Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

 

  САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (СОПВ)

П Р А В И Л А

ЗА ПРИЕМ  НА ДЕЦА В САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В

112 ОУ „ Стоян Заимов“

  

       Настоящите Правила са разработени  на основание чл.67, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.18, ал.2 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование и чл.21 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието /ПУФРУО/.

 

На основание чл.12, във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, самостоятелната организация на педагогическо взаимодействие се одобрява след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието, в която се включват и представители на Столична община и на Агенцията за социално подпомагане.

 При изразено желание родителят на детето подава документи по образец:

 

   до директора на училището. Към заявлението се прилагат следните документи:

1.1. Копие от акт за раждане на детето, което ще се обучава в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие.

1.2. Декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението на детето в съответствие с целите на предучилищното образование по чл.5 от Закона за предучилищното  и училищното образование /по образец/.

1.3. Декларация от родителя по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие /по образец/.

1.4.  Програма за развитие на детето, която задължително съдържа:

а) избрани методи и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи постигане на целите по чл.5 от Закона за предучилищното и училищното образование;

б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по чл.28, ал.2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за съответната възрастова група;

в) списък на избраните познавателни  книжки и учебни помагала.

Програмата за развитие на детето се предоставя и на електронен носител.

а) Декларация за информирано съгласие за обработка на лични данни

б) Бланка – характеристика на средата

 ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО В 112. ОУ

 Директорът на училището внася в РУО – София-град с входящ номер мотивирано предложение с приложени постъпилите заявления на родители за включване/преминаване на децата им в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие и документите към тях. В предложението е необходимо да се изрази становище за целесъобразността на СОПВ за конкретното дете.

Към предложението се прилагат следните документи:

 • Заявление със входящ номер от училището
 • Декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението на детето в съответствие с целите на предучилищното образование по чл.5 от Закона за предучилищното и училищното образование /по образец/.
 • Декларация от родителя по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие /по образец/.
 • Копие от акт за раждане на детето, което ще се обучава в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие
 • програмата за развитие на детето на електронен носител и тематичното разпределение
 • избрани методи и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи постигане на целите по чл.5 от Закона за предучилищното и училищното образование на хартиен носител
 • списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала съответно за трета или четвърта група

 В 14 - дневен срок от подаването на предложението на директора с приложени документи в РУО – София-град комисията провежда заседание, на което разглежда всяко постъпило заявление и след оценка на приложените към него документи се произнася с решение.

1. Началникът на РУО – София-град се произнася със заповед за одобряване или отказ за включване/преминаване на детето в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие, като заповедта се връчва на директора на училището, а чрез него – на родителя.

2. Детето се записва в книгата за подлежащи на училището и електронния регистър.

 

 

 

В 112.  ОУ Стоян Заимов гр. София  има 4 подготвителни предучилищни групи,

в които има поставени цели , функции , режим ,програмно съдържание ,обслужващ персонал и обособена материално-техническа база, съобразена с възрастовите особености на децата.

         Педагогическият екип е високо квалифициран и работи по Програма за развитие на детето на   изд. „Просвета“. За децата в предучилищните групи се прилагат допълнителни форми  и дейности: английски  и немски език. Между педагогическият екип и помощния персонал  съществуват добри  взаимоотношения. Добре се работи с родителите, като насоката е  за по-пълното  приобщаване на родителските активи към проблемите при учебно-възпитателния процес.

Основни приоритети за развитието на децата са:

 • Разнообразяване активността на децата в предучилищните групи ,посредством съвременни  форми  и интерактивна технология .
 • Интелектуално развитие  и знания ,съобразени с държавните образователни  стандарти в интерактивна образователна среда.
 • Осигуряване на децата на творческа  и безопасна среда ,предполагаща  свободни  и предпочитани от тях дейности.
 • Удовлетворяване на емоционалните  и социалните потребности на децата и общуване чрез  организиране на празници и развлечения .

Основни стратегии за осъществяване на приоритетите:

 • Изготвяне и използване на автодидактични  игри, логически задачи , тестове ,упражнения .
 • Активизиране на социалното общуване и партньорство  с родители , общественост ….
 • Подсигуряване на средства за подновяване на материално-техническата база.                     

         Обстановката в предучилищните групи дава възможност  да се осъществяват  желани от децата  дейности във всеки момент  от дневния режим .Обучението в подготвителните групи се провежда в два филиала, на две смени-Първа и Втора смяна. Приемът на децата при Първата смяна е от 7.30-8.00 ч. , а при Втората смяна е от 13.00-13.30ч. А издаването на децата за Първата смяна е от 12.00- 12.30ч. , а при Втората смяна е от 17.00-17.30ч.Обучават се 5 и 6 годишни деца по учебна утвърдена Програма , в която са посочени броя на отделните образователни направления за съответната възрастова група. Броят на педагогическите ситуации при 5 годишните са 15 , а при 6 годишните са 17.Продължителността на една педагогическа ситуация е 20-30 минути.

           След като се приемат децата задължително се прави раздвижване, след което се провеждат педагогическите ситуации. Имаме две форми на организация-основна и допълнителна. Основната форма са регламентираните, задължителни обучаващи ситуации , а допълнителните са нерегламентираните ситуации. Имаме обучаващи ситуации ,игрово-познавателни, практически ситуации. Създаден е механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование:

 • Родителски срещи
 • Индивидуални срещи
 • Ежедневни разговори
 • Присъствие в открити режимни моменти
 • Участия в тържества  ,спортни празници ,екскурзии , изложби и др.
 • Подобряване на материално- техническата база.

           Организацията на живота на децата (дневен режим) е целенасочено въвеждане ,правилно съчетаване  в редуване на основните процеси на активност, дейност и общуване на децата  в индивидуални, групови или общогрупови форми , а също и създаване на необходимите условия  за решаване на задачите за възпитание и развитие на детето .Примерният дневен режим се излага на видно място за сведение на родителите.

          Работата на предучилищните групи е насочена към основната цел на образователната система- да се даде възможност  и да се насърчи пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал  на всяко дете съобразно неговите собствени възможности ,като се гарантира  овладяване на знания  и умения , осигуряваща пълноценна личностна и социална реализация  в условията на динамично променящо се общество , а от друга страна  реализира  образователната политика на държавата  чрез умело съчетаване  на професионални умения и творчески виждания.

 
 
III ПГ - родени 2016 г. се намира на ул. "Чаталджа" № 68;
 
IV ПГ - родени 2015 г. се намира на: - ул. "Чаталджа" № 68 - една група;  
                                                       - бул. "Васил Левски" № 111 - две групи.