За учебната 2016/2017, 112 ОУ ще приеме в I клас ученици, както следва:

 

 

 

 • 3 паралелки с ранно чуждо-езиково обучение по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
 • 1 паралелка с ранно чуждо-езиково обучение по НЕМСКИ ЕЗИК

           Децата изучават 4 часа седмично чужд език.

 

 

      I. КРИТЕРИИ И ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ

 

 1. Местоживеене с постоянен / настоящ адрес на територията на район "Оборище"
 • преди  01.01.2016 г. -  30 точки
 • след 01.01.2016 г. - 15 точки)
 1. Брат или сестра, ученици в 112 ОУ  – 20 точки
 2. Деца, завършили подготвителна група в 112 ОУ - 20 точки
 3. Месторабота на родител в района на училището.  – 10 точки
 4. Деца близнаци и сираци - 5 точки
 5. Деца на инвалиди, живеещи в близост до 112 ОУ - 5 точки
 6. Деца на завършили 112 ОУ  членове на семейството(майка, баща, брат, сестра) – 5 точки
 7. Деца на учители, работещи в 112 ОУ - 5 точки

 

 

 

 

Забележка:

 

Ако двамата родители работят в района на училището, се точкува само единият от тях. 

 

При равен брой точки по посочените критерии класирането ще се  извърши по входящ номер.

 

Ако местата не са запълнени по критерии, ще се запълват по реда на входящите номера.

 

 

     II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 1. Заявление – попълва се по образец - изтеглете от тук 
 2. Оригинално удостоверение за раждане на детето и ксерокопие от него.
 3. Местоживеене с постоянен/настоящ адрес преди 01.01.2016г се доказва с документ за самоличност на родителите или договор за наем - оригинал и копие .
 4. Брат или сестра, ученици в 112 ОУ, се доказва с копие от бележника.
 5. Деца, завършили подготвителна група в 112 ОУ - служебна бележка от училището.
 6. Постоянна месторабота на родител в района на училището/ксерокопие/
 7. Деца близнаци и сираци - акт за раждане или смъртен акт - оригинал и копие
 8. Деца на инвалиди, живеещи в близост до 112 ОУ - документ удостоверяващ инвалидност - оригинал и копие.
 9. Членове на семейството, завършили 112 ОУ, представят копие от диплома за завършено образование – по т. 6  от критериите за предимства.
 10. Деца на учители в 112 ОУ - служебна бележка от училището

     ІІI.     ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В I КЛАС:

 

 

     Срок за подаване на заявление – от 01 април  2016г. 

     Място за подаване на документи – дирекция на 112 ОУ, ет.I 

     Работно време на комисията по прием на молби – 9,30-17,30часа.