Прием

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Уважаеми родители,

Съгласно графика на дейностите на СО за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 г. в периода 06.06.2023-15.06.2023 г. ще се извърши записване на класираните деца от първо класиране.

Съгласно чл.8, ал.1 от Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, родителят/настойникът може да заяви записване на класирано дете по електронен път през Системата или на място в училището в рамките на установените срокове за записване.

Записването на класираните деца за прием в първи клас в 112. ОУ  ще се извършва в сградата на училището, кабинет №344, корпус 3, ет.3, от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Важно!

На 13.06.2023 г. и на 16.06.2023 г., няма да се извършва записване в сградата на училището.

 

Необходими документи за записване:

1.  Заявление за записване /по образец/, изтеглено от  Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ).

2.  Декларация за защита на лични данни, тук.

  1.  Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове (разширена подготовка) и спортни дейности, тук.
  2.  Заявление за избор на вариант за  целодневна организация на учебния ден тук.
  3.  Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал.

 

Потребителски рейтинг: 1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

I клас за учебната 2023/2024

Прочети още: Прилежащи територии за 1. клас - 2023 - 2024 г.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

За новата учебна 2023/2024 година приемът ще се осъществява въз основа на Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път в  Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

 

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2023/2024 година в 112 ОУ „Стоян Заимов“

 

З А П О В Е Д

№ 526/23.03.2023 год.

 

На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 143, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 8 от Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 41, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4, чл. 42, чл. 44, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и становище на обществения съвет – Протокол №1/23.03.2023 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

 

Училищен план-прием за I клас за учебната 2023/2024 г., както следва:

1. Брой паралелки - 6

2. Брой места в паралелка – 24

За учениците от I клас е предвидена целодневна организация на учебния ден - чл.20, ал.1 и чл. 20, ал.2 от Наредба №10 от септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

 

 

                                                          ДИРЕКТОР: ……………    

                                                                           (ЖАНЕТА БРАНКОВА)

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

0   0   0
0   0   0
0   0   0
0   0   0
0   0   0
1е             
             0
2а    0   0
0   0   0
0   0   0
0   0   0
0   0      
            0
            0
            0
            0
            0

 

 

 

Подкатегории

Контакти