Прием

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Уважаеми родители, до 10.04.20 г. на сайта на училището, ще бъде качена подробна информация за реда на подаване заявления за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

З А П О В Е Д

374/27.03.2020 год.

 

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 31, ал. 1, т. 8 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 44, ал.1 във връзка с чл. 41, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и становище на обществения съвет - Протокол  № 1/24.01.2020 г.

 

I.                   УТВЪРЖДАВАМ:

 

Училищен план-прием за учебната 2020/2021 г., както следва:

 

1. I клас

1.1. Брой паралелки - 5

1.2. Брой места в паралелка – 24

Общ брой места – 120.

 

2. V клас

           2.1. Брой паралелки  - 5

           2.2. Брой места в паралелка – 26

                 Общ брой места - 130

           

3. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I IV клас, както средва:

            I  клас – 4 групи – 100  места

II клас – 3 групи – 75 места

III клас – 3 групи - 75 места

IV клас – 3 групи – 75 места

    Общ брой места – 325

 

II.                НАРЕЖДАМ:

 

1. Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на училището от Даниела Алексиева.

Заповедта да се сведе до знанието на лицето за сведение и изпълнение от Виолета Дърмонева - заместник-директор по учебната дейност.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

 

 

 

                Директор: ……………………..……

(ЖАНЕТА БРАНКОВА) 

 

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

 

 

От 16.03.2020 год. започва подаване на документи за 3 -та подготвителна група и 4-та подготвителна група.
Подаването на документите става през информационната система за обслужване на детските градини.

 

 

 

Подкатегории