Прием

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС
2020/2021 уч. година
В 112 ОУ "СТОЯН ЗАИМОВ"

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
ВХОДЯЩ № ДАТА ГРУПА БРОЙ ТОЧКИ
1627 21.04.2020 г. 1 4
1628 21.04.2020 г. 1 0
1632 21.04.2020 г. 1 0
1635 21.04.2020 г. 1 0
1638 21.04.2020 г. 4 10
1639 21.04.2020 г. 4 15
1642 21.04.2020 г. 1 10
1643 21.04.2020 г. 1 0
1644 21.04.2020 г. 4 14
1646 21.04.2020 г. 4 14
1647 21.04.2020 г. 1 5
1648 21.04.2020 г. 4 12
1649 21.04.2020 г. 1 0
1652 21.04.2020 г. 1 9
1653 21.04.2020 г. 1 0
1657 21.04.2020 г. 1 5
1659 21.04.2020 г. 1 5
1660 21.04.2020 г. 1 0
1662 21.04.2020 г. 1 0
1663 21.04.2020 г. 4 9
1666 21.04.2020 г. 1 4
1667 21.04.2020 г. 4 10
1669 21.04.2020 г. 4 10
1673 21.04.2020 г. 1 0
1674 21.04.2020 г. 1 0
1675 21.04.2020 г. 1 0
1677 21.04.2020 г. 2 0
1678 21.04.2020 г. 1 0
1679 21.04.2020 г. 1 0
1681 21.04.2020 г. 4 9
1689 21.04.2020 г. 2 0
1693 21.04.2020 г. 2 4
1695 21.04.2020 г. 1 0
1697 21.04.2020 г. 1 0
1698 21.04.2020 г. 1 0
1700 21.04.2020 г. 1 5
1701 21.04.2020 г. 1 0
1706 21.04.2020 г. 4 9
1707 21.04.2020 г. 1 0
1709 21.04.2020 г. 1 0
1710 21.04.2020 г. 1 0
1712 21.04.2020 г. 2 0
1714 21.04.2020 г. 1 0
1716 21.04.2020 г. 1 0
1717 21.04.2020 г. 1 0
1718 21.04.2020 г. 1 5
1719 21.04.2020 г. 1 0
1724 21.04.2020 г. 2 5
1726 21.04.2020 г. 1 5
1728 21.04.2020 г. 1 0
1729 21.04.2020 г. 1 0
1730 21.04.2020 г. 1 0
1731 21.04.2020 г. 1 0
1737 22.04.2020 г. 1 0
1739 22.04.2020 г. 4 9
1740 22.04.2020 г. 1 0
1741 22.04.2020 г. 1 4
1742 22.04.2020 г. 1 0
1745 22.04.2020 г. 1 0
1747 22.04.2020 г. 1 0
1748 22.04.2020 г. 1 0
1749 22.04.2020 г. 1 0
1752 22.04.2020 г. 1 0
1754 22.04.2020 г. 1 0
1755 22.04.2020 г. 1 0
1757 22.04.2020 г. 1 0
1758 22.04.2020 г. 1 0
1762 22.04.2020 г. 1 0
1765 22.04.2020 г. 4 9
1766 22.04.2020 г. 1 0
1767 22.04.2020 г. 4 9
1768 22.04.2020 г. 1 7
1775 22.04.2020 г. 1 10
1776 22.04.2020 г. 1 0
1795 23.04.2020 г. 2 11
1796 23.04.2020 г. 1 0
1799 23.04.2020 г. 2 5
1804 23.04.2020 г. 1 0
1806 23.04.2020 г. 2 9
1810 23.04.2020 г. 1 0
1813 23.04.2020 г. 1 0
1815 23.04.2020 г. 1 4
1820 24.04.2020 г. 1 0
1825 24.04.2020 г. 1 0
1828 24.04.2020 г. 1 0
1835 27.04.2020 г. 1 0
1838 27.04.2020 г. 1 0
1839 27.04.2020 г. 2 0
1841 27.04.2020 г. 2 0
1845 27.04.2020 г. 1 4
1848 27.04.2020 г. 1 0
1849 27.04.2020 г. 1 5
1850 27.04.2020 г. 1 4
1853 27.04.2020 г. 2 0
1857 28.04.2020 г. 1 0
1860 28.04.2020 г. 1 0
1885 30.04.2020 г. 1 0
1887 30.04.2020 г. 1 0
1907 05.05.2020 г. 1 3
1914 07.05.2020 г. 1 0
1917 07.05.2020 г. 1 4
1921 07.05.2020 г. 1 0
1928 11.05.2020 г. 2 4
1929 11.05.2020 г. 1 0
1935 11.05.2020 г. 1 6
1946 13.05.2020 г. 1 0
1947 13.05.2020 г. 4 18
1948 13.05.2020 г. 2 0
1962 15.05.2020 г. 2 4
1964 15.05.2020 г. 1 0
1973 18.05.2020 г. 1 0
1976 18.05.2020 г. 1 5
1984 18.05.2020 г. 4 10
1985 18.05.2020 г. 4 11
1986 18.05.2020 г. 1 12
1991 19.05.2020 г. 3 0
1996 19.05.2020 г. 1 0
1997 20.05.2020 г. 3 0
2005 20.05.2020 г. 1 0
2021 21.05.2020 г. 1 4

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В 17:00 Ч. НА 01.06.2020 Г., НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА 112 ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ” И НА ТАБЛО ДО ВХОДА НА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ БЪДЕ  ОБЯВЕН  СПИСЪКЪТ  НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в 112 ОУ „Стоян Заимов” в рамките на установените срокове за записване.

Моля за точно спазване на графика за записване!

На 02.06.2020 г., 04.06.2020 г. и 05.06.2020 гот 8:30 ч. до 17:00 ч., в каб.103

 03.06.2020 г. - от 15:00 - 17:00 ч., в каб.103

 

 Записването на ученици ще се извърши при строго спазване на въведените противоепидемични мерки. Моля родителите при влизане в училище да са с маски!

За да се съкрати времето на престой в училище при записване на класираните ученици, на 01.06.2020 г. след 18:00 ч., на електронните пощи на родителите на класираните деца ще бъдат изпратени необходимите документи за записване. Такива ще са налични и на хартиен носител в 112 ОУ в дните на записване, в случай, че родител няма възможност да ги разпечата и попълни предварително.

Документи за записване:

1.      Заявление за записване / по образец/

2.      Удостоверение за задължително предучилищно образованиеоригинал .

            ИЛИ Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група (свободен текст)

   3.    Декларация – лични данни (по образец).

 Само за случаи, при които в заявлението за кандидатстване е декларирано наличие на точки по критерии 8.5 и 8.10 от Раздел III,т.8 от Системата за прием на ученици в први клас, се прилагат следните документи:

ü  8.5  Дете с трайни увреждания над  50 %.

                        Копие от решение на ТЕЛК на детето

ü  8.10 Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете.

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

 

Обявяване на незаетите места за второ класиране:

08.06.2020 г. - в 18.00 ч. -

          на електронната страница на 112. ОУ

  

 

 

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА

 

1. Брой паралелки – 5 /пет/                                                                    

2. Брой ученици – 120 /сто и двадесет /

3. Избираеми учебни часове по учебен план в 1 клас:

А./ Български език и литература – 1 час        Б./ Български език и литература – 1 час        

      Английски език – 2 часа                                  Немски език – 2 часа

4. Групи за целодневна организация на учебния ден:

- 3 групи по Вариант 1 - задължителните учебни часове по учебен план се провеждат до обяд в паралелките, а дейностите по самоподготовка, по занимания по интереси и по организиран отдих и физическа активност - след обяд, в групите за целодневна организация на учебния ден /с ученици от 2 паралелки/

- 1 група по Вариант 2 /важи за 1 паралелка/ - учебните часове по седмичното разписание в  паралелката се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок - сутрин и след обяд.

 

5. Кандидатстването, класирането и записването в първи клас се извършва в съответствие със Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, Графика за дейностите и Прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021 г. 

 

6. Подаване на документи за ПЪРВО класиране и записване

 

6.1. Подаване на заявление: от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. вкл.

Във връзка с удължаване на срока на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г., подаването на заявленията за кандидатстване за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година ще се извършва онлайн на следния адрес: https://bit.ly/34dt3ad

Линкът ще бъде активен на 21.04.2020 година.

            Справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директора на училището и не е необходимо родителите посещават районните администрации!

Уведомяваме Ви, че входящият номер не оказва влияние при класирането!

6.2. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране: 01.06.2020 г. в 17.00 ч. на електронната страница на 112. ОУ.  Публикуваните списъци ще съдържат входящите номера на заявленията.

 

6.3.Записване на учениците, приети на първо класиране:  от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч. в 112. ОУ – каб.103.

Необходими документи за записване:

А/ Заявление за класиране /по образец/

Б/ Заявление за записване / по образец/

В/ Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал.

 

6.4.Обявяване на незаетите места за второ класиране: -  08.06.2020 г. - в 18.00 ч.

- на електронната страница на 112. ОУ        

              При наличие на промяна на обстоятелства, както и за реализирането на отделните етапи на приема, своевременно ще бъде качвана информация на електронната страница на училището.

 

Успех и бъдете здрави!

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

 

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА 112 ОУ „СТОЯН ЗАИМОВ”

ПРИЕМ I КЛАС, УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

1. СУ,

129. ОУ,

29. СУ-район "Сердика",

38. ОУ-район "Средец",

143. ОУ-район "Подуяне",

23. СУ-район "Слатина"

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

З А П О В Е Д

374/27.03.2020 год.

Прочети още: Заповед прием първи клас

Подкатегории