Прием за I клас

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

 

За новата учебна 2024/2025 година приемът ще се осъществява въз основа на Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път в  Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

 

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2024/2025година в 112 ОУ „Стоян Заимов“

 

З А П О В Е Д

№ № 638 /20.03.2024 г.

 

На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 143, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 8 от Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 41, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4, чл. 42, чл. 44, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и становище на обществения съвет – Протокол №2/ 13.03.2024 г.

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

Училищен план-прием за I клас за учебната 2024/2025 г., както следва:

1. Брой паралелки - 5

2. Брой места в паралелка – 24

За учениците от I клас е предвидена целодневна организация на учебния ден –4 групи по чл.20, ал.1 и 1 паралелка по чл. 20, ал.2 от Наредба №10 от 01 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

 

 

 ДИРЕКТОР: ……………    

              (ЖАНЕТА БРАНКОВА)

Потребителски рейтинг: 2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

I клас за учебната 2023/2024

Прочети още: Прилежащи територии за 1. клас - 2023 - 2024 г.

Контакти