Прием

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА                                         ТРЕТО КЛАСИРАНЕ     
Входящ № - трето класиране Група Бр. точки
2793/13.06.2019 4 0
2794/13.06.2019 4 0
2795/13.06.2019 4 0
2805/13.06.2019 4 0
2846/13.06.2019 4 0
2847/13.06.2019 4 0
2848/13.06.2019 4 0
2849/13.06.2019 4 0
2850/13.06.2019 4 0
2851/13.06.2019 4 0
2888/13.06.2019 4 0
2889/13.06.2019 4 0
2890/13.06.2019 4 0
2894/14.06.2019 4 0

 

 

 

 

              УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

            Уведомяваме Ви, че ЗАПИСВАНЕ на ученици в първи клас, приети на ТРЕТО класиране, ще се извършва в канцеларията на 112 ОУ „Стоян Заимов“ на 18.06.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00ч.

              За записване са необходими следните документи:

1.  Заявление /по образец/ с приложени оригинали на документи, удостоверяващи декларираните в заявлението за кандидатстване обстоятелства.

2.  Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал.

3.  Декларация от родител, в случай, че детето не е посещавало подготвителна група.

            На 20.06.2019 г. ще бъдат обявени незаетите места след ТРЕТО класиране.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

ПРИЕМ В I КЛАС

НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 6

 

                                   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

    Уведомяваме Ви, че заявления за участие в ТРЕТО класиране ще се приемат в кабинет 103 в 112 ОУ „Стоян Заимов“, както следва:

        - на 13.06.2019 г. /четвъртък/ - от 9:00 ч. до 17:00 ч.;

        - на 14.06.2019 г. /петък/ - от 9:00 ч. до 12:00 ч.

     Заявлението е по образец и се попълва на място в училището.

    Важно!!!  Родителите, които кандидатстват за първи път в 112 ОУ за прием на децата им в I клас, следва да предоставят копия на документите, доказващи декларираните обстоятелства по критериите от раздел III, т.8 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

     На 14.06.2019 г. в 18:00 часа ще бъдат обявени списъците на приетите ученици на трето класиране на сайта и на табло до входа на 112 ОУ.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2019/2020 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на някои основни моменти от кампанията:

• Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

 

- Български език и литература - 17.06.2019 г. , начало 9:00 часа

- Математика - 19.06.2019 г., начало 9:00 часа

- Чужд език (по желание на ученика) - 21.06.2019 г., начало 9:00 часа


Те се провеждат в 11
2. OУ, където се обучава ученикът в VII клас, с изключение на изпита по чужд език.


Изпитите  по БЕЛ и математика се състоят от две части.


За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.


И на двата изпита се пише с черен химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

• Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и НВО по чужд език се подават от 03.05.2019 г. до 05.06.2019 г. в канцеларията на 112. OУ.


Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

• Обявяване на резултатите от НВО- до 27.06.2019 г.

• Издаване на свидетелство за завършено основно образование – до 3.07.2019г.

 

За допълнителна информация: 

www.ruo-sofia-grad.com - прием на ученици

mon.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година

 

Насочване на ученици по документи

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по документи за учебната 2019/2020 г.

СПИСЪК НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ,ФИЗИЧЕСКИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ И ПОКАЗАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.


СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В ГИМНАЗИИ ИЛИ СОУ

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 г.

СРОК

ДЕЙНОСТ

от 15.04.2019 г.

до 15.05.2019 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

03.06.2019 г. в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 04.06.2019 г.

до 06.06.2019г. вкл. до 17.00ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

06.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за второ класиране.

от 07.06.2019 г. до 10.06.2019г вкл. до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

10.06.2019 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 11.06.2019 г. до 12.06.2019г вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.

12.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за трето класиране.

от 13.06.2019 г. до 14.06.2019г вкл. до 12.00 ч.

Подаване заявление за участие в трето класиране.

14.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.

18.06.2019г. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране.

20.06.2019 г.

Обявяване на свободните места след трето класиране

от 21.06.2019 г.

до 13.09.2019 г. вкл.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и на РУО София-град

Подкатегории