Училищна документация

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Утвърждавам:

Директор:..............................

                  (Жанета Бранкова)

 П Л А Н

на дейностите по безопасност на движението по пътищата

за учебната 2020/2021 година

 

I.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.   Комисията е избрана на педагогически съвет и е в състав:

                                Председател: Мариана Лалчева 

                                       Членове: Вяра Якимова  

                                                       Иван Миланов

                                                       

 Планът е приет на заседание на ПС - Протокол № 13/08.09.2020г.

2.   Обучението по безопасност на движението по пътищата е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни стандарти – Наредба № 13/21.09.2016 г. на МОН и Наредба № 8121з 194/21.02.19г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

3.   Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за І – ІV клас и за V – VІІ клас.

4.   Учебните тетрадки по безопасност на движението са задължителни за учениците.

5.   В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на учениците по безопасност на движението по пътищата.

6.   Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и програми за обучение по БДП.

 

II.  ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието на комисията по БДП и участието на длъжностни лица от местните организации на МВР.

2. Занятията се провеждат в часа на класа през учебната година.

3. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се използват: специализирана литература, учебни тетрадки, учебно-методически помагала и други. 

 

III.    ЦЕЛИ

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и не- педагогическия персонал в училище и извън него.

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и правилата за движение по пътищата.      

 

IV.    ЗАДАЧИ

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията на движението по пътя.

2. Придобиване на готовност за адекватно поведение на учениците като участници в пътното движение, повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и неумението на учениците правилно да определят собственото поведение при екстремни ситуации на пътя.

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействията с опасен характер, възникнали на пътя.

4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата.

5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.

6. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение на пътя, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

7. Да се ограничи достъпът на превозни средства в училищния двор.

 

V. ДЕЙНОСТИ

1. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се организира и провежда в съответствие с приложението в Ръководство за работа на директора и учителите за учебната 2020/2021г.

                                                                               Срок: постоянен

Отг.: ЗДУТД

2. При разработването на училищните учебни планове да се има предвид и да се спазва Заповед № РД 09619/31.10.2000 г. и Заповед № РД 09-2684/20.09.2018г. на Министъра на образованието и науката, която е в съответствие с § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.

                                Срок: м. 09

Отг.: директорът, ЗДУД

3. Осигуряване на учителите – кл. ръководители на съответните програми по БДП за изготвяне на годишен тематичен план.                                                                                                                                                        

Срок: м.09

Отг.: кл. ръководители

4. Включване на членовете на училищната комисия в семинари и други форми на обучение.

Срок: постоянен

Отг.: ЗДУТД

5. Включване на часовете по БДП в плана на кл. ръководител за час на класа.

Срок: м. септември

Отг.: кл. ръководители

   

6. Координиране на съвместната работа по безопасност на движението по пътищата с общинската комисия по БДП  и МВР.

Срок: постоянен

Отг.: директорът, ЗДУД

7. Подобряване на материално-техническата база по безопасност на движението по пътищата – помагала, табла, схеми и други.

Срок: постоянен

Отг.: кл. ръководители

8. Участие на учениците към дейностите по безопасност на движението по пътищата.

Срок: м. ноември

Отг.: кл. ръководители

9. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за всеки клас.

 Срок: постоянен

 Отг.: кл. ръководители

10. Задължително да се отразяват в дневника на класа темите по безопасност на движението по пътищата, съгласно съответните програми.

 

Срок: постоянен

Отг.: учителите по БДП и кл. ръководители

11. За учениците от І   клас да се изработи заедно с родителите  карта на най-безопасния път до училище.

          Срок: постоянен

Отг.: кл. рьководители 

 12. Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на движението по пътищата (БДП).

Срок: съгласно график

Отг. кл. ръководители

 13. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП  и провеждането на планираните мероприятия.

Срок: постоянен

Отг.: директорът, ЗДУД

 14. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.

Срок: през годината

Отг. учителите

 15. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището.

                                                                                                  Срок: м. септември

Отг.: класните ръководители

  16. Класните ръководители да проведат беседа разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение.

Срок: през годината

Отг.: класните ръководители

  17. С учениците от I –VII клас учителите да провеждат ежедневно " минутка" краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата.

Срок: постоянен

Отг.: кл. ръководители

  18. След завършване на учебните занятия учителите на I-IV клас лично да извеждат учениците и да ги предават на родителите им (с изключение на подалите декларация за самостоятелно прибиране на детето им).

Срок: постоянен

Отг. учителите на I - IV клас

19. Класните ръководители да раздадат на родителите за попълване декларации, в които да определят кой ще води и ще прибира детето от училище или то само ще се придвижва за учениците от I - IV клас.

Срок: м. септември

   Отг.: класните ръководители

20. Класните ръководители на I-IV клас в работна среща да разгледат и обсъдят учебните програми по БДП за съответните класове от сайта на МОН.

Срок: м. септември

Отг.: класните ръководители

 

21. Да се осигури закупуването на необходимите учебни тетрадки за учениците по БДП.

Срок: октомври

Отг.: класните ръководители

22. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения и други) да се провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. Да се попълва Уведомително писмо от ръководителя на групата.

Срок: постоянен

                                                                                              Отг.: учителите

23. Да се проведат инструктажи по БДП с всички ученици преди всяка ваканция.

Срок:  постоянен

Отг.: класните ръководители

24. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БДП.

                                                                                                       Срок: постоянен

                                                                                        Отг.: класните  ръководители    

 

 25. Проверка на дневниците за съответствие с плановете на учителите по БДП.

Срок: постоянен

Отг.:  директорът, ЗДУД

 26. При настъпило ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или смърт, в едноседмичен срок да се организира и проведе педагогически съвет и общоучилищна родителска среща.  

                                                                                        

Срок: постоянен

                                                                                         Отг.: Директор

 27. Да се информира  РУО на МОН в срок от 3 дни при възникване на ПТП с деца и ученици при нараняване.

                                                                                           Срок: постоянен

                                                                                           Отг.: зам.- директор АСД

 

 

28. Практически дейности свързани с  правила за движение на пешеходец,  пътна сигнализация, пътни превозни средства, зрителни, слухови възприятия и ориентиране в пространството -  1- 4 клас.

 

Срок: постоянен

                                                                                        Отг.: класните  ръководители 

 

 

VΙ. МЕРОПРИЯТИЯ

 

1 клас – „Отивам на училище“-16 часа

2 клас – „Отивам на училище с обществен транспорт“- 8 часа

3 клас – „На пътя е опасно“- 8 часа

4 клас – „Безопасно преминаване на пешеходец през кръстовище“-6 часа

5 клас – „Моят велосипед“- 6 часа

6 клас – „Етично взаимоотношение между участниците в движението“-6 часа

7 клас – „Движение при особено трудни условия“- 6 часа

Подготвителна група – „Уча се да се движа безопасно сам“

 

 

 

                                                          Председател: Мариана Лалчева

                                                                         /………………………………../

 

Актуализация на училищния план за БДП

 

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година

 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Изработен е във връзка със заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката

 

 

Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

 

   

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

 

1

No

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП 

6

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

 

Цел:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка

1.1.1

 

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за  учебната 2020-2021 година пред ПС

Годишна отчетност на цялостната политика по БДП за учебната 2020 – 2021 година по информация на училищната комисия по БДП

Председател на УК по БДП

Директор

 

Годишен доклад по Плана за действие за БДП за 2020 г. до ДАБДП за изпълнени мерки за БДП.

 

Срок: 10 януари 2021 г.

 

Годишен доклад по Плана за действие за БДП за 2020 г. за ДАБДП.

 

Информация от РУО за изпълнени мерки на регионално ниво за БДП.

 

Информация за изпълнение на

мерките на ниво училище от председателя на УКБДП и класните ръководители

1.1.2

Разработване на училищна годишна план-програма за БДП в изпълнение на НСБДП за периода 2021 - 2030 г. и всички произтичащи от нея документи от компетентните държавни структури на централно, областно и общинско ниво.

Изпълнение на политиката по БДП в единна стратегическа рамка съгласно формулираните дългосрочни цели чрез годишна плановост на мерки по БДП.

Директор,

Председател на УКБДП,

Щаб за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопастност на движението по пътищата на учениците

Актуализиран План за действие за БДП.

 

Срок: ежегодно до 15 септември

Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.

1.1.3

Докладване на годишното изпълнение на училищната план-програма за БДП и държавната политика по БДП на ПС и пред РУО и ДАБДП.

 

Годишна отчетност на държавната политика по БДП - състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети от програмата на МС, свързани с БДП.

Директор и Председател на УКБДП

Доклад за годишното изпълнение на училищната план-програма за БДП и държавната политика по БДП.

Срок: 15 февруари.

Доклад за годишното изпълнение на училищната политика по БДП.

 

 

1.1.4

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на одобрения бюджет на училището.

Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво.

Директор, Счетоводител

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишния бюджетен разчет на училището.

Срок: постоянен.

Бюджетен разчет на училището.

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП.

1.2

 

Цел:

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в областта

1.2.1

Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи.

Стандартизиране на планирането, изпълнението, оценката и отчитането на държавната политика по БДП.

 

Директор,

Председател на УКБДП

Изпълнени методически указания.

Срок: постоянен.

Информация за изпълнени мерки по БДП за целите на заседания на ДОККПБДП/ОКБДП.

 

Кореспонденция между институциите

1.3

Цел:

Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП - МОН

1.4

Цел:

Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди – МОН , ДАБДП и Научни институти

1.5

Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП

1.5.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.

Провеждане на целенасочена комуникационна политика.

Излъчване на ясни и единни послания в общественото пространство.

Директор,

Председател на УКБДП

Активна информационна политика.

Срок: постоянен.

Официална интернет страница на училището.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка:

-      осъвременяване на учебната документация по БДП;

 

-      заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;

 

-      определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в училището;

 

-      интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети едновременно с преподаването им като отделен предмет;

 

-      използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на обучаваните, така и към духа на времето;

 

-      обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;

 

-      насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;

 

-    практическа насоченост на уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение;

-    осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.

Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

 

Директор,

Председател на УКБДП,

Класни ръководители

Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП.

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

 

2.1.2

Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

Учители,

Класни ръководители

Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в училището.

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.1.3

Участие в национални състезания по БДП, национални, регионални и общински извънкласни инициативи за деца и ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

Директор, учители, класни ръководители

Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.1.3.1

Участие в Национално състезание по БДП

I състезателна група:

учениците от V до VII клас

 

Подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Подпомага възпитаването на качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити в следствие на обучението по БДП.

Директор, учители, класни ръководители

Организирана и проведена олимпиада по БДП

Срок:

Училищен кръг до 28.02.2021 г.;

Общински кръг до 28.03.2021 г.;

Областен кръг до 16.05.2021 г.;

Национален кръг:

04.06. до 06.06.2021 г.

18.06. до 20.06.2021 г.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.1.3.2

Участие в Национална ученическа викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя” 2021

Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас.

Подкрепя изграждането на умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.

Директор, учители, класни ръководители

Срок:

Училищен кръг

Февруари 2021 г.

Общински кръг             

Февруари – март 2021 г.

Областен кръг

Април 2021 г.

Национален кръг

11-13 май 2021г.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

Протоколи от класирането на учениците.

2.1.3.3

Участие в Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по туризъм (ФИА) -по безопасност на движението и приложно колоездене и участие в европейски шампионат за деца велосипедисти по правилата на ФИА.

Подкрепя усвояването на знания за правилата за движение и формиране на практически умения за адекватно и безопасно поведение в пътна обстановка; Установяване на знания и умения за повреди и управление на велосипед.

Директор, учители, класни ръководители

Срок:

Април – юни 2021 г.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

Протоколи от класирането на учениците.

2.1.3.4

Участие в Републикански шампионат “Младежта за безопасност на движението” - по безопасност на движението и приложно колоездене

Популяризиране движението за безопасност и култура на безопасно поведение в пътна обстановка.

Повишаване на техниката и умението за управление на велосипедистите при спазване на правилата по БДП.

Подпомагане на усвояването на приложните елементи от специализираните програми по БДП и медико-санитарна защита.

Директор, учители, класни ръководители

Срок:

Април – юли 2021 г.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

Протоколи от класирането на учениците.

2.1.4

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование.

Осигуряване на безопасен транспорт за учениците в средищните училища. 

Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства.

Директор,

ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците

Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца.

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.1.5

Провеждане на кампании в областта на БДП, насочени към деца и ученици.

 

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата.

Директор, учители, класни ръководители

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици. 

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.1.5.1

Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.

Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки - за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция.

Директор, учители, класни ръководители

Изпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование

Срок:

15.09 – 30.09.2021 г.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.1.6

Участие в кампании на ОКБДП за безопасна градска мобилност, насочени към деца и ученици

Подготвени деца и ученици в областта на БДП

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата

Директор, учители, класни ръководители

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици

Срок: постоянен.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.1.7

Активизиране на дейността на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училището.

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда, и оказване на помощ в случай на опасност .

Директор,

Председател на УКБДП,

ЩАБ за координация при природни бедствия, аварии, катастрофи и безопасност на движението на учениците

Дейност на училищните комисии по БДП

Срок: постоянен.

Отчети за дейността на комисията Щаба

2.2

Цел:

Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на пътни превозни средства – ДАБДП, МОН, МТИТС/ИААА, МВР,  ДОККПБДП, в партньорство с научните и академичните среди, НПО

2.3

Цел:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.3.1

Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата.

Популяризиране на политиката за БДП.

Директор, учители, класни ръководители 

Организирано и проведено мероприятие.

Срок: ежегодно, 29 юни.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.3.2

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

Популяризиране на политиката за БДП.

Директор, учители, класни ръководители 

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

2.4

Цел:

Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП – ДССД