Прием

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Уважаеми родители,

Поради провеждането на ДЗИ с 12 клас и ограничаването на достъпа на външни лица в сградата на училището, на 17.05.2024 и на 20.05.2024 г. няма да се осъществява записване на деца в подготвителните групи.
Записването ще продължи от 21.05.2024 г. в часовия диапазон от 08:30 до 17:00 часа.
 
 
                                                                                                                                                                      Ръководството на 112 ОУ

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

 

За новата учебна 2024/2025 година приемът ще се осъществява въз основа на Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път в  Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

 

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2024/2025година в 112 ОУ „Стоян Заимов“

 

З А П О В Е Д

№ № 638 /20.03.2024 г.

 

На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 143, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 8 от Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 41, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4, чл. 42, чл. 44, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и становище на обществения съвет – Протокол №2/ 13.03.2024 г.

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

Училищен план-прием за I клас за учебната 2024/2025 г., както следва:

1. Брой паралелки - 5

2. Брой места в паралелка – 24

За учениците от I клас е предвидена целодневна организация на учебния ден –4 групи по чл.20, ал.1 и 1 паралелка по чл. 20, ал.2 от Наредба №10 от 01 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

 

 

 ДИРЕКТОР: ……………    

              (ЖАНЕТА БРАНКОВА)

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

 

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

1е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

2а 

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

0

 

0

 

 

 

2e

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Потребителски рейтинг: 2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

I клас за учебната 2023/2024

Прочети още: Прилежащи територии за 1. клас - 2023 - 2024 г.

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

 

 "Ако мислиш за 1 година напред - посей зърно, ако мислиш за 10 години напред - засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай и възпитавай!"


112 Основно училище „Стоян Заимов“ е модерно и  конкурентоспособно училище, в което се предоставя качествено образование, чрез създаването на ефективна образователна среда.

В училището работят мотивирани учители, които използват новите технологии  и прилагат интерактивни и активни методи на обучение. 

 

Училището осигурява:

 • блaгоприятен климат за личностно развитие;
 • оптимално структуриран дневен режим за учениците;
 • възможност за целодневна организация на учебния ден;
 • подкрепа за учениците със специални образователни потребности;
 • ресурсен учител;
 • психолог;
 • педагогически съветник;
 • здравен кабинет и медицинска сестра.  

 

 

 

 

Материална база:

 

 • оборудвани кабинети по различните учебни предмети;
 • компютърни кабинети;
 • ресурсни кабинети;
 • столова и бюфет;
 • спортна (танцова) зала;
 • физкултурен салон;
 • ученически униформи;
 • целодневна охрана и видеонаблюдение. 

 

 112 ОУ „Стоян Заимов” работи по национални програми и осигурява разнообразни занимания по интереси в различни клубове: Здравословно хранене, Изобразително изкуство, Компютърно програмиране, Приказен свят, Математика, Пътешествия и др., както и уроци, изнесени в музеи, галерии, сред природата, научни институти и университети.

  

Подкатегории

Контакти