възпитанието на учениците е семейството, а училището организира този процес”.  

- Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите на учениците.

- Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси, ДЗИ.

-Добра координация и обмен на информация между кл.р-ли, родители и ръководството на училището при работа със застрашените от отпадане ученици, учениците с проблемно поведение или с противообществени прояви

-Пълноценно функциониране на УКБППМН, разглеждане на всеки случай на провинено дете;

-Разработване на индивидуални програми за работа с учениците със специфични образователни потребности

- Привлекателна учебна среда ;

-Съвместна работа по проекти на учители, родители и ученици.

- Предоставяне на качествено образование.

- Включване на учителите в различни форми на квалификация.

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

- Разширяване на сградния фонд – чрез построяване на физкултурен салон и допълнителни класни стаи.

- Обновяване и възстановяване на дейността на Училищното настоятелство. - Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

- Провеждане индивидуални консултации с пед.съветник на ученици с наложено наказание „забележка”

-Задоволяване на потребността на ученика от индивидуален и диференциран подход съобразен с психо-физиологичните му особености;

- Утвърждаване на традиции и символи на училището.

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

- Недостатъчен брой класни стаи.

- Недостатъчно добре оборудвани специализирани кабинети.

- Липса на добри условия за извънкласни дейности.

- Липса на съвременна спортна база.

- Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.

-Влошен психоклимат сред  Общоучилищния колектив.

-Независимо от усилията на училищното ръководство и активността на учителите, информационното осигуряване на учебно-възпитателния процес и управлението на училището не винаги е на необходимата висота поради липса на средства за абонамент и участие в научни конференции.  .

- Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

- Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия Общоучилищния колектив.

- Значителни трудности училищното ръководство и учителите срещат при осъществяване на възпитателния процес като реално отражение на формирането на нова ценностна система и отношение към учебно-възпитателния процес и трудовата дейност.

 

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА 112 ОУ “Стоян Заимов” “Стоян Заимов” до 2020 ГОДИНА

 

МИСИЯ

Мисията на 112 ОУ “ Стоян Заимов” като институция е духовното възпроизводство чрез съчетаване на традиция и иновации. Уравновесяването на тези две измерения е особено труден процес в сферата на педагогическото  общуването в настоящия информационен век. Мисията ще реализираме в следните основни направления.

 

 

            1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

            2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на родния език и   .чуждоезиковите комуникационни компетентности 

3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

            4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

            5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

            6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

            7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

            8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

 

ВИЗИЯ

 

            Преди да формулираме   пътища за реализиране на стратегията за развитие на училището, в училищна програма и годишния училищен план е необходимо да имаме изграден ясен образ за бъдещото на училището (визия). Визията на училището е представена посредством:  позицията на училището в условията на пазарна среда (маркетингова политика); приоритетните образователни и управленски дейности; организационната структура; образователните и управленски технологии; доминиращите организационни култури (стил на управление); професионалните и индивидуални характеристики на членовете на училищната общност.

 

 

            1. 112 ОУ “ Стоян Заимов” “ Стоян Заимов” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) и с два етапа на основна образователна степен:

           

            - предучилищен етап

 

            - начален етап: 1. – 4. клас;

            - прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

            3. С автономията, която ни позволява  ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

            4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в  ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

            5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

            6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

            7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

            8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

            9. Ще продължим да работим активно по програми на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.

            10. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот.

            11. Ще въведем сутрешна спортна гимнастика в рамките на 15 минути за успешен старт на предстоящия учебен ден..

            12. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с патронния празник на училището.

 

 

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

Ø  Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

Ø  Формиращо оценяване и самооценяване.

Ø  Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

Ø  Висок професионализъм на педагогическия екип.

Ø  Ефективна управленска дейност

Ø  Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

Ø  Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ И СИСТЕМА ОТ ПОДЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

 

Основна цел на стратегията за развитие на училището е идентифициране и определяне на приоритетите, факторите, механизмите, методите и формите способстващи или възпрепятстващи трансформацията на 112 ОУ “ Стоян Заимов”

от традиционен тип училища в самообучаваща се училищна общност. Да запазва и развива детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и да придобива с радост допълнителни знания и умения, както и да спомага за израстването на детето като самостоятелно мислеща и социално отговорна личност, която се отнася към живота с ведрина, ентусиазъм и значителен обществен ангажимент. Осигуряване на високо качество при постигането на Държавните образователни изисквания и предсказуемост на поведението на училищната общност в обособилата се междукултурна училищна  среда. Целта е не да се въздейства   върху педагогическата общност въобще, а върху отделния индивид, върху специфичната природа и интереси на личността, като носител и изразител на човешката  уникалност. За педагога всеки един колектив,  група, индивид има уникални желания и интереси, които ние трябва да пренесем при създаването на матрицата на училищната стратегия.  По този начин тя може да се превърне в значеща социална единица при условие, че се възприеме като личностно преживяване и от тази гледна точка дава възможност за интерпретация на ритуалния й  език.  

Стратегическа цел 1 - учене през целия живот:

Ø  Валидирането на неформалното и самостоятелното учене.

Ø  Превръщане на ученето през целия живот и на

Ø  мобилността в реалност

Стратегическа цел 2 - подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението

Ø  Прилагане на новите учебни програми въз основа на ключовите компетенции.

Ø  Интегриране в учебните програми на универсалните компетенции  информационни и комуникационни технологии, предприемачество и гражданско образование компютърните умения в преподаването на математика, естествени науки и чужди езици. осигуряването на качеството.

Ø  Мотивацията за изучаване на математика и естествени науки  е ключова   за постигане на добри резултати в училище.

 

Стратегическа цел 3 - утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие 

Стратегическа цел 4: Разгръщане на творчеството и иновациите, включително предприемчивостта

 

 

За разработване и реализация  на стратегията създадохме  програма, обединяваща отделни проекти, с които да се постигат задачите, водещи към общата цел. На основата на изградената през последните пет години визия на 112 О.У. “Стоян Заимов” като самообучаваща се организация в условията на обществото на знания, определихме  като изходни позиции при формирането на училищната  стратегия:

1)      Осъзнаване от педагогическата общност, че училището е част от обществото, а отношенията учител – ученик – родител – ръководител са израз на както на индивидуални, така и на обществени  потребности и интереси.

2)      Допускаме, че съществуват различия между учител – ученик – родител – ръководител в процеса на осъществяване на образователните дейности. Като основен път за преодоляване на тези различия приемаме прехода от  “субект – обектната” към “субект – субектната” парадиг. Конкретният резултат от този преходма е увеличаване на актив на информаността на ученика за сметка, намаляване на дейността на учителя, като източник.  

3)      Приемане  да  бъдем щедри на похвали даже при незначителни  успехи на учениците. Да отлагаме оценката, интерпретацията на съобщението. Похвалата да е в присъствието на другите ученици, а порицанието най-добре да бъде насаме. 

4)      Изграждане  на педагогически целесъобразни  отношения     на  основа на самоуважението и взаимоуважението ученик  и учител. Към  всеки ученик   да се подхожда като към  индивидуалност, да се създават условия за неговото самоутвърждаване пред класния колектив и в “очите” на неговите съученици,  да се мотивира и подкрепя развитието на    положителните черти на  личността.

5)      Учителите    открито да демонстрират своята  педагогическа позиция, но да третират своите интерпретации на информацията и знанията   като работни хипотези, проявявайки готовност да приемат новото, рационалното, творческото.

6)      Единството между “думи и поведение” на учителя   да се възприема  като негово вътрешно убеждение, а не като служебно задължение. Искреността в поведението на учителя да се превърне в гаранция за истински човешки отношения.

7)      Учебното съдържание, формите и методите на неговото представяне  да се избират така, че да бъдат интересни и за ученици и за учители. 

8)      Да се постигне адекватна  оценка на собствената  личност и практикувано поведение. Самопознанието , самоорганизацията, самоконтрола   да се превърнат в дейност от професионалното и личностно израстване на всеки учител и ученик. 

9)      Особено  внимание да обърнем  на    умението учителя да  управлява своето емоционално състояние, да преодолява    отрицателните емоции, ироничния и раздразнителен тон , виковете и т.н.. 

10)  Учителят да изгражда благоприятна самопрезентация, да показва на децата силата на  своята  личност ,знания, хоби, увлечения,      ерудиция и т.н. , но ненатрапчиво за учениците. Да изгражда своя  имидж,   в ежедневните дейности , ежечасно, ежеминутно   по естествен път.

11)  Да наблягаме върху описанието и да слушаме какво описание /съобщение/ ни се предлага, при това учителят да развива наблюдателност ,   педагогическо  въображение, умения да разбира и възприема емоционалното състояние, вярно да тълкува поведението.

12)  Учителят да приема ролята на   ученик , родител , колега да осмисля тяхната гледна точка. При  анализа на  ситуации и приемане на  решения водещ да е творческия подход.     

13)  Да превърнем родителите на нашите ученици в съюзници, а не   във врагове.

14)  Електронната комуникация да се  налага   в управлението на училището и образователните дейности, но  да не се допуска  дефицит в общуването, поради отсъствието на комуникацията “лице в лице”. Да се избегне синдрома на “компютърния магнетизъм”.

 

Стратегията ще се реализира в следните основни направления:

 

 Разработването и  реализирането на стратегията конструирахме като процес, определящ последователност  от  дейности. Най-общо той  включва: 

1.      Осъществяване на  предварителен  анализ на дейността на  училището  и формиране на  модел-прототип (“как трябва да бъде”) в това число, на основата на  корелационен SWOT- анализ  на възможните  направления на  развитие.

2.      Определяне на  стратегическите  характеристики на училището.     Формулиране на  стратегически модел за педагогическо общуване като  система от  цели  и показатели.

3.            Определяне на  стратегическите приоритети, конструиране на  система от       качества и система от  знания за ефективно комуникиране.

4.            Определяне на  принципите на  организация на взаимодействия на училището с външните съпричастни в тази дейност     институции и личности.

5.            Привеждане на   приоритетните задачи и перспективи за развитие на  училището  в съответствие с интересите на потребителите на образователни  услуги осъществявани от училището.

6.             Определяне  на   визията на училището - осъществяване на  идентификация на училището във взаимодействието му  външната среда    (видове дейност   , определяне на потребността  от образователни услуги осъществявани от училището, възможности за развитие на училището).  

7.            Определяне на  направленията  на концентрация на стратегическите усилия и приоритети в развитието  на училището – потенциално възможни видове дейност    (включително съвместна дейност  с партньори),  на основа  на разширеното разбиране на  потребностите от образователни услуги осъществявани от училището, своите възможности и иновационна насоченост  на училището.

8.      Изграждане на формализирана разгърната стратегическа концепция за дейността на училището. Определяне на  кръга участници, заинтересовани  от дейността на  училището (потребители на образователните услуги на училището, ученици, родители, социални партньори и други).

9.      Формиране на  концепция на вътрешни отношения в училищната общност (лидерство, партньорство, лоялност и други.) залегнала в актуализирания Правилник за дейността на училището.

10.  Разработване на матрица на отговорностите  за   реализиране на  стратегията в съответствие с функциите по управление на училището и образователните дейности.

11.  Уточнение на резултати от описване   на   процесите. Разработване и съгласуване проекти, документиране на  процедурите  по описанието на  процесите и организационните положения.

12.  Конструиране на  модел на приоритетните   процеси  (спецификации, текстови  описване     и диаграми).  Разработване на  моделите на приоритетните    процеси. Описване   на  документооборота и информационните  потоци вътре и между процесите. Описване   на  механизмите (средствата)за  реализация  на процесите.

13.  Определяне на  функционалната и  организационна  структура   на училището и разработване на   изходната  матрица на отговорностите   за  реализиране на  функциите по управление на училището и образователните дейности. Формиране на  начален пакет организационни положения по оптимизиране на педагогическите комуникации произтичащи от държавните образователни изисквания.

14.   Описване   на  нормативните документи, регламентиращи изпълнението  на процесите по реализиране на стратегията. 

15.  Развиване на уменията и умножаване на знанията на учащите

16.  Създаване на предпоставки за успешно учене

17.  Създаване на отзивчива и устойчива учебна среда

18.  Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

19.  Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

20.  Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

21.  Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

22.  Използване на различни форми за мотивиране на Общоучилищния колектива

23.  Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.

24.  Разработване на училищен етичен кодекс. Идентифициране на  комуникативното поведение на членовете на училищната общност като иманентно присъщ елемент на  училищната  култура (ценности, идеали, норми и правила на поведение  в   училището).

25.  Регламентиране на  принципи на делови отношения с  вътрешноучилищните структурни образования   и личности (родителски актив , ученици, синдикално ръководство, управленски екип, обществен съвет).

26.  Формиране на   комуникационни послания, описващи стратегическите  ориентири на дейността   в това число на  най-съществените фактори на  привлекателност  в педагогическото общуване и междуличностните комуникации в   училището   за всички заинтересувани  участници.

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Ø  Разширяване на автономността на субектите в училище.

Ø  Хуманизация на процеса на образование.

Ø  Иновативност и творчество.

Ø  Толерантност и позитивна етика.

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

1.      Чрез средства от бюджета на училището.

2.      Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.

3.      Чрез кандидатстване по проекти.

4.      Чрез дарения.

 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА 112 ОУ “ Стоян Заимов”

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

Дейност

финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Обновяване и оборудване на нови класни стаи и кабинети за предучилищни групи и начален курс.

Делегиран бюджет и външно финансиране

септември
2016 г.

3.

Изграждане и окабеляване на класни сттаи за оборудването им с Интернет

Делегиран бюджет

септември
2017г.

4.

Достъп до интернет и монтиране на мултимедия по ръзможност във всяка класна стая и кабинет.

Делегиран бюджет и дарения

септември
2018 г.

5.

Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование.

Делегиран бюджет

септември
2017г.

6.

Изграждане на административен корпус, обновяване на фоайе и коридори.

Делегиран бюджет и финансиране от община

септември
2019 г.

7.

Ремонт на външна спортна площадка, изграждане на съоръжения за различни видове спорт, площадка за петанка.

Делегиран бюджет и финансиране от община

2017 – 2019 г.

8.

Изграждане на нов учебен корпус с цел разширяване на така необходимата материална база с оглед на непрекъснато нарастващия брой ученици.

Общинско финансиране

постоянен

9.

Довършителни ремонтни дейности, изграждане на устройство за контрал на достъп

Дарения

декември

2016 г.

10.

Организиране и участие в вътрешноучилищни, общински национални  квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет, синдикати, община

постоянен

11.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, община, дарения

постоянен

12.

Продължаване на работата по програми „Училищен плод“ както и включване към програма „Училищно мляко“

Министерство на земеделието и Министерство на образованието

постоянен

13.

Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с Младежкия дом

Смесено финансиране

постоянен

14.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

Дарения

всяка учебна година

15.

Провеждане на вътрешноучилищни състезания и участие в районни и общински изяви.

Делегиран бюджет, самофинансиране

през всяка учебна година

16.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания.“.

Делегиран бюджет, 129 ПМС

постоянен

 

Стратегии, ценности и приоритети – идеи и дейности за реализирането им

Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

 

 

 

 

 

Ø   Съхраняване и доразвиване на уменията за учене и на любовта към знанието, творчеството и откривателството

Ø   Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници

Ø   Развиване на умения за анализиране, размисъл, аргументиране и водене на продуктивен диалог

Ø   Постигане на езикова и математическа грамотност и придобиване на практически и технически умения

Ø   Стимулиране на осъзнаването на фундаменталната важност на здравословното хранене и живот

Ø   Развиване на естетическа и културна чувствителност

Ø   Развиване на личностни и нравствени качества

Ø   Развиване на социална, политическа и гражданска активност

Ø   Задоволяване на индивидуалните нужди на децата

Ø   Поощряване на разнообразие от образователни методи

Ø   Предоставяне на възможност за достъп до средно образование

Ø   Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

Ø   развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

Ефективна управленска дейност.

Ø   Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение.

Ø   Формиращо оценяване и самооценяване.

Ø   Осигуряване на гъвкавост на образователните структури и отчитане на гледищата на обществото

Ø   Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

Ø   Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС).

Ø   Утвърждаване на традиции и символи на училището.

Ø   Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

 

Ø  Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

Ø  Утвърждаване на традиции и символи на училището.

Ø  Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

Ø  Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

Ø  Осигуряване на качествена информация за родителите и гарантиране на прозрачност на училищното управление

Ø  Гарантиране на съразмерност между разходите за образование и възможностите на родителите

Ø  Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

Ø  Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

Ø  Постигане на динамичен баланс между нуждите и интересите в „екосистемата училище”

Формиране на екип от висококвалифицирани учители

Ø  повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

Ø  провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация и владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти;

Ø  приоритетно привличане на учители – бивши възпитаници на училището.

Ø  Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

Ø  Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

Ø  Развиване на ученическото самоуправление в училище.

Ø  Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

Ø  Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и

Ø  Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри педагогически практики.

Ø   Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

Ø  Използване на интерактивни методи на обучение.

Ø  Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

Ø  Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

Ø  Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове).

Ø  Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

Ø  Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания.

Ø   Съвместна работа по образователни проекти.

Ø  Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

 

Взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

Изграждане на работещо и ефективно Училищно настоятелство чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици.

Материална база и допълнително финансиране.

Ø  Работа по привличане на спонсори.

Ø  Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

Ø  Разширяване на сградния фонд и построяване на необходимите нови сгради.

Ø  Естетизация на училищния двор.

Ø  Основни ремонти на ВИК и ел. инсталации.

Ø  Ремонт на училищната библиотека.

Ø  Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.

Ø  Ремонт на физкултурния салон и съблекалните към него.

Ø  Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

Ø  Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

Ø  Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения.

Ефективна рекламна кампания.

Ø  Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

Ø  Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.

Ø  Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.

 

 

 

            Училищната стратегия разчита и е подчинена на двойствената природа на човешката психика - на първо място се разчита на познатото, обичайното, преживяното послание, но едновременно с това силно се набляга на “ефектът – изненада”. Училищната стратегия може да придобие   едно уникално качество, винаги да посочва по-добра алтернатива за функциониране на училищната общност. Оглеждайки се в нея ученици, учители, родители, всички съпричастни на  проблемите на училището ще започват да преоткриват по-красиви  неща около себе си, да търсят модели на поведение, различни от тези на насилието и на нетолерантността. Добрата училищна стратегия води до качествена промяна на отношението към думите, към начините на изказ, интонацията, жеста.

                Документи, които  ще разработим:

1.      План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.)

2.      ПЛАН за изпълнение на дейностите по Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020)

3.      ПЛАН за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2016 – 2020)

4.      План за интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2017 -2020 г.)

Ø    насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие;

Ø    подобряване на творчеството и новаторството, включително предприемачеството, на всички равнища на образование и обучение.

5.      ПРАВИЛА ЗА РАБОТА на Обществения съвет по разработването и реализация на учебните планове.