Прием за I клас

 

 

Родителска среща:

на 21.06.2018 г. от 18:00 ч.

 

 

 

Родителска среща:

на 21.06.2018 г. от 18:00 ч.

 

112 ОУ "Стоян Заимов" приема за следващата 2018 / 2019 учебна година 5 паралелки в I клас с английски и немски език.

Подаване на документи за първи клас в 101 кабинет от 8:00 до 17:00 часа.


 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

             1. С тaзи система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

            2. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.

Прочети още: СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 граници: бул. „Васил Левски“ 88 - 150, бул. „Данаил Николаев“ 3 - 36, ул. „Черковна“ 30 - 38, бул. „Мадрид“ 1 – 35А, бул. „Янко Сакъзов“ ,   ул.  „Велико Търново“ 1 – 37, ул. „Сан Стефано“, ул. „Оборище“

 • бул. „Васил Левски“ 88 - 150,
 • бул. „Данаил Николаев“ 8 - 36,
 • бул. „Янко Сакъзов“ 2 – 70; 1 – 23А, 
 • ул. „Марин Дринов“,
 • ул. „Оборище“ 1 – 51; 6 – 24,
 • ул.  „Велико Търново“ 1 – 37,
 • „Васил Априлов“ 1 – 13; 2 – 18,
 • ул. „Сан Стефано“ 1 – 13; 2 - 8,
 • ул. „Кракра“,
 • ул. „Панайот Волов“,
 • ул. „Врабча“ 22 – 30,
 • ул. „Сър Стивън Рънсиман“,
 • ул. „Тракия“,
 • ул. „Поручик  Пачев“,
 •  ул. „Победа“,
 • ул. „Полк. Б. Дрангов“,
 • ул. „Знаме“,
 • ул. „Д. Греков“,
 • ул. „Силистра“,
 • ул. „Чамкория“,
 • бул. „Княз Ал. Дондуков“ 56 – 92; 59 – 131,
 • ул. „Чаталджа“,
 • ул. „Малкара“,
 • ул. „Злетово“,
 • ул.  „Стара Планина“ 23 – 41; 18 – 92,
 • ул. „Черномен“,
 • ул. „Христо Ковачев“,
 • ул. „Петра“,
 • ул. „Майор Агов“,
 • ул. „Бяло море“,
 • ул. „Искър“ 68 – 102; 65 – 83А,
 • ул. „Бели Искър“,
 • ул. „Екзарх Йосиф“ 76 – 94; 115 – 127,
 • ул. „Кешан“,
 • ул. „Ангиста“ 2 – 8,
 • ул. „Милко Бичев“ 1 – 13,
 • бул. „Евлоги Георгиев“ 106 – 124,
 • бул. „Мадрид“ 1 – 35А,
 • ул. „Мърфи“ 22А – 34; 17 – 31,
 • ул. „Ал. Константинов“ 39А – 51; 36А – 46,
 • ул. „В. Друмев“ 36 – 56; 39 – 53,
 • ул. „Марица“ 1 – 11; 2 - 6,
 • ул. „Мадарски конник“,
 • ул. „Люле Бургас“,
 • ул. „Черковна“ 30 – 38

 

 

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2018 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 16.04.2018 г.

до 16.05.2018 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.

04.06.2018 г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 05.06.2018 г.

до 07.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

07.06.2018 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране.

от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 г. вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

11.06.2018 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 12.06.2018 г.

до 13.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.

13.06.2018 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране.

от 14.06.2018 г.

Попълване на свободните места след трето класиране.

от 20.06.2018 г.

до 14.09.2018 г. вкл.

Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София-град

21.06.2018 г. 18,00 часа

Родителска среща по класове

11.09.2018 г. 18,00 часа

Родителска среща по класове

 

В 112  ОУ „Стоян Заимов“ в първи клас се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.

 

 

А. ВОДЕЩ  КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

за първа , втора, трета и четвърта група

ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/ настоящ адрес не е променян през последните 3 години.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянния адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение №16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

 

Оригинал на удостоверение за промени на постоянния адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение №17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

 

 

Копие на удостоверение за раждане на детето.

 

ВТОРА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от една година,но постоянният/ настоящият им адрес  е променен през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

ТРЕТА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището,но постоянният/ настоящият им адрес  е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.

 

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границата на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

 

 

За разпределението в групите се се взема посочения в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

 

При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училищетосе счита, както посочения в Приложение №3 на Системата, така и прилежащия район, използван за приема на по-голямото дете.

 

 Когато с броя на децата в определена групапо водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

  

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

Дете с трайни увреждания над 50% - 6 т.

Копие от решение на ТЕЛК на детето.

Дете с двама починали родители – 5 т.

Копие от Акт за смърт на родителите.

 

 

 

Други деца от семейството, обучаващи се в 112 ОУ „Стоян Заимов“  - 22 т.

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение №5 към чл.14, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

Деца, завършили подготвителна група в 112 ОУ „Стоян Заимов“  - 4 т.

Удостоверява се от училището.

Дете с един починал родител – 3 т.

Копие от Акт за смърт на родителя.

 

Дете, което живее в семейство/ домакин-ство/ с три и повече деца – 5 т.

Копие от удостоверениеза раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен /настоящ адрес на всички деца от семейството/ домакинството, издадени от съответната районна администрация.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено  дете – 3 т.

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен  на прилежащия район на училището – 5 т.

Лична карта за постоянен адрес на родителя. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий.

 

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера.

Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

 

             1. Настоящата система за прием на ученици от първи клас в общинските училища на територията на Столична община е приета с Решение №83/23.02.2018 г. от Столичен общински съвет.                                                                                                                                                                                                

              2. По смисъла на §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане Закона за социално подпомагане „Семейството“ включва съпрузите,ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късноот навършване на 20-годишна възраст/родени, припознати, осиновени,доведени, заварени, с изключение на сключилите брак./